........

superdrink7

New member
........

הלוך הלכו החיות למשוח עליהם מלך.

ויאמרו החיות אל שפן הסלע: הרשמת אותנו,
לך אתה ומלכה עלינו! ויאמר להם השפן:
החדלתי את משימתי אשר כבדני אלוהים
להגן על מאורות המתנחלים ולהקצין את
הצבוע מלהימשך למרכז היער
והלכתי לנוע על החיות?

ויאמרו לאריה: תמיד רצית להיות כמלך, כעת ששוחררת,
מלכה נא עלינו! ויאמר להם האריה:
החדלתי מללמוד תורה אשר יכבדוני אלוהים ואנשים
וחדלתי מלשים עיני על מפתן מרן הישיש
והלכתי לנוע על החיות?

ויאמרו החיות לסוריקטה: פעמיים נמנעה ממך,
לכי את ומלכי עלינו! ותאמר להם הסוריקטה:
החדלתי מליישם אכזבות העבר אל העתיד
ולרחוץ נקיון כפי המשמח אלוהים ואנשים
ואתלכלך ברפש אחרי ששריתי עם סלתא ושמנא,
כי אלך לנוע על החיות?

ויאמרו החיות לטווס: כולנו חיות במעמד ביניים,
מלכה נא עלינו! ויאמר להם הטווס:
השיוויון בנטל שבו נתכבד נדחה שנים על שנים
וכיצד אמלא את הקופה הריקה אלא אם אמצא עצמי
סמוך אל השולחן מלא הטוב,
איכה אלך לנוע על החיות?

ויאמרו החיות אל הנמלה: חריצות ודבקות הם תכונותיך
לכי את ומלכי עלינו! ותאמר להם הנמלה:
החדלתי לדרוש במילות לעז
על אחווה ורעות המשמחים לבב אנוש,
ולחינם התנזרתי ממנעמי שלטון
שאלך לנוע על החיות?

ויאמרו כל החיות אל הצבוע אתה מלוך עלינו!
ויאמר הצבוע אל החיות: כולכם יודעים
שפי ולבי אינם שווים וכבר עייפתי מלשאת את המשא שלכם,
אבל אם באמת אתם מושחים אותי למלך עליכם
בואו חסו בצלי, ואם אין - אחשוף את מלתעותיי
ואוכל את כולכם.
 
למעלה