Terms and rules

תקנון - תנאי שימוש באתר

תאריך עדכון אחרון 24.02.2017

גולשת יקרה, אנו מודים לך על כי בחרת לבקר באתר תפוז (tapuz.co.il ו/או tappuz.co.il), מבית תפוז מדיה בע"מ, או באתר או יישום הקשורים לאתר תפוז, לרבות כל השירותים המוצעים באתרים ויישומים אלה ("השירותים"), בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הסמארטפון ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן - "האתר").

נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה של היחסים בינינו והיכרות שלך עם התנאים לשימוש באתר.

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעי באתר.

אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.

תפוז שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת הוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולשת ביחסיה עם תפוז. זאת, אלא אם כן תפוז ציינה באופן מפורש בפרסום אחר כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

1. כללי

כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד. במסגרת תקנון זה - "גולשת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר הסמארטפון ובכל דרך אחרת. "תפוז" - בעלת האתר, לרבות חברות אם שלה, חברות בשליטתן, חברות בת וחברות קשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ה-1968) ולרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן ומי מטעמן.

2. יצירת קשר עם מערכת תפוז

2.1 בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכלי לפנות למערכת תפוז בכתובת[email protected]

2.2 נפגעת מתכני גולשות (כהגדרתם להלן) באתר? תפוז מקיימת מנגנון הודעה והסרה, אשר במסגרתו את מוזמנת לפנות אל תפוז דרך אמצעי ההתקשרות ולדווח לתפוז על התוכן שלטענתך פוגע בזכויותיך.

מה עליך לעשות לצורך הגשת פניה כזו?

2.3.1 עליך, לציין בפנייתך קישור (Link) למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונן. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך.

2.3.2 עליך לציין את העילה המשפטית שבגינה את פונה אל תפוז (למשל, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים וכדומה) ולפרט את הסיבות שבגינן מתקיימת העילה המשפטית שציינת.

2.3.3 עליך לציין בכל פניה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו.

2.3.4 עליך לציין במפורש כי את מאשרת לתפוז להעביר את תלונתך אל כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות הגולש מושא הפניה ומנהלי הפורום והקומונה הרלוונטיים, כמפורט להלן. היעדר אישור כזה בפנייתך עלול לגרור עיכוב טיפול בה.

2.3.5 ספקי כל פרט נוסף שנבקש ממך בתשובתנו אליך. אי מענה מצידך עלול להקשות על הטיפול בפנייתך. את פנייתך העבירי לנו אך ורק באמצעות עמוד יצירת הקשר או באמצעות מנגנון ה-'דיווח על תוכן לא ראוי' (בעמודי האתר בהם קיים מנגנון כזה). אם תפני אל תפוז בתלונה על תכני גולשות באמצעות ערוצים אחרים, תפוז אינה מחויבת לטפל בתלונתך. פנייתך חשובה לנו ואנו עושים מאמצים לבדוק כל תלונה בתוך 3 ימי עסקים. יחד עם זאת, היות וברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומק, הטיפול בה לעתים יארך פרק זמן ארוך יותר. זכרי גם, שלעתים מטבע הדברים בקשותייך מנוגדות לזכויותיהם של גולשים אחרים, ולכן יתכן כי יהיה עלינו לבדוק את הדברים גם עמם או עם מנהלי הפורום או הקומונה הרלוונטיים או להודיע להם כי נתקבלה תלונה ממך, גם אם את לא תאשרי את העברת התלונה כנדרש לעיל. דעי כי על אף שכל פניה נבדקת לגופה, לא כל פניה נענית בחיוב.

2.3.6 בעת הגשת תלונה למערכת תפוז כאמור, אנו מפנים את תשומת ליבך לכך שמדובר בפעולה משפטית אשר יש אחריות בצידה. את תהיי אחראית כלפי תפוז על תלונתך ותוצאותיה (למשל, נזקים שיגרמו לתפוז כתוצאה ממחיקת תוכן בעקבות תלונתך). לכן, אנו ממליצים לך להימנע מהגשת תלונה שאינה מבוססת ומוצדקת.

2. למי מותר להשתמש באתר?

כל גולשת מוזמנת להשתמש באתר, כל עוד היא מקבלת על עצמה את התנאים של תקנון זה [ככל שהנך מתחת לגיל 18, אנא שימי לב לתנאים המיוחדים החלים לגביך, בהמשך התקנון].

5.2 יחד עם זאת, תפוז רשאית למנוע השתתפות של גולשת כלשהי (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. אף על פי שבדרך כלל אנחנו נשתמש בזכותנו זו (כאמור על פי שיקול דעתנו) רק במקרים מיוחדים - למשל מקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות התקנון (או כל תקנון אחר באתר) או הוראות הדין, או במקרה בו תפגעי או תנסי לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו, אנו נהיה רשאים לעשות כן ככל שנהיה סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי נכון לעשות כן ולא נהיה חייבים להסביר או לנמק החלטה שלנו בעניין.

5.3 גולשת שהשתתפותה נמנעה כאמור, לא תהיה רשאית לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

3. שימוש מסחרי באתר

כידוע לך, מרבית השירותים המוצעים באתר הם שירותי חינם אשר אינם כרוכים בתשלום. עם זאת, ברור כי תפוז עושה באתר שימוש מסחרי ומפיקה הכנסות ממנו (למשל באמצעות הצבת פרסומות ברחבי האתר, לרבות בסמוך או על גבי תכני גולשות, באמצעות פרסומת מדבקה או כל פרסומת אחרת, ובאמצעות פרסומות בעמודים קופצים דוגמת פופ-אנדר), גם משום שתפוז היא גוף מסחרי וגם על מנת שנוכל להמשיך ולקיים את האתר לרווחתך.

6.2 לפיכך, את רשאית לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין, כל עוד השימוש הוא אישי ופרטי. האתר ותכניו לא נועדו לשימוש מסחרי שלך, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש. ככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות (אך לא רק) הצבת פרסומות, אנא פני אל מערכת האתר. תפוז, וכן מי שקיבל היתר מפורש ממנה, והם בלבד, רשאים להציב באתר פרסומות ומידע מסחרי.

6.3 כמו כן, אנא קבלי בהבנה את אופיו המסחרי של האתר. אנו משתדלים תמיד לאזן בין הצרכים המסחריים של האתר לבין הנוחות שלך בשימוש שאת עושה בו. יתכן ולעתים תופיע פרסומת שלא תמצא חן בעינייך, אך זכרי כי הפרסומות הן (בין היתר) אלה המאפשרות לך ליהנות ממרבית שירותי האתר בלא תשלום.

4. ההרשמה לאתר, שם המשתמש והסיסמה

7.1 השימוש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו לתפוז, אלא אם נציין זאת במפורש ונקבל הסכמה מפורשת שלך לביצוע תשלום.

4.1. במידה ויש אפליקציות או מערכות שכרוכות בתשלום, יצוין הדבר כחלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר הטעונים הרשמה, שבמסגרתם תתבקשי למסור מידע אישי, לדוגמא, גילך ודרכי ההתקשרות עמך.

4.2. חשיבות נכונות הפרטים – לתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות גולשת מגישה לאתר או לאסור עליה את השימוש באתר או חלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסרה אינם נכונים.

4.3. כמו כן, קיימת חשיבות רבה כי תזיני את פרטי ההתקשרות הנכונים שלך וכי תעדכנו אותנו בכל שינוי בהם. פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור איתך על קשר – בין היתר לצורך עדכונים על חידושים בתפוז, עדכון על הצעות חברות שקיבלת, שחזור סיסמה או לבירורים בדבר תוכן שהעלית.

4.4. שם משתמש וסיסמה – עם הרשמתך לאתר תתבקשי לבחור גם שם משתמש ("ניק") אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצי לבצע באתר, וכן סיסמה המתאימה לניק.

4.5. הנך מתבקשת לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר.

4.6. בנוסף, אנא זכרי שעם בחירת הניק, לא תהיה אפשרות לשנות או למחוק אותו (וכן לא ניתן יהיה למחוק באופן גורף את התכנים של אותו ניק באתר - בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר). זכרי אף זאת, התכנים שאת מפרסמת באתר תפוז עשויים להיות חשופים למנועי החיפוש השונים לכן, ככל שאת מעוניינת לשמור על אנונימיות, שמרי בסוד אף את אותו ניק, ואת הקשר שלו אליך.

4.7. עם הרשמתך לאתר, יפתח כרטיס משתמש שלך באתר תפוז בכתובת www.tapuz.co.il ו/או www.tappuz.co.il ובאתרים נוספים שתפוז מפעילה.

4.8. דעי כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת או מכל אמצעי תקשורת אחר, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי ותפרסם את התכנים שלך תחת הניק כהגדרתו לעיל. לכן, ככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפידי על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר, באמצעות אייקון ה"יציאה". כמו כן, ככל שהנך מעוניינת לפרסם את תכנים (במקומות המאפשרים זאת) תחת כינוי 'אורח', אנא צאי מהניק באמצעות אייקון ה"יציאה".

4.9. פרטים נוספים על האופן שבו תפוז שומרת על פרטיותך מופיעים להלן תחת הכותרת "הגנת הפרטיות".

5. שימוש באתר על ידי קטינות - מתחת לגיל 18

5.1. השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים. ואולם, השימוש באתר לקטינות כפוף לאישור הוריהן או האפוטרופוס החוקי שלהן ולפיקוחם.

5.2. ככל שאת מתחת לגיל 18, אנא בקשי מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאת משתמשת בכל אחד משירותי האתר. כשאת עושה שימוש באתר את בעצם מצהירה בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי תקנון זה ואישרו כי הם מפקחים על כל פעולותיך באתר ואחראים להן אישית וכי הסבירו לך את משמעותו של תקנון זה ואת תנאיו.

5.3. לתשומת ליבך, באתר עשויים להופיע תכנים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (בני 18 ומעלה), המכילים, בין היתר, חומר פורנוגראפי או כל חומר אחר אשר אינו מיועד לקטינים. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עלייך, על הורייך או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבד, וכשאת משתמשת באתר אתם פוטרים את תפוז מכל אחריות בקשר לכך.

5.4. כמו כן, חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות, לפי העניין, לגולשות מגיל מסוים ומעלה. את מצהירה ומתחייבת (באישור הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך) כי לא תצפי או תשתתפי בתכנים או בשירותים כאלה, אם אינך בגיל הנדרש, ולא יהיו לך או מי מטעמך כל תביעות, טענות, או דרישות כלפי תפוז אם תעשי כך.

6. רכושה של תפוז

6.1. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של תפוז, או של צדדים שלישיים שהעניקו לתפוז הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

6.2. מבלי לגרוע מן האמור, תפוז היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשות כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה זו – "המידע") אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של תפוז.

6.3. למרות זאת, תפוז לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר, בין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני.

7. תכני גולשת

7.1. כל תוכן שגולשת העלתה ו/או תעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן), פרסומות, תכני כרטיסי עסקים (כהגדרתם להלן), דירוגי וחוות דעת עסקים (כהגדרתם להלן) או כל חומר אחר ("תכני גולשת" או "תוכן שגולשת מעלה לאתר" וכדומה), הינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדיות של הגולשת שהעלתה אותו ו/או מסרה אותו לתפוז לצורך העלאה לאתר.

7.2. כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולשת (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא) שייכות לגולשת שהעלתה את התוכן לאתר (על פי הצהרתה בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולשת יש לקבל את רשותה. שימוש בתכני גולשת, ללא אישור ממנה, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ("חוק זכות יוצרים").

7.3. יחד עם זאת, כשאת מעלה תכנים לאתר, את נותנת בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולשת, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

7.4. תפוז רשאית לעשות כל שימוש בתכני הגולשת כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים: תפוז רשאית להציג את תכני הגולשות באתר ובאתרים עמם היא מצויה בשיתוף פעולה.

7.5. לתשומת ליבך הצפייה בתכנים המוצגים באתר (לרבות תכני גולשת) והגישה אליהם אפשריות הן באמצעות הסלולאר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום) או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה לאינטרנט ולאתר (לדוגמה – אפליקציות סלולריות, טאבלטים, סמארט TV, ממירים וכו').

7.6. תפוז רשאית לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).

7.7. תפוז רשאית לעשות שימוש בתכני הגולשת לצורך יחסי ציבור.

7.8. כמו כן תפוז רשאית לעשות בתכני הגולשת שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשות באינטרנט. יחד עם זאת, היות ואנחנו מאוד רגישים לנושא תכני הגולשות, לא נעשה בתכנים שימושים שאינם סבירים או מקובלים - כך למשל, תפוז לא תעשה שימוש בתכני הגולשת כפרסומת מסחרית או כחלק מפרסומת מסחרית שלה או של מישהו אחר (אלא אם תקבל הסכמה מפורשת של הגולשת) וכך גם לא תוציא לאור ספר מודפס של תכני גולשות בלא הסכמה מפורשת של הגולשות בעלות התוכן.

8. אחריות לתכני גולשות

8.1. הנך רשאית להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. בהמשך תקנון זה נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאית לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות שתפוז תהיה סבורה שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש. זכרי כי אינך רשאית להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.

8.2. כאמור בתקנון זה, לתפוז הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שאת מעלה לאתר, תחול בין אם תפוז ניצלה את זכותה ובין אם לאו.

8.3. כשאת מעלה תכנים לאתר את מצהירה שאת הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפרה כל דין או פוגעת בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם.

8.4. במידה ותפרי זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפרי הוראה כלשהי בתקנון זה, את מייפה את כוחה של תפוז להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא.

8.5. הנך מתחייבת לפצות ולשפות את תפוז ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לתפוז, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או כל פעולה או שימוש שעשית באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם, או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של תפוז, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לתפוז על פי כל דין.

9. מחיקת תכני גולשות

9.1. תפוז רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תפוז לא תהיה חייבת לעדכן את הגולשת קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.

9.2. מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולשת, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, תפוז תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9.3. זכרי את האמור בפסקה זו כשאת מעלה תכנים לאתר, וככל שהתוכן שאת מעלה יקר לליבך, אנא שמרי ממנו העתק.

