Air ha kodesh

Trogangoat

New member
Air ha kodesh

Ani lo hoshev she ze ani... Aval kvar harbe zman she lo matsati bishvil atsmi bahura hahama ve yafa, ve od m erushalaim... Az aim at sham... Esmah lifgosh bah... 18, 170 m air ha kodesh
 
למעלה