שאלה הלכתית

ryngs

New member
כן.

מותר לקיים יחסים: יחסי שלום עם אויבים, יחסי ידידות עם חברים, ועוד.
 
הארוסה אסורה לבעלה - כל זמן שהיא

"הארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים כל זמן שהיא בבית אביה ומי שבא על ארוסתו בבית חמיו מכין אותו מכת מרדות, ואפי' אם קידשה בביאה אסור לו לבא עליה ביאה שניה עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו ויחוד זה הוא החופה והוא הנקרא נישואין בכל מקום וכו', והבא על ארוסתו לשם נישואין אחר שקידשה משיערה בה קנאה ונעשית נשואה והרי היא אשתו לכל דבר"
 

ryngs

New member
ואגב ארוסה של הגמרא

זה לא כמו ארוסים של היום שהם טקס בלבד ואין להם משמעות הלכתית.
 
למעלה