10. תיאור השירותים באתר ותנאי השימוש בהם

הגענו לחלק החשוב - האתר. להלן נציג את השירותים המרכזיים שהאתר מציע, תוך פירוט תנאי השימוש המיוחדים להם (אם ישנם). התנאים שלהלן נוספים ליתר התנאים המפורטים בתקנון זה, אשר חלים (בשינויים המתחייבים), על כל השירותים באתר (לרבות השירותים המפורטים להלן). לתשומת לבך - תפוז איננה מחויבת להפעיל את השירותים המפורטים להלן וכן תהיה רשאית להגביל את השימוש בהם לכלל הגולשות או לחלקן, מכל סיבה שהיא.

10.1. קבוצות דיון – פורומים, פורומי מומחים וקומונות.

10.1.1. תפוז מעמידה לרשות הגולשות שירותי קבוצות דיון קבועות, המאפשרים לגולשות לשוחח בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשות אחרות. באתר קיימים שני סוגים של קבוצות דיון כאלה - קומונות ופורומים.

10.1.2. למנהל של קבוצת הדיון יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאתה של תפוז) בין היתר, להגביל את אפשרות הכניסה לקבוצת הדיון שהוא מנהל, וכן להרחיק ממנה משתמשים. כמו כן, לעתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בקבוצת הדיון שלו. אנא השמעי להוראות אלה אך זכרי, כי הן אינן גוברות על הוראות תקנון זה אף במקרה של סתירה עמו.

10.1.3. יתכן וגולשות מסוימות יכתבו בקבוצת דיון כאשר שם המשתמש שלהם יסומן בצבע השונה מזה של שאר הגולשות בפורום. גולשות אלה אינן כותבות מטעם תפוז ולא יתקיימו כל יחסי שליחות, יחסי עובד ומעביד או קבלן ומזמין בין תפוז לאותן גולשות. תשומת לב הגולשות מופנית לכך שהודעות אלה הנן לעתים הודעות נושאות תוכן פרסומי או שיווקי.

10.1.4. לתשומת לבך - אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את תוכן ההודעה בטרם העלאתה לקבוצת הדיון, שכן מרגע שהעלית הודעה ו/או תגובה להודעה של גולשת אחרת בקומונה ו/או בפורום לא תוכלי לשנותה ו/או להסירה (בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר).

10.1.5. קומונות - במסגרת שירות זה יכולה הגולשת לפתוח ולנהל באופן עצמאי קבוצת דיון ("קומונה") השירות מאפשר לנהל קומונה פתוחה, אשר תהיה פתוחה לצפייה והשתתפות של גולשות אחרות (כלל הגולשות ברשת), או קומונה סגורה, אשר תהיה פתוחה לצפיית גולשות בעלות הרשאה מיוחדת שתינתן על ידי מנהלת הקומונה.

10.1.6. גולשת שמנהלת קומונה אף רשאית לשנות את הגדרתה של קומונה קיימת (מסגורה לפתוחה או להיפך). לתשומת ליבך - אם מנהלת הקומונה שינתה את הגדרתה מקומונה סגורה לקומונה פתוחה, יפורסמו לקהל הרחב כל תכני הקומונה שנכתבו אף בהיותה סגורה.

10.1.7. הגולשת רשאית להגדיר כי הקומונה שלה תופיע תחת נושא (קטגוריה) מסוים. תפוז רשאית לשנות את אותה קטגוריה.

10.1.8. פורומים - פורומים הם קבוצות דיון רשמיות. גולשת רשאית לפתוח פורום או לנהל אותו רק אם קיבלה לכך היתר ממערכת תפוז.

10.1.9. כיצד משיגים אישור לניהול פורום? גולשת שאינה מנהלת פורום באתר מתחרה לאתר תפוז, רשאית לבקש מתפוז היתר לפתוח ולנהל פורום בנושא מסוים (להלן: "היתר") תפוז תבחן כל בקשה בהתאם לצרכיה, אך אינה מתחייבת להיענות לה. תפוז רשאית לבטל היתר שניתן.

10.1.10. גולשת אשר תקבל היתר לניהול פורום תעשה זאת מרצונה החופשי ובהתנדבות מלאה והיא לא תהיה זכאית לכל תמורה (ישירה או עקיפה) מתפוז ולא יתקיימו כל יחסי שליחות, יחסי עובד ומעביד או קבלן ומזמין בין תפוז לאותה גולשת.

10.1.11. במידה וגולשת נתקלה בבעיה מול מנהל פורום, עליה לפנות בהודעה מנומקת ועניינית אל אותו מנהל באמצעות מערכת המסרים של האתר או אל תפוז באמצעות עמוד יצירת הקשר בכתובתhttps://tapuz.co.il/misc/contact אין לנהל דיונים בנושאים מסוג זה על גבי הפורום.

10.1.12. פורומי מומחים בהם ניתנת האפשרות להתייעץ עם מומחה המתמחה בנושא הפורום המוצג. לידיעתך, אותו מנהל פורום רכש את הזכות לנהל את הפורום ולכן בפורומים אלו לא ניתן לפרסם בחתימה. למנהל הפורום יש את הסמכות להחליט על מחיקת הודעות או על חסימת משתמשים.

10.2. תפוז עסקים

10.2.1. תפוז מפעילה שירות לעסקים (תפוז עסקים) בו מפורסמים פרטים של בתי עסק ונותני שירותים ("העסקים" ו"כרטיסי עסקים" לפי העניין), בכפוף לתנאי תקנון זה וכן בכפוף לתנאים נוספים שתקבע תפוז מעת לעת כפי שיוסכם עם בעלי העסקים ונותני השירותים וכן בכפוף לתנאים המפורטים בפרק זה.

10.2.2. תפוז רשאית לאפשר בתפוז עסקים פרסום חוות דעת של גולשות בקשר עם העסקים וכן דירוג העסק באמצעות ציון. גולשות המפרסמות חוות דעת ו/או מדרגות כאמור, נותנות את הסכמתן ליצירת קשר עמן על ידי בעלי העסקים הרלוונטים, באמצעות מערכת המסרים של האתר או כל אמצעי התקשרות אחר שלהן שפורסם.

10.2.3. בבואך לפרסם חוות דעת בתפוז עסקים דעי כי ככל שהנך מחוברת לאתר בשם המשתמש שלך או לא ביצעת יציאה מסודרת לאחר התחברותך האחרונה לאתר, יתכן והתכנים שלך יפורסמו תחת הניק (שם המשתמש) שלך. אם אינך מעוניינת בכך עליך לבצע יציאה מסודרת מן האתר, באמצעות כפתור ה"יציאה".

10.2.4. תפוז רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את המבנה של תפוז עסקים, להסיר מהשירות פונקציות מסוימות ו/או להוסיף לו פונקציות חדשות, מבלי שתהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה בעניין זה.

