פנטזיה

orali

New member
פנטזיה

.הפקה תא טקשב םימגול .תוחכשנ הריכזמ ,ךלו יל הריכזמ ,תטבוצ ,תנגנתמ ,הטקש הקיסומ ,ריוואב תוימיטניאו חתמ .ונחנא קר ,הנטק הריד .םייניעב םיטיבמ .הוולשה תא רפהל אל ומכ ,הניגנמל עירפהל אל ומכ .תוישירח םילימב םירבדמ .םיטבמ .םילימ .הגוסנ אל ךא תססהמ .תרתענ תאו ,עגונו זעמ ינא .ךרדח לא יתוא הכילומ .תומעוט תועגונ ,ייתפש לע ךיתפש .יתרמא ``,יארת אלש`` ,ףיעצב ךיניע תא הסכמ .תשגרנ ,האוג ךתמישנ ,הניתממ ךתטימ לע תבכוש .ןיכמ ,חינמ .רדחב ענ יתוא תעמוש .ךל יתרמא ``,ףיעצה תא דירוהל הלוכי תא וישכע`` תא ףטלמ תרוטק לש םיענ חיר .תורנ רואב ראומ .ךושח רדחל ךיניע תא תחקפ .ךיריחנ .ךמצעל תבשח ,תודגאב הכיסנ לש הרדח ומכ יפלאל ומכ רבשנו םיצצונ םיצפחב ,הארמב עגופ .רדחה יבחרב ררתשמ תורנה רוא .רוא יסיסר .ךפתכ לע ידי חינמ ,ךדיל בשייתמ .הריוואה לע .ךרה עגמה לע םיגנעתמ .םישחו םירקוח ,הכורא הקישנב ונרבח בוש הלגמ .תונידעב ךממ התוא ריסמ .ךתצלוחל תחתמ לא תרדוח ,ךינתומ לא השלג ידי .חפט דוע ,ךתוא .רדחה תילולפאב ריהב ,יינפל יולג ךפוג .ךיירומיק תא הלגמ ךרוע תא ףטלמ ךרה רואה .ךתושגרתה תא תוריגסמ ,תורוקז ךייתומטפ ,ךתייזחב םיאולכ ןיידע ךיידש ןידע יעגמ .רוע לא רוע .םתוסכ תא םהילעמ לישמ ,םתוא שח ,ידיב ,םתוא ןפוח .ךתוא ררועמ .ףטלמו .ךל רמוא ינא ``,ימוק`` טרוקב ברועמ הקושת לש ךויח תכייחמ ,ךטבמ הליפשמ .יינפל תדמוע ,המק תא .תונשייב .ךיינתומ לא בושו .םתוא םיריתמ .ךייסנכמ תמדק לא תוענ ,ךיינתומ לע יידי .ןידע ףורפרב תוחנוצ ,רדחה תפצר לא םייסנכמה תושלוג תויטיאב .ירמגל טעמכ הפושח .יינפל תא .ידיל תבשל ,ךל ןמסמ ינא ,ןאכל יאוב .תבשייתמו האב תא תועגונ ,תופרפרמ ,ךיידש לא ןהל תודרוי ,ךראווצ לע .ךייתפש לע תופרפרמ ייתפש .ךייתומטפב תועגונ אל .גנועה תמצעמ תררמטצמ תא .ךיילגר ןיב לא הדיריב ךישממו ךרובט ביבס תולק בכעתמ ,ךנטב לא דרויו ךישממ .ךתוואת חיר תא ףאוש ,ףרפרמ ,קשנמ ,עסמב בוש חתופ ינא .ךכותב תוללותשמה תושוחתב העוקש ,תומוצע ךייניע ,תא .ךפוג הלעמב םעפה לא תונידעב ךייפתכ תא תוקחוד יידי .ךתוא תומעוט ,ךייתפשב תועגונ ייתפש בוש .הכובנ טעמו תקשחנ .הפיו תרעסנ .יינפל הבוכש תאש דע הטימה .ךנטב לע תונידעב ךתוא בבוסמו ךיינתומב זחוא ינא .ךיילעמ ינאו ךייתחת םירוגמה ךיידש .הריוואל ,השוחתל ,עגרל תרכמתמ ,ךייניע תא תמצוע קר .תלכתסמ ךניא ךייכרי לע בכור .ךיילעמ ,ךדיל ינא בושו הפצרה לע םיחנוצה יידגב תולוק .תופושחה ךתוא תושל .ךבג לע עונל תוליחתמ יידי ,ךבג דרומב וכרד סלפמ ינחיר לזונ .תועגונ ,תושגרמ ,םוקמ לכל תועיגמ ,ישמכ תופטלמ ,קצב ומכ .םיענה יעגמל תרכמתמ ךלוכ ,םלענ היהש חתמה לכ ,ררחושמ ,עגמה ןמ םח ךפוג .ךתאנה תא שיגרהל יל תנתונ .תולק ייתחת הענ .גנועב ךמצעל תמהמהמ ךרד ,ךיילא ינממ תמרוזה הקושתה תא .ךתוא תפטועה יתושי תא .ךיילע .יב השח .יל תזמור ומכ ,ךנגא תא העינמ .יידי תופכ .ךיינותחת ילוש לא תורדוח .תוררמצמ ,תועגונ ,תופטלמ ,ךבג תודרומב יידי ןיא ,רושיא ןיא .ךממ רושיאל תוניתממ ומכ ,ךממ תויטיאב ןתוא תוכשומ .ךנוצר לע יל תזמור ךלש ףוגה תפש קר .תודגנתה .יתוא הצור .ךב הצור .ילוכ רוקז ,עגונ ,ךיילע יתוא השח .יתוא הצור תא .תושגרמ ,תועגונ .יינפל ךתוא תוקשופ ,תופטלמ ,תוסעמ ,ךזוכע יחלפ לע יידי .ךיילגר ןיב תרבטצמה תוחלב השח תא .עגונ .ףטלמ .ךב עגונ ינא .ךייתפש ןיבמ תטלפנ החנא .החילצמ אל ךא החנא דוע קינחהל הסנמ .ךתוואת רותפכ תא אצומ ,בוש עגונ .תטטור .יעגמ בצקב ,יתיא עונל הליחתמ .ךיילעמ ןחוג .ךבג לע ךתוא ךפוה בוש .ךממ קחרתמ ינא עתפל .ךיילא יתוא תכשומ .הקושתב יילא תרבוח .ךנושל תא םעוט .ךייתפש לע ייתפש .ךיילע .יתארקל הנכומ תאו .ךחתפ תא שפחמ ,ףטלמ ,ךב עגונ ירביא .תוקושפה ךייכרי ןיב לא שלוג .ךממ קתנתמ בוש .תקעוז .תחנוג .תררמטצמ .ךייכרי ןיב חל עגמ השח תרמקתמ .ךכותל יתוא תכשומ ,ישארב תזחוא.ךייקמעמ תא תרקוחו תלייטמ ינושל .ךרה ןורזמה לע תקרפתמ תחנוצ .הקעזב .תופטלמ .םורעה ךפוג לע תופרפרמ יידי .ייתועורזב קובח ,חונינ ,יופר ךפוג ..דועל תוררועמ .תועגונ הזע הקושתב ילארוא אבה
 
למעלה