שאלה קצת דחופה

שאלה קצת דחופה

יש לי קומבו שמכיל בתוכו מחרוזות. יש אפשרות שברגע שאני מקיש בקומבו אות מסויימת הוא יפתח ויציג לי את המחרוזות שמתחילות באותה אות? תודה רבה
 
תודה

אתה יכול רק להסביר לי בדיוק איך אני עושה את זה, כי אני לא ממש מתמצא..
 

thankful

New member
נסיון ...

: כתבתי קטע קוד . אביא הסבר קצר . הנה הקוד Private Declare Function SendMessage Lib "user32" _ Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, _ ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, _ lParam As Any) As Long Const CB_SHOWDROPDOWN = &H14F Private Sub Combo1_KeyPress(KeyAscii As Integer) Dim intCounter As Integer If Chr(KeyAscii) = vbBack Then For intCounter = 0 To cmbOriginal.ListCount - 1 Combo1.AddItem (cmbOriginal.List(intCounter)) Next Exit Sub End If Combo1.Clear Combo1.SetFocus For intCounter = 0 To cmbOriginal.ListCount - 1 If Mid(cmbOriginal.List(intCounter), 1, 1) = Chr(KeyAscii) Then Combo1.AddItem (cmbOriginal.List(intCounter)) End If Next Call SendMessage(Combo1.hWnd, CB_SHOWDROPDOWN, True, 0) End Sub Private Sub Form_Activate() Dim intCounter As Integer For intCounter = 0 To Combo1.ListCount - 1 cmbOriginal.AddItem (Combo1.List(intCounter)) Next End Sub ע"מ שזה יעבוד , צור קומבובוקסים על הטופס בשמות קומבו1 וקומבו-אוריגינל , כאשר את קומבו1 "תחשוף" , כלומר שיהיה ויזיבל ואילו קומבו-אוריגינל שלא יהיה ויזיבל . קומבו-אוריגינל משמש להעתקת התוכן המקורי של הקומבובוקס שעל הטופס . עליך למלא את קומבו1 במחרוזות - אפשר ישירות בדיזיין-טיים . כאשר תוכן קומבו1 מחוק ע"י מקש דל , תראה את הרשימה המקורית . סנדמס'ג וסי-בי-שואודרופדאון שייכים לפונקציות איי-פי-איי (API) בהצלחה, ליאור .
 

thankful

New member
הסוגריים התבלגנו כאן ...

מקווה שהבנת איפה צריכים להיות ממוקמים הסוגריים בקוד שצירפתי ... ליאור .
 

thankful

New member
כמובן צריך להוסיף CLEAR-ים במקומות

המתאימים בקוד (הרי לא ייתכן שעל כל לחיצה על מקש DEL בתיבת הטקסט שב - COMBO , תתווסף ל COMBO הרשימה המקורית . ברור שנדרשים כאן שיפוצים - אני מקווה שהבהרתי את הרעיון המרכזי) . SENDMESSAGE ו - CB_SHOWDROPDOWN (של API) "אחראים" על פתיחת ה - COMBOBOX , מייד עם הקשת טקסט בתיבת הטקסט ב - COMBO . ליאור .
 
למעלה