and

doron niv1

New member
תגובה

אני מתנצל על העיכוב במתן התשובה. מזה 5 שנים, אני מכהן כחבר מועצת עיר ובין השאר - גם כיו"ר ועדת ביקורת ויו"ר ועדת תחבורה וקליטת העליה, כך שאני פעיל בעירייה והכל בהתנדבות מלאה. אם כוונתך לבחירתי לתפקיד ראש העיר, כי אז בכוונתי לגרום להתייעלות משמעותית בכוח האדם בעירייה, מתוך מטרה לחסוך כספים שיועברו להוזלת שירותים לתושבים, כגון ביטול היטל אבטחה ומימון ההיטל מכספי העיריה.
 

doron niv1

New member
תגובה - היטל האבטחה

למרות שבארץ יש כ-300 רשויות מקומיות, רק בפחות מ-20 רשויות הוטל היטל אבטחה על כתפי התושבים. אני סבור שעירייה עשירה כמו רעננה, שתקציבה השנתי (לשנת 2003) עומד על כ-500 מיליון ש"ח, היתה חייבת למצוא את התקציב למימון האבטחה מכספיה, ולא להטיל היטל נוסף על התושבים, שעבור רבים מהם, תשלומו מהווה ייקור הארנונה בכ-10 %, בתקופה של מיתון קשה. אני מוצא לציין בסיפוק, שלאחר שמועצת העיר דחתה את התנגדותי להטלת ההיטל, קיבל שר הפנים את טענתי שההיטל המקרוי שביקשה העירייה הינו גבוה מדיי, ושר הפנים התיר לעירייה לגבות סכום נמוך ממה שביקשה, שעדיין כבד מאוד לחלק גדול מהתושבים.
 
למעלה