10.2.5. בהיעדר הוראה מפורשת אחרת, כפופה פעילות העסק באתר לתנאי תקנון זה ותכני שם המשתמש (הניק) של העסק או כל תוכן אחר שהעביר העסק לצורך פרסומו באתר, יוגדרו כ'תכני גולשת' כהגדרתם לעיל. יובהר כי במקרה של הפרת תקנון זה רשאית תפוז למנוע השתתפות העסק באתר (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לרבות בכרטיס העסק, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

10.2.6. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, תפוז איננה אחראית על תוכן כרטיסי העסקים, התגובות שיעוררו כרטיסי העסקים, חוות דעת הגולשות ודירוג העסק ולא תהיה לגולשות ו/או לבעלי העסקים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי תפוז בעניין זה. מבלי לגרוע מן האמור, תפוז רשאית למחוק תכנים המופיעים בכרטיסי העסקים ככל שאינם עומדים בתנאי תקנון זה, מבלי שתהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי תפוז בעניין זה. תפוז רשאית לאפשר לבעל העסק המפעיל כרטיס עסק למחוק מכרטיס העסק תכנים ו/או לחסום גולשים מכתיבה ו/או לשלוח לגולשים שכתבו חוות דעת מסרים באמצעות מערכת המסרים של האתר, מבלי שתהיה לתפוז כל אחריות על פעילותו.

10.2.7. תפוז רשאית לבצע מיון של כרטיסי העסק בהתאם למילות חיפוש וקטגוריות, לקדם כרטיסי עסקים מסוימים, לקבוע את אלגוריתם הדירוגים וכן לקבוע את סדר הופעתם של כרטיסי העסקים על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או על פי תנאים שתציב, ולא יהיו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי תפוז בעניין זה.

10.2.8. תפוז אינה אחראית לטעויות ו/או אי דיוקים בסיווג ומיון כרטיסי העסקים.

10.2.9. ככל שהזנת את פרטיך לצורך קבלת הצעות ו/או פניות מבתי עסק ו/או נותני שירות בתחום כלשהו, תפוז איננה אחראית כי בתי העסק ו/או נותני השירות הרלוונטים יצרו עמך קשר.

10.2.10. השימוש במפות שבתפוז עסקים כפוף לתנאי השימוש שבקישור https://www.google.com/intl/iw_il/help/terms_maps.html

10.3. בלוגים

10.3.1. בבלוגיה מפרסמות הגולשות יומני רשת אישיים משלהן - שם יוכלו לפרסם תכנים הכוללים מחשבות, הגיגים, רעיונות, תמונות וכמעט כל דבר נוסף העולה על דעתן. גולשת שמנהלת בלוג, נקראת 'בלוגרית'. הבלוגרית היא בעלת סמכויות ניהול מגוונות בבלוג שהיא מנהלת, בין היתר בקשר עם התגובות (טוקבקים) שמעלות גולשות אחרות בבלוג.

10.3.2. גולשת בעלת יומן רשת אישי יכולה לעדכן, להוסיף ולהסיר תכנים בכפוף לתנאי התקנון.

10.4. פליקס - FLIX

10.4.1. באמצעות שירות פליקס, מוזמנת הגולשת להעלות לאתר סרטונים, בכל נושא (כל עוד היא בעלת כל הזכויות הרלוונטיות בהם והם עומדים בהוראות תקנון זה), ולחלוק אותם עם שאר העולם.

10.4.2. הגולשת תוכל להסיר את הסרטונים שהעלתה לאתר בכל עת.

10.4.3. פליקס מהווה "בית שיתופי" ליצירות וידאו מקוריות. לגולשות ניתנת האופציה לדרג את הסרטונים, להגיב עליהם, לקבל תרגום שלהם לשפות שונות, להרכיב אוסף פרטי של סרטונים מועדפים וכן להפיץ סרטונים המופיעים באתר (שמצאו חן בעיניהן באופן מיוחד) באמצעות קישור (LINK) או שתילה (EMBED) או כל טכנולוגיה דומה באתרים אחרים.

10.4.4. דעי כי יתכן ויוצגו פרסומות על גבי סרטונים שתעלי לאתר באמצעות באנרים, שקופיות, שכבות וכיוב'.

10.4.5. לתשומת ליבך - ככל שאינך מעוניינת (או שאינך רשאית) שהסרטון שלך יופץ באמצעים הנ"ל או שייעשו בו השימושים הנ"ל, אנא הימנעי מהעלאתו לפליקס.

10.5. עולמות

10.5.1. אפליקציית העולמות של תפוז הינה ממשק חברתי המאפשר את חיזוק הקשר בין הגולשות השונות ועדכון של הגולשות בתכנים שמועלים בתפוז בתחומי העניין שלהן. באמצעות העולמות תוכלי לשמור על קשר עם חברותיך בתפוז ולהתעדכן על פעולותיהן באתר, וגם הן תוכלנה לעשות כן.

10.5.2. לכל גולשת יש כרטיס אישי - העולם שלה. הגולשת יכולה לבחור גולשות אחרות שיהיו חברותיה באתר (בהסכמתן כמובן). הגולשת יכולה לעדכן תכנים שהעלתה לכרטיס האישי, להוסיף תכנים ולמחוק אותם בכפוף לתנאי התקנון.

10.5.3. פרטיות - פעולותיך באתר (הודעות בקבוצות הדיון, סרטונים, עדכוני סנוז, פתיחת בלוגים, העלאת רשומות בבלוגים וכדומה) מפורסמות בעולם שלך (כלומר, הכרטיס האישי שלך), וכן מופיעות כעדכונים שוטפים בעולמות של חברותיך. ככל שאינך מעוניינת כי פעולותיך באתר (כולן או חלקן) יפורסמו במסגרת העולמות, הנך מוזמנת להיכנס למסך הניהול בעולם שלך ולערוך בו את השינויים הנדרשים לך. כמו כן הנך מוזמנת לשלול במסך הניהול האישי סוג הודעות אשר אינך מעוניינת לקבל לדואר האלקטרוני שלך (למשל, התראה על הצעת חברות מגולשות אחרות).

10.5.4. הודעות מיידיות - במסגרת העולמות מופעלת אפליקציית ההודעות המיידיות (Instant Message), באמצעותה את יכולה לתקשר עם חברותיך. לתשומת ליבך, מרגע שתאשרי גולשת כלשהי כחברתך באתר, היא תראה את נוכחותך באתר בכל זמן שתשתמשי בו (זאת אומרת, תופיעי אצלה במצב מקוון - ONLINE). ככל שאינך מעוניינת כי חברותייך יראו שאת במצב מקוון, אנא הגדירי במערכת ההודעות המיידיות כי אינך מעוניינת בכך.

10.6. שירותי הטלוויזיה Late night TV - השירות אינו פעיל יותר.

10.7. הצ'אט

10.7.1. שירות הצ'אט מאפשר לגולשות לנהל שיחות מיידיות קבוצתיות. בצ'אט קיימים חדרי שיחה קבועים, וכן חדרי שיחה זמניים שיוזמות הגולשות.

10.7.2. שירות הצ'אט מופעל על ידי חברת אינווק בע"מ ("מפעילת הצ'אט") ומצוי באחריותה הבלעדית. כל תלונה או דרישה בעניין הצ'אט יש להפנות אל מפעילת הצ'אט.

10.7.3. פיקוח בצ'אט - תפוז ו/או מפעילת הצ'אט רשאיות להפעיל פיקוח על שירות הצ'אט על ידי שומרים (גם הם יקראו בתקנון זה "הפיקוח").

10.7.4. הצ'אט מנוהל על ידי חברה חיצונית, אנו ממליצים לך לפנות אליהם בכתובת[email protected]

10.7.5. יש להישמע להוראות הפיקוח. בעת הצורך הפיקוח רשאי לחסום גולשות אשר אינן פועלות בהתאם לכללי האתר ולהוראות הפיקוח אשר יינתנו מעת לעת.

10.7.6. גולשת שפתחה חדר צ'אט מחויבת לאפשר כניסה של הפיקוח לחדר.

10.7.7. לתשומת לבך - תפוז אינה מתחייבת כי הפיקוח יופעל 24 שעות ביממה. תפוז ו/או מפעילת הצ'אט רשאיות להפעיל את אמצעי הפיקוח האמורים לרווחת הגולשות בלבד, מבלי שחלה עליה חובה חוקית כלשהי לעשות כן ומבלי שהדבר יטיל עליהן אחריות כלשהי לתכנים או להשתתפות.

10.7.8. התחזות לפיקוח - הגולשות אינן רשאיות להתחזות לגולשות מטעם הפיקוח. בפרט, הגולשות אינן רשאיות להשתמש בכינויים וניקים המכילים את המילים פיקוח (בעברית או אנגלית), הנהלת הצ'אט (בעברית או אנגלית) או כל כינוי אחר אשר עלול להטעות את הגולשות האחרות.

10.8. אלבומים

10.8.1. שירות האלבומים מאפשר לגולשת להעלות לרשת ולנהל אלבום תמונות וקבצי וידיאו, אישי או ציבורי.

10.8.2. גולשת המעלה תמונות או תכני וידאו לשירות האלבומים תוכל לבחור אם ברצונה שהאלבום יוגדר כפרטי או כציבורי. אלבום ציבורי יהיה חשוף לכלל הגולשות.

10.8.3. לתשומת ליבך (ומבלי לגרוע מסמכויות תפוז לפי כל הוראה אחרת בתקנון זה) - יתכן ותפוז תגביל את מספר האלבומים, התמונות או הוידיאו שכל גולשת רשאית לאחסן. כמו כן, ככל שלא תעשי שימוש באלבום במשך זמן רב, יתכן והוא ימחק מהאתר.

10.8.4. גולשת תוכל להסיר, להוסיף ו/או לעדכן תמונות או תכני וידיאו שהעלתה לשירות האלבומים.

10.8.5. שיתוף והדפסת תמונות – יתכן ותפוז תאפשר לגולשות לבצע הזמנות להדפסת התמונות המועלות לשירות. שירות הדפסת התמונות כרוך בתשלום, אשר ייקבע בהתאם לכמות וגודל התמונות המוזמנות. עלות ההדפסה תפורט באתר. אם שילמת עבור הדפסת תמונות ולא קיבלת אותן עקב פגיעה שנגרמה על ידי תפוז לתמונות שהעלית לשירות האלבומים (למשל, מחיקה), תהיי זכאית להחזר כספי בסכום שלא יעלה על הסכום ששילמת עבור הזמנת התמונות המודפסות שלא קיבלת.

10.9. HIT

10.9.1. הנה אפליקציה המאפשרת לגולשות להמליץ לגולשות אחרות על תכנים שהן העלו לאתר, תכנים של גולשות אחרות ותכנים מאתרים אחרים. HIT היא בעצם המקום בו מרוכזים התכנים הטובים ביותר ברשת, על פי דירוגים שלכן הגולשות.

10.9.2. לתשומת ליבך - כשגולשת תמליץ על תוכן שאת כתבת, יתכן ויועתק להמלצתה ציטוט מתוך התוכן שלך עוד בטרם ההפניה אל התוכן שהעלית. ככל שאינך מעוניינת בכך אנא הימנעי מהעלאת תכנים לאתר.

10.10. OK – שירות לא פעיל

10.11. WAPO – שירות לא פעיל

10.12. SNOOZ

10.12.1. סנוז הוא שירות מיני-בלוג, באמצעותו יכולה הגולשת לעדכן את שאר העולם על מעשיה בכל רגע נתון.

10.12.2. כשתעדכני הודעת סנוז, יוכלו לצפות בה כל גולשות האתר (ואף להגיב עליהן) - במקומות רבים באתר - בין היתר - בעמוד האישי שלך בסנוז, בעמוד הציבורי של שירות סנוז, ובכרטיס האישי שלך (העולם שלך). גולשות שיבקשו לקבל ממך עדכונים (ככל שלא תחסמי אותן), יוכלו אף לקבל התראות בזמן אמת על כך שעדכנת הודעת סנוז.

10.13. שירותים המקודמים באתר

10.13.1. תפוז מקיימת מגוון שיתופי פעולה עם אתרים ושירותים השייכים לצדדים שלישיים, ביניהם:

10.13.1.1. תפוז דרושים - שיתוף פעולה עם אתר אולג'ובס (AllJobs) – אתר לחיפוש עבודה ופרסום משרות פנויות. זוהי זירת גיוס המפגישה בין מחפשי עבודה למעסיקים. אתר אולג'ובס אינו מופעל על ידי תפוז ואינו בבעלותה. במסגרת שיתוף הפעולה מקודם אתר אולג'ובס באתר כהגדרתו לעיל ומתארח בשם המתחם של האתר. אף על פי כן, השימוש באתר אולג'ובס כפוף לתנאי השימוש של אתר אולג'ובס ואינו באחריותה של תפוז.

10.13.1.2. 13.13.1.2 אתרי "דף הבית הראשון שלי" ו"ביגו" – אתר דף הבית הראשון שלי הנו אתר המיועד לילדים בגילאי 3-8 ואתר ביגו הנו אתר המיועד לילדים בגילאי 8-14. אתרים אלה מופעלים על ידי חברת הדף הראשון שלי בע"מ (חברה אשר תפוז מדיה בע"מ הנה בעלת השליטה בה), ונמצאים בבעלותה. האתרים אינם מופעל על ידי תפוז מדיה בע"מ ואינם מצויים בבעלותה. במסגרת שיתוף הפעולה מקודמים אתרי דף הבית הראשון שלי וביגו באתר כהגדרתו לעיל ומתארחים בשם המתחם של האתר. אף על פי כן השימוש באתרים אלה כפוף לתנאי השימוש שלהם ואינו באחריותה של תפוז.

11. הגבלת אחריות תפוז ו/או מי מטעמה

11.1. זכרי שהשימוש שאת עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית.

11.2. כשאת עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון, פרסום באתר באמצעות תפוז עסקים וכל פעולה אחרת), את מוותרת על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד תפוז, מי מספקיה או מי מטעמה.

11.3. בפרט, את פוטרת ומשחררת את תפוז ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאת העלית לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן את פוטרת את תפוז ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לתפוז או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.

11.4. היעדר אחריותה של תפוז ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולשת או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.

11.5. היעדר אחריותה של תפוז ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה תפוז מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולשת. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על תפוז ו/או מי מטעמה.

11.6. היעדר אחריות תפוז ו/או מי מטעמה על מידע המידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות) אינו באחריותה של תפוז ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד.

11.7. ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחומי הרפואה, המשפט, הכלכלה או כל תחום אחר, או ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע), מידע זה אינו מטעמה של תפוז (אף אם תפוז הזמינה את אותם אנשי מקצוע להתארח או להשתמש באתר, אף אם שמם מופיע בפורום בצבע אדום או כל צבע אחר ואף אם הם מנהלים של פורום), אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש. על הגולשות לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה.

