ממש כל טוב מן הטבע................

רואה43

New member
ממש כל טוב מן הטבע................

"כותית [גויה] אין מילדין אותה בשבת, אפילו בדבר שאין בו חילול שבת." -- שולחן ערוך, אורח חיים, סימן ש"ל, סעיף ב' "אבידת העובד כוכבים מותרת [אין להחזירה], שנאמר, 'אבידת אחיך' (דברים כ"ב, ג'). והמחזירה הרי זה עובר עבירה, מפני שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה." -- שולחן ערוך, חושן משפט, סימן רס"ו, סעיף א' "חייב להחזיר אבידת ישראל ... אבל אוכל נבילה להכעיס הרי הוא אפיקורוס [כופר] מישראל, והאפיקורסים והכותים [הגויים] וישראל המחלל שבת בפרהסיא [בפומבי] אסור להחזיר להם אבידה, כעובד כוכבים." -- שולחן ערוך, חושן משפט, סימן רס"ו, סעיף ב' "גבאי צדקה, אין מקבלין מהנשים ומהעבדים ומהתינוקות, אלא דבר מועט, אבל לא דבר גדול שחזקתו [שברור שהוא חייב להיות] גזול או גנוב משל אחרים." -- שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רמ"ח, סעיף ד' "... ואם שניהם רוצים [עומדים] לטבוע בנהר, הצלת האיש קודם [לאשה]" -- שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רנ"ב, סעיף ח' "מעשה ידיה [משכורתה] לבעלה ... דחקה עצמה ועשתה יותר מהראוי לה, המותר לבעל." -- שולחן ערוך, אבן העזר, סימן פ', סעיף א' "כל אשה רוחצת לבעלה פניו, ידיו ורגליו; ומוזגת לו את הכוס; ומצעת לו את המטה. ועומדת ומשמשת בפני בעלה, כגון שתתן לו מים או כלי או שתטול מלפניו, וכיוצא בדברים אלו." -- שולחן ערוך, אבן העזר, סימן פ', סעיף ד' "כל אשה שתמנע מלעשות מלאכה ממלאכות שהיא חייבת לעשותן, כופין אותה לעשות." -- סעיף ט"ו "מציאת [דברים שמצאה] האשה, לבעלה." -- שולחן ערוך, אבן העזר, סימן פ"ד, סעיף א' "יכול [הבעל] לגרשה בלא דעתה." -- שולחן ערוך, אבן העזר, סימן קי"ט, סעיף ו' "אשה פסולה לדון." -- שולחן ערוך, חושן משפט, סימן ז', סעיף ד' "אשה, פסולה [לעדות], וטומטום ואנדרוגינוס, פסולים מספק." -- שולחן ערוך, חושן משפט, סימן ל"ה, סעיף י"ד "לא נמצא זרע לבן, אם יש לו בת תירשנו." -- שולחן ערוך, חושן משפט, סימן רע"ו, סעיף א' "...מצווה לשנוא אותו עד שיעשה תשובה וישוב מרשעתו." -- שולחן ערוך, חושן משפט, סימן רע"ב, הלכה י"א "והאפיקורסים, והם שכופרים בתורה ובנבואה מישראל, היו נוהגין בארץ ישראל להרגן. אם היה בידו כח להרגן בסייף, בפרהסיא, הורגו. ואם לאו, היה בא בעלילות עד שיסבב הריגתו. כיצד, ראה אחד מהם שנפל לבאר והסