שאלה על זהב.

SupermanZW

Well-known member
בעצם, אתה יודע מה?. לא באמת הבנתי אתמול עד הסוף את ההודעה שלך שאני מצוטט עכשיו, אבל שאלותיי העיקריות נענו (האם יקנו ממני זהב ב-20,000 דולר לאונקייה אם זה יהיה המחיר שלו והאם להחליף זהב שעולה 20,000 דולר לאונקייה בסחורה כדי להגן על הרווחים שלי מפני הפיחות בערך הכסף זה רעיון טוב), אבל לאחר שקראתי את הודעתך כמה פעמים, ואז עוד פעם היום בבוקר, אני חושב שעכשיו אני מבין עד הסוף את מה שאמרתה, ובגלל מה שאמרתה, ברשותך, יש לי מספר שאלות נוספות.

1.אם הבנתי נכון, אתה אומר שהחזרת תקן הזהב הייתה מורידה את מחירו בדולרים אמריקניים, בגלל שתקן הזהב היה מחזק את הדולר ואת כוח הקנייה שלו, ולכן היה צריך פחות דולרים בשביל לקנות את אותה כמות הזהב, אבל שערך הזהב הריאלי היה עולה.

האם ערך הזהב הריאלי היה עולה בגלל שארצות הברית הייתה צריכה יותר זהב בגלל תקן הזהב?. כלומר, אני לא באמת יודע איך תקן הזהב עובד אז עכשיו אני מניח שאני שואל אותך על תקן הזהב. כשיש את תקן הזהב, הממשלה מגבילה את עצמה להדפסת כסף רק לפי כמות הזהב הנתונה, אבל רציתי לדעת, האם במקרה של תקן זהב, ארצות הברית מדפיסה כסף בהתאם לכמות הזהב שקיימת בעולם, בהתאם לכמות הזהב שיש לארצות הברית כמדינה כולל כל הזהב של האנשים הפרטיים, או בהתאם לכמות הזהב שיש לממשלה עצמה (כמו לדוגמה הזהב בפורט נוקס [4,600 טון זהב] ובבנק הפדרלי [5,000 טון זהב])?.

2.אם לא מדובר על כל הזהב בעולם, אלא זאת ארצות הברית כמדינה שצריכה כמה שיותר זהב כדי להדפיס כסף, או לחלופין, ארצות הברית, הממשלה הפדרלית, שזקוקה לכמה שיותר זהב בשביל להדפיס כסף, משמעות הדבר היא כאמור, אם הבנתי נכון, שערך הזהב עולה. ומכאן מגיעה התפיסה שלי שתקן הזהב אמור להעלות את מחירי הזהב. האם זה לא כך?. כלומר, אני מבין שהצמדת הדולר לזהב אמורה להעלות את ערך הדולר ולפיכך להוריד את ערך הזהב בדולרים וכך מחירו של הזהב בדולרים אמור לרדת תיאורטית ואולי אפילו בפועל, אבל מצד שני, האם עליית הביקוש לזהב, במקרה שזאת המדינה ספציפית או הממשלה ספציפית שצריכה זהב ככה שהיא צריכה ללכת ולקנות זהב, במקרה שבו תקן הזהב לא מתייחס אל כל הזהב שבעולם, האם במקרה שכזה, עליית הביקוש לא אמורה לגרום לעלייה בערכו של הזהב, אולי אפילו ביחד עם העלייה בערך הדולר?. האם אין לנו כאן תהליכים מנוגדים שפועלים יחד?. ואם כן אז איזה תהליך מנצח?. האם בסופו של התהליך הזהב שווה פחות כסף בדולרים בגלל התחזקות הדולר בגלל ייצורו המופחת של הדולר בגלל הצמדתו לזהב או שהזהב שווה בסופו של התהליך לא פחות כסף בדולרים, אלא יותר כסף בדולרים, כי אפילו עם התחזקות הדולר האמריקני בגלל ייצורו המופחת בגלל הצמדתו לזהב, הביקוש לזהב אולי עולה במידה גדולה יותר מאשר העלייה בערך הדולר כך שאפילו שהדולר שווה יותר, אז אולי הזהב שווה בסוף אפילו עוד יותר דולרים אמריקניים מאשר מה שהוא היה שווה קודם, אפילו כאשר הדולר מחוזק לאחר הצמדתו לתקן הזהב?.

3.החזרת תקן הזהב, משמעותה הצמדת הדולר לזהב, הדפסה מוגבלת של כסף בהתאם לכמות הזהב המוגבלת, ולפיכך עליית ערך הכסף בגלל הכמות המוגבלת של הכסף. אבל הכסף שמדובר עליו, כאמור, הוא דולרים אמריקניים. דולרים אמריקניים שמתחזקים לנוכח ייצורם המופחת, בהתאם לכמות הזהב.

רציתי לדעת, בלי קשר עכשיו להשפעת החזרת תקן הזהב על מחיר הזהב בדולרים, בלי קשר לשאלה האם מחיר הזהב בדולרים היה גודל או קוטן, רציתי לדעת, מה תהיה השפעת החזרת תקן הזהב בארצות הברית, על מחיר הזהב במטבעות אחרים ולא דולרים?. המחיר יישאר אותו הדבר?. או יגדל?. או יקטן?. ולמה?.
1) ערך הזהב הריאלי היה עולה מכיוון שהביקוש אליו היה עולה, הן מצד ארה"ב, שכדי להדפיס כסף הייתה חייבת לגבות אותו בזהב (סך כל הדולרים הנמצאים במחזור בעולם כולו חייב להיות קטן או שווה לערך כל הזהב הנמצא בידי ארה"ב. קטן או שווה מכיוון שמותר שחלק מהזהב לא יהיה מגובה בדולרים ולכן את אותו חלק לא תוכל ארה"ב למכור, אך ההפך אסור, כי מכיוון שתקן הזהב מחייב שכל דולר יהיה מגובה בזהב אסור שערך כל הדולרים הנמצאים במחזור בעולם יהיה גבוה מערך הזהב הנמצא בידי ארה"ב כי אז זהו מצב שבו חלק מהדולרים לא מגובים בזהב דהיינו לא ניתן לקנות בהם זהב מארה"ב וזה שולל את התקן ומפר אותו)
והן מצד מדינות אחרות שממילא משתמשות בו ולא רק לייצור תכשיטים אלא גם באלקטרוניקה, לייצור מוליכי על וכיו"ב. ערכו הריאלי של הזהב עולה מכיוון שהביקוש אליו עולה בקצב גבוה מקצב כרייתו וכידוע כמות הזהב בעולם מוגבלת פיזית אך מגבלות פיזיות לביקוש אליו אין. תקן הזהב מתייחס בהכרח לכמות הזהב בארה"ב ולא בעולם כולו כי לארה"ב אסור למכור זהב שלא שייך לה, לכן דולרים שיונפקו בארה"ב על פי תקן הזהב חייבים להיות מגובים בזהב ששייך לארה"ב בלבד.

2) תקן הזהב יגרום לעליית ערך הדולרים בזהב מרגע ההודעה עד רגע היישום (או ירידת ערך הזהב בדולרים אם מסתכלים מהכיוון ההפוך) אך מרגע היישום ערכו של הדולר בזהב נשאר קבוע כל עוד לא מוכרז פיחות בערך הדולר ביחס לזהב, שהוא תנאי הכרחי כדי להדפיס עוד דולרים בתקן הזהב במידה וכמות הזהב השייכת לארה"ב לא גדלה. אם לא יתבצע פיחות שכזה, הרי לטווח הארוך יעלה ערכו הריאלי של הדולר יחד עם ערכו הריאלי של הזהב (מסיבות של גידול בביקושים בקצב גבוה מקצב הכרייה, כפי שהוסבר קודם) והדולר יהיה דפלציוני במידה משמעותית (כלומר מחיריהם של כל הסחורות והשירותים בדולרים ירדו לטווח הארוך וגם המשכורות של העובדים בארה"ב ירדו בערכם בדולרים, למרות שלא כך יהיה מבחינה ריאלית, כוח הקניה צפוי להישמר).

3) הבנת נכון.

החזרת תקן הזהב לארה"ב יגרום לערכו של הזהב במטבעות אחרים להתייקר בקצב מהיר יותר מעכשיו בגלל שהגידול בביקוש לזהב בארה"ב יהיה גדול מהגידול בביקוש בשאר המדינות ויגרום לפער גדול יותר בין הביקוש לזהב להיצע הזהב. ככל שגדל הפער בין הביקוש להיצע (כאשר הביקוש גדול מההיצע) כך התייקרות המוצר אליו מתייחסים מהותית יותר וזו הסיבה שזה יגרום לזהב להתייקר עוד יותר לעומת מטבעות אחרים (בקצב מהיר יותר מהקצב הנוכחי).

יש גם דבר נוסף ששכחתי לכתוב והוא שקיטון בכמות הזהב השייכת לארה"ב יחייב הוצאת דולרים שאינם מגובים עוד בזהב מהמחזור כדי להמשיך לקיים את התקן, בגלל שכפי שהוזכר, אסור שיהיו דולרים במחזור שאינם מגובים בזהב השייך לארה"ב.
 
1) ערך הזהב הריאלי היה עולה מכיוון שהביקוש אליו היה עולה, הן מצד ארה"ב, שכדי להדפיס כסף הייתה חייבת לגבות אותו בזהב (סך כל הדולרים הנמצאים במחזור בעולם כולו חייב להיות קטן או שווה לערך כל הזהב הנמצא בידי ארה"ב. קטן או שווה מכיוון שמותר שחלק מהזהב לא יהיה מגובה בדולרים ולכן את אותו חלק לא תוכל ארה"ב למכור, אך ההפך אסור, כי מכיוון שתקן הזהב מחייב שכל דולר יהיה מגובה בזהב אסור שערך כל הדולרים הנמצאים במחזור בעולם יהיה גבוה מערך הזהב הנמצא בידי ארה"ב כי אז זהו מצב שבו חלק מהדולרים לא מגובים בזהב דהיינו לא ניתן לקנות בהם זהב מארה"ב וזה שולל את התקן ומפר אותו)
והן מצד מדינות אחרות שממילא משתמשות בו ולא רק לייצור תכשיטים אלא גם באלקטרוניקה, לייצור מוליכי על וכיו"ב. ערכו הריאלי של הזהב עולה מכיוון שהביקוש אליו עולה בקצב גבוה מקצב כרייתו וכידוע כמות הזהב בעולם מוגבלת פיזית אך מגבלות פיזיות לביקוש אליו אין. תקן הזהב מתייחס בהכרח לכמות הזהב בארה"ב ולא בעולם כולו כי לארה"ב אסור למכור זהב שלא שייך לה, לכן דולרים שיונפקו בארה"ב על פי תקן הזהב חייבים להיות מגובים בזהב ששייך לארה"ב בלבד.

2) תקן הזהב יגרום לעליית ערך הדולרים בזהב מרגע ההודעה עד רגע היישום (או ירידת ערך הזהב בדולרים אם מסתכלים מהכיוון ההפוך) אך מרגע היישום ערכו של הדולר בזהב נשאר קבוע כל עוד לא מוכרז פיחות בערך הדולר ביחס לזהב, שהוא תנאי הכרחי כדי להדפיס עוד דולרים בתקן הזהב במידה וכמות הזהב השייכת לארה"ב לא גדלה. אם לא יתבצע פיחות שכזה, הרי לטווח הארוך יעלה ערכו הריאלי של הדולר יחד עם ערכו הריאלי של הזהב (מסיבות של גידול בביקושים בקצב גבוה מקצב הכרייה, כפי שהוסבר קודם) והדולר יהיה דפלציוני במידה משמעותית (כלומר מחיריהם של כל הסחורות והשירותים בדולרים ירדו לטווח הארוך וגם המשכורות של העובדים בארה"ב ירדו בערכם בדולרים, למרות שלא כך יהיה מבחינה ריאלית, כוח הקניה צפוי להישמר).

3) הבנת נכון.

החזרת תקן הזהב לארה"ב יגרום לערכו של הזהב במטבעות אחרים להתייקר בקצב מהיר יותר מעכשיו בגלל שהגידול בביקוש לזהב בארה"ב יהיה גדול מהגידול בביקוש בשאר המדינות ויגרום לפער גדול יותר בין הביקוש לזהב להיצע הזהב. ככל שגדל הפער בין הביקוש להיצע (כאשר הביקוש גדול מההיצע) כך התייקרות המוצר אליו מתייחסים מהותית יותר וזו הסיבה שזה יגרום לזהב להתייקר עוד יותר לעומת מטבעות אחרים (בקצב מהיר יותר מהקצב הנוכחי).

יש גם דבר נוסף ששכחתי לכתוב והוא שקיטון בכמות הזהב השייכת לארה"ב יחייב הוצאת דולרים שאינם מגובים עוד בזהב מהמחזור כדי להמשיך לקיים את התקן, בגלל שכפי שהוזכר, אסור שיהיו דולרים במחזור שאינם מגובים בזהב השייך לארה"ב.
"סך כל הדולרים הנמצאים במחזור בעולם כולו חייב להיות קטן או שווה לערך כל הזהב הנמצא בידי ארה"ב".

אני מתנצל, אבל עדיין לא הבנתי עד הסוף. אתה מתכוון לארצות כמדינה, או שאתה מתכוון לממשל?. תחת הגבלות תקן הזהב, לארצות הברית מותר להדפיס כסף בהתאם לכמות הזהב שיש לכל ה-320 מיליון אנשים ביחד עם הזהב של הממשלה או שמותר להם להדפיס כסף רק בהתאם לכמות הזהב שלממשלה עצמה יש? (כלומר כל הזהב בפורט נוקס והפדרל רזרב ואיזה עוד מקורות שיש להם...).

"2) תקן הזהב יגרום לעליית ערך הדולרים בזהב מרגע ההודעה עד רגע היישום (או ירידת ערך הזהב בדולרים אם מסתכלים מהכיוון ההפוך) אך מרגע היישום ערכו של הדולר בזהב נשאר קבוע כל עוד לא מוכרז פיחות בערך הדולר ביחס לזהב, שהוא תנאי הכרחי כדי להדפיס עוד דולרים בתקן הזהב במידה וכמות הזהב השייכת לארה"ב לא גדלה. אם לא יתבצע פיחות שכזה, הרי לטווח הארוך יעלה ערכו הריאלי של הדולר יחד עם ערכו הריאלי של הזהב (מסיבות של גידול בביקושים בקצב גבוה מקצב הכרייה, כפי שהוסבר קודם) והדולר יהיה דפלציוני במידה משמעותית (כלומר מחיריהם של כל הסחורות והשירותים בדולרים ירדו לטווח הארוך וגם המשכורות של העובדים בארה"ב ירדו בערכם בדולרים, למרות שלא כך יהיה מבחינה ריאלית, כוח הקניה צפוי להישמר)".

האם אנחנו מדברים על מה שאם יוחזר תקן הזהב בארצות הברית, יהיה מחיר הזהב בארצות הברית, או שאנחנו מדברים על מה שיהיה מחיר הזהב בשאר העולם?. אני גם שמעתי פעם דבר כזה שכאשר לזהב יש מחיר כלשהו, זה המחיר שלו בכל מקום, שזה "מחיר עולמי" או משהו כזה. זה נכון?. אם זה נכון זה נשמע הזוי, איך זה יכול להיות?.
 
לדעתי בעולם של היום, התחממות גלובלית, קורונה וירוס
בקרוב לא יהיה ערך לכסף ולא יהיה ערך לזהב
אלא יהיה ערך לאוויר-אוויר נקי, בסין וביפן מוכרים אוויר בבלונים! שיוכלו לנשום אוויר נקי.
ולמים, אולי כדאי לחשוב על השקעה בחברות ההן שמוכרות מים...
 

eliUSA

New member
בעצם, אתה יודע מה?. לא באמת הבנתי אתמול עד הסוף את ההודעה שלך שאני מצוטט עכשיו, אבל שאלותיי העיקריות נענו (האם יקנו ממני זהב ב-20,000 דולר לאונקייה אם זה יהיה המחיר שלו והאם להחליף זהב שעולה 20,000 דולר לאונקייה בסחורה כדי להגן על הרווחים שלי מפני הפיחות בערך הכסף זה רעיון טוב), אבל לאחר שקראתי את הודעתך כמה פעמים, ואז עוד פעם היום בבוקר, אני חושב שעכשיו אני מבין עד הסוף את מה שאמרתה, ובגלל מה שאמרתה, ברשותך, יש לי מספר שאלות נוספות.

1.אם הבנתי נכון, אתה אומר שהחזרת תקן הזהב הייתה מורידה את מחירו בדולרים אמריקניים, בגלל שתקן הזהב היה מחזק את הדולר ואת כוח הקנייה שלו, ולכן היה צריך פחות דולרים בשביל לקנות את אותה כמות הזהב, אבל שערך הזהב הריאלי היה עולה.

האם ערך הזהב הריאלי היה עולה בגלל שארצות הברית הייתה צריכה יותר זהב בגלל תקן הזהב?. כלומר, אני לא באמת יודע איך תקן הזהב עובד אז עכשיו אני מניח שאני שואל אותך על תקן הזהב. כשיש את תקן הזהב, הממשלה מגבילה את עצמה להדפסת כסף רק לפי כמות הזהב הנתונה, אבל רציתי לדעת, האם במקרה של תקן זהב, ארצות הברית מדפיסה כסף בהתאם לכמות הזהב שקיימת בעולם, בהתאם לכמות הזהב שיש לארצות הברית כמדינה כולל כל הזהב של האנשים הפרטיים, או בהתאם לכמות הזהב שיש לממשלה עצמה (כמו לדוגמה הזהב בפורט נוקס [4,600 טון זהב] ובבנק הפדרלי [5,000 טון זהב])?.

2.אם לא מדובר על כל הזהב בעולם, אלא זאת ארצות הברית כמדינה שצריכה כמה שיותר זהב כדי להדפיס כסף, או לחלופין, ארצות הברית, הממשלה הפדרלית, שזקוקה לכמה שיותר זהב בשביל להדפיס כסף, משמעות הדבר היא כאמור, אם הבנתי נכון, שערך הזהב עולה. ומכאן מגיעה התפיסה שלי שתקן הזהב אמור להעלות את מחירי הזהב. האם זה לא כך?. כלומר, אני מבין שהצמדת הדולר לזהב אמורה להעלות את ערך הדולר ולפיכך להוריד את ערך הזהב בדולרים וכך מחירו של הזהב בדולרים אמור לרדת תיאורטית ואולי אפילו בפועל, אבל מצד שני, האם עליית הביקוש לזהב, במקרה שזאת המדינה ספציפית או הממשלה ספציפית שצריכה זהב ככה שהיא צריכה ללכת ולקנות זהב, במקרה שבו תקן הזהב לא מתייחס אל כל הזהב שבעולם, האם במקרה שכזה, עליית הביקוש לא אמורה לגרום לעלייה בערכו של הזהב, אולי אפילו ביחד עם העלייה בערך הדולר?. האם אין לנו כאן תהליכים מנוגדים שפועלים יחד?. ואם כן אז איזה תהליך מנצח?. האם בסופו של התהליך הזהב שווה פחות כסף בדולרים בגלל התחזקות הדולר בגלל ייצורו המופחת של הדולר בגלל הצמדתו לזהב או שהזהב שווה בסופו של התהליך לא פחות כסף בדולרים, אלא יותר כסף בדולרים, כי אפילו עם התחזקות הדולר האמריקני בגלל ייצורו המופחת בגלל הצמדתו לזהב, הביקוש לזהב אולי עולה במידה גדולה יותר מאשר העלייה בערך הדולר כך שאפילו שהדולר שווה יותר, אז אולי הזהב שווה בסוף אפילו עוד יותר דולרים אמריקניים מאשר מה שהוא היה שווה קודם, אפילו כאשר הדולר מחוזק לאחר הצמדתו לתקן הזהב?.

3.החזרת תקן הזהב, משמעותה הצמדת הדולר לזהב, הדפסה מוגבלת של כסף בהתאם לכמות הזהב המוגבלת, ולפיכך עליית ערך הכסף בגלל הכמות המוגבלת של הכסף. אבל הכסף שמדובר עליו, כאמור, הוא דולרים אמריקניים. דולרים אמריקניים שמתחזקים לנוכח ייצורם המופחת, בהתאם לכמות הזהב.

רציתי לדעת, בלי קשר עכשיו להשפעת החזרת תקן הזהב על מחיר הזהב בדולרים, בלי קשר לשאלה האם מחיר הזהב בדולרים היה גודל או קוטן, רציתי לדעת, מה תהיה השפעת החזרת תקן הזהב בארצות הברית, על מחיר הזהב במטבעות אחרים ולא דולרים?. המחיר יישאר אותו הדבר?. או יגדל?. או יקטן?. ולמה?.
האפשרות שארה"ב תחזור לתקן הזהב היא קלושה ביותר. ערך הדולר היום נקבע לפי ערך הסחורות והשירותים שהכלכלה האמריקאית מייצרת. גם אין הגיון להצמדה שכזאת כשערך ההזהב נקבע על ידי גורמים אינטרסנטים חיצוניים. להזכיר לך את האחים קוך והספקולציה שהם עשו במחירי מתכת הכסף.
 
האפשרות שארה"ב תחזור לתקן הזהב היא קלושה ביותר. ערך הדולר היום נקבע לפי ערך הסחורות והשירותים שהכלכלה האמריקאית מייצרת. גם אין הגיון להצמדה שכזאת כשערך ההזהב נקבע על ידי גורמים אינטרסנטים חיצוניים. להזכיר לך את האחים קוך והספקולציה שהם עשו במחירי מתכת הכסף.
כאשר בהודעתך אתמול מהשעה 16:42 אתה "צופה אינפלציה כפי שלא נראתה אי פעם" חוץ מאולי בתקופה של ממשל קרטר הכושל (הממשל, לא קרטר, למרות שגם לו לא חסר) בתקופה שלאחר המגפה, כיצד אתה יכול לקבוע בביטחון שכזה ש-"האפשרות שארה"ב תחזור לתקן הזהב היא קלושה ביותר" כאשר הזהב מספק הגנה כנגד אינפלאציה?. אם צפויה אינפלאציה, ותקן הזהב יגן על ארצות הברית מפני אינפלאציה, האם זה באמת כל-כך בלתי סביר שארצות הברית עוד יכולה לחזור לתקן הזהב?. למה?. בגלל ש-"ערך הדולר נקבע לפי ערך הסחורות והשירותים שהכלכלה האמריקאית מייצרת"?. וובכן, אנחנו רואים עם זה קצת בעיות בזמן האחרון, אתה לא חושב?. הקורונה משתקת את המשק האמריקאי. הסחורות והשירותים נפגעים. מצב מדד הדאו ג'ונס בכי רע. בגלל זה ממשל טראמפ הכושל (הממשל, לא טראמפ, למרות שגם לו לא חסר) הזרים טריליוני דולרים למשק, כפי שציינתה.

בנוסף, טראמפ הוריד את מס החברות בארצות הברית מ-35% ל-21%, מה שכמובן רק מעשיר את העשירים, מגדיל את הפערים הכלכליים, ומקרב את הקריסה הכלכלית. חזון האימים הכלכלי של השרה קלינטון מתממש אל מול עינינו. כלכלת ארצות הברית בתקופה של ארצות הברית של טראמפ היא כלכלת חלחול קפיטליסטית חזירית.

כלכלת ארצות הברית נמצאת על סף התהום. בעימות הנשיאותי הראשון, ואולי האחרון, ג'ו ביידן העריך שדונלד טראמפ עלול להיות הנשיא הראשון בהיסטוריה שעד סוף כהונתו יש פחות עבודות במשק מכפי מה שהיו כשהוא נכנס לתפקיד.

וגם יש את מלחמת הסחר עם סין שחבל שהתנהלה כמו מה שהתנהלה. זאת לא הייתה צריכה להיות מלחמת סחר בכלל. סין היא מדינה קומוניסטית וכל מדינה קפיטליסטית שמכבדת את עצמה לא צריכה לסחור עם מדינות קומוניסטיות ששיטותיהן הכלכליות הכושלות מביאות לעוני ורעב של אזרחיהן. הדרך שבה זה היה צריך להתנהל זה שטראמפ היה צריך להחליט שלא סוחרים יותר עם סין וזהו. נקודה. למה לסחור עם סין?. לא מדובר רק במסחר עם מדינה קומוניסטית והעשרתה של מדינה קומוניסטית (ולא צריך לסחור עם מדינות קומוניסטיות ולהעשיר אותן) אלא במסחר עם האויב ובהעשרת האויב, מכיוון שסין, היא האויבת של ארצות הברית. ובעצם לא רק של ארצות הברית אלא של העולם.

בנאום "אימפריית הרשע" של רונלד רייגן מ-1983, מיצב רייגן את ברית המועצות כ-"מוקד הרוע בעולם המודרני" (של המאה ה-20). "מוקד הרוע בעולם המודרני" זה בדיוק מה שאנחנו יכולים להגיד על סין בעולם המודרני הנוכחי, זה של המאה ה-21. עוד אומר רייגן על ברית המועצות, "הם מטיפים לעליונותה של המדינה, מכריזים על כוחה האבסולוטי כנגד האדם האינדיבידואלי וצופים שלבסוף תשלוט על כל עמי העולם". פעם נוספת, באופן מצמרר, אנחנו יכולים לקחת כל מילה של רייגן, כל תכונה פשיסטית שהוא מייחס לברית המועצות, ולהגיד בדיוק אותו הדבר על סין של היום.

לא שאני תומך של רייגן או משהו. הוא היה נשיא נוראי שגרם לדה-רגולציה של הבנקים, של וול סטריט, ביטל הגבלים עסקיים, קיצץ במיסים לעשירים ובכך פגע במיסוי הפרוגרסיבי, גרם להשקעה פחותה בחינוך, בתעשיות, במחקר מדעי ובמחקר רפואי. השקעה פחותה בהזדמנויות עצמן של האנשים האמריקאים. ומאז ועד היום, התוצר המקומי הגולמי של ארצות הברית ממשיך לעלות אבל מאז נשיאות רייגן כל התוצר המקומי הגולמי הנוסף הזה בכל שנה ושנה הולך לעשר האחוז העליונים, שזה נורא כי התוצר המקומי הגולמי גודל ברציפות מאז 1935 והגדילה בתוצר מ-1935 ועד 1980, 70% ממנה הלכו לתשעים האחוז היותר עניים, מעמד העוני ומעמד הביניים, כל אלו שלא נמנו על עשר האחוז העליונים, התשעים אחוז של האנשים, הם קיבלו 70% מהגדילה הזאת.

מאז, מאז נשיאות רייגן, כל נשיאות דמוקרטית שלא מתרכזת בהריסת מורשת רייגן היא נשיאות דמוקרטית מבוזבזת. הנשיאות של ביל קלינטון היא נשיאות דמוקרטית מבוזבזת. הנשיאות של ברק אובמה היא נשיאות דמוקרטית מבוזבזת, וחבל, כי אלו היו ההזדמנויות שהיו לדמוקרטים לתקן את העבודה של רייגן. להרוס את העבודה של רייגן, ליתר דיוק. גם נשיאות דמוקרטית של ג'ו ביידן, לדעתי, לא תוביל לעשיית הצעדים שצריך לעשותם. להערכתי, רק נשיאות דמוקרטית של אליזבת וורן תוכל לעשות את העבודה. רק אליזבת וורן תוכל להחזיר את ארצות הברית לתהילת העבר ולחלק מחדש את העוגה בדרך הנכונה (לא שאני סוציאליסט או משהו. אני רק לא קפיטליסט חזירי. קפיטליזם רגיל זאת כוס התה שלי, אם תשאלו אותי). מה אני יכול להגיד לכם?, הלוואי שאליזבת וורן תהיה נשיאה יום אחד.

בכל מקרה, אם אני הייתי הדמוקרטים, הייתי מנצל כבר את הנשיאות של ביל קלינטון לתיקון המצב, ואז הכול היה נראה אחרת. הכול. כמו לדוגמה אובמה-קר. בארצות הברית יש הרבה ביקורת על אובמה-קר בגלל העלות הכלכלית של אובמה-קר למערכת הרווחה והנגיסה שלה בפנסיות של האנשים, אבל אם עבודתו של רייגן הייתה מתוקנת בתקופת נשיאות קלינטון, אז האם לא הרבה פחות אמריקאים היו נזקקים לביטוח הבריאות הממלכתי של אובמה-קר כי הרבה יותר אמריקאים היו מסוגלים לממן ביטוח בריאות פרטי?. היום נהוג לדבר באמריקה על החלפת אובמה-קר או תיקון אובמה-קר כדי שיעלה פחות כסף, אבל הריסת מורשת רייגן הייתה מזרימה כל-כך הרבה כסף לתשעים האחוז (אלו שלא נמנים על עשר האחוז העליונים) עד כדי כך שבדיוק אותו האובמה-קר, לא תוכנית בריאות ממשלתית אחרת או אובמה-קר מתוקן, אלא בדיוק אותו האובמה-קר כפי מה שהוא קיים היום, היה עולה הרבה פחות כסף לאמריקאים בכספי מיסים, כספי רווחה ופנסיות כי כל-כך הרבה פחות אמריקאים היו נזקקים לאובמה-קר. ואפילו כשביל קלינטון לא תיקן את הנזק שגרם לו רייגן, אז שנים לאחר מכן, עם כניסתו של אובמה לתפקיד, הוא היה צריך להציב בראש סדר היום של הממשל שלו את תיקון הנזקים שגרם להם רייגן, לא את האובמה-קר שלו.

ועכשיו, איפה היינו?. מלחמת הסחר עם סין. אז זהו, שלא ככה זה היה צריך לקרות. זאת לא הייתה צריכה להיות מלחמת סחר. טראמפ פשוט היה צריך לעצור את כל הסחר עם סין וזהו. את כל הייבוא מסין ואת כל הייצוא לסין. אבל עכשיו אתם בטח שואלים "אז רגע, אז מאיפה ארצות הברית אמורה לקנות את כל מה שהיא קונה מסין?". זה פשוט. אפריקה. אפריקה מושלמת בשביל להחליף את סין. קודם כל, הם לא קומוניסטיים כך שבמסחר איתם ארצות הברית לא תתמוך דה-פקטו בקומוניזם, שנית כל, בעוד שסין היא מדינת עולם שני, מדינות אפריקה הן מדינות עולם שלישי, כך שבמעבר ממסחר עם סין למסחר עם אפריקה, ארצות הברית תעבור מתמיכה בקומוניזם למלחמה בעוני. ואז מה יהיה?. מה שיהיה זה שבזכייתה של אפריקה בארצות הברית, הצרכנית והייבואנית הגדולה בעולם, כלקוחה, כל הכסף החדש הזה יעשיר את אפריקה, יפתח את אפריקה, יבנה את אפריקה, ובסופו של דבר יגרום למיגור העוני והרעב שם ויהפוך את אפריקה מאסופת מדינות עולם שלישי למדינות עולם שני, מה שיאפשר את עצם זה שהמאבק יוכל להפסיק להיות על קידום העולם השלישי לכדי רמת עולם שני, ואולי אז המאבק יוכל להיות על קידום העולם השני לרמת עולם ראשון. שזאת הנקודה החשובה השנייה שיש לנו כאן. שלישית כל, אפריקה מוכרת אפילו עוד יותר בזול מסין כך שבעיקרון, ארצות הברית יכולה לקבל את העסקה האולטימטיבית. כלומר, לעבור מלקנות בזול מסין ולתמוך בקומוניזם ללקנות עוד יותר בזול מאפריקה ולהילחם בעוני?. למה הם לא הולכים על זה?. רביעית כל, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה חברים, אבל את מה שסין מייצאת בזול לעולם, היא קונה עוד יותר בזול מאפריקה. כן-כן, שמעתם נכון. אפריקה היא הסין של סין. ארצות הברית ממילא כבר קונה מאפריקה, היא פשוט עושה את זה דרך סין. למה לא לוותר על התיווך, לחסוך את עלויות התיווך, לקנות עוד יותר בזול דרך מסחר ישיר עם אפריקה ולהפסיק לתמוך בקומוניזם דרך מסחר עקיף עם אפריקה דרך סין?. נקודה למחשבה בשביל כולנו.

ועכשיו, אם ארצות הברית תפסיק כל מסחר עם סין, מה יהיה על הרווחים של ארצות הברית מהייצוא שלה לסין?. שתי נקודות-הנקודה הראשונה היא שארצות הברית יותר מייבאת מסין מאשר מה שהיא מייצאת אליה. גם אם נגיד שלא היה אפשר לפצות על הפסדי אי-הייצוא של ארצות הברית לסין (ובעצם אפשר), רווחי ארצות הברית ממעבר ממסחר זול עם סין למסחר עוד יותר זול עם אפריקה היו מפצים כלכלית את ארצות הברית בסדר גודל גדול יותר מההפסדים על הפסקת הייצוא לסין. זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, זה שהפסדי הפסקת הייצוא לסין לא באמת צריכים להיות הפסדים כי ארצות הברית יכולה לייצא למקומות אחרים. כמו לדוגמה אפריקה, שלפי ההיפותזה שלנו הופכת להיות הרבה יותר מועשרת ומועצמת בעקבות הייצוא לארצות הברית כך שעכשיו יש להם כסף לבזבז ועכשיו הם הפכו להיות אנשי עולם שני שחיים במדינות עולם שני ושיש להם רמת חיים של עולם שני עם צריכת עולם שני וחיי עולם שני לחיות, שעכשיו הם יכולים לחיות אותם בגלל כספי העולם השני שלהם. וממש כך, בהעשרתה והעצמתה של ארצות הברית את אפריקה הם קידמו אותם למקום אחר לגמרי, הגדילו את כוח הקנייה שלה ויצרו עבור עצמם לקוחה חדשה יש מאין לייצא אליה. לא שמקודם אפריקה לא הייתה קיימת, אלא זה פשוט שלפני ההיפותזה שלנו לא היה לה את הכסף לייבא מארצות הברית אבל עכשיו יש לה אז עכשיו היא לקוחה פוטנציאלית.

מיגור העוני "במחיר" מיגור הקומוניזם. שתי ציפורים במכה אחת. תודה רבה וסלאמת כל טוב. מה ארצות הברית והעולם צריכים יותר מאשר סין מוחלשת ואפריקה מועצמת?.

ועכשיו, בואו נחזור אל הנושא המקורי שלנו-מצבה הכלכלי של ארצות הברית והסיכויים להחזרת תקן הזהב לארצות הברית.

לסיכום של הנושא ההוא, הקורונה משתקת את המשק האמריקאי ולכן הסחורות והשירותים נפגעים. מצב מדד הדאו ג'ונס בכי רע. בגלל זה ממשל טראמפ הכושל (הממשל, לא טראמפ, למרות שגם לו לא חסר) הזרים טריליוני דולרים למשק, כפי שציינתה, ולכן יש אינפלאציה בדרך, כפי שציינתה. בנוסף, טראמפ הוריד את מס החברות בארצות הברית מ-35% ל-21%. ג'ו ביידן מעריך שדונלד טראמפ עלול להיות הנשיא הראשון שעד סוף כהונתו יהיו פחות עבודות במשק מכפי מה שהיו כשהוא נכנס לתפקיד. ויש את מלחמת הסחר הלא מוצלחת עם סין. ובואו לא נשכח את החוב הלאומי של 26 טריליון דולר. לנוכח כל אלו, לנוכח כלכלה במשבר חריף ועמוק, האם הסיכוי להחזרת תקן הזהב הוא באמת כזה קלוש?. למרות כל הקושי והאינפלאציה?. באמת?. אנחנו בטוחים?.

נוסף על כל זה, מעבר למה שאתה טוען שאין סיבה להחזרת תקן הזהב בגלל ששווי הדולר האמריקאי נקבע לפי הסחורות והשירותים שארצות הברית מייצרת (אבל שאני מסביר שכאמור, ייצורם נפגע), ומעבר למה שאתה טוען שיש אינפלאציה בדרך בגלל תוכניות הצלת המשק בטריליוני דולרים של טראמפ (שכאן, כאמור, נדמה שאתה קצת סותר את עצמך כי אינפלאציה זאת בדיוק הסיבה למה דווקא כן להחזיר את תקן הזהב), יש את עצם זה שאתה טוען שארצות הברית לא תחזיר את תקן הזהב בגלל שהזהב ומחירו נתונים לתמרון של גורמים אינטרסנטיים חיצוניים, אבל כיצד אתה מגיע לקביעה הזאת?.

ממשלת ארצות הברית מחזיקה ביותר זהב מכל ממשלה אחרת בעולם-8,200 טון זהב. פי 2.4 מהמדינה הבאה בתור-גרמניה. כך שאם אנחנו מסתכלים על "מי מחזיק בזהב" נראה שמי שיש לו את היכולת לתמרן את מחיר הזהב זאת ארצות הברית ולא אף-אחד אחר. וגם אם היינו אומרים שכן, כל שלושת המדינות הבאות בתור בהחזקת הזהב הן חברות של ארצות הברית-גרמניה, איטליה וצרפת, ורק אז סין.

לסיכום, הסיכויים להחזרת תקן הזהב גבוהים יותר מכפי מה שאתה אמרתה.
 
נערך לאחרונה ב:

eliUSA

New member
"מצב מדד הדאו ג'ונס בכי רע"? אם זה רע אני מחכה לראות מה זה טוב
 
"מצב מדד הדאו ג'ונס בכי רע"? אם זה רע אני מחכה לראות מה זה טוב
לא הבהרתי את עצמי כראוי. יש דברים שקורים מתחת לפני השטח. אני מאמין שמניות מדד הדאו ג'ונס נסחרות לפחות בחלקן בשווי גבוה יותר מכפי השווי הריאלי שלהן. הדבר נובע כמובן מתוכניות החילוץ בטריליוני דולרים של טראמפ שהזרימו הרבה יותר מידי כסף לשוק.

אני מאמין שרק מחצית מהנזק של פברואר-מרץ תוקן בכנות והחצי האחר של התיקון שהמדד תיקן את עצמו לא נסמך על תיקונים כנים של המשק. אם זה נכון, בזמן שהשווי של הדאו ג'ונס היה למעלה מ-29,000 נקודות בפברואר, ובכלל בלי הקורונה זה היה אמור להיות עכשיו מעל 30,000, אז בהתחשב בזה שעכשיו השווי הוא למעלה מ-28,000, אני מאמין שהשווי הריאלי הוא יותר באזור ה-24,000. כלומר שנתיים של צמיחה נמחקו. המדד עלול לתקן את עצמו פעם נוספת, אבל הפעם לפי השווי הריאלי (כפי מה שאני מאמין שהוא השווי הריאלי).

זה כמו שמניית טסלה שווה עכשיו 428 כשבמרץ היא הייתה שווה 100 אבל בעצם השווי הריאלי הוא עדיין 100 כמו במרץ. עכשיו ברור?. לא שהמספרים של מדד הדאו ג'ונס מוגזמים כמו של טסלה אבל הבנתה את הכוונה.

סיפור מצחיק בנוגע לטסלה-כבר במרץ אמרתי שצריך להשקיע בהם. רק ארבע-חמש חודשים עברו מאז כשהם הגיעו ל-430, הכפילו את השווי פי ארבעה, וזה איפה שהם היום, עוד חודשיים אחרי שעברו הארבע-חמש חודשים האלו. איזה קטע, הא?. אבל לא, זה ברור שהם בועה. עכשיו אין מה להשקיע שם. זה פשוט שידעתי שתהיה צמיחה של בועה אז פשוט הייתי רוכב על הבועה ויוצא משם כבר לפני כמה חודשים טובים.

בכל מקרה, מאמין שהבהרתי את הנקודה שלי בנוגע לדאו-ג'ונס. המצב שלהם אולי טוב לפי השווי שהם נסחרים אבל הם לא באמת שווים ככה בפועל (לדעתי). כך שאם אנחנו מורידים בערך 4,000 נקודות של שווי מוגזם ולא ריאליסטי, ומוסיפים את הבערך אלף נקודות של המשך צמיחה פוטנציאלית שהייתה אמורה להיות בינתיים בלי הקורונה, אז ההפסד הכולל הוא בערך 5,000 נקודות.

כבר כשכתבתי את זה כמו מה שכתבתי, "מדד הדאו ג'ונס בכי רע" עברה לי בראש המחשבה לפרט למה אני מתכוון אבל אחרי כל מה שכבר כתבתי לא היה לי כוח להמשיך ולכתוב עוד אז ויתרתי על זה, מה גם, שלא חשבתי שמתוך כל מה שאמרתי בהודעה ההיא זה יהיה הדבר האחד שאתה תבחר להתייחס אליו.
 

SupermanZW

Well-known member
"סך כל הדולרים הנמצאים במחזור בעולם כולו חייב להיות קטן או שווה לערך כל הזהב הנמצא בידי ארה"ב".

אני מתנצל, אבל עדיין לא הבנתי עד הסוף. אתה מתכוון לארצות כמדינה, או שאתה מתכוון לממשל?. תחת הגבלות תקן הזהב, לארצות הברית מותר להדפיס כסף בהתאם לכמות הזהב שיש לכל ה-320 מיליון אנשים ביחד עם הזהב של הממשלה או שמותר להם להדפיס כסף רק בהתאם לכמות הזהב שלממשלה עצמה יש? (כלומר כל הזהב בפורט נוקס והפדרל רזרב ואיזה עוד מקורות שיש להם...).

"2) תקן הזהב יגרום לעליית ערך הדולרים בזהב מרגע ההודעה עד רגע היישום (או ירידת ערך הזהב בדולרים אם מסתכלים מהכיוון ההפוך) אך מרגע היישום ערכו של הדולר בזהב נשאר קבוע כל עוד לא מוכרז פיחות בערך הדולר ביחס לזהב, שהוא תנאי הכרחי כדי להדפיס עוד דולרים בתקן הזהב במידה וכמות הזהב השייכת לארה"ב לא גדלה. אם לא יתבצע פיחות שכזה, הרי לטווח הארוך יעלה ערכו הריאלי של הדולר יחד עם ערכו הריאלי של הזהב (מסיבות של גידול בביקושים בקצב גבוה מקצב הכרייה, כפי שהוסבר קודם) והדולר יהיה דפלציוני במידה משמעותית (כלומר מחיריהם של כל הסחורות והשירותים בדולרים ירדו לטווח הארוך וגם המשכורות של העובדים בארה"ב ירדו בערכם בדולרים, למרות שלא כך יהיה מבחינה ריאלית, כוח הקניה צפוי להישמר)".

האם אנחנו מדברים על מה שאם יוחזר תקן הזהב בארצות הברית, יהיה מחיר הזהב בארצות הברית, או שאנחנו מדברים על מה שיהיה מחיר הזהב בשאר העולם?. אני גם שמעתי פעם דבר כזה שכאשר לזהב יש מחיר כלשהו, זה המחיר שלו בכל מקום, שזה "מחיר עולמי" או משהו כזה. זה נכון?. אם זה נכון זה נשמע הזוי, איך זה יכול להיות?.
1) הכוונה לזהב שבידי הממשל בארה"ב, הוא אינו יכול למכור זהב השייך לאנשים פרטיים.
2) מחיר הזהב יהיה זהה בעולם כולו, אך מכיוון שבתנאים שהצבת רק ארה"ב חוזרת לתקן הזהב רק ארה"ב מחוייבת שלא יהיו יותר דולרים במחזור מאשר ערך הזהב שברשותה אך מדינות אחרות אינן מחויבות בכך, לכן מגבלה כזו על הדפסת כסף לא חלה על מדינות אחרות וערכם של מטבעות אחרים ירד משמעותית לעומת ערכו של הדולר הנקוב בזהב בנסיבות שהצגת.

המצב שהצגת יהפוך בהכרח את הדולר למטבע החזק בעולם, כי הוא יהיה המטבע היחיד המגובה בזהב כאשר כל שאר המטבעות (הלא דיגיטלים) בעולם הם FIAT שאינם מגובים למעשה בשום דבר.
 
1) הכוונה לזהב שבידי הממשל בארה"ב, הוא אינו יכול למכור זהב השייך לאנשים פרטיים.
2) מחיר הזהב יהיה זהה בעולם כולו, אך מכיוון שבתנאים שהצבת רק ארה"ב חוזרת לתקן הזהב רק ארה"ב מחוייבת שלא יהיו יותר דולרים במחזור מאשר ערך הזהב שברשותה אך מדינות אחרות אינן מחויבות בכך, לכן מגבלה כזו על הדפסת כסף לא חלה על מדינות אחרות וערכם של מטבעות אחרים ירד משמעותית לעומת ערכו של הדולר הנקוב בזהב בנסיבות שהצגת.

המצב שהצגת יהפוך בהכרח את הדולר למטבע החזק בעולם, כי הוא יהיה המטבע היחיד המגובה בזהב כאשר כל שאר המטבעות (הלא דיגיטלים) בעולם הם FIAT שאינם מגובים למעשה בשום דבר.
1.מה לדעתך הסיכויים להחזרת תקן הזהב?. במיוחד לאחר כל מה שאמרתי ל-eliUSA.
2.אם ארצות הברית תחזיר את תקן הזהב, נראה שערכם גם של הזהב וגם של הדולר יעלו. רציתי לדעת, אם הייתי רוצה להמר על החזרת תקן הזהב לארצות הברית, מה תהיה השקעה טובה יותר, זהב, או דולרים אמריקאים?.
 

SupermanZW

Well-known member
1.מה לדעתך הסיכויים להחזרת תקן הזהב?. במיוחד לאחר כל מה שאמרתי ל-eliUSA.
2.אם ארצות הברית תחזיר את תקן הזהב, נראה שערכם גם של הזהב וגם של הדולר יעלו. רציתי לדעת, אם הייתי רוצה להמר על החזרת תקן הזהב לארצות הברית, מה תהיה השקעה טובה יותר, זהב, או דולרים אמריקאים?.
1. להערכתי הסיכויים להחזרת תקן הזהב נמוכים מאוד מסיבה שאלי לא הזכיר, החוב האמריקאי. רוב הדולרים אינם מגובים בתוצר האמריקאי כלל אלא דווקא בחוב חסר תקדים שלא היה כמותו מהשפל הגדול. בשביל לחזור לתקן הזהב צריכה ארה"ב להחזיר את כל החובות החיצוניים שלה (רובם לסין) ואז להצמיד את ערך הדולר ליחס בינו לבין כל הדולרים המצויים במחזור בעולם לכמות הזהב שברשות הממשל בארה"ב, זה אומר, שמחיר היעד של הזהב, בהנחה שהחוב החיצוני של ארה"ב שולם יעלה ב120% לעומת מחירו הנוכחי ומאותו רגע מותר יהיה להדפיס דולרים אך ורק כאשר הם מגובים בצמיחה בכמות הזהב המוחזקת בידי הממשל האמריקאי. אסור יהיה להדפיס כסף כדי לעודד צריכה כי אינו מגובה בזהב, אסור יהיה להדפיס כסף כדי להילחם בדפלציה (וכבר הזכרתי שחזרה לתקן הזהב תהפוך את הדולר לדפלציוני והסברתי מדוע) וארה"ב לא תוכל לפחת את הדולר לצורך מלחמות סחר. תקן הזהב מבטל מעצם טבעו את האפשרות לניוד חופשי של שער הדולר. אמנם הוא מגן מצוין מפני אינפלאציה אך אינו מגן כלל מפני מיתון או שפל. זכור שבתקופת השפל הגדול תקן הזהב היה בתוקף. יתכן שיש אפשרות לפתח מנגנון שיפחית את הסבירות למיתון כאשר המטבע צמוד לזהב, אך עדיין לא פיתחו אותו (השפל הגדול מהווה למעשה הוכחה לכך), אך ורק אם יצליחו לפתח מנגנון שכזה יהיה סיכוי להחזרת תקן הזהב, אחרת, הסיכונים עלולים להיות גבוהים מאוד, ורק את חלקם הזכרתי.
2. אם ארצות הברית תחזיר את תקן הזהב, עדיין יהיה כדאי יותר להשקיע בזהב ישירות, כי תישאר בידי ארה"ב הזכות לפחת את הדולר ביחס לזהב לצורך הקלה כמותית, אך את הזהב עצמו אין לה מן הסתם אינטרס לפחת, מהסיבה הפשוטה שארה"ב מחזיקה ביותר זהב מכל מדינה אחרת בעולם ופיחות בערך הזהב כאשר הדולר צמוד לזהב משמעותו הפסד של טריליוני דולרים. אם ארה"ב תחזור לתקן הזהב השקעה בזהב תהפוך להשקעה הבטוחה בעולם. המצב כיום אינו כזה, קיימת תנודתיות במחיר הזהב מעלה ומטה (למרות שהמגמה ארוכת הטווח נותרה מגמת עלייה חזקה) אך אם ארה"ב תחזור לתקן הזהב סביר להניח שנראה את מחירו של הזהב בכל מטבע אחר (למעט בשנים שבהן תכריז ארה"ב על פיחות הדולר ביחס לזהב) רק מעלה ומכיוון שפיחות אינו עניין "מהרגע להרגע" אנשים ימכרו זהב במועד הכרזת הפיחות ויקנו אותו מחדש לאחר יממה או מספר שעות (באמצעות תעודות סל צמודות זהב) הזהב יהפוך הלכה למעשה גם לסחורה הבטוחה ביותר וגם לסחורה הנסחרת ביותר וערכו יעלה באופן חסר תקדים בגלל גידול חסר תקדים בביקוש אליו.

תקן הזהב בוטל ב1971, מחיר אונקיית זהב אז היה $35, חשב כמה עלה ערכו של הזהב מאז ביחס ליוקר המחיה. תגיע בקלות למסקנה שהזהב התייקר הרבה יותר מהבתים, וזה למרות שמחירי הבתים עלו (לכאורה) יותר מכל דבר אחר ביחס למדד (מחירי הזהב לא נכנסים למדד, פשוט כי משקי הבית לא נוהגים לצרוך זהב באופן יומיומי, אז תאמר "גם דירה לא קונים כל יום", נכון, אבל גרים בה כל יום ומשלמים עליה משכנתא למשך שנים רבות או שכירות מדי חודש, זהב לא קונים כל יום, גם לא כל חודש וגם לא כל שנה, רוב האנשים קונים זהב רק פעם בחיים, בשביל טבעת נישואין, לכן לא הגיוני להכניס את הזהב למדד.)

אם ארצות הברית תחזור אי פעם לתקן הזהב (מאוד קשה לי להאמין שזה יקרה) אני אקנה תעודות סל על מחיר הזהב כל חודש כדי להתעשר מזה לאחר פרישתי.
 
1. להערכתי הסיכויים להחזרת תקן הזהב נמוכים מאוד מסיבה שאלי לא הזכיר, החוב האמריקאי. רוב הדולרים אינם מגובים בתוצר האמריקאי כלל אלא דווקא בחוב חסר תקדים שלא היה כמותו מהשפל הגדול. בשביל לחזור לתקן הזהב צריכה ארה"ב להחזיר את כל החובות החיצוניים שלה (רובם לסין) ואז להצמיד את ערך הדולר ליחס בינו לבין כל הדולרים המצויים במחזור בעולם לכמות הזהב שברשות הממשל בארה"ב, זה אומר, שמחיר היעד של הזהב, בהנחה שהחוב החיצוני של ארה"ב שולם יעלה ב120% לעומת מחירו הנוכחי ומאותו רגע מותר יהיה להדפיס דולרים אך ורק כאשר הם מגובים בצמיחה בכמות הזהב המוחזקת בידי הממשל האמריקאי. אסור יהיה להדפיס כסף כדי לעודד צריכה כי אינו מגובה בזהב, אסור יהיה להדפיס כסף כדי להילחם בדפלציה (וכבר הזכרתי שחזרה לתקן הזהב תהפוך את הדולר לדפלציוני והסברתי מדוע) וארה"ב לא תוכל לפחת את הדולר לצורך מלחמות סחר. תקן הזהב מבטל מעצם טבעו את האפשרות לניוד חופשי של שער הדולר. אמנם הוא מגן מצוין מפני אינפלאציה אך אינו מגן כלל מפני מיתון או שפל. זכור שבתקופת השפל הגדול תקן הזהב היה בתוקף. יתכן שיש אפשרות לפתח מנגנון שיפחית את הסבירות למיתון כאשר המטבע צמוד לזהב, אך עדיין לא פיתחו אותו (השפל הגדול מהווה למעשה הוכחה לכך), אך ורק אם יצליחו לפתח מנגנון שכזה יהיה סיכוי להחזרת תקן הזהב, אחרת, הסיכונים עלולים להיות גבוהים מאוד, ורק את חלקם הזכרתי.
2. אם ארצות הברית תחזיר את תקן הזהב, עדיין יהיה כדאי יותר להשקיע בזהב ישירות, כי תישאר בידי ארה"ב הזכות לפחת את הדולר ביחס לזהב לצורך הקלה כמותית, אך את הזהב עצמו אין לה מן הסתם אינטרס לפחת, מהסיבה הפשוטה שארה"ב מחזיקה ביותר זהב מכל מדינה אחרת בעולם ופיחות בערך הזהב כאשר הדולר צמוד לזהב משמעותו הפסד של טריליוני דולרים. אם ארה"ב תחזור לתקן הזהב השקעה בזהב תהפוך להשקעה הבטוחה בעולם. המצב כיום אינו כזה, קיימת תנודתיות במחיר הזהב מעלה ומטה (למרות שהמגמה ארוכת הטווח נותרה מגמת עלייה חזקה) אך אם ארה"ב תחזור לתקן הזהב סביר להניח שנראה את מחירו של הזהב בכל מטבע אחר (למעט בשנים שבהן תכריז ארה"ב על פיחות הדולר ביחס לזהב) רק מעלה ומכיוון שפיחות אינו עניין "מהרגע להרגע" אנשים ימכרו זהב במועד הכרזת הפיחות ויקנו אותו מחדש לאחר יממה או מספר שעות (באמצעות תעודות סל צמודות זהב) הזהב יהפוך הלכה למעשה גם לסחורה הבטוחה ביותר וגם לסחורה הנסחרת ביותר וערכו יעלה באופן חסר תקדים בגלל גידול חסר תקדים בביקוש אליו.

תקן הזהב בוטל ב1971, מחיר אונקיית זהב אז היה $35, חשב כמה עלה ערכו של הזהב מאז ביחס ליוקר המחיה. תגיע בקלות למסקנה שהזהב התייקר הרבה יותר מהבתים, וזה למרות שמחירי הבתים עלו (לכאורה) יותר מכל דבר אחר ביחס למדד (מחירי הזהב לא נכנסים למדד, פשוט כי משקי הבית לא נוהגים לצרוך זהב באופן יומיומי, אז תאמר "גם דירה לא קונים כל יום", נכון, אבל גרים בה כל יום ומשלמים עליה משכנתא למשך שנים רבות או שכירות מדי חודש, זהב לא קונים כל יום, גם לא כל חודש וגם לא כל שנה, רוב האנשים קונים זהב רק פעם בחיים, בשביל טבעת נישואין, לכן לא הגיוני להכניס את הזהב למדד.)

אם ארצות הברית תחזור אי פעם לתקן הזהב (מאוד קשה לי להאמין שזה יקרה) אני אקנה תעודות סל על מחיר הזהב כל חודש כדי להתעשר מזה לאחר פרישתי.
1. לא ידעתי את מה שאתה אומר בסעיף אחד. אני דווקא חשבתי שהחוב הזה הוא דווקא עוד סיבה להחזיר את תקן הזהב ולא להפך. האם יש דרך עבור ארצות הברית להחזיר את תקן הזהב מבלי להצטרך לשלם קודם לכן את החוב החיצוני שלה על סך 26 טריליון דולר או שאין דבר כזה?.
2. אתה מסביר שתקן הזהב, ביכולתו להגן מפני אינפלאציה אבל לא כנגד מיתון או שפל. כלומר תקן הזהב יכול לפעול אקטיבית נגד האינפלאציה. אבל מה השפעתו של תקן זהב על מיתון או שפל, קיימים או עתידיים?. כלומר, אתה מסביר שתקן הזהב לא יעצור מיתון או שפל, קיימים בהווה או עתידיים, אבל מה בכל זאת ההשפעה של תקן הזהב על מיתון או שפל?. האם תקן הזהב גורם למיתון או שפל או מאיץ תהליכים קיימים של מיתון או שפל?. האם לתקן הזהב אין השפעה כלכלית על התהליכים האלו?. האם הוא כן בכל זאת עוזר לתיקון מצב של מיתון או שפל אבל פשוט לא מבטיח את פתרונם כמו מה שביכולתו להבטיח הגנה מפני אינפלאציה?.
3. "יתכן שיש אפשרות לפתח מנגנון שיפחית את הסבירות למיתון כאשר המטבע צמוד לזהב, אך עדיין לא פיתחו אותו (השפל הגדול מהווה למעשה הוכחה לכך), אך ורק אם יצליחו לפתח מנגנון שכזה יהיה סיכוי להחזרת תקן הזהב".

איזה מנגנון?. גירסה חדשה של תקן הזהב?. תקן זהב משודרג?.
4. "אם ארצות הברית תחזיר את תקן הזהב, עדיין יהיה כדאי יותר להשקיע בזהב ישירות, כי תישאר בידי ארה"ב הזכות לפחת את הדולר ביחס לזהב לצורך הקלה כמותית".

לפחת את הדולר?. איך ארצות הברית יכולה לשחק ככה עם שער הדולר אם הדולר צמוד לזהב?. האם זה לא הופך את שער הדולר לקבוע?. אולי אני לא מבין עד הסוף את תקן הזהב :-(.
5."אם ארצות הברית תחזיר את תקן הזהב, עדיין יהיה כדאי יותר להשקיע בזהב ישירות, כי תישאר בידי ארה"ב הזכות לפחת את הדולר ביחס לזהב לצורך הקלה כמותית".

"לצורך הקלה כמותית" זאת אומרת בשביל להדפיס יותר דולרים?.
6.אם ממשלת ארצות הברית הייתה מחזירה את תקן הזהב, זאת אומרת שהם היו מתחילים לקנות מלא זהב כדי שהם יוכלו להדפיס כמה שיותר דולרים?.
7."אם ארצות הברית תחזור אי פעם לתקן הזהב (מאוד קשה לי להאמין שזה יקרה) אני אקנה תעודות סל על מחיר הזהב כל חודש כדי להתעשר מזה לאחר פרישתי".

לא עדיף פשוט לקנות מלא מטילי זהב לפני שהם מחזירים את תקן הזהב ואז למכור הכול אחרי שהם מחזירים אותו והמחיר קופץ וככה לעשות מלא רווח?. כלומר, אני לא יודע. אני בן-אדם פשוט שמכיר את הדרכים הפשוטות. "תעודות סל על מחיר הזהב" זה מושג שנמצא הרבה מעבר להבנה הכלכלית שלי, אין לי מושג לא מה זה ואיך עושים כסף עם זה.
8.איך אתה מבין בכלכלה ככה טוב?. מה, אתה כלכלן או משהו?. תואר ראשון בכלכלה ככה או משהו כזה?.
9.מה דעתך על הרעיון שלי שארצות הברית צריכה לחדול מיד מכל מסחר כלשהו עם סין ולעבור למסחר עם אפריקה?.
 

SupermanZW

Well-known member
1. לא ידעתי את מה שאתה אומר בסעיף אחד. אני דווקא חשבתי שהחוב הזה הוא דווקא עוד סיבה להחזיר את תקן הזהב ולא להפך. האם יש דרך עבור ארצות הברית להחזיר את תקן הזהב מבלי להצטרך לשלם קודם לכן את החוב החיצוני שלה על סך 26 טריליון דולר או שאין דבר כזה?.
2. אתה מסביר שתקן הזהב, ביכולתו להגן מפני אינפלאציה אבל לא כנגד מיתון או שפל. כלומר תקן הזהב יכול לפעול אקטיבית נגד האינפלאציה. אבל מה השפעתו של תקן זהב על מיתון או שפל, קיימים או עתידיים?. כלומר, אתה מסביר שתקן הזהב לא יעצור מיתון או שפל, קיימים בהווה או עתידיים, אבל מה בכל זאת ההשפעה של תקן הזהב על מיתון או שפל?. האם תקן הזהב גורם למיתון או שפל או מאיץ תהליכים קיימים של מיתון או שפל?. האם לתקן הזהב אין השפעה כלכלית על התהליכים האלו?. האם הוא כן בכל זאת עוזר לתיקון מצב של מיתון או שפל אבל פשוט לא מבטיח את פתרונם כמו מה שביכולתו להבטיח הגנה מפני אינפלאציה?.
3. "יתכן שיש אפשרות לפתח מנגנון שיפחית את הסבירות למיתון כאשר המטבע צמוד לזהב, אך עדיין לא פיתחו אותו (השפל הגדול מהווה למעשה הוכחה לכך), אך ורק אם יצליחו לפתח מנגנון שכזה יהיה סיכוי להחזרת תקן הזהב".

איזה מנגנון?. גירסה חדשה של תקן הזהב?. תקן זהב משודרג?.
4. "אם ארצות הברית תחזיר את תקן הזהב, עדיין יהיה כדאי יותר להשקיע בזהב ישירות, כי תישאר בידי ארה"ב הזכות לפחת את הדולר ביחס לזהב לצורך הקלה כמותית".

לפחת את הדולר?. איך ארצות הברית יכולה לשחק ככה עם שער הדולר אם הדולר צמוד לזהב?. האם זה לא הופך את שער הדולר לקבוע?. אולי אני לא מבין עד הסוף את תקן הזהב :-(.
5."אם ארצות הברית תחזיר את תקן הזהב, עדיין יהיה כדאי יותר להשקיע בזהב ישירות, כי תישאר בידי ארה"ב הזכות לפחת את הדולר ביחס לזהב לצורך הקלה כמותית".

"לצורך הקלה כמותית" זאת אומרת בשביל להדפיס יותר דולרים?.
6.אם ממשלת ארצות הברית הייתה מחזירה את תקן הזהב, זאת אומרת שהם היו מתחילים לקנות מלא זהב כדי שהם יוכלו להדפיס כמה שיותר דולרים?.
7."אם ארצות הברית תחזור אי פעם לתקן הזהב (מאוד קשה לי להאמין שזה יקרה) אני אקנה תעודות סל על מחיר הזהב כל חודש כדי להתעשר מזה לאחר פרישתי".

לא עדיף פשוט לקנות מלא מטילי זהב לפני שהם מחזירים את תקן הזהב ואז למכור הכול אחרי שהם מחזירים אותו והמחיר קופץ וככה לעשות מלא רווח?. כלומר, אני לא יודע. אני בן-אדם פשוט שמכיר את הדרכים הפשוטות. "תעודות סל על מחיר הזהב" זה מושג שנמצא הרבה מעבר להבנה הכלכלית שלי, אין לי מושג לא מה זה ואיך עושים כסף עם זה.
8.איך אתה מבין בכלכלה ככה טוב?. מה, אתה כלכלן או משהו?. תואר ראשון בכלכלה ככה או משהו כזה?.
9.מה דעתך על הרעיון שלי שארצות הברית צריכה לחדול מיד מכל מסחר כלשהו עם סין ולעבור למסחר עם אפריקה?.
1) לא, כי אז חלק מהכסף מגובה בחוב אך אינו מגובה בזהב וזה אסור על פי תקן הזהב.
2) תקן הזהב הופך כלים מסויימים למלחמה במיתון או שפל לאסורים לשימוש או למסובכים יותר לשימוש, לא מתחייב שהדבר יאריך או יעמיק מיתון או שפל אך סביר להניח שיקשה על המלחמה בהם.
3) לא יודע, לא התעמקתי בנושא, מסכים שראוי לחשוב על זה.
4) תקן הזהב מתיר פיחות המטבע לעומת הזהב בתנאי שהייתה הודעה רשמית לשוק. היישום על פי רוב ביום העסקים העוקב. כדי לבצע הקלה כמותית נדרשת הדפסת כסף וכדי להדפיס כסף צריך או להגדיל את כמות הזהב או לפחת את המטבע ביחס לזהב. התקן אוסר על הדפסת כסף שאינו מגובה בזהב אך אינו אוסר על פיחות המטבע ביחס לזהב וזו בדיוק הסיבה שגם תחת תקן הזהב עדיין הזהב יהווה הגנה טובה יותר מפני אינפלאציה מאשר דולרים בתקן הזהב, שאותם מותר יהיה לארה"ב לפחת ביחס לזהב לצורך הקלה כמותית.
5) משמעות הקלה כמותית היא להדפיס יותר דולרים. הגדלת כמות הזהב הרבה יותר מסובכת בגלל שכמות הזהב מוגבלת ולא ניתן להכריח מדינות אחרות למכור, הרבה יותר קל ולכן גם הרבה יותר פרקטי לפחת את הדולר ביחס לזהב וגם תחת תקן הזהב בוצע הדבר בארה"ב כל מספר שנים, לכן פיחות הדולר ביחס לזהב תחת תקן הזהב לא יהיה מאורע נדיר.
6) כן, אך מכיוון שלהכריח למכור לא ניתן, הייתה ארה"ב גם מפחתת את הדולר ביחס לזהב כל מספר שנים.
7) לא, כי התנודתיות במחיר הזהב היא גדולה, כי אין כיום אף מדינה בעולם שמיישמת את תקן הזהב. אם ארה"ב תחזור לתקן הזהב התנודתיות במחיר הזהב תהיה הרבה יותר קטנה (ולכן גם הסיכון הרבה יותר קטן) והמגמה תהיה מובהקת יותר כלפי מעלה. אגב, למרות שגם לייסף את הדולר ביחס לזהב מותר תחת תקן הזהב בתנאי שמוציאים את כמות הדולרים שאינה מגובה בזהב לאחר היסוף מהמחזור מראש זה לא קרה מעולם. רק פיחותית מתוכננים ביחס לערך הזהב התרחשו, אך מעולם לא היה יסוף מתוכנן (ובתקן הזהב לא יתכנו יסופים או פיחותים לא מתוכננים, פשוט כי ערך הדולר בתקן הזהב נקוב בזהב).
8) יש לי תואר שני בניהול פיננסי.
9) זה לא כל כך פשוט, יש הסכמים בין ארה"ב לסין שמקשים על העניין. באופן עקרוני אני מסכים איתך, אך יהיה קשה מאוד ליישם זאת.
 
1) לא, כי אז חלק מהכסף מגובה בחוב אך אינו מגובה בזהב וזה אסור על פי תקן הזהב.
2) תקן הזהב הופך כלים מסויימים למלחמה במיתון או שפל לאסורים לשימוש או למסובכים יותר לשימוש, לא מתחייב שהדבר יאריך או יעמיק מיתון או שפל אך סביר להניח שיקשה על המלחמה בהם.
3) לא יודע, לא התעמקתי בנושא, מסכים שראוי לחשוב על זה.
4) תקן הזהב מתיר פיחות המטבע לעומת הזהב בתנאי שהייתה הודעה רשמית לשוק. היישום על פי רוב ביום העסקים העוקב. כדי לבצע הקלה כמותית נדרשת הדפסת כסף וכדי להדפיס כסף צריך או להגדיל את כמות הזהב או לפחת את המטבע ביחס לזהב. התקן אוסר על הדפסת כסף שאינו מגובה בזהב אך אינו אוסר על פיחות המטבע ביחס לזהב וזו בדיוק הסיבה שגם תחת תקן הזהב עדיין הזהב יהווה הגנה טובה יותר מפני אינפלאציה מאשר דולרים בתקן הזהב, שאותם מותר יהיה לארה"ב לפחת ביחס לזהב לצורך הקלה כמותית.
5) משמעות הקלה כמותית היא להדפיס יותר דולרים. הגדלת כמות הזהב הרבה יותר מסובכת בגלל שכמות הזהב מוגבלת ולא ניתן להכריח מדינות אחרות למכור, הרבה יותר קל ולכן גם הרבה יותר פרקטי לפחת את הדולר ביחס לזהב וגם תחת תקן הזהב בוצע הדבר בארה"ב כל מספר שנים, לכן פיחות הדולר ביחס לזהב תחת תקן הזהב לא יהיה מאורע נדיר.
6) כן, אך מכיוון שלהכריח למכור לא ניתן, הייתה ארה"ב גם מפחתת את הדולר ביחס לזהב כל מספר שנים.
7) לא, כי התנודתיות במחיר הזהב היא גדולה, כי אין כיום אף מדינה בעולם שמיישמת את תקן הזהב. אם ארה"ב תחזור לתקן הזהב התנודתיות במחיר הזהב תהיה הרבה יותר קטנה (ולכן גם הסיכון הרבה יותר קטן) והמגמה תהיה מובהקת יותר כלפי מעלה. אגב, למרות שגם לייסף את הדולר ביחס לזהב מותר תחת תקן הזהב בתנאי שמוציאים את כמות הדולרים שאינה מגובה בזהב לאחר היסוף מהמחזור מראש זה לא קרה מעולם. רק פיחותית מתוכננים ביחס לערך הזהב התרחשו, אך מעולם לא היה יסוף מתוכנן (ובתקן הזהב לא יתכנו יסופים או פיחותים לא מתוכננים, פשוט כי ערך הדולר בתקן הזהב נקוב בזהב).
8) יש לי תואר שני בניהול פיננסי.
9) זה לא כל כך פשוט, יש הסכמים בין ארה"ב לסין שמקשים על העניין. באופן עקרוני אני מסכים איתך, אך יהיה קשה מאוד ליישם זאת.
1. אם כדי לקיים את תקן הזהב, ארצות הברית צריכה שלא יהיה לה שום חוב חיצוני, אז בהתחשב בעובדה שפעם היה אצלם תקן זהב, זה אומר שפעם לא היה להם חוב חיצוני?. זה מטורף לחשוב על זה, בהתחשב בזה שנכון לרגע זה החוב החיצוני שלהם עומד על 26,000,000,000,000 דולר. כלומר, רק תסתכל על המספר הזה!. זה מטורף!. איך זה קרה?. איך הם הצליחו לעשות את זה לעצמם?.
2. ומתי הם יחזירו סוף סוף את החוב החיצוני שלהם?.
3. בנוגע לדבריך בסעיף 1, מה אם במקום להחזיר את החוב, הם ישאירו את החוב, אבל יגבו גם אותו בזהב כאילו היה דולרים אמריקניים שכבר קיימים במחזור?.
4. כאן, בסעיף 4 של דבריי בהודעתי הנוכחית, ברצוני להתייחס לדבריך גם בסעיף 2 וגם בסעיף 3 של הודעותך האחרונה.

"תקן הזהב הופך כלים מסויימים למלחמה במיתון או שפל לאסורים לשימוש או למסובכים יותר לשימוש".

אני מבין שכוונתך היא לייצור של כסף שלא בהסתמך על תוצר. הדפסת כסף שלא בהסתמך על תוצר שאמורה להעשיר מלאכותית את המשק לטווח הקצר, אבל לגרום לאינפלאציה בטווח הארוך (וכך תקן הזהב מגן מפני אינפלאציה) על-ידי פיחות (פיחות שלא בשליטתו של הממשל) של ערכו של הדולר.

עוד אתה כותב, "לא יודע, לא התעמקתי בנושא, מסכים שראוי לחשוב על זה" בהתייחסך לזה שאני שואל "איזה מנגנון?. גירסה חדשה של תקן הזהב?. תקן זהב משודרג?" בהתייחסי לזה שכתבתה "יתכן שיש אפשרות לפתח מנגנון שיפחית את הסבירות למיתון כאשר המטבע צמוד לזהב, אך עדיין לא פיתחו אותו (השפל הגדול מהווה למעשה הוכחה לכך), אך ורק אם יצליחו לפתח מנגנון שכזה יהיה סיכוי להחזרת תקן הזהב".

ואם זה מקל עליך, אז בסדר הכרונולוגי:
אתה: "יתכן שיש אפשרות לפתח מנגנון שיפחית את הסבירות למיתון כאשר המטבע צמוד לזהב, אך עדיין לא פיתחו אותו (השפל הגדול מהווה למעשה הוכחה לכך), אך ורק אם יצליחו לפתח מנגנון שכזה יהיה סיכוי להחזרת תקן הזהב".
אני: "איזה מנגנון?. גירסה חדשה של תקן הזהב?. תקן זהב משודרג?".
אתה: "לא יודע, לא התעמקתי בנושא, מסכים שראוי לחשוב על זה".

גם כשאתה כותב "תקן הזהב הופך כלים מסויימים למלחמה במיתון או שפל לאסורים לשימוש או למסובכים יותר לשימוש" וגם כשאתה כותב "יתכן שיש אפשרות לפתח מנגנון שיפחית את הסבירות למיתון כאשר המטבע צמוד לזהב", נראה שאתה מתייחס לזה שכשקיים תקן הזהב הממשל לא יכול להדפיס דולרים שלא בהסתמך על תוצר בשביל להחיות את המשק כי זאת המגבלה שמציב תקן הזהב כדי למנוע אינפלאציה, אבל אתה יודע מה?, חשבתי על זה, ואני לא חושב שהפיתרון לאפשרות של מיתון או שפל במקרה של החזרת תקן הזהב הוא "תקן זהב משודרג", כפי מה שקראתי לזה. תקן זהב הוא רק תקן, כלומר תקנה, בתוך שיטה כלכלית רחבה יותר והתנהלות כלכלית רחבה יותר של משק ומדינה. חשבתי על זה, ואני לא חושב שהפיתרון לקושי להיאבק במיתון או שפל במקרה של תקן זהב שמגן מאינפלאציה הוא "תקן זהב טוב יותר" אלא טיפול בבעיה אל מחוץ לגבולות תקן הזהב. תקן זהב לא בהכרח גורם למיתון או שפל אבל הוא עלול להפריע להיאבק בהם וכך אולי אפילו להאיץ אותם?. למה?. בגלל שהדרך שבה תקן הזהב מגן מפני האינפלאציה היא מניעה מהממשלה להדפיס כסף להחיות איתו את המשק שלא בהסתמך על תוצר?. בסדר. אז מה?. מי אמר שייצור כסף שלא בהסתמך על תוצר זאת הדרך היחידה להילחם במיתון או שפל?. הרי יש פיתרונות אחרים, "נקיים יותר" מאשר הדפסת כסף שלא בהסתמך על תוצר או שירותים שתגרום בסופו של דבר לאינפלאציה?. מה עם הפיתרונות האלו?. מה אם זה לא תקן הזהב שצריך להיות משודרג, אלא ההתנהלות הכלכלית הכוללת של המדינה?. מה רע בלהשקיע יותר בחינוך?. בהזדמנויות לאנשים?. במחקר?. מה הבעיה למחוק חובות של האנשים למדינה?. להוריד מיסים?. להתייעל כלכלית?.

5. "תקן הזהב מתיר פיחות המטבע לעומת הזהב בתנאי שהייתה הודעה רשמית לשוק".

כלומר בתקן זהב סך כל הדולרים האמריקניים במחזור בעולם לא יכולים להיות שווים יותר מאשר סך כל הזהב של ממשלת ארצות הברית, אבל הם יכולים להיות שווים פחות?.

6. בהמשך לסעיף 5, ...וזאת לצורך ייצור של עוד כסף בשביל להחיות את המשק במקרה של מיתון או שפל, כן בהסתמך על תוצר ושירותים קיימים, וזה פשוט שעכשיו התוצר והשירותים הקיימים שווים יותר דולרים ממקודם בגלל פיחות מלאכותי של הממשלה בערך הדולר?.

7. בהמשך לסעיף 6, ...ואם מה שאמרתי בסעיף 6 נכון, אז זאת הדרך של ממשלה עם תקן זהב להחיות את המשק באמצעות ייצור נוסף של כסף, ללא ייצור שלו שלא בהסתמך על תוצר ושירותים וללא גדילה של היקף ו/או הערך הריאלי של התוצר והשירותים?.

8. כיצד ממשלת ארצות הברית יכולה לפחת מלאכותית את ערך הדולר?. מהם האמצעים שלהם לעשות דבר כזה?.

9. "כדי לבצע הקלה כמותית נדרשת הדפסת כסף וכדי להדפיס כסף צריך או להגדיל את כמות הזהב או לפחת את המטבע ביחס לזהב".

או אולי להעלות את ערך הזהב שבידי הממשל?. אם יש להם את היכולת לפחת את הדולר, כי הדולר הוא המטבע שלהם או מה שלא יהיה (מניח שתסביר לי את העניין בתשובתך לסעיף 8 בהודעה זו) אז בטח יש להם את היכולת לתמרן גם את שער הזהב. הם הרי אחת מאחת-עשרה המדינות שאחראיות לייצור 70% מהזהב בעולם, נכון?. שלא לדבר בכלל על עצם זה שהם מחזיקים ביותר זהב מכל מדינה אחרת בעולם. פי 2.4 מהמדינה הבאה בתור-גרמניה. מה דעתך?.

10. "משמעות הקלה כמותית היא להדפיס יותר דולרים. הגדלת כמות הזהב הרבה יותר מסובכת בגלל שכמות הזהב מוגבלת ולא ניתן להכריח מדינות אחרות למכור".

שמעתי שפעם היה דבר כזה שהם הוציאו חוק שכל האנשים הפרטיים חייבים למכור את כל הזהב הפרטי שלהם לממשל. זה נכון?. מתי שמעתי שהיה דבר כזה?. אני לא זוכר. אולי בשפל הגדול היה דבר כזה או במלחמת העולם השנייה או כשהתחילו את תקן הזהב בפעם הראשונה או משהו. אז נראה שהם לא יכולים להכריח מדינות אחרות למכור אבל הם יכולים להכריח את האזרחים שלהם (של ארצות הברית) למכור.

11. "לא, כי התנודתיות במחיר הזהב היא גדולה, כי אין כיום אף מדינה בעולם שמיישמת את תקן הזהב. אם ארה"ב תחזור לתקן הזהב התנודתיות במחיר הזהב תהיה הרבה יותר קטנה (ולכן גם הסיכון הרבה יותר קטן) והמגמה תהיה מובהקת יותר כלפי מעלה".

לא הבנתי איך התשובה הזאת מראה שלא עדיף לקנות זהב לפני שמוחזר תקן הזהב ואז למכור אותו אחרי שהוא מוחזר. האם מה שבתשובה שלך מראה שלא יהיה כדאי להשקיע בזהב אם ארצות הברית תחזור לתקן הזהב זה הקטע שבו אתה אומר ש-"התנודתיות במחיר הזהב תהיה הרבה יותר קטנה" אם ארצות הברית תחזור לתקן?. נראה לי שיכול להיות שאתה מתכוון להשקעה בתקן הזהב לאחר שהם חזרו לתקן הזהב. אם זה מה שאתה מתכוון, אז זאת לא הייתה הכוונה שלי. הכוונה שלי היא שאני שואל האם זה לא יהיה משתלם יותר לקנות זהב לפני שהם מחזירים את התקן ולמכור אותו אחרי שהם מחזירים אותו.

או שאולי כן הבנתה בדיוק מה אני שואל וזה אני שלא הבנתי את התשובה שלך כראוי. אנא הבהר את אי-ההבנה הזאת.

12. למה שארצות הברית תרצה לייסף את הדולר ביחס לזהב תחת תקן הזהב?. מה זה אמור לתת להם?.

13. "יש לי תואר שני בניהול פיננסי".

שאפו. אבל למה?. לא עדיף תואר בכלכלה?.

14. "זה לא כל כך פשוט, יש הסכמים בין ארה"ב לסין שמקשים על העניין. באופן עקרוני אני מסכים איתך, אך יהיה קשה מאוד ליישם זאת".

הם צריכים לעשות את המאמצים הנדרשים. מה זה השטויות האלו?. מה זאת החולשה הזאת?. אידיוטים.
 

SupermanZW

Well-known member
1. אם כדי לקיים את תקן הזהב, ארצות הברית צריכה שלא יהיה לה שום חוב חיצוני, אז בהתחשב בעובדה שפעם היה אצלם תקן זהב, זה אומר שפעם לא היה להם חוב חיצוני?. זה מטורף לחשוב על זה, בהתחשב בזה שנכון לרגע זה החוב החיצוני שלהם עומד על 26,000,000,000,000 דולר. כלומר, רק תסתכל על המספר הזה!. זה מטורף!. איך זה קרה?. איך הם הצליחו לעשות את זה לעצמם?.
2. ומתי הם יחזירו סוף סוף את החוב החיצוני שלהם?.
3. בנוגע לדבריך בסעיף 1, מה אם במקום להחזיר את החוב, הם ישאירו את החוב, אבל יגבו גם אותו בזהב כאילו היה דולרים אמריקניים שכבר קיימים במחזור?.
4. כאן, בסעיף 4 של דבריי בהודעתי הנוכחית, ברצוני להתייחס לדבריך גם בסעיף 2 וגם בסעיף 3 של הודעותך האחרונה.

"תקן הזהב הופך כלים מסויימים למלחמה במיתון או שפל לאסורים לשימוש או למסובכים יותר לשימוש".

אני מבין שכוונתך היא לייצור של כסף שלא בהסתמך על תוצר. הדפסת כסף שלא בהסתמך על תוצר שאמורה להעשיר מלאכותית את המשק לטווח הקצר, אבל לגרום לאינפלאציה בטווח הארוך (וכך תקן הזהב מגן מפני אינפלאציה) על-ידי פיחות (פיחות שלא בשליטתו של הממשל) של ערכו של הדולר.

עוד אתה כותב, "לא יודע, לא התעמקתי בנושא, מסכים שראוי לחשוב על זה" בהתייחסך לזה שאני שואל "איזה מנגנון?. גירסה חדשה של תקן הזהב?. תקן זהב משודרג?" בהתייחסי לזה שכתבתה "יתכן שיש אפשרות לפתח מנגנון שיפחית את הסבירות למיתון כאשר המטבע צמוד לזהב, אך עדיין לא פיתחו אותו (השפל הגדול מהווה למעשה הוכחה לכך), אך ורק אם יצליחו לפתח מנגנון שכזה יהיה סיכוי להחזרת תקן הזהב".

ואם זה מקל עליך, אז בסדר הכרונולוגי:
אתה: "יתכן שיש אפשרות לפתח מנגנון שיפחית את הסבירות למיתון כאשר המטבע צמוד לזהב, אך עדיין לא פיתחו אותו (השפל הגדול מהווה למעשה הוכחה לכך), אך ורק אם יצליחו לפתח מנגנון שכזה יהיה סיכוי להחזרת תקן הזהב".
אני: "איזה מנגנון?. גירסה חדשה של תקן הזהב?. תקן זהב משודרג?".
אתה: "לא יודע, לא התעמקתי בנושא, מסכים שראוי לחשוב על זה".

גם כשאתה כותב "תקן הזהב הופך כלים מסויימים למלחמה במיתון או שפל לאסורים לשימוש או למסובכים יותר לשימוש" וגם כשאתה כותב "יתכן שיש אפשרות לפתח מנגנון שיפחית את הסבירות למיתון כאשר המטבע צמוד לזהב", נראה שאתה מתייחס לזה שכשקיים תקן הזהב הממשל לא יכול להדפיס דולרים שלא בהסתמך על תוצר בשביל להחיות את המשק כי זאת המגבלה שמציב תקן הזהב כדי למנוע אינפלאציה, אבל אתה יודע מה?, חשבתי על זה, ואני לא חושב שהפיתרון לאפשרות של מיתון או שפל במקרה של החזרת תקן הזהב הוא "תקן זהב משודרג", כפי מה שקראתי לזה. תקן זהב הוא רק תקן, כלומר תקנה, בתוך שיטה כלכלית רחבה יותר והתנהלות כלכלית רחבה יותר של משק ומדינה. חשבתי על זה, ואני לא חושב שהפיתרון לקושי להיאבק במיתון או שפל במקרה של תקן זהב שמגן מאינפלאציה הוא "תקן זהב טוב יותר" אלא טיפול בבעיה אל מחוץ לגבולות תקן הזהב. תקן זהב לא בהכרח גורם למיתון או שפל אבל הוא עלול להפריע להיאבק בהם וכך אולי אפילו להאיץ אותם?. למה?. בגלל שהדרך שבה תקן הזהב מגן מפני האינפלאציה היא מניעה מהממשלה להדפיס כסף להחיות איתו את המשק שלא בהסתמך על תוצר?. בסדר. אז מה?. מי אמר שייצור כסף שלא בהסתמך על תוצר זאת הדרך היחידה להילחם במיתון או שפל?. הרי יש פיתרונות אחרים, "נקיים יותר" מאשר הדפסת כסף שלא בהסתמך על תוצר או שירותים שתגרום בסופו של דבר לאינפלאציה?. מה עם הפיתרונות האלו?. מה אם זה לא תקן הזהב שצריך להיות משודרג, אלא ההתנהלות הכלכלית הכוללת של המדינה?. מה רע בלהשקיע יותר בחינוך?. בהזדמנויות לאנשים?. במחקר?. מה הבעיה למחוק חובות של האנשים למדינה?. להוריד מיסים?. להתייעל כלכלית?.

5. "תקן הזהב מתיר פיחות המטבע לעומת הזהב בתנאי שהייתה הודעה רשמית לשוק".

כלומר בתקן זהב סך כל הדולרים האמריקניים במחזור בעולם לא יכולים להיות שווים יותר מאשר סך כל הזהב של ממשלת ארצות הברית, אבל הם יכולים להיות שווים פחות?.

6. בהמשך לסעיף 5, ...וזאת לצורך ייצור של עוד כסף בשביל להחיות את המשק במקרה של מיתון או שפל, כן בהסתמך על תוצר ושירותים קיימים, וזה פשוט שעכשיו התוצר והשירותים הקיימים שווים יותר דולרים ממקודם בגלל פיחות מלאכותי של הממשלה בערך הדולר?.

7. בהמשך לסעיף 6, ...ואם מה שאמרתי בסעיף 6 נכון, אז זאת הדרך של ממשלה עם תקן זהב להחיות את המשק באמצעות ייצור נוסף של כסף, ללא ייצור שלו שלא בהסתמך על תוצר ושירותים וללא גדילה של היקף ו/או הערך הריאלי של התוצר והשירותים?.

8. כיצד ממשלת ארצות הברית יכולה לפחת מלאכותית את ערך הדולר?. מהם האמצעים שלהם לעשות דבר כזה?.

9. "כדי לבצע הקלה כמותית נדרשת הדפסת כסף וכדי להדפיס כסף צריך או להגדיל את כמות הזהב או לפחת את המטבע ביחס לזהב".

או אולי להעלות את ערך הזהב שבידי הממשל?. אם יש להם את היכולת לפחת את הדולר, כי הדולר הוא המטבע שלהם או מה שלא יהיה (מניח שתסביר לי את העניין בתשובתך לסעיף 8 בהודעה זו) אז בטח יש להם את היכולת לתמרן גם את שער הזהב. הם הרי אחת מאחת-עשרה המדינות שאחראיות לייצור 70% מהזהב בעולם, נכון?. שלא לדבר בכלל על עצם זה שהם מחזיקים ביותר זהב מכל מדינה אחרת בעולם. פי 2.4 מהמדינה הבאה בתור-גרמניה. מה דעתך?.

10. "משמעות הקלה כמותית היא להדפיס יותר דולרים. הגדלת כמות הזהב הרבה יותר מסובכת בגלל שכמות הזהב מוגבלת ולא ניתן להכריח מדינות אחרות למכור".

שמעתי שפעם היה דבר כזה שהם הוציאו חוק שכל האנשים הפרטיים חייבים למכור את כל הזהב הפרטי שלהם לממשל. זה נכון?. מתי שמעתי שהיה דבר כזה?. אני לא זוכר. אולי בשפל הגדול היה דבר כזה או במלחמת העולם השנייה או כשהתחילו את תקן הזהב בפעם הראשונה או משהו. אז נראה שהם לא יכולים להכריח מדינות אחרות למכור אבל הם יכולים להכריח את האזרחים שלהם (של ארצות הברית) למכור.

11. "לא, כי התנודתיות במחיר הזהב היא גדולה, כי אין כיום אף מדינה בעולם שמיישמת את תקן הזהב. אם ארה"ב תחזור לתקן הזהב התנודתיות במחיר הזהב תהיה הרבה יותר קטנה (ולכן גם הסיכון הרבה יותר קטן) והמגמה תהיה מובהקת יותר כלפי מעלה".

לא הבנתי איך התשובה הזאת מראה שלא עדיף לקנות זהב לפני שמוחזר תקן הזהב ואז למכור אותו אחרי שהוא מוחזר. האם מה שבתשובה שלך מראה שלא יהיה כדאי להשקיע בזהב אם ארצות הברית תחזור לתקן הזהב זה הקטע שבו אתה אומר ש-"התנודתיות במחיר הזהב תהיה הרבה יותר קטנה" אם ארצות הברית תחזור לתקן?. נראה לי שיכול להיות שאתה מתכוון להשקעה בתקן הזהב לאחר שהם חזרו לתקן הזהב. אם זה מה שאתה מתכוון, אז זאת לא הייתה הכוונה שלי. הכוונה שלי היא שאני שואל האם זה לא יהיה משתלם יותר לקנות זהב לפני שהם מחזירים את התקן ולמכור אותו אחרי שהם מחזירים אותו.

או שאולי כן הבנתה בדיוק מה אני שואל וזה אני שלא הבנתי את התשובה שלך כראוי. אנא הבהר את אי-ההבנה הזאת.

12. למה שארצות הברית תרצה לייסף את הדולר ביחס לזהב תחת תקן הזהב?. מה זה אמור לתת להם?.

13. "יש לי תואר שני בניהול פיננסי".

שאפו. אבל למה?. לא עדיף תואר בכלכלה?.

14. "זה לא כל כך פשוט, יש הסכמים בין ארה"ב לסין שמקשים על העניין. באופן עקרוני אני מסכים איתך, אך יהיה קשה מאוד ליישם זאת".

הם צריכים לעשות את המאמצים הנדרשים. מה זה השטויות האלו?. מה זאת החולשה הזאת?. אידיוטים.
1) כשארה"ב הייתה תחת תקן הזהב לא היה לה חוב חיצוני, אלא להיפך, רוב העולם היה חייב כסף לארה"ב.
2) לעולם לא יחזירו, רק ימחזרו, לארה"ב אין כיום אפילו תוכנית כיצד למזער את החוב, לכן חוששים משפל גדול יותר מהשפל הגדול.
3) בשביל לגבות את החוב בזהב צריך לקנות זהב בערכו של החוב, איך יעשו את זה מכסף שאין להם?
4) הבנת נכון, אך הפתרונות שהצעת (פתרונות קיינסיאנים) נוסו ונכשלו, אם תלמד על השפל הגדול תמצא תיעוד לכך.
5) הם יכולים להיות שווים פחות, זה פשוט אומר שסך כל הדולרים במחזור אינו מגבה את כל נזהב שבידי הממשל האמריקאי אלא פחות מכך ולכן אפילו יחזור כל הכסף לידי הממשל לא יוכלו למכור את כל הזהב, כך ששחלק מן הזהב מהווה רזרבה בה ניתן יהיה להשתמש לצרכי מניפולציות מסחריות והקלות כמותיות עתידיות, יש יתרונות אסטרטגיים בכך שחלק מהזהב אינו מגבה דולרים (ולמעשה בגלל זה חלק מהזהב אינו סחיר).
6) הבנת נכון. עקב פיחות הדולר התוצר והשירותים שווים יותר דולרים.
7) בדיוק.
8) להכריז שממחר ערכו של הדולר נמוך ב10% (לדוגמה) ביחס לזהב, אז מותר לFED להדפיס עוד דולרים בהתאמה. תחת תקן הזהב ערכו של הדולר נקוב בזהב, לכן כל פיחות הוא ביחס לזהב.
9) אין דבר כזה "להעלות את ערך הזהב" מכיוון שמדובר על סחר חופשי בזהב, השוק קובע את מחיר הזהב בכל המטבעות שאינם בתקן הזהב, הממשל האמריקאי הוא רק שחקן אחד בשוק. למעשה, יכול הממשל האמריקאי, תחת תקן הזהב, להעלות את ערך הזהב בדולרים (בלבד), משמעות הדבר היא בפשטות פיחות בערך הדולר. אין לממשל דרך לגרום לכך שערך הזהב יעלה אך ערך הדולר לא ירד.
10) בדיקטטורה אפשר לעשות את זה, אם ינסו את זה שוב בארה"ב תהיה מלחמת אזרחים.
11) תנודתיות קטנה יותר משמעותה סיכון קטן יותר, לבחירתך האם אתה מעדיף סיכון נמוך יותר או גבוה יותר.
12) זה יוזיל את הייבוא וגם יאפשר לארה"ב לקנות נכסים זרים בקלות רבה, זה יכול לעזור לארה"ב להשתלט על העולם, הבעיה היא (ותמיד יש צד שני) שזה יפגע מאוד ביצוא ויגרום לסגירת מפעלים בארה"ב ויגרום לאבטלה רבה ומרמור אזרחי, לכן זה מסוכן לממשל.
13) העדפתי ניהול פיננסי, זה עוזר לי בהשקעות.
14) להפרת הסכמים יכולים להיות מחירים כבדים. אם ארה"ב תפר בבוטות הסכמי סחר עם סין אז סין תעשה Dumping לאגרות חוב אמריקאיות וכלכלת ארה"ב תקרוס תוך ימים.
 
1) כשארה"ב הייתה תחת תקן הזהב לא היה לה חוב חיצוני, אלא להיפך, רוב העולם היה חייב כסף לארה"ב.
2) לעולם לא יחזירו, רק ימחזרו, לארה"ב אין כיום אפילו תוכנית כיצד למזער את החוב, לכן חוששים משפל גדול יותר מהשפל הגדול.
3) בשביל לגבות את החוב בזהב צריך לקנות זהב בערכו של החוב, איך יעשו את זה מכסף שאין להם?
4) הבנת נכון, אך הפתרונות שהצעת (פתרונות קיינסיאנים) נוסו ונכשלו, אם תלמד על השפל הגדול תמצא תיעוד לכך.
5) הם יכולים להיות שווים פחות, זה פשוט אומר שסך כל הדולרים במחזור אינו מגבה את כל נזהב שבידי הממשל האמריקאי אלא פחות מכך ולכן אפילו יחזור כל הכסף לידי הממשל לא יוכלו למכור את כל הזהב, כך ששחלק מן הזהב מהווה רזרבה בה ניתן יהיה להשתמש לצרכי מניפולציות מסחריות והקלות כמותיות עתידיות, יש יתרונות אסטרטגיים בכך שחלק מהזהב אינו מגבה דולרים (ולמעשה בגלל זה חלק מהזהב אינו סחיר).
6) הבנת נכון. עקב פיחות הדולר התוצר והשירותים שווים יותר דולרים.
7) בדיוק.
8) להכריז שממחר ערכו של הדולר נמוך ב10% (לדוגמה) ביחס לזהב, אז מותר לFED להדפיס עוד דולרים בהתאמה. תחת תקן הזהב ערכו של הדולר נקוב בזהב, לכן כל פיחות הוא ביחס לזהב.
9) אין דבר כזה "להעלות את ערך הזהב" מכיוון שמדובר על סחר חופשי בזהב, השוק קובע את מחיר הזהב בכל המטבעות שאינם בתקן הזהב, הממשל האמריקאי הוא רק שחקן אחד בשוק. למעשה, יכול הממשל האמריקאי, תחת תקן הזהב, להעלות את ערך הזהב בדולרים (בלבד), משמעות הדבר היא בפשטות פיחות בערך הדולר. אין לממשל דרך לגרום לכך שערך הזהב יעלה אך ערך הדולר לא ירד.
10) בדיקטטורה אפשר לעשות את זה, אם ינסו את זה שוב בארה"ב תהיה מלחמת אזרחים.
11) תנודתיות קטנה יותר משמעותה סיכון קטן יותר, לבחירתך האם אתה מעדיף סיכון נמוך יותר או גבוה יותר.
12) זה יוזיל את הייבוא וגם יאפשר לארה"ב לקנות נכסים זרים בקלות רבה, זה יכול לעזור לארה"ב להשתלט על העולם, הבעיה היא (ותמיד יש צד שני) שזה יפגע מאוד ביצוא ויגרום לסגירת מפעלים בארה"ב ויגרום לאבטלה רבה ומרמור אזרחי, לכן זה מסוכן לממשל.
13) העדפתי ניהול פיננסי, זה עוזר לי בהשקעות.
14) להפרת הסכמים יכולים להיות מחירים כבדים. אם ארה"ב תפר בבוטות הסכמי סחר עם סין אז סין תעשה Dumping לאגרות חוב אמריקאיות וכלכלת ארה"ב תקרוס תוך ימים.
1.מאיפה כל החוב של ה-26 טריליון דולר?. על מה הם בזבזו כל-כך הרבה כסף?.
2.למה ימחזרו?, אל תהיה פסימי. אולי הם יתעשתו על עצמם ויבנו תוכנית איכותית ונכונה להחזרת החוב?.
3.העלתה נקודה חשובה בסעיף 3. מה גם, שזהב בשווי 26 טריליון דולר זה 520,000 טונות זהב. אני די בטוח שמעולם לא נכרה בכלל בעולם זהב בכמות הזאת. אפילו אם היינו אומרים שהם היו מרחיבים את תקן הזהב המקורי ועושים במקומו "תקן מתכות יקרות" שהיה כולל את כל המתכות היקרות, ואפילו אם היינו אומרים שהם היו מכריחים את כל האזרחים שלהם למכור להם את כל המתכות היקרות שברשותם, קרוב לוודאי שזה אפילו לא היה מתקרב ל-26 טריליון דולר. אולי אם הם היו מלאימים חלקים מהתעשייה והמשק?. שמעתי פעם דבר כזה ששווי של עסק הוא פי ארבע או חמש מהמחזור השנתי שלו. והתוצר המקומי הגולמי של ארצות הברית הוא 22 טריליון דולר. כלומר שווי סך כל הפעילות של כל המשק במשך שנה אחת כמעט שווה לחוב החיצוני שנצבר לאורך שנים. אז אם אנחנו לוקחים את השווי הזה ומכפילים אותו פי ארבע או חמש, בו נגיד ארבע וחצי, אז אנחנו מגיעים ל-99 טריליון דולר. וזה אמור להיות השווי הכולל של סך כל המפעלים, בתי-העסק, המסעדות וכל מה שלא יהיה, בכל ארצות הברית, נכון?. משהו כזה?. אז אם נגיד ארצות הברית מלאימה רבע מסך כל המפעלים ובתי העסק שלה, אולי היא יכולה לגבות איתם את החוב?. ואולי אז אפשר לעבור לתקן הזהב?. או שאולי אפשר להלאים עוד קצת מעבר לרבע ואז מה שארצות הברית הלאימה ולא משמש לגיבוי החוב, אולי בהסתמך על זה אפשר לייצר כסף?.

כלומר, אני לא יודע. כאמור, אני לא מבין בכלכלה ויכול להיות שכל מה שדיברתי עכשיו זה שטויות. אם כל מה שדיברתי עכשיו זה שטויות אז אשמח אם תסביר לי למה זה לא יכול לעבוד ככה.
4. "הבנת נכון, אך הפתרונות שהצעת (פתרונות קיינסיאנים) נוסו ונכשלו, אם תלמד על השפל הגדול תמצא תיעוד לכך".

כאמור, לא מבין בכלכלה, אבל הפתרונות שהצעתי נשמעים לפחות לי, הגיוניים מאוד. אולי לא יישמו נכון את הפתרונות האלו?.
5. "ערכו של הדולר נקוב בזהב".

מה זאת אומרת?.
6. "בדיקטטורה אפשר לעשות את זה, אם ינסו את זה שוב בארה"ב תהיה מלחמת אזרחים".

מלחמת אזרחים?. לא הגזמתה?. למה שזאת תהיה עילה למלחמת אזרחים אם זאת לא הייתה עילה למלחמת אזרחים בפעם הראשונה שהם עשו את זה?. מה גם, שהם הרי ישלמו לאזרחים על הזהב שהם יכריחו אותם למכור, אז הנה עוד סיבה לשאול-למה זאת עילה למלחמה?.
7. נראה שאתה יודע על מה אני מדבר. אני עצמי לא זוכר עד הסוף. תוכל לרענן את זכרוני?. למה הם הכריחו את האזרחים למכור את הזהב בפעם הראשונה?. מתי זה היה בכלל?.
8. "תנודתיות קטנה יותר משמעותה סיכון קטן יותר, לבחירתך האם אתה מעדיף סיכון נמוך יותר או גבוה יותר".

אם סיכון גבוה יותר אומר רווח גבוה יותר, אז אני בעד סיכון גבוה יותר. מה גם, שעל איזה סיכון גבוה יותר אנחנו כבר מדברים?. כלומר, זה זהב. מה כבר יכול לקרות?. זה לא שזה עומד שלא להיות שווה כלום או משהו. אז אפשר כבר לחשוב על איזה סיכון אנחנו מדברים. מה הביג דיל?.

אז אם אני קונה מלא זהב עכשיו, ונגיד שהם יחזירו את התקן, עזוב עכשיו שזה לא מציאותי, נגיד שזה קרה, אז עשיתי מלא רווח, נכון?.
9.זה עוזר לך בהשקעות, הא?. נשמע מעניין. אפשר לדעת באיזה מניות אתה משקיע?. אם למדתה ניהול פיננסי ואתה משקיע עם הידע הזה, אתה בטח מבין דבר או שניים. מהן המניות שכדאי להשקיע בהן עכשיו?.
10. "להפרת הסכמים יכולים להיות מחירים כבדים. אם ארה"ב תפר בבוטות הסכמי סחר עם סין אז סין תעשה Dumping לאגרות חוב אמריקאיות וכלכלת ארה"ב תקרוס תוך ימים".

לא דיברתי על להפר הסכמים. התכוונתי שיעשו את מה שצריך לעשות, כמובן בלי ללכת עם הראש בקיר, הכול בגבולות ההיגיון, ושיצאו מהסחר עם סין הכי מהר שאפשר לפי מה שמאפשרים ההסכמים לטובת סחר עם אפריקה. זה הכול. אבל בלי קשר, למה ארצות הברית מכרה אגרות חוב אמריקאיות לסין?. הם האויבים שלהם. מה ההיגיון לתת לסין כל-כך הרבה כוח עליהם?.
 

SupermanZW

Well-known member
1.מאיפה כל החוב של ה-26 טריליון דולר?. על מה הם בזבזו כל-כך הרבה כסף?.
2.למה ימחזרו?, אל תהיה פסימי. אולי הם יתעשתו על עצמם ויבנו תוכנית איכותית ונכונה להחזרת החוב?.
3.העלתה נקודה חשובה בסעיף 3. מה גם, שזהב בשווי 26 טריליון דולר זה 520,000 טונות זהב. אני די בטוח שמעולם לא נכרה בכלל בעולם זהב בכמות הזאת. אפילו אם היינו אומרים שהם היו מרחיבים את תקן הזהב המקורי ועושים במקומו "תקן מתכות יקרות" שהיה כולל את כל המתכות היקרות, ואפילו אם היינו אומרים שהם היו מכריחים את כל האזרחים שלהם למכור להם את כל המתכות היקרות שברשותם, קרוב לוודאי שזה אפילו לא היה מתקרב ל-26 טריליון דולר. אולי אם הם היו מלאימים חלקים מהתעשייה והמשק?. שמעתי פעם דבר כזה ששווי של עסק הוא פי ארבע או חמש מהמחזור השנתי שלו. והתוצר המקומי הגולמי של ארצות הברית הוא 22 טריליון דולר. כלומר שווי סך כל הפעילות של כל המשק במשך שנה אחת כמעט שווה לחוב החיצוני שנצבר לאורך שנים. אז אם אנחנו לוקחים את השווי הזה ומכפילים אותו פי ארבע או חמש, בו נגיד ארבע וחצי, אז אנחנו מגיעים ל-99 טריליון דולר. וזה אמור להיות השווי הכולל של סך כל המפעלים, בתי-העסק, המסעדות וכל מה שלא יהיה, בכל ארצות הברית, נכון?. משהו כזה?. אז אם נגיד ארצות הברית מלאימה רבע מסך כל המפעלים ובתי העסק שלה, אולי היא יכולה לגבות איתם את החוב?. ואולי אז אפשר לעבור לתקן הזהב?. או שאולי אפשר להלאים עוד קצת מעבר לרבע ואז מה שארצות הברית הלאימה ולא משמש לגיבוי החוב, אולי בהסתמך על זה אפשר לייצר כסף?.

כלומר, אני לא יודע. כאמור, אני לא מבין בכלכלה ויכול להיות שכל מה שדיברתי עכשיו זה שטויות. אם כל מה שדיברתי עכשיו זה שטויות אז אשמח אם תסביר לי למה זה לא יכול לעבוד ככה.
4. "הבנת נכון, אך הפתרונות שהצעת (פתרונות קיינסיאנים) נוסו ונכשלו, אם תלמד על השפל הגדול תמצא תיעוד לכך".

כאמור, לא מבין בכלכלה, אבל הפתרונות שהצעתי נשמעים לפחות לי, הגיוניים מאוד. אולי לא יישמו נכון את הפתרונות האלו?.
5. "ערכו של הדולר נקוב בזהב".

מה זאת אומרת?.
6. "בדיקטטורה אפשר לעשות את זה, אם ינסו את זה שוב בארה"ב תהיה מלחמת אזרחים".

מלחמת אזרחים?. לא הגזמתה?. למה שזאת תהיה עילה למלחמת אזרחים אם זאת לא הייתה עילה למלחמת אזרחים בפעם הראשונה שהם עשו את זה?. מה גם, שהם הרי ישלמו לאזרחים על הזהב שהם יכריחו אותם למכור, אז הנה עוד סיבה לשאול-למה זאת עילה למלחמה?.
7. נראה שאתה יודע על מה אני מדבר. אני עצמי לא זוכר עד הסוף. תוכל לרענן את זכרוני?. למה הם הכריחו את האזרחים למכור את הזהב בפעם הראשונה?. מתי זה היה בכלל?.
8. "תנודתיות קטנה יותר משמעותה סיכון קטן יותר, לבחירתך האם אתה מעדיף סיכון נמוך יותר או גבוה יותר".

אם סיכון גבוה יותר אומר רווח גבוה יותר, אז אני בעד סיכון גבוה יותר. מה גם, שעל איזה סיכון גבוה יותר אנחנו כבר מדברים?. כלומר, זה זהב. מה כבר יכול לקרות?. זה לא שזה עומד שלא להיות שווה כלום או משהו. אז אפשר כבר לחשוב על איזה סיכון אנחנו מדברים. מה הביג דיל?.

אז אם אני קונה מלא זהב עכשיו, ונגיד שהם יחזירו את התקן, עזוב עכשיו שזה לא מציאותי, נגיד שזה קרה, אז עשיתי מלא רווח, נכון?.
9.זה עוזר לך בהשקעות, הא?. נשמע מעניין. אפשר לדעת באיזה מניות אתה משקיע?. אם למדתה ניהול פיננסי ואתה משקיע עם הידע הזה, אתה בטח מבין דבר או שניים. מהן המניות שכדאי להשקיע בהן עכשיו?.
10. "להפרת הסכמים יכולים להיות מחירים כבדים. אם ארה"ב תפר בבוטות הסכמי סחר עם סין אז סין תעשה Dumping לאגרות חוב אמריקאיות וכלכלת ארה"ב תקרוס תוך ימים".

