שיקים חוזרים ו- צ'קים חוזרים

תוכן-מקודם

Member
מנהל
man-filling-banking-cheques-monthly-payments-taxes.jpg
קרדיט תמונה FREEPIK

מהי טענת פרעתי במסגרת התנגדות לביצוע שטר
כאשר זוכה מחזיק בשטר חוב או בשיק אשר חלף מועד פירעונו והוא לא כובד או בוטל, רשאי הוא לפתוח בהליכי גביית צ'קים חוזרים בלשכת הוצאה לפועל. עם פתיחת . הבקשה, תשלח הוצאה לפועל לחייב אזהרה כי עליו לפרוע את החוב בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה או לחילופין להתייצב לחקירת יכולת
חייב אשר מעוניין להתנגד לביצוע השטר, יכול במסגרת 30 הימים לעלות טענות כנגד ביצוע השטר. טענה נפוצה העולה לעיתים קרובות במסגרת התנגדות לביצוע שטר היא טענת פרעתי. חייב הטוען כי פרע את חובו שלא במסגרת השיק או שטר החוב רשאי לעלות טענה זו במסגרת ההתנגדות שתוגש. טענת פרעתי אינה טענה בעלמא וחייב הטוען כי סילק את חובו במסגרת הליך אחר יצטרך להוכיח זאת באמצעות אסמכתאות או מסמכים אחרים התומכים בבקשות
אלו טענות נוספות ניתן לעלות במסגרת התנגדות לביצוע שטר
כפי שראינו קודם לכן, טענת פרעתי היא אחת הטענות הנפוצות ביותר במסגרת הליך התנגדות לביצוע שטר. יחד עם זאת, ארסנל הטענות הקיים במסגרת התנגדות בצוע
: שטר גדול ורחב וניתן לעלות טענות שונות נוספות כנגד שטר החוב או השיק כפי שיפורט להלן​
כישלון תמורה – כאשר התמורה בגין שיק הקיים בידי הזוכה לא נמסרה לחייב או נמסרה באופן חלקי, יכול החייב לעלות טענת כישלון תמורה ולהצדיק את ביטול השיק. בדומה לטענת פרעתי, גם כישלון תמורה היא אחת הטענות העולות חדשות לבקרים במסגרת התנגדות לביצוע שטר​
זיוף חתימת בעל השיק – שיקים שנגנבו למשל, עלולים לא אחת להימשך בשמו של החייב כאשר זה כלל לא חתם עליהם. במצב דברים שכזה, יוכל החייב לטעון לזיוף החתימה המתנוססת על גבי השיק​
העסקה לא הבשילה לכדי חתימה – לעיתים, שטרי חוב נערכים ונמסרים לעיונם של הצדדים אך בפועל הלכה למעשה לא נחתמים על ידי צד אחד ואינם מבשילים לכדי עסקה. במצב שכזה, יוכל החייב לטעון לביטול שטר החוב כתוצאה מאי סיום העסק​
שלב אחר שלב בהליך התנגדות לביצוע שטר
התנגדות לביצוע שטר תוגש ללשכת הוצאה לפועל בתוך 30 ימים ממועד קבלת האזהרה בידי החייב. על החייב להגיש את ההתנגדות בפרק זמן זה שאם לא כן, יהיה עליו להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר ובקשה לעיכוב ביצוע הליכי הגבייה. בקשת התנגדות המוגשת באיחור אינה מעכבת את הליכי גביית שיקים חוזרים באופן אוטומטי אלא אם ייעתר בית משפט לבקשה ויורה על עיכוב ההליכים באופן יזום
לאחר הגשת ההתנגדות, יעכב רשם הוצאה לפועל את הליכי הגבייה ויעביר את הטיפול בבקשה לבית המשפט המוסמך לדון בה. יש לשים לב כי לחייב לא ניתנת אפשרות להתגונן באופן אוטומטי וכי הדיון שיערך בבית המשפט עניינו בבקשת ההתנגדות לגופה
במסגרת הדיון בהתנגדות, רשאי בית המשפט לקבלה או לדחותה. היה ודחה בית המשפט את ההתנגדות, על הזוכה להעביר את ההחלטה בתוך 14 ימים ממועד ההחלטה ללשכת הוצאה לפועל. הזוכה רשאי להמשיך בהליכי גביית החוב במסגרת תיק הוצאה לפועל שנפתח בהתאם להוראות החלטת בית המשפט
קיבל בית המשפט את ההתנגדות, יוכל החייב להגיש כתב הגנה והתביעה תעבור למסלול דיוני בהתאם לשוויה הכספי. תביעה עד 75,000 ₪ תידון במסלול של תביעה בסדר דין מהיר בעוד תביעה ששוויה גבוה יותר, תידון במסלול רגיל. על החייב להמציא ללשכת הוצאה לפועל את החלטת בית המשפט ובהתאם לכך ייסגר התיק.​
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה