שאלה על קמצא ובר קמצא.

ar si

New member
שאלה על קמצא ובר קמצא.

כתוב שעל קמצא ובר קמצא נחרב ירושלים, ידוע הסיפור שהיה עשיר אחד שאמר לעבד שלו להזמין את קמצא חבירו, והעבד טעה והזמין את בר קמצא, השאלה אם כן למה הגמ` אומרת על קמצא ובר קמצא נחרב וכ``ו מה הקשר לקמצא הוא אפי` לא ידע שיש סעודה כי הוא לא הוזמן בטעות. אז היה צריך ליכתוב על בעל הסעודה ובר קמצא חריב ירושלים?
 

ar si

New member
יש שניים.

המריבה היתה בין בעל הסעודה לבר קמצא. אז מה הקשר לקמצא שלא עשה כלום?
 

odery

New member
הרב פנגר מהדברות

אמר שקמצא היה קמצן..הוא הסתגר בחבורה האליטיסטית שלא הזיז לה מדלת העם במצור.. אגב מה שנורא זה שבר קמצא היה בנו...
 

odery

New member
נו במת שמקס

נראה לך "בן רבי מזל? לי נשמע יותר "בן מזל"
 
ברור שקמצא ידע על המסיבה

הסיבה שהוא לא הגיע כי הוא לא קיבל הזמנה אישית מבעל הסעודה ובגלל הגאוה הזו הוא לא בא ולכן גם בעל הסעודה רגז שבר קמצא השנוא מגיע וקמצא החבר לא הגיע. (אגב, נראה לי שהמהרש``א בגיטין שם דן בזה)
 

ארטיימר

New member
מענין מה

קורה שהוא חבר של האב ולא סובל את הבן. והבן בא ולא מזמין את אבא שלו
 
אל תהי נמהר להשיב

שנים לא עיינתי באגדתא זו. ובמבט ראשון חשבתי לתומי שקמצא הוא זה בעל הסעודה. עד שבדקתי ומצאתי כדבריך. ובאשר לשאלתך "אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. הקשה הרב עיון יעקב ז"ל, קמצא לא עביד מידי, והוה ליה למימר אבר קמצא חרוב ירושלים, ע"ש. ונ"ל דכל מי שיש בידו למחות ולא מיחה נקרא הדבר על שמו, והכא קים ליה לתלמודא, בעת שבא בר קמצא היה קמצא אהובו של בעל הבית יושב, והיה בידו למנעו מן הדבר הזה שלא יוציאנו לבר קמצא מביתו, וכיון דלא מנעו, גם הוא נעשה שותף בנזק אשר נסתבב מחמת דבר זה. ולפי דעת מהרש"א ז"ל שהיו אב ובנו.. א"כ קמצא ודאי היה יודע שיש שנאה ומריבה בין בעל הבית ובין בנו בר קמצא, והיה חייב לעשות שלום ביניהם מעיקרא וכיון דלא עשה שלום ביניהם נסתבב דבר זה, ולכן נקרא על שמו גם כן. והנה בודאי הא דלא פירש רש"י ז"ל כפירוש מהרש"א, שהיו אב ובנו, היינו משום דאי הוה הכי הוה ליה למימר אקמצא ובריה חרוב ידושלים. ועוד נ"ל בס"ד כונת הש"ס במה שאמר אקמצא ובר קמצא, היינו רצונו לומר בשביל שלא דקדק השומע להבין ולשים לבו, בשינוי שיש בין תיבת קמצא ובין תיבת בר קמצא, נסתבב חרבן ירושלים, וכונת בעל המאמר בזה ללמדינו, שצריך האדם לדקדק בלשונו היטב, כמו שאמרו חכמים הזהרו בדבריכם, וכן השומע גם כן צריך לתת לב על הדברים שישמע, כי לפעמים בשביל תיבה קטנה שלא שם לבו עליה יצא מזה חרבן, דתא חזי בשביל הפרש קטן שיש בין מאמר קמצא לבין מאמר בר קמצא, שלא דקדק השומע היטב, חרבה ירושלים:" (בן יהוידע) ולדבריו צריך היה להאשים את שעיר המשתלח ולא את קמצא?
 
הצעתי לך את dbs ושו"ת 17

ואתה סירבת.ואילו היית מעלה אותם באתר כולם היו נהנים מפרוייקטים הללו.
 
אז איך כולם מעלים קבצים לרשת ?

ובפרט לרפיד ומגאיופלד ? אני הסתבכתי בהעלאה. ובגלל זה פניתי אליך
 
האם נכונה השמועה ?

הסתובבה לה שמועה במוקטעה', שהמפתחים של תוכנת הdbs הפרו זכויות יוצרים. בכל שהכניסו ספרים שנטלו בהשאלה מבלי נטילת רשות. ושמעתי שאף התנהל על כך דין תורה. וכאקט מחאתי, בעל זכויות היוצרים על הספרים פרץ את התוכנה והעלה אותה לרשת. אינני זוכר מיהו מקור השמועה? וייתכן ושמעתיה מפי ד"ר רזניק ז"ל או אחד ממטופליו. אם כבר הזכרתי את רזניק, עליו נאמר "חבל על דאבדין ולא משתכחין" למרות ש"אנשי אמונה - אבדו" עד שיותר קל למצוא מחט בערימה של שחת. מאשר למצוא נקיי כפיים בסקטור החרדי. אולם זכיתי להיות ממטופלי ד"ר רזניק עם וירוס חריף ומשגע בהיות והודבקתי בסוס טברייני בדמות אנטי וירוס. ומלכתחילה ביקשתיו לפרמט את המכשף. והלה, במקום לפרמט את המכשף - וחסל, ובכל להרויח ביושר את שכרו מושלם כ 300 ש"ח, הלה ישב למחוק למעלה משעתיים את כל נקודות הכניסה של הוירוס. בתמורה ל50 ש"ח.
 
למעלה