צור / ערוך קיצור דרך במסוף PowerShell

exprexs

Member
תסריט הפאוארשל הבא, משיג את רוב המידע הרלוונטי השמור בקיצור דרך

קוד:
$Links = GCI -Path "D:\" -Filter *.lnk | Select-Object Name, FullName
foreach ($link in $Links) {
  # Get Shortcut Info
  $WshShell = New-Object -ComObject WScript.Shell
  $Shortcut = $WshShell.CreateShortcut($link.FullName)
  $RequiresAdmin = $Shortcut.TargetPath -match 'RunAs.exe'
#
  Write-Host "FullName: $($link.FullName)"
  Write-Host "Target Path: $($Shortcut.TargetPath)"
  Write-Host "Arguments: $($Shortcut.Arguments)"
  Write-Host "Description: $($Shortcut.Description)"
  Write-Host "Working Directory: $($Shortcut.WorkingDirectory)"
  Write-Host "Hotkey: $($Shortcut.Hotkey)"
  Write-Host "Icon Location: $($Shortcut.IconLocation)"
  Write-Host "Window Style: $($Shortcut.WindowStyle)"
  Write-Host "Target Type: $($Shortcut.TargetType)"
  Write-Host "Relative Path: $($Shortcut.RelativePath)"
  Write-Host "RequiresAdmin: $($Shortcut.RequiresAdmin)"
  Write-Host "=================================" -ForegroundColor Yellow -BackgroundColor Black
}
#

התסריט הבא יוצר / עורך כל קיצור דרך בנפרד
קוד:
# Edit Shortcut
$FullName = "D:\Path\To\Your\Shortcut.lnk" # יש להשלים את הנתיב לקובץ .lnk
$WshShell = New-Object -ComObject WScript.Shell
$Shortcut = $WshShell.CreateShortcut($FullName)
#
$Shortcut.TargetPath = "C:\Windows\System32\Shutdown.exe"
$Shortcut.Arguments = ""
$Shortcut.Description = "Anything"
$Shortcut.WorkingDirectory = "C:\Windows\System32"
$Shortcut.Hotkey = ""
$Shortcut.IconLocation = ""
$Shortcut.WindowStyle = 1
$Shortcut.Save()

[/CODE]
[/CODE]

[/CODE]
[/CODE]

[/CODE]
[/CODE]​
 
נערך לאחרונה ב:

exprexs

Member
הפעל קיצור דרך, כ"מנהל"
קוד:
Powershell Start 'App/Path' -Verb RunAs
כשמדובר בפקודת פאוארשל כלשהי בקיצור דרך -
קוד:
$FullName = "C:\Users\User\Downloads\CCleaner_Auto - Shortcut.lnk"
$WshShell = New-Object -ComObject WScript.Shell
$Shortcut = $WshShell.CreateShortcut($FullName)
#
$Shortcut.TargetPath = "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Powershell.exe"
$Shortcut.Arguments = "Start-Process 'D:\Somename.bat' -Verb RunAs -WindowStyle Hidden"
$Shortcut.Description = "a"
$Shortcut.WorkingDirectory = "C:\Windows\System32"
$Shortcut.IconLocation = "D:\CCleaner_Auto.ico,0"
$Shortcut.WindowStyle = "1"
$Shortcut.Save()
 
נערך לאחרונה ב:

exprexs

Member
חלון רגיל
קוד:
$Shortcut.WindowStyle = "1"

חלון ממוזער
קוד:
$Shortcut.WindowStyle = "7"
 
למעלה