11.8. תפוז ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

11.9. היעדר אחריות תפוז על מידע פרסומי כל חומר פרסומי (לרבות כרטיסי עסקים בשירות תפוז עסקים וכל פרסומת אחרת) שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות תפוז. תפוז אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר, אין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של תפוז לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים ואין לראות בתפוז כצד לפרסומים אלה או לכל עסקה שתעשה בעקבות הפרסומים.

11.10. תפוז שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת (מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי שתפוז תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק.

11.11. היעדר אחריות תפוז על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לאתרים המתארחים בשם המתחם (domain name) של האתר תפוז אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

11.12. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר לאתר אחר או הימצאותו של אתר כלשהו המתארח בשם המתחם של האתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר המקושר או המתארח עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ותפוז לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, תפוז איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם קיימים קישורים באתר בין אם מדובר בקישורים טקסטואליים או ויזואליים (קרי, קישורים המאפשרים גישה ישירה מהאתר לתכנים כגון משחקים, תמונות וקבצי וידיאו מאתרים אחרים), אתרים המתארחים בשם המתחם של האתר, או כל תוכן אחר המוצג באתר על ידי צד שלישי כדוגמת i-frame או embed (לדוגמה בלבד – אתר אולג'ובס). תפוז קוראת לגולשות לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו בטרם השימוש בהם ובטרם מסירה של פרטים אישיים באתרים אלה.

11.13. יתכן שתמצאי שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאת מתנגדת לתוכנם, או שאת סבורה כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. תפוז אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של תפוז לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.

11.14. תפוז אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות בה נוקטת תפוז ולא למדיניות אחרת הננקטת ע"י אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה או באירוחם בשם המתחם של האתר כמתן עידוד או אישור ע"י תפוז לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר תפוז ותקנון אתר תפוז אינו חל עליך, והנך כפופה לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור ו/או הגלישה בו.

11.15. היעדר אחריות תפוז בגין השירותים תפוז אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולשת ו/או בעלי העסקים, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי תפוז או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל תפוז, מי מספקיה או מי מטעמה.

11.16. כמו כן, אספקת השירותים על ידי תפוז תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ותפוז אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולשת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

11.17. תפוז אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.

11.18. לאור האמור לעיל, ככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים לליבך, אנא דאגי לגיבוי הולם.

11.19. היעדר אחריות תפוז בעניין תכני הגולשות, הגולשת אחראית באופן בלעדי על תכני הגולשת שהיא מעלה או מפרסמת באתר.

11.20. תפוז אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשות, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשות או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשות באתר.

11.21. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשות לצפייה ולשימוש על ידי כל גולשת אחרת ברשת, ותפוז אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולשת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

11.22. תפוז איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני הגולשת או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשות (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני). אנא זכרי זאת, בין היתר כשאת מפרסמת תוכן אשר עלול לפגוע או להתגרות בכל אדם אחר.

11.23. היעדר אחריות תפוז בעניין התקשרות הגולשת עם צדדים שלישיים ככל שהגולשת תתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשת לבין הצד השלישי, ותפוז לא תהא צד להתקשרות אף אם נוצרה באמצעות האתר או באמצעות קישור ו/או פרסומת שהוצבו באתר ו/או תפוז עסקים.

11.24. תפוז אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו לגולשת כתוצאה מהתקשרויות כאלה.

11.25. היעדר אחריות תפוז על פעילויות שמארגנות גולשות (לרבות מנהלי פורומים) תפוז לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הוירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי תפוז עצמה.

11.26. במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית, תפוז לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה וברצונך לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי תפוז עצמה, אנא צרי קשר עם מערכת תפוז ובררי את העניין.

11.27. גולשות הבוחרות לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבות (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את תפוז בגין כל חבות אשר תצמח לה (ככל שתצמח לה) בגין אותן פעילויות.

12. הגבלת אחריות צדדים שלישיים בשירותי סלולאר.

12.1. שירותי העברת ההודעות הסלולאריות תלויים בצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) חברות הסלולאר וספק שירות העברת ההודעות Cellact Ltd ("הספק") המפעילים הסלולאריים והספק אינם אחראיים לשירות, לרבות לתכנים שימסרו במסגרת השירות או לכל תקלה בתפעולו והם משמשים אך ורק כרשת תקשורת להעברת ההודעות לציוד הקצה בכפוף לתנאי הסכם הרט"ן, תנאי השירותים, מגבלות ציוד הקצה, ומגבלות הרשת הסלולארית.

12.2. המפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מן השירות כל מנוי שלא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי מי מהם. המפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מהשירות לקוחות שביקשו להיחסם מקבלת שירותי תוכן / הודעות SMS או להתנתק מהשירות מכל סיבה אחרת. כל זאת, מבלי לפגוע בכל זכות ששמורה במקרה כזה מול אותו מנוי.

12.3. השירות יופסק בכל מקרה בו ההסכם בין הספק לבין המפעילים הסלולאריים יבוא על סיומו. כל עוד המנוי לא ביקש להפסיק את קבלת השירות, הספק ימשיך לספק את השירות לציוד הקצה, גם אם יחזיק בו צד שלישי. המפעיל הסלולארי רשאי על פי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי להשעות את קבלת ההודעות ו/או את שליחתן ממערכת SMSC או להטיל מגבלות זמניות על כמות ההודעות המקסימאליות שניתן לשלוח ו/או לקבל בשני או בשעה, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.

13. הגנת הפרטיות

13.1. הגלישה באתר תפוז והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שתפוז ו/או צדדים שלישיים יבצעו פיקוח ומעקב ממוחשב על דפוסי הגלישה שלך והשימוש שאת עושה בשירותים, בין היתר באמצעות מיקומם וקריאתם של קבצי "עוגיות" (cookies – קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה "אלומות רשת"; web beacons – קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה יחודי ואמצעים דומים אחרים; אשר מטרתם בין היתר לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט והתאמת הפרסומות) או התכנים שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.

13.2. תפוז נעזרת בצדדים שלישיים לצורך הפעלת שירותים מסוימים, דוגמת הצ'אט.

13.3. תפוז נעזרת בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילותך. כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילותך ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותך; כל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של תפוז והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים, למשל בקישורים אלה:

https://www.google.com/intl/en/privacy,

http://arti-media.net/privacy-policy/.

אם את מעוניינת במידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד ניתן למנוע מצדדים שלישיים מסוימים להשתמש במידע כאמור, לחצי כאן https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

כמו כן, באפשרותך למצוא את ה-Cookies באמצעות הדפדפן שלך ולמחוק אותן, או לבחור להימנע מקבלת Cookies באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן [לדוגמא – אם את משתמשת במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר, תוכלי למצוא את ה – Cookies בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files.]. זכרי שנטרול ה - Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכלי לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים; לכך שלא נוכל להתאים לך פרסומות ותכנים; ולכך שלא נוכל לשמור את פרטיך על מנת לייתר עבורך את הצורך להזין שם משתמש וסיסמה באתר.

13.4. חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרשי למסור מידע אישי. חלק מהשדות הינם שדות חובה. לא חלה כל חובה חוקית למסור את המידע האישי האמור, אולם ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלי להירשם לשירותים הטעונים רישום. יובהר, כי השימוש בשירותים המוצעים באתר מהווה הסכמה מפורשת למסירת המידע האישי, שכן כאמור – ללא מידע זה לא ניתן להשתמש בשירותים המוצעים כאמור.

