שאלה למבחן

liavsayegh

New member
שאלה למבחן

יש לי מחר מבחן בתנך (אני בכיתה ט') ויש לי שאלה: בפרק א' בספר יהושוע מסופר על זה שיהושוע אומר לעם להכין צידה לדרך וכל ההכנות לקראת דרך המעבר בין עבר הירדן המזרחי ומערבי והוא אומר לשנים וחצי השבטים להשאיר את הנשים והילדים והרכוש בצד המזרחי של עבר הירדן ולשמור על השטח. המורה שלי אמרה שהשטח הוא שלהם והם קיבלו אותו במתנה מאלוהים. עכשיו השאלה היא למה הם קיבלו אותו במתנה? מה כל כך מיוחד בהם? מה הם עשו שהם קיבלו את השטח הזה במתנה? תודה רבה רבה רבה לעונים!!
 

mgb

New member
מתנה בכפיה

בס"ד שלום לך! כדאי לדייק ולשים סדר בדברים. השטחים בעבר בירדן המזרחי לא ניתן לשבטי ראובן גד וחצי שבט מנשה במתנה!! אלא כמצוות נחלת הארץ. כל השבטים היו לכתחילה זכאים ומצווים לנחול את ארץ ישראל. אבל בהתקרב עם ישראל לארץ כנען (דאז) השטחים בגדה המזרחים מצאו חן בעיני אותם שבטים והם ביקשו לנחול שם את הארץ. משה רבנו מתרעם על כך ומסכים בתנאי כפול ומכופל שיקבלו את אותם שטחים אם ימלאו אחר התנאים שהציב להם. כפי הנראה בפסוקים (במדבר פרק ל"ב מפסוק א' עד ל"ג): "ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה: (ב) ויבאו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר: (ג) עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען: (ד) הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה: (ה) ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל תעברנו את הירדן: (ו) ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה: (ז) ולמה תנואון {תניאון} את לב בני ישראל מעבר אל הארץ אשר נתן להם יהוה: (ח) כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את הארץ: (ט) ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארץ אשר נתן להם יהוה: (י) ויחר אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר: (יא) אם יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מלאו אחרי: (יב) בלתי כלב בן יפנה הקנזי ויהושע בן נון כי מלאו אחרי יהוה: (יג) ויחר אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה עד תם כל הדור העשה הרע בעיני יהוה: (יד) והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף יהוה אל ישראל: (טו) כי תשובן מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל העם הזה: (טז) ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו: (יז) ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ: (יח) לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו: (יט) כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה: (כ) ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני יהוה למלחמה: (כא) ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני יהוה עד הורישו את איביו מפניו: (כב) ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו והייתם נקים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה: (כג) ואם לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם: (כד) בנו לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו: (כה) ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמר עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה: (כו) טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד: (כז) ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני יהוה למלחמה כאשר אדני דבר: (כח) ויצו להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל: (כט) ויאמר משה אלהם אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה: (ל) ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען: (לא) ויענו בני גד ובני ראובן לאמר את אשר דבר יהוה אל עבדיך כן נעשה: (לב) נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן: (לג) ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב: הערה: הדגשתי את החלקים הרלוונטיים לשאלתך. מפסוקים אלה מוכח שהשבטים הנ"ל יזמו את ההתנחלות בעבר הירדן המזרחית בגלל שהיו להם מקנה ובקר בכמות גדולה להשטח ההוא היה מתאים לגידולם. משה רבנו חושש ומגלה אי שביעות רצון מבקשתם. אולם מסכים לתת להם בתנאי שיעזרו לשאר השבטים בכיבוש הארץ לפני כן.
 
למעלה