נח

נח

שלום חברים יקרים. בשבוע שעבר הדגשנו כי ספר בראשית מכונה "ספר הישר", וזאת על שהוא מדגיש בפנינו את הצורך לדעת כיצד עלינו להתנהג ביחסים בין אדם לחברו, טרם ניגש ליחסים בין אדם לאלוקיו. בפרשת נח ניתן להבחין בנקודה זו מזווית קצת שונה: שני דורות הכעיסו מאד את הקב"ה. דור המבול שנשטף מן הארץ ומת, ודור הפלגה שבנה מגדל ורצה להילחם בה', והקב"ה לא המיתם, אלא הפיצם על פני כל הארץ. אומרים חכמינו: דור המבול נחתם דינו על הגזל. דור הפלגה עוונו החמור היה שמרד בה'. שימו לב כי מי שחוטא ביחסים בין אדם לחברו אין הקב"ה מוחל לו ומגרשו מן העולם, בעוד מי שחוטא בין אדם לאלוקיו, מקבל עונש, אבל עדיין נישאר בגדר החיים על פני האדמה. אומר רש"י: "וכי איזו קשה? ...אלו (דור המבול) - לא פשטו יד בעיקר (לא מרדו בה'), ואלו (דור הפלגה)- פשטו יד בעיקר. ואלו (דור המבול) נשטפו, ואלו (דור הפלגה) - לא נאבדו מן העולם. אלא שדור המבול היו גזלנים והיתה מריבה ביניהם, לכך נאבדו. ואלו היו נוהגים אהבה וריעות ביניהם..." (רש"י). ועל כן מגיעים אנו לאותה מסקנה בה פתחנו בשבוע שעבר: "דרך ארץ קדמה לתורה". שיהיה לכולנו שבוע טוב, שבוע של אהבה ואחווה בינינו. שלכם, יהודה ישרים
 
למעלה