../images/Emo52.gif ../images/Emo24.gif ../images/Emo23.gif

גמר חתימה טובה לכל חברי הפורום ולכל עם ישראל. שנזכה להחתם בספרים הטובים ביותר. ובהזדמנות זו, אני מבקש סליחה ומחילה אם פגעתי במישהו/י בין בגופו/ה בין בממונו/ה, בין בדיבור בין במעשה, בין בשוגג בין במזיד. והריני מוחל במחילה גמורה לכל מי שחטא כנגדי בין בגופי בין בממוני או שדיבר עלי לשון הרע ואפילו הוצאת שם רע. וכן לכל מי שהזיק לי בגופי או בממוני ובכל אשר לי ולכל חטאות האדם שבין אדם לחברו ולא יענש שום אדם בסיבתי. אור וטוב אוריאל מעוז
 
למעלה