הסכם עודפים

בנזין 95

New member
עקרונות הסכם עודפים:

1) ניתן לחתום על הסכם עודפים בין 2 רשימות בלבד. 2) מי שלא עובר את אחוז החסימה קולותיו לא נחשבים גם לצורך הסכם עודפים. 3) ההסכם חייב להתפרסם לפני הבחירות. 4) 2 רשימות הקשורות בהסכם ייחשבו בתחילה לרשימה אחת לצורך חישוב המנדטים, ואם ה"רשימה המאוחדת" "מביאה" עוד מנדט מאשר היו מביאות כל אחת מהרשימות בנפרד - אותו מנדט "עודף" ניתן לאחת מהן על פי ההסכם. ודאי יש עוד מגבלות או הנחיות בתקנות ובהוראות - אך זה העיקרון.
 

בנזין 95

New member
הסעיפים הרלונטים בחוק הבחירות

45. (א) רשימות מועמדים רשאיות להתקשר ביניהן לשם חלוקת המנדטים, אך אין רשימה רשאית להתקשר אלא עם רשימה אחת בלבד, ואין תוצאה להתקשרות אלא זו הקבועה בסעיף 68. (ב) על התקשרות של רשימות מועמדים יש למסור לפקיד הבחירות הודעה בכתב חתומה על-ידי באי-כוח שתי הרשימות או ממלאי-מקומם לפחות 10 ימים לפני יום הבחירות. פקיד הבחירות יקבע את מקום מסירת ההודעות ואת השעות לכך ובלבד שלא יפחתו משעתיים. (ג) רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן לשם חלוקת המנדטים רשאיות לבטל קשר זה על-ידי מסירת הודעה בכתב חתומה על-ידי באי-כוח שתי הרשימות או ממלאי-מקומם לא יאוחר מ-8 ימים לפני יום הבחירות 67. וכך תיערך חלוקת המנדטים: (1) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות יחולק למספר חברי המועצה העומדת לבחירה והמספר השלם היוצא מחילוק זה יהיה "המכסה"; (2) בחלוקת המנדטים ישתתפו רק רשימות המועמדים שקיבלו, כל אחת, קולות כשרים במספר שאינו פחות מ-%75 מהמכסה (להלן - הרשימות המשתתפות); (3) סך כל הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות יחולק למספר חברי המועצה העומדת לבחירה והמספר השלם היוצא מחילוק זה יהיה "המודד"; (4) כל רשימה משתתפת תזכה במספר מנדטים כמספר השלם היוצא מחילוק קולותיה הכשרים למודד; (5) לכל רשימה משתתפת ייקבע "עודף קולות" על-ידי שינוכה, ממספר קולותיה הכשרים, המספר היוצא מהכפלת המודד במספר המנדטים שזכתה בו לפי פיסקה (4); (6) הרשימות המשתתפות יהיו זכאיות לקבל כל אחת מנדט אחד נוסף מן המנדטים שנשארו אחרי חלוקתם לפי פיסקה (4) ולפי תור גודלם של עודפי קולותיהן; (7) היו לשתי רשימות או יותר עודפי-קולות שווים ולא נשארו מנדטים לכולן, יכריע ביניהן פקיד הבחירות על פי גורל. 68. (א) שתי רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן בהסכם בדבר חלוקת המנדטים כאמור בסעיף 45(א) ייחשבו, לענין סעיף 67(4) עד (7), כרשימה אחת בעלת מספר הקולות הכשרים שקיבלו שתיהן יחד ובעלת המנדטים שזכו בהם שתיהן יחד, ובלבד שכל אחת מהן בפני עצמה קיבלה את מספר הקולות האמור בסעיף 67(2). (ב) המנדטים שזכו בהם שתי הרשימות הקשורות יחולקו ביניהן לפי שיטת החלוקה הקבועה בסעיף 67 לגבי חלוקת כל המנדטים בין כל הרשימות.
 
למעלה