כמו כן, יתכן שמסרת או תמסרי מידע אישי בדרכים נוספות, לרבות בהודעות שתשלחי לתפוז (לרבות דוא"ל ופניות ב"צור קשר"). גם ביחס למידע אישי זה לא חלה כל חובה חוקית למוסרו ואת מוסרת אותו ביוזמתך ומרצונך.

"מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

13.5. המידע האישי וכן המידע האנונימי יישמרו במאגר מידע והשימושים במידע ייעשו רק על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי הוראות כל דין – לרבות למטרות המפורטות להלן:

13.5.1. כדי לספק לך את המידע, השירותים והפרטים שביקשת.

13.5.2. כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת) ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצאי בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו.

אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה באמצעות דואר אלקטרוני, תוכלי, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לתפוז (בכתובתhttps://tapuz.co.il/misc/contact).

אם אין ברצונך שיוצג לך מידע מסוג זה באמצעות מערכת המסרים, אנא הימנעי מעשיית שימוש בה.

13.5.3. כדי לשמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין.

13.5.4. לצרכי תפוז ובכלל זה שירות וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר.

13.7. למען הסר ספק, מובהר כי בנוסף למטרות המנויות לעיל, ככל שהזנת מידע אישי שלך לצורך קבלת הצעות ו/או פניות ו/או פרסומות מצדדים שלישיים שאינם תפוז (למשל בתי עסק ו/או נותני שירות בתחום כלשהו), בעצם הזנת המידע האישי הנך נותנת את הסכמתך המפורשת, להעברת המידע האישי שהזנת לצדדים שלישיים אלה לצורך קבלת ההצעות או הפניות ו/או פרסומות מהם. עוד מובהר, כי תפוז אינה אחראית למידע האישי המוחזק על ידי הצדדים השלישיים האמורים להם בחרת למסור אותו, או לכל דבר הנוגע למידע האישי האמור שאינו בחזקת תפוז.

13.8. הינך רשאית לבקש לעיין ולתקן את מידע האישי אודותיך המוחזק על ידי תפוז ועל ידי כניסה לתפריט המתאים בשירותיםתפוז מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע אישי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאת עושה באתר, למעט פרטים ו/או נתונים פומביים שאת פרסמת בעצמך או מידע אנונימי שאין בו כדי לזהות אותך. כמו כן, תפוז לא תפרסם מסרים אישיים שאת שולחת, הודעות שלך בקומונות סגורות, רשומות שלא נועדו לפרסום בבלוג, תמונות באלבומים פרטיים וכדומה.

13.9. יחד עם זאת, הינך נותנת בזאת את הסכמתך לתפוז לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין תפוז, או במקרה שתפרי הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה שתפוז, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, של תפוז או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של תפוז (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של תפוז (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

13.10. תפוז מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, תפוז אינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. כמו כן, תפוז אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך או לצד שלישי כלשהו במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה.

14. ניתוק, הפסקה ושינויים

14.1. תפוז רשאית להסיר תכנים, ממשקים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות (לדוגמא, מגבלת אחסון), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולשת מסוימת או לכלל הגולשות, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. כשאת עושה שימוש באתר את מוותרת בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים שאנו מספקים.

14.2. בנוסף, תפוז תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולשות. על אף שבדרך כלל אנו משתדלים לשתף את הגולשות ולהתייעץ עמן בשינויים המבוצעים באתר, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תפוז בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

14.3. ביטול העסקה בתמורה כספית: ככל שנקשרת עם תפוז מדיה בע"מ ח.פ. 516405263 בעסקה מתמשכת כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן") הנך רשאית לבטל את העסקה בכפוף לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן ובכפוף לתשלום התמורה היחסית בגין השירות שניתן טרם הביטול בתוספת דמי ביטול בסך של 20% משווי העסקה. ככל שנקשרת עם תפוז בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן הנך רשאית לבטל את ההסכם על פי התנאים הקבועים בסעיף 14 לחוק האמור בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור המקסימלי המותר בסעיף 14 לחוק האמור. הודעת ביטול כאמור בסעיף זה תימסר באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ולחלופין באמצעות שליחת הודעת ביטול בדואר רשום לכתובת: ת.ד 2428 קרית אונו, מיקוד 5512203.

. גיבוי התכנים

14.4. תפוז נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שהגולשת מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם.

14.5. עם זאת, תפוז ממליצה לך לגבות את התכנים שחשובים לך ולשמור העתק מהם.

14.6. במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים (לרבות מחיקתם על ידי תפוז), לא תחול כל אחריות על תפוז ואת לא תהיי זכאית לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.

15. המחאת זכויות

תפוז רשאית להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רישיונות או רישיונות משנה, לצדדים שלישיים.

16. הצהרות והתחייבויות הגולשות

16.1. כשאת עושה שימוש באתר, אנא עשי בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. אנא הימנעי מפגיעה בגולשות אחרות ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות הפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת;

16.2. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהירה ומתחייבת כלפינו כדלקמן: (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני)

16.2.1. לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, חסות, קידום מכירות, תעמולת בחירות, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך במפורש ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה והוראות תפוז;

16.2.2. לא להעלות כל תוכן המסגיר פרט והעשוי לחשוף את זהותו של קטין, למעט שמו הפרטי ו/או כינויו, כגון: בית הספר שבו הוא לומד, כתובתו, שם משפחתו, כתובת המייל שלו וכיו"ב;

16.2.3. לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;

16.2.4. לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לתפוז;

16.2.5. לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה; מבלי לגרוע מן האמור, להימנע מפגיעה בזכויות מוסריות של יוצרים (אף אם בידך הרשאה לעשות שימוש ביצירה), ובין היתר להקפיד על ציון שם היוצרים לצד יצירות, בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין. לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה;

16.2.6. לא להעתיק מהאתר תכנים המפורסמים בו, לרבות תכני גולשות; ומבלי לגרוע מכל הוראה אחר בתקנון זה, לא לעשות בתכנים המפורסמים באתר כל שימוש פרט לשימוש לו הם נועדו;

16.2.7. לא להציב את האתר או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת באתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמה בכתב של תפוז. האמור אינו נוגע לאפשרות של הטמעת סרטונים מאתר פליקס (embed) שהיא מותרת כמפורט בסעיף ‎10.4 לתקנון זה לעיל;

16.2.8. לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו (לרבות על פי צוו איסור פרסום) או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

16.2.9. לא להציק או להטריד גולשות אחרות ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" לגולשות אחרות וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשות אחרות;

16.2.10. לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;

16.2.11. לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;

16.2.12. לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;

16.2.13. לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;

16.2.14. לא להעלות תכנים פורנוגראפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;

16.2.15. לסמן תכנים המיועדים למבוגרים תחת הקטגוריה "למבוגרים בלבד";

16.2.16. לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;

16.2.17. לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;

16.2.18. לא לפרסם פרטים אישיים של גולשות אחרות, לרבות זהותן של הגולשות (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמן;

16.2.19. לא לאסוף נתונים על גולשות אחרות;

16.2.20. לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

16.2.21. לא להתחזות לאדם אחר, לגולשת אחרת או למי מטעם תפוז;

16.2.22. לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;

16.2.23. לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני;

16.2.24. לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי סלולר ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הסלולר, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הסלולר;

16.2.25. לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;

16.2.26. לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה;

16.2.27. לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;

16.2.28. לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים (לרבות מחשבי תפוז) תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) ואנדלים (Vandals),יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;

16.2.29. לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין;

16.2.30. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

16.2.31. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן או כל תוכן אחר אשר נוגד את הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוצאו מכוחו;

16.2.32. לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;

16.2.33. לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;

16.2.34. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;

16.2.35. לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר, את סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמשת וסיסמת כניסה);

16.2.36. להימנע מהצבת קישור לאתר אינטרנט אחר, בין באמצעות קישור (LINK) או שתילה (EMBED או כל טכנולוגיה דומה), אשר אינו עומדים בתנאי תקנון זה;

16.2.37. באפליקציות הצ'אט - לא להיכנס לצ'אט תחת יותר מכינוי אחד ולא ליצור חדר מתחזה או בעל שם דומה לחדר קיים;

16.2.38. באפליקציות הצ'אט - לא להשתמש בתוכנות צ´אט אחרות מלבד חלון השיחה של תפוז;

16.3. ככל שהנך מעוניינת להציב קבצי וידיאו משירות פליקס שבאתר, באתר אחר:

16.3.1. הנך מאשרת שידוע לך ואת מאשרת שזכויות היוצרים ביצירות מרפרטואר אקו"ם שבשירות פליקס, ככל שקיימות, הן קניינה של אקו"ם והיוצרים בלבד בכל עת - או קניינן של אגודות לניהול משותף של זכויות יוצרים, שאקו"ם מייצגת בישראל על-פי הסכמים הדדיים עימן, לפי העניין.

16.3.2. הנך מתחייבת שלא להשתמש ביצירה מרפרטואר אקו"ם הלקוחה משירות פליקס במסגרת ההתקשרות לצורכי בחירות, קידום מכירות, שיווק, חסות, פרסום ו/או פרסומת לכל מוצר, שירות, מותג ו/או לכל שימוש מסחרי אחר; לא להציג יצירה בקשר עם מוצר, מותג או שירות כלשהו ולא ליצור זיקה בינם לבין יצירה - והכול, אלא אם ובמידה שקיבלת על כך רישיון נפרד בכתב ומראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי הנך רשאית להציב בשירות שבו תציעי יצירות מרפרטואר אקו"ם ובנגן המדיה של שירות כאמור ("הנגן") פרסומות וחסויות כמקובל באתרי תוכן באינטרנט, בכפוף לכללים הבאים:

16.3.2.1. תקפידי על הפרדה ברורה, הן חזותית והן קולית, בין כל יצירה מרפרטואר אקו"ם לבין כל פרסומת וחסות

16.3.2.2. לא תציבי פרסומות וחסויות בכל דף ומדור בשירות שבו מוצע שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם, אלא בכפוף לתנאים הבאים:

16.3.2.2.1. לא תיווצר כל זיקה בין יצירה או יצירות מסוימות מרפרטואר אקו"ם לבין המוצר, השירות, או המידע שהם נשוא הפרסומות או החסויות.

16.3.2.2.2. לא תציבי פרסומת או חסות קבועה, במדור, או בדף באתר שכל עניינם ביצוע של יצירות.

16.3.3. ידוע לך ואת מסכימה לכך שאם תרצי להשתמש ביצירה אחת, או יותר מרפרטואר אקו"ם, באופן היוצר זיקה בין היצירה לבין שירות או מוצר כלשהם, יהיה עליך לבקש רישיון נפרד לכך בכתב ומראש.

16.3.4. לא תתירי לכל צד שלישי ליצור קישורית (link) לכל יצירה מרפרטואר אקו"ם שבשירות שאת מפעילה הלקוחה משירות פליקס ואם ייוודע לך כי צד שלישי פעל כאמור לעיל, תנקטי בכל הפעולות הדרושות באופן סביר למניעת הדבר ותודיעי לאקו"ם ולתפוז מיד את דבר הקישור ואת פרטי אותו צד שלישי. למען הסר ספק, המונח 'קישורית' לא יחול על קישור אשר מחייב כניסה לאתר לצורך צפייה ביצירה.

16.3.5. את מצהירה כי הנך מנהלת את עסקיך בישראל.

16.3.6. אם תפוז מנהלת עבורך אזור או מדור באתרך, שמהותו תכנים מהשירות, הנך מתחייבת להציב בעמוד הראשי המשמש לשירות שבו יוצבו לצפייה יצירות מרפרטואר אקו"ם תג html של סמל אקו"ם כפי שיימסר לך על-ידי תפוז. לצד סמל אקו"ם תציבי את הכיתוב: "השירות מורשה על ידי תפוז אנשים בע"מ לפי רישיון אקו"ם". הנך מתחייבת שלא להסיר את הכיתוב וסמל אקו"ם, לא לשנות את מיקומו או את גודלו כל עוד הנך מציעה לצפייה יצירות מרפרטואר אקו"ם באמצעות השירות שאת מפעילה. הנך מתחייבת שלא לעשות כל שימוש אחר בסימני המסחר של אקו"ם ובשמות המסחריים שלה אלא בכפוף לקבלת הסכמת אקו"ם בכתב ומראש. בתום ההתקשרות עם תפוז ו/או עם קבלת דרישת אקו"ם בכתב (לפי המוקדם) תסירי את סמל אקו"ם.

16.3.7. תנאי הרכישה של השירות שלך, או תנאי השימוש בשירות כאמור יכללו סעיפים האוסרים במפורש על המשתמשים להפר זכויות יוצרים ביצירות מרפרטואר אקו"ם או להשתמש בהן לכל צורך אחר מלבד השימוש לו נועדו בהתאם למהות השירות. בכלל זה ייאסר עליהם להשתמש ביצירות מרפרטואר אקו"ם באופן מסחרי.

16.3.8. ידוע לך ואת מאשרת שהשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם בשירות שאת מפעילה כפוף להסכם שנחתם בין אקו"ם לתפוז אך אינו מהווה רישיון נפרד מאקו"ם וזכויותיך בקשר עם השימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם ייפסקו מיד עם סיומו של הסכם הרישיון שבין אקו"ם לבין תפוז. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייבת לפעול בהתאם להנחיות תפוז מעת לעת כדי שלא לגרום לה להפרת החוזה שבינה לבין אקו"ם ו/או להפרת זכויות אקו"ם ביצירות מרפרטואר אקו"ם.

17. נגישות

תפוז אנשים מייחסת חשיבות רבה לביצוע התאמות נגישות באתר ושירותיו לאנשים עם מוגבלות.

אנו מבצעים את התאמות אלו תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות על פיו.

ליצירת קשר עם אחראי הנגישות, מנהל הקהילות של האתר, אנא צרו קשר באמצעות דוא"ל- [email protected]

18. הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית שתחפצי להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.

צוות תפוז מאחל לכם גלישה נעימה


למעלה