לא דיברתי על להפר הסכמים. התכוונתי שיעשו את מה שצריך לעשות, כמובן בלי ללכת עם הראש בקיר, הכול בגבולות ההיגיון, ושיצאו מהסחר עם סין הכי מהר שאפשר לפי מה שמאפשרים ההסכמים לטובת סחר עם אפריקה. זה הכול. אבל בלי קשר, למה ארצות הברית מכרה אגרות חוב אמריקאיות לסין?. הם האויבים שלהם. מה ההיגיון לתת לסין כל-כך הרבה כוח עליהם?.
1) על "הקלות כמותיות" ועל ניפוח הבורסה.
2) אז למה הם לא עושים את זה?
3) אם ארצות הברית תלאים רבע מכלכלתה זה יהיה מותו של השוק החופשי בארה"ב, יקרה לה מה שקרה למדינות אחרות שהלאימו, כמו למשל ונצואלה, ברית המועצות (קרסה, ולאחר פירוקה הופרטו החברות), קובה, גואטמלה, האיטי, הרפובליקה ה"דמוקרטית" של קונגו, להמשיך? זה יגרום למצב הרבה יותר גרוע.
4) נשמעים הגיוניים, אך בעת מיתון (קל וחומר שפל) הם לא עוזרים, מה לעשות? ניסו, זה לא הצליח (אף פעם), צריך פתרונות אחרים.
5) זהו צידו השני של "המטבע", או ליתר דיוק המשוואה. תקן הזהב קובע שאונקיית זהב שווה X דולרים, משמעות הדבר היא שערכו הנקוב של הדולר הוא אחד חלקי X אונקיות זהב, זו פשוע משמעות התקן.
6) לא, לא הגזמתי, אל תשכח את התיקון השני לחוקה בארה"ב, גם כשחשבו לעשות את זה, במהלך מלחמת העולם השנייה (לא עשו רק שקלו את הרעיון) ויתרו עליו. אתה לא יכול לקבוע מחיר שתשלם על הזהב ולשלול אפשרות למשא ומתן, אתה גם לא יכול לצפות לשיתוף פעולה מצד אזרחים שלא מעוניינים למכור, ואל תשכח שהאמריקאים נושאים נשק, תבוא בכוח ירו בך.
7) שקלו ולא ביצעו.
8) סיכון גבוה לא אומר רווח גבוה, אלא סיכוי לרווח גבוה. שים לב, סיכוי, לא הבטחה. מאידך, גם סיכוי (סיכון) להפסד גבוה. לו היה הסיכון מעיד רק על הרווח, הרי הוא לא היה סיכון כלל. סיכון הוא מה שחוששים ממנו, לא מה ששואפים אליו. מוכנים לקחת סיכון מסויים בשל הפוטנציאל לרווח מסויים, אך חובה לקחת בחשבון גם את הפוטנציאל להפסד. היו שנים (לאחר ביטול תקן הזהב) בהן ערכו של הזהב ירד, למרות שרוב השנים הוא עלה ובחשבון הסופי הוא עלה. מה אם תקנה זהב ובעוד שנה ערכו יהיה נמוך ב20%? מה אם יהיו שנתיים רצופות של ירידות בערך הזהב? מה אם במשך עשור לא תצליח להחזיר את ההפסד? מאידך היו גם שנים בהן התייקר הזהב בעשרות אחוזים, אבל לתזמן את השוק לא ניתן, לכן חשוב לקחת בחשבון שמדובר בסיכון ואין להקל בו ראש.
9) אין לי רשיון יעוץ בישראל, רשיון היעוץ שלי תקף בממלכה המאוחדת ולכן אני מצטער, אבל לא אמליץ כאן על מניות.
10) מה ש"צריך לעשות" כולל הפרת הסכמים שארה"ב התחייבה לקנות סחורות מסוימות במחירים מסוימים מסין, אם ארה"ב תפר את ההסכמים לסין יש את הכוח להקריס אותה. אלמלא נכנסה ארה"ב לחוב החיצוני המטורף שלה (רובו לסין) היא לא הייתה צריכה לחשוש, אך מכיוון שהשלטר בידיים של סין ארה"ב לא יכולה להרשות לעצמה לשחק בזה.
 
1) על "הקלות כמותיות" ועל ניפוח הבורסה.
2) אז למה הם לא עושים את זה?
3) אם ארצות הברית תלאים רבע מכלכלתה זה יהיה מותו של השוק החופשי בארה"ב, יקרה לה מה שקרה למדינות אחרות שהלאימו, כמו למשל ונצואלה, ברית המועצות (קרסה, ולאחר פירוקה הופרטו החברות), קובה, גואטמלה, האיטי, הרפובליקה ה"דמוקרטית" של קונגו, להמשיך? זה יגרום למצב הרבה יותר גרוע.
4) נשמעים הגיוניים, אך בעת מיתון (קל וחומר שפל) הם לא עוזרים, מה לעשות? ניסו, זה לא הצליח (אף פעם), צריך פתרונות אחרים.
5) זהו צידו השני של "המטבע", או ליתר דיוק המשוואה. תקן הזהב קובע שאונקיית זהב שווה X דולרים, משמעות הדבר היא שערכו הנקוב של הדולר הוא אחד חלקי X אונקיות זהב, זו פשוע משמעות התקן.
6) לא, לא הגזמתי, אל תשכח את התיקון השני לחוקה בארה"ב, גם כשחשבו לעשות את זה, במהלך מלחמת העולם השנייה (לא עשו רק שקלו את הרעיון) ויתרו עליו. אתה לא יכול לקבוע מחיר שתשלם על הזהב ולשלול אפשרות למשא ומתן, אתה גם לא יכול לצפות לשיתוף פעולה מצד אזרחים שלא מעוניינים למכור, ואל תשכח שהאמריקאים נושאים נשק, תבוא בכוח ירו בך.
7) שקלו ולא ביצעו.
8) סיכון גבוה לא אומר רווח גבוה, אלא סיכוי לרווח גבוה. שים לב, סיכוי, לא הבטחה. מאידך, גם סיכוי (סיכון) להפסד גבוה. לו היה הסיכון מעיד רק על הרווח, הרי הוא לא היה סיכון כלל. סיכון הוא מה שחוששים ממנו, לא מה ששואפים אליו. מוכנים לקחת סיכון מסויים בשל הפוטנציאל לרווח מסויים, אך חובה לקחת בחשבון גם את הפוטנציאל להפסד. היו שנים (לאחר ביטול תקן הזהב) בהן ערכו של הזהב ירד, למרות שרוב השנים הוא עלה ובחשבון הסופי הוא עלה. מה אם תקנה זהב ובעוד שנה ערכו יהיה נמוך ב20%? מה אם יהיו שנתיים רצופות של ירידות בערך הזהב? מה אם במשך עשור לא תצליח להחזיר את ההפסד? מאידך היו גם שנים בהן התייקר הזהב בעשרות אחוזים, אבל לתזמן את השוק לא ניתן, לכן חשוב לקחת בחשבון שמדובר בסיכון ואין להקל בו ראש.
9) אין לי רשיון יעוץ בישראל, רשיון היעוץ שלי תקף בממלכה המאוחדת ולכן אני מצטער, אבל לא אמליץ כאן על מניות.
10) מה ש"צריך לעשות" כולל הפרת הסכמים שארה"ב התחייבה לקנות סחורות מסוימות במחירים מסוימים מסין, אם ארה"ב תפר את ההסכמים לסין יש את הכוח להקריס אותה. אלמלא נכנסה ארה"ב לחוב החיצוני המטורף שלה (רובו לסין) היא לא הייתה צריכה לחשוש, אך מכיוון שהשלטר בידיים של סין ארה"ב לא יכולה להרשות לעצמה לשחק בזה.
1. "על "הקלות כמותיות" ועל ניפוח הבורסה".

אידיוטים. כלכלה כמו שלהם אמורה להיות חזקה מספיק בשביל להצליח בזכות עצמה ואם היא לא אז זה בגלל הניהול הכושל שלהם. איך יש להם כלכלה כמו הכלכלה שלהם והם עדיין מצליחים לפשל?. אין גבול לטמטום?.

2. "אז למה הם לא עושים את זה?".

כי הם אידיוטים, אבל זה שהם אידיוטים זה לא אומר שזה בלתי אפשרי. עד שאליזבת וורן לא תהיה נשיאה או שרת אוצר או משהו נראה לי הם לא יתאפסו. אם נדבר במונחי פוליטיקה, הכלכלה שלהם ימנית מידי. הם צריכים לנוע שמאלה ומהר.

אתה מכיר את הקטע הזה שאנשים שואפים להגיע אל הרמה של אנשים יותר טובים מהם?. זה עובד ככה גם עם מדינות. כמו מי אנחנו, ישראל, רוצים להיות?. אמריקה, נכון?. למה?. כי הם יותר טובים מאיתנו. אבל האם אנחנו, ישראל, אי-פעם שאלנו את עצמנו למי אמריקה רוצה להידמות?. או למי הם צריכים לרצות להידמות?. מי יותר טוב מאמריקה?. אירופה. אבל הקטע המפגר זה שבזמן שאנחנו כאן בישראל חכמים מספיק בשביל לדעת שמוטב לנו להידמות לאמריקאים, האמריקאים מצידם לא חכמים מספיק בשביל לדעת לשאוף להיות כמו האירופאים והכלכלה הסוציאל-דמוקרטית שלהם. כלכלה סוציאל-דמוקרטית מן הסוג שלו שואפת אליזבת וורן, ושאותה, כלכלה סוציאל-דמוקרטית, ארצות הברית צריכה.

3. "אם ארצות הברית תלאים רבע מכלכלתה זה יהיה מותו של השוק החופשי בארה"ב, יקרה לה מה שקרה למדינות אחרות שהלאימו, כמו למשל ונצואלה, ברית המועצות (קרסה, ולאחר פירוקה הופרטו החברות), קובה, גואטמלה, האיטי, הרפובליקה ה"דמוקרטית" של קונגו, להמשיך? זה יגרום למצב הרבה יותר גרוע".

קודם כל, רק שיהיה ברור, בשלב הזה חשוב לי להבהיר שלא באמת התכוונתי שהם צריכים לעשות את זה ואני לא באמת חושב שככה הם צריכים לנהוג. דיברתי תיאורטית ורק רציתי להבין אם זה אפשרי. לפי תגובתך, ותקן אותי אם אני טועה, אני מבין שטכנית, זה אפשרי. זה אפשרי לגבות חוב באמצעי ייצור ובתי עסק, כן?. תגיד, האם אפשר לגבות חובות או כסף באמת בכל דבר כלשהו?.

4. "אם ארצות הברית תלאים רבע מכלכלתה זה יהיה מותו של השוק החופשי בארה"ב, יקרה לה מה שקרה למדינות אחרות שהלאימו, כמו למשל ונצואלה, ברית המועצות (קרסה, ולאחר פירוקה הופרטו החברות), קובה, גואטמלה, האיטי, הרפובליקה ה"דמוקרטית" של קונגו, להמשיך? זה יגרום למצב הרבה יותר גרוע".

מותו של השוק החופשי זה הגזמה. נראה לי שמה שאתה חושב עליו זאת הלאמה מלאה. כלומר קומוניזם, שזה כמובן לא מה שאמרתי. אם ארצות הברית תלאים רבע מהמשק, שלא מתוך אידיאולוגיה קומוניסטית אלא מתוך נטו צרכים כלכליים כאלו ואחרים, ואם ארצות הברית תלאים אכן רבע ולא את כל המשק, אז זה כבר סוג של קפיטליזם סוציאליסטי או משהו, לא?. קפיטליזם עם דגש על שילוב של קווי יסוד סוציאליסטיים. המדינות שהבאתה לי בתור דוגמה הן קומוניסטיות לחלוטין, כאמור לא מה שאמרתי.

5. "נשמעים הגיוניים, אך בעת מיתון (קל וחומר שפל) הם לא עוזרים, מה לעשות? ניסו, זה לא הצליח (אף פעם), צריך פתרונות אחרים".

הנקודה שלי עדיין עומדת בעינה-מה אם לא יישמו אותם נכון?. זה מה שאמרתי בפעם הקודמת ועכשיו אתה בא ואומר שזה לא הצליח אף-פעם וה-"אף-פעם" זה כאילו החידוש במה שאתה אומר. אבל בדיוק באותה הקלות אני יכול להגיד "מה אם לא יישמו נכון את הפתרונות הקיינסיאנים בזמני מיתון ושפל אף-פעם"?.

אשמח אם תוכל להסביר לי קונקרטית מה ביישום פתרונות קיינסיאנים על כלכלה במיתון או שפל לא עובד.

6. "נשמעים הגיוניים, אך בעת מיתון (קל וחומר שפל) הם לא עוזרים, מה לעשות? ניסו, זה לא הצליח (אף פעם), צריך פתרונות אחרים".

איזה פתרונות אחרים?. אתה באמת תומך בדבר הזה של ייצור כסף שלא בהסתמך על סחורה ושירותים?. זה לא קצת ברברי מבחינה כלכלית?.

7. "לא, לא הגזמתי, אל תשכח את התיקון השני לחוקה בארה"ב, גם כשחשבו לעשות את זה, במהלך מלחמת העולם השנייה (לא עשו רק שקלו את הרעיון) ויתרו עליו. אתה לא יכול לקבוע מחיר שתשלם על הזהב ולשלול אפשרות למשא ומתן, אתה גם לא יכול לצפות לשיתוף פעולה מצד אזרחים שלא מעוניינים למכור, ואל תשכח שהאמריקאים נושאים נשק, תבוא בכוח ירו בך".

הייתי יכול להישבע שבאמת עשו. טוב, נו, לא חשוב עכשיו. ועכשיו לעיקרי הדברים-אני לא בטוח למה אתה חושב שהתכוונתי כשאמרתי שהממשלה יכולה להכריח את האזרחים למכור, אבל מה שהתכוונתי זה שהממשלה תשלם לאזרחים את מחיר הזהב כפי מה שהוא. אכן, כפי שאמרתה, אין מקום למשא ומתן, אבל אני מצידי לא באתי ואמרתי שהממשלה תכריח את האזרחים למכור את הזהב במחיר שנמוך ממחיר השוק. לפי מחיר השוק התכוונתי. ואז, למה שיתנגדו?. יש חוק שאומר שצריך למכור ואם הם לא ימכרו הם יסתבכו בצרות, והם גם מקבלים כסף לפי שווי הזהב שהם נאלצים למכור.

ולדעתי אתה מגזים וחצי. מעטים מאוד יהיו האידיוטים שיזרקו את חייהם לפח הזבל וירו במישהו כי היה כל-כך חשוב להם הזהב שלהם, שזה לא כאילו שהממשלה מנסה לגנוב אותו, אלא לקנות אותו במחיר השוק. בטח ובטח שלא תהיה התמרדות ברמת מלחמת אזרחים. אם לא הייתה מלחמת אזרחים בגלל המחלוקת על מלחמת וייטנאם, אם לא הייתה מלחמת אזרחים בגלל שג'ורג' בוש נבחר לנשיאות ב-2000 למרות שאל גור קיבל חצי מיליון קולות יותר, ואם לא הייתה מלחמת אזרחים כשטראמפ ניצח בבחירות ב-2016 ברמת האלקטורים למרות ששלוש מיליון יותר אנשים בחרו בהילרי, אם כל זה לא גרם למלחמת אזרחים, אז לא בגלל שהממשלה תכריח את האזרחים למכור את הזהב שלהם בעבור השווי שלו לפי מחיר השוק, לא על זה תהיה מלחמת אזרחים.

8. "ואל תשכח שהאמריקאים נושאים נשק".

רק הרפובליקנים, וגם לא להרבה זמן. הדמוקרטים יקחו להם אותו בסוף. רובים ואקדחים זה תחביב של אנשים טיפשים וימניים שלא מבינים שכלי נשק זה לא משחק. כמו מה שילדים קטנים טיפשים מידי מכדי לדעת לא לשחק באש ואז הם משחקים באש ונכווים, ככה זה הרפובליקנים עם הרובים שלהם. ארצות הברית הופכת לחכמה יותר ושמאלנית יותר בקצב מסחרר. בקרוב כוחם של הרפובליקנים לא יעמוד להם אל מול הרוב השמאלני, שהופך ליותר ויותר גדול עם הזמן. אפילו טקסס כבר הפכה למדינה מתנדנדת. לא רחוק היום שבו הדמוקרטים סוף-סוף יקחו לרפובליקנים את הרובים ויבטלו את התיקון השני. ואז זהו. אין יותר עשרים ילדים בני שש שנורים למוות בקונטיקט על ידי אוטיסט עם רובה. אין יותר תריסר אנשים שנורים למוות בתוך בית קולנוע בזמן שהם רואים סרט. אין יותר הומואים אמריקנים מוסלמים שמרססים חמישים הומואים אחרים במועדון לילה בגלל שהם לא שלמים עם עצמם. אוטוטו נגמרת הבאסטה שלהם, של הרפובליקנים. וטוב שכך. הם גרמו מספיק נזק למדינה שלהם ולעולם. ארצות הברית הופכת ליותר ויותר טובה עם השנים.

9. "סיכון גבוה לא אומר רווח גבוה, אלא סיכוי לרווח גבוה. שים לב, סיכוי, לא הבטחה. מאידך, גם סיכוי (סיכון) להפסד גבוה. לו היה הסיכון מעיד רק על הרווח, הרי הוא לא היה סיכון כלל. סיכון הוא מה שחוששים ממנו, לא מה ששואפים אליו. מוכנים לקחת סיכון מסויים בשל הפוטנציאל לרווח מסויים, אך חובה לקחת בחשבון גם את הפוטנציאל להפסד. היו שנים (לאחר ביטול תקן הזהב) בהן ערכו של הזהב ירד, למרות שרוב השנים הוא עלה ובחשבון הסופי הוא עלה. מה אם תקנה זהב ובעוד שנה ערכו יהיה נמוך ב20%? מה אם יהיו שנתיים רצופות של ירידות בערך הזהב? מה אם במשך עשור לא תצליח להחזיר את ההפסד? מאידך היו גם שנים בהן התייקר הזהב בעשרות אחוזים, אבל לתזמן את השוק לא ניתן, לכן חשוב לקחת בחשבון שמדובר בסיכון ואין להקל בו ראש".

כתבתה פה הרבה, אבל התייחסות קונקרטית לשאלה שלי, אין-"אז אם אני קונה מלא זהב עכשיו, ונגיד שהם יחזירו את התקן, עזוב עכשיו שזה לא מציאותי, נגיד שזה קרה, אז עשיתי מלא רווח, נכון?".

דרך אגב, אם זה זהב אז סיכון גבוה לא ממש יש פה. רק סיכוי לרווח גבוה אם פתאום קורה איזשהו משהו דרמטי. והפסד של 20% זה לא נקרא סיכון גבוה. לפחות לדעתי לא. מה גם, ששכל לא חסר לי. קשה לי להאמין שאם חשבתי לנכון להשקיע באיזשהו משהו אז אצא מופסד או מופסד בגדול.

10. "אין לי רשיון יעוץ בישראל, רשיון היעוץ שלי תקף בממלכה המאוחדת ולכן אני מצטער, אבל לא אמליץ כאן על מניות".

חזור שנית?. צריך רישיון בשביל שבן-אדם יוכל לדבר עם אחרים על איזה מניות הוא חושב שיכולות לעלות?.

11. "מה ש"צריך לעשות" כולל הפרת הסכמים שארה"ב התחייבה לקנות סחורות מסוימות במחירים מסוימים מסין, אם ארה"ב תפר את ההסכמים לסין יש את הכוח להקריס אותה. אלמלא נכנסה ארה"ב לחוב החיצוני המטורף שלה (רובו לסין) היא לא הייתה צריכה לחשוש, אך מכיוון שהשלטר בידיים של סין ארה"ב לא יכולה להרשות לעצמה לשחק בזה".

