קצת שונה...

n u t

New member
קצת שונה...

האמת כשראיתי את החידה חשבתי על העובדה שזה בהחלט חידה בסגנון טלמון לא? והחידה- תרגמו את הכתוב כאן (כמובן לא צריך לתרגם- מספיק הרעיון שעומד מאחורי הקטע...) הטקסט אמור להיות מיושר לצד שמאל... 1 I yessessë Eru ontanë Menel ar Cemen. 2 Cemen né cumna ar lusta, ar ëanë mornië or i undumë, nan Eruo Súlë willë or i neni. 3 Ar equë Eru: "Eä cálë!" Ar ëanë cálë. 4 Eru cennë i cálë né mára, ar Eru ciltanë i cálë i morniello. 5 Ar Eru estanë i cálë Aurë, ar i mornië estanéro Lómë. Ar ëanë sinyë, ar ëanë arin, i minya aurë. 6 Ar equë Eru: "Eä telluma endessë i nenion, ar ciltuvas nén nenello." 7 Ar Eru carnë i telluma ar ciltanë i neni or i telluma i nenillon nu i telluma. Ar nés ve ta. 8 Ar Eru estanë i telluma Menel. Ar ëanë sinyë, ar ëanë arin, i tatya aurë. 9 Ar equë Eru: "Ána i neni nu menel hostainë minë menessë, ar ána i parca nór cénina!" Ar nés ve ta. 10 Ar Eru estanë i parca nór Cemen, nan i hostainë neni estanéro Eär. Ar Eru cennë ta né mára. 11 Ar equë Eru: "A cola cemen salquë, olvar carila erdi, yávaldar colila yávë nostalentassen, mi cemen." Ar nés ve ta. 12 Cemen collë salquë, olvar carila erdi, nostalentassen, ar aldar colila yávë yassë ëar erdentar, nostalentassen. Ar Eru cennë ta né mára. 13 Ar ëanë sinyë, ar ëanë arin, i nelya aurë. 14 Ar equë Eru: "Eä calmar tellumassë menelo ciltien aurë lómello, ar yévantë tannar asarion ar aurion ar coranárion. 15 Yévantë calmar tellumassë menelo caltien cemenna." Ar nés ve ta. 16 Eru carnë i atta altë calmar, i analta calma turien auressë ar i pitya calma turien lómessë, ar i eleni. 17 Ar Eru panyanë te tellumassë menelo caltien cemenna 18 ar turien auressë ar lómessë ar ciltien cálë morniello. Ar Eru cennë ta né mára. 19 Ar ëanë sinyë, ar ëanë arin, i canya aurë. 20 Ar equë Eru: "A ëa úvë cuinë onnolíva i nenissen, ar a wila aiweli tellumassë menelo." 21 Ar Eru ontanë i altë ëarcelvar ar ilya úvë cuinë onnaiva i rihtar i nenissen, nostalentassen, ar ilyë rámavoiti onnar nostalentassen. Ar Eru cennë ta né mára. 22 Ar Eru laitanë te ar quentë: "Ána yávinquë ar ána rimbë, quata nén i ëarion, ar i aiwi yévar rimbë mi cemen!" 23 Ar ëanë sinyë, ar ëanë arin, i lempëa aurë. 24 Ar equë Eru: "A cola cemen cuinë onnar nostalentassen, lamni ar celvaller ar cemeno hravani celvar, nostalentassen." 25 Ar Eru carnë cemeno hravani celvar nostalentassen, ar i lamni nostalentassen ar ilyë celvar i vantar mi cemen, nostalentassen. Ar Eru cennë ta né mára. 26 Ar equë Eru: "A caralmë Atan venwelmassë, canta ve me; ar turuváro ëaro lingwi ar menelo aiwi ar i lamni ar ilya cemen ar ilyë celvar i vantar mi cemen." 27 Ar Eru ontanë Atan venweryassë, Eruo venwessë ontanéros; hanu ar ní ontanéro te. 28 Ar Eru laitanë te, ar equë Eru na te: "Ána yávinquë ar ána rimbë, quata cemen ar panya ta nu le, ar tura ëaro lingwi ar menelo aiwi ar ilyë cuinë onnar i vantar mi cemen." 29 Ar equë Eru: "Cena, antan len ilyë olvar carila erdi, ilya i ëar ilya palúressë cemeno, ar ilyë aldar carila yávi yassen ëar erdi. Ta ná ya mantuval. 30 Ar ilyë hravani celvain ar ilye menelo aiwin ar ilyan i vanta mi cemen, ilya cuinan, antan ilyë laiquë olvar matië." 31 Ar Eru cennë ilya ya carnéro, ar cena, nés ammára. Ar ëanë sinyë, ar ëanë arin, i enquëa aurë.
 

n u t

New member
../images/Emo6.gif

אבל הלכתי לישון מיד אחרי...
 
../images/Emo62.gif סתם ניחוש

אלו קטעים מהברית החדשה. לולא הכתב הלטיני הייתי חושב שהשפה יפנית. ניחוש אחר: שפת טָגָלוֹג (השפה של הפיליפינים), אם כי חסרים ה-ng. בעצם אולי יותר דומה להונגרית? יש בה O עם שתי נקודות.
 

n u t

New member
../images/Emo128.gif+../images/Emo101.gif

השפה היא לא הדבר שיעזור לפתור את כתב החידה... תסתכלו טוב על הקטע עצמו...
 

n u t

New member
../images/Emo127.gif../images/Emo127.gif../images/Emo127.gifבהחלט!

בראשית א'... שימו לב שהמספרים מציינים את הפסוקים בפרק... הפרק כולו מורכב מ-31 פרקים... הקטע עצמו כתוב בשפה האלפית...
 

n u t

New member
אלפית

היא שפת האלפים (יחיד: elf). אלפים הם אחד הגזעים היותר אנושיים מספרות הפנטסיה (ע"ע שר הטבעות).
 
האמת שזו ב'מת שפה...

לפחות בשר הטבעות. טולקין היה בלשן, והוא יצא ממש שפה. האמת שמרגע שראיתי Eru ישר חשבתי על זה, כי ככה ב'מת אומרים אלוהים (לכל קוראי הסילמריליון
)
 
למעלה