להסכמים בטח יש הגבלת זמן, לא?. ארצות הברית התחייבה לקנות סחורות מסוימות מסין במחיר מסוים?. בסדר. לכמה זמן?. חמש שנים?. עשר שנים?. גם בסדר. אז שיעברו החמש או עשר שנים, שבינתיים ארצות הברית לא תחתום על עוד הסכמי סחר עם סין, ושאז יעברו לסחור עם אפריקה.
 
נערך לאחרונה ב:

SupermanZW

Well-known member
1. "על "הקלות כמותיות" ועל ניפוח הבורסה".

אידיוטים. כלכלה כמו שלהם אמורה להיות חזקה מספיק בשביל להצליח בזכות עצמה ואם היא לא אז זה בגלל הניהול הכושל שלהם. איך יש להם כלכלה כמו הכלכלה שלהם והם עדיין מצליחים לפשל?. אין גבול לטמטום?.

2. "אז למה הם לא עושים את זה?".

כי הם אידיוטים, אבל זה שהם אידיוטים זה לא אומר שזה בלתי אפשרי. עד שאליזבת וורן לא תהיה נשיאה או שרת אוצר או משהו נראה לי הם לא יתאפסו. אם נדבר במונחי פוליטיקה, הכלכלה שלהם ימנית מידי. הם צריכים לנוע שמאלה ומהר.

אתה מכיר את הקטע הזה שאנשים שואפים להגיע אל הרמה של אנשים יותר טובים מהם?. זה עובד ככה גם עם מדינות. כמו מי אנחנו, ישראל, רוצים להיות?. אמריקה, נכון?. למה?. כי הם יותר טובים מאיתנו. אבל האם אנחנו, ישראל, אי-פעם שאלנו את עצמנו למי אמריקה רוצה להידמות?. או למי הם צריכים לרצות להידמות?. מי יותר טוב מאמריקה?. אירופה. אבל הקטע המפגר זה שבזמן שאנחנו כאן בישראל חכמים מספיק בשביל לדעת שמוטב לנו להידמות לאמריקאים, האמריקאים מצידם לא חכמים מספיק בשביל לדעת לשאוף להיות כמו האירופאים והכלכלה הסוציאל-דמוקרטית שלהם. כלכלה סוציאל-דמוקרטית מן הסוג שלו שואפת אליזבת וורן, ושאותה, כלכלה סוציאל-דמוקרטית, ארצות הברית צריכה.

3. "אם ארצות הברית תלאים רבע מכלכלתה זה יהיה מותו של השוק החופשי בארה"ב, יקרה לה מה שקרה למדינות אחרות שהלאימו, כמו למשל ונצואלה, ברית המועצות (קרסה, ולאחר פירוקה הופרטו החברות), קובה, גואטמלה, האיטי, הרפובליקה ה"דמוקרטית" של קונגו, להמשיך? זה יגרום למצב הרבה יותר גרוע".

קודם כל, רק שיהיה ברור, בשלב הזה חשוב לי להבהיר שלא באמת התכוונתי שהם צריכים לעשות את זה ואני לא באמת חושב שככה הם צריכים לנהוג. דיברתי תיאורטית ורק רציתי להבין אם זה אפשרי. לפי תגובתך, ותקן אותי אם אני טועה, אני מבין שטכנית, זה אפשרי. זה אפשרי לגבות חוב באמצעי ייצור ובתי עסק, כן?. תגיד, האם אפשר לגבות חובות או כסף באמת בכל דבר כלשהו?.

4. "אם ארצות הברית תלאים רבע מכלכלתה זה יהיה מותו של השוק החופשי בארה"ב, יקרה לה מה שקרה למדינות אחרות שהלאימו, כמו למשל ונצואלה, ברית המועצות (קרסה, ולאחר פירוקה הופרטו החברות), קובה, גואטמלה, האיטי, הרפובליקה ה"דמוקרטית" של קונגו, להמשיך? זה יגרום למצב הרבה יותר גרוע".

מותו של השוק החופשי זה הגזמה. נראה לי שמה שאתה חושב עליו זאת הלאמה מלאה. כלומר קומוניזם, שזה כמובן לא מה שאמרתי. אם ארצות הברית תלאים רבע מהמשק, שלא מתוך אידיאולוגיה קומוניסטית אלא מתוך נטו צרכים כלכליים כאלו ואחרים, ואם ארצות הברית תלאים אכן רבע ולא את כל המשק, אז זה כבר סוג של קפיטליזם סוציאליסטי או משהו, לא?. קפיטליזם עם דגש על שילוב של קווי יסוד סוציאליסטיים. המדינות שהבאתה לי בתור דוגמה הן קומוניסטיות לחלוטין, כאמור לא מה שאמרתי.

5. "נשמעים הגיוניים, אך בעת מיתון (קל וחומר שפל) הם לא עוזרים, מה לעשות? ניסו, זה לא הצליח (אף פעם), צריך פתרונות אחרים".

הנקודה שלי עדיין עומדת בעינה-מה אם לא יישמו אותם נכון?. זה מה שאמרתי בפעם הקודמת ועכשיו אתה בא ואומר שזה לא הצליח אף-פעם וה-"אף-פעם" זה כאילו החידוש במה שאתה אומר. אבל בדיוק באותה הקלות אני יכול להגיד "מה אם לא יישמו נכון את הפתרונות הקיינסיאנים בזמני מיתון ושפל אף-פעם"?.

אשמח אם תוכל להסביר לי קונקרטית מה ביישום פתרונות קיינסיאנים על כלכלה במיתון או שפל לא עובד.

6. "נשמעים הגיוניים, אך בעת מיתון (קל וחומר שפל) הם לא עוזרים, מה לעשות? ניסו, זה לא הצליח (אף פעם), צריך פתרונות אחרים".

איזה פתרונות אחרים?. אתה באמת תומך בדבר הזה של ייצור כסף שלא בהסתמך על סחורה ושירותים?. זה לא קצת ברברי מבחינה כלכלית?.

7. "לא, לא הגזמתי, אל תשכח את התיקון השני לחוקה בארה"ב, גם כשחשבו לעשות את זה, במהלך מלחמת העולם השנייה (לא עשו רק שקלו את הרעיון) ויתרו עליו. אתה לא יכול לקבוע מחיר שתשלם על הזהב ולשלול אפשרות למשא ומתן, אתה גם לא יכול לצפות לשיתוף פעולה מצד אזרחים שלא מעוניינים למכור, ואל תשכח שהאמריקאים נושאים נשק, תבוא בכוח ירו בך".

הייתי יכול להישבע שבאמת עשו. טוב, נו, לא חשוב עכשיו. ועכשיו לעיקרי הדברים-אני לא בטוח למה אתה חושב שהתכוונתי כשאמרתי שהממשלה יכולה להכריח את האזרחים למכור, אבל מה שהתכוונתי זה שהממשלה תשלם לאזרחים את מחיר הזהב כפי מה שהוא. אכן, כפי שאמרתה, אין מקום למשא ומתן, אבל אני מצידי לא באתי ואמרתי שהממשלה תכריח את האזרחים למכור את הזהב במחיר שנמוך ממחיר השוק. לפי מחיר השוק התכוונתי. ואז, למה שיתנגדו?. יש חוק שאומר שצריך למכור ואם הם לא ימכרו הם יסתבכו בצרות, והם גם מקבלים כסף לפי שווי הזהב שהם נאלצים למכור.

ולדעתי אתה מגזים וחצי. מעטים מאוד יהיו האידיוטים שיזרקו את חייהם לפח הזבל וירו במישהו כי היה כל-כך חשוב להם הזהב שלהם, שזה לא כאילו שהממשלה מנסה לגנוב אותו, אלא לקנות אותו במחיר השוק. בטח ובטח שלא תהיה התמרדות ברמת מלחמת אזרחים. אם לא הייתה מלחמת אזרחים בגלל המחלוקת על מלחמת וייטנאם, אם לא הייתה מלחמת אזרחים בגלל שג'ורג' בוש נבחר לנשיאות ב-2000 למרות שאל גור קיבל חצי מיליון קולות יותר, ואם לא הייתה מלחמת אזרחים כשטראמפ ניצח בבחירות ב-2016 ברמת האלקטורים למרות ששלוש מיליון יותר אנשים בחרו בהילרי, אם כל זה לא גרם למלחמת אזרחים, אז לא בגלל שהממשלה תכריח את האזרחים למכור את הזהב שלהם בעבור השווי שלו לפי מחיר השוק, לא על זה תהיה מלחמת אזרחים.

8. "ואל תשכח שהאמריקאים נושאים נשק".

רק הרפובליקנים, וגם לא להרבה זמן. הדמוקרטים יקחו להם אותו בסוף. רובים ואקדחים זה תחביב של אנשים טיפשים וימניים שלא מבינים שכלי נשק זה לא משחק. כמו מה שילדים קטנים טיפשים מידי מכדי לדעת לא לשחק באש ואז הם משחקים באש ונכווים, ככה זה הרפובליקנים עם הרובים שלהם. ארצות הברית הופכת לחכמה יותר ושמאלנית יותר בקצב מסחרר. בקרוב כוחם של הרפובליקנים לא יעמוד להם אל מול הרוב השמאלני, שהופך ליותר ויותר גדול עם הזמן. אפילו טקסס כבר הפכה למדינה מתנדנדת. לא רחוק היום שבו הדמוקרטים סוף-סוף יקחו לרפובליקנים את הרובים ויבטלו את התיקון השני. ואז זהו. אין יותר עשרים ילדים בני שש שנורים למוות בקונטיקט על ידי אוטיסט עם רובה. אין יותר תריסר אנשים שנורים למוות בתוך בית קולנוע בזמן שהם רואים סרט. אין יותר הומואים אמריקנים מוסלמים שמרססים חמישים הומואים אחרים במועדון לילה בגלל שהם לא שלמים עם עצמם. אוטוטו נגמרת הבאסטה שלהם, של הרפובליקנים. וטוב שכך. הם גרמו מספיק נזק למדינה שלהם ולעולם. ארצות הברית הופכת ליותר ויותר טובה עם השנים.

9. "סיכון גבוה לא אומר רווח גבוה, אלא סיכוי לרווח גבוה. שים לב, סיכוי, לא הבטחה. מאידך, גם סיכוי (סיכון) להפסד גבוה. לו היה הסיכון מעיד רק על הרווח, הרי הוא לא היה סיכון כלל. סיכון הוא מה שחוששים ממנו, לא מה ששואפים אליו. מוכנים לקחת סיכון מסויים בשל הפוטנציאל לרווח מסויים, אך חובה לקחת בחשבון גם את הפוטנציאל להפסד. היו שנים (לאחר ביטול תקן הזהב) בהן ערכו של הזהב ירד, למרות שרוב השנים הוא עלה ובחשבון הסופי הוא עלה. מה אם תקנה זהב ובעוד שנה ערכו יהיה נמוך ב20%? מה אם יהיו שנתיים רצופות של ירידות בערך הזהב? מה אם במשך עשור לא תצליח להחזיר את ההפסד? מאידך היו גם שנים בהן התייקר הזהב בעשרות אחוזים, אבל לתזמן את השוק לא ניתן, לכן חשוב לקחת בחשבון שמדובר בסיכון ואין להקל בו ראש".

כתבתה פה הרבה, אבל התייחסות קונקרטית לשאלה שלי, אין-"אז אם אני קונה מלא זהב עכשיו, ונגיד שהם יחזירו את התקן, עזוב עכשיו שזה לא מציאותי, נגיד שזה קרה, אז עשיתי מלא רווח, נכון?".

דרך אגב, אם זה זהב אז סיכון גבוה לא ממש יש פה. רק סיכוי לרווח גבוה אם פתאום קורה איזשהו משהו דרמטי. והפסד של 20% זה לא נקרא סיכון גבוה. לפחות לדעתי לא. מה גם, ששכל לא חסר לי. קשה לי להאמין שאם חשבתי לנכון להשקיע באיזשהו משהו אז אצא מופסד או מופסד בגדול.

10. "אין לי רשיון יעוץ בישראל, רשיון היעוץ שלי תקף בממלכה המאוחדת ולכן אני מצטער, אבל לא אמליץ כאן על מניות".

חזור שנית?. צריך רישיון בשביל שבן-אדם יוכל לדבר עם אחרים על איזה מניות הוא חושב שיכולות לעלות?. כי אין לי שום רישיון ואני יצא לי להגיד לאנשים באיזה מניות וסחורות אני מאמין. מה זה אומר, שאני עבריין?.

11. "מה ש"צריך לעשות" כולל הפרת הסכמים שארה"ב התחייבה לקנות סחורות מסוימות במחירים מסוימים מסין, אם ארה"ב תפר את ההסכמים לסין יש את הכוח להקריס אותה. אלמלא נכנסה ארה"ב לחוב החיצוני המטורף שלה (רובו לסין) היא לא הייתה צריכה לחשוש, אך מכיוון שהשלטר בידיים של סין ארה"ב לא יכולה להרשות לעצמה לשחק בזה".

להסכמים בטח יש הגבלת זמן, לא?. ארצות הברית התחייבה לקנות סחורות מסוימות מסין במחיר מסוים?. בסדר. לכמה זמן?. חמש שנים?. עשר שנים?. גם בסדר. אז שיעברו החמש או עשר שנים, שבינתיים ארצות הברית לא תחתום על עוד הסכמי סחר עם סין, ושאז יעברו לסחור עם אפריקה.

1) ניהול פופוליסטי הוא כושל מטבעו. ככל שמשתמשים באמצעים מלאכותיים כדי לדחות מיתון (למנוע לא ניתן) ומקריבים את העתיד למען ההווה (כך מגדילים את החובות ללא שליטה) מערערים את יציבות הכלכלה. ההכרה בכך שמחזורי גאות ושפל הם מטבעה של כל כלכלה וההימנעות מהקרבת העתיד למען ההווה תמנע ממה שיכול להיות מיתון קטן וקצר להפוך לשפל ממושך שיכול להימשך גם עשור שלם (כמו השפל הגדול שנמשך מ1929 עד 1939) או אפילו 70 שנה מבלי שאפשר יהיה לראות את הסוף (ארגנטינה מ1950 ועד עכשיו ואיש אינו יכול אפילו לשער עוד כמה שנים הוא ימשך) בסוף נאלצים לשלם את החשבון ולכן מוטב לא להיכנס לחובות מלכתחילה להשלים עם מחזורי הגאות והשפל ובכך לאפשר לכלכלה להיות יציבה ומאוזנת.

2) הם לא אידיוטים אלא פופוליסטים חסרי אחריות. אף נשיא לא מעוניין במיתון במשמרת שלו וכשמיתון מגיע (כי אי אפשר למנוע אלא רק לדחות) הם נכנסים לפאניקה וגורמים הרבה יותר נזקים מאשר לו היו פשוט מאפשרים לשווקים לאזן את עצמם.

3) זה אפשרי ומגוון האפשרויות הוא רב. היו גם מדינות שישמו תקנים ששילבו מספר מתכות יקרות ויש מדינות שמטבען מגובה בתוצרן (שווייץ וקטאר) אבל בשאר העולם המטבעות הם FIAT ואינם מגובים בשום דבר, וזה האסון של רוב כלכלות העולם משנות ה70 המוקדמות ואילך.

4) גם קפיטאליזם וסוציאליזם לא משתלבים היטב יחד (קל וחומר קפיטאליזם וקומוניזם) כפי שהבהרתי לך בהודעה פרטית. שבדיה ונורבגיה הן היוצאות מן הכלל, בגלל משאבי הטבע האדירים שלהן ולא הכלל.

5) אין לי מה להוסיף מעבר למה שכתבתי לך במסר פרטי.

6) ראה 5.

7) ראה 5.

8) ראה 5.

9) כן.

10) כך קובע החוק הישראלי, בטענות פנה למחוקק

11) בהחלט יש טווח זמן, אך חלק מההסכמים הללו יפקעו רק בעוד עשורים, כמה זמן אתה ממליץ לארה"ב להמתין?

בנוגע לשאלה שלך מהמסר הפרטי עליה לא עניתי קודם, אכן התכוונתי לאסכולה האוסטרית ואני אכן תומך בקפיטאליזם מוחלט. השוק החופשי יכול לספק הכל בתנאי שלא מפריעים לו. בניגוד למה שאולי אמרו לך או אולי הבנת בטעות, laissez-faire אין משמעותו לא לעשות דבר, אלא לאפשר לשוק לעשות את שלו, דהיינו להתאים את ההיצעים לביקושים והוא יכול לעשות זאת, מכיוון שאין ואקום בכלכלה, אך כשהממשלה מגבילה את השוק ובכך למעשה מפריעה לו לפעול נוצר מחסור שלא היה נוצר אלמלא כן והצרכנים היו יכולים לחיות ברווחה. ממליץ לך לקרוא את מאמריהם של פרידריך האייק, מורי רות'בארד, מילטון פרידמן, רוברט נוזיק ודייויד פרידמן כדי להבין את הנושא טוב יותר.

בהצלחה.
 

arn1956

Member
לכל מי שרוצה לדעת: בשנת 1966 מחיר הזהב היה 35 דולר לאונקיה שזה היה 105 לירות. משכורת ממוצעת נטו היתה אז כ-450 לירות.
היום הזהב שווה בערך 1800 דולר לאונקיה שהם 6300 ש"ח. משכורת ממוצעת נטו הית 8500 ש"ח בערך.
לפי חישובי המדד 105 לירות בשנת 1966 שוים בערך 840 ש"ח כיום. כלומר מחיר הזהב עלה פי 7.5 מהמדד. בחישוב שנתי זו עליה של 3.8% בשנה בממוצע.

לפי מישובי המשכורת הממוצעת: במשכורת הממוצעת של שנת 1966 יכולנו לקנות 4.3 אונקיות זהב. במשכורת הממוצעת כיום (שאפשר לקנות בה הרבה יותר מוצרים מאשר במשכורת הממוצעת בשנת 1966) אפשר לקנות רק 1.35 אונקיות זהב. כלומר מחיר הזהב עלה (במונחי המשכורת הממוצעת) פי 3.15 - 3.2 .
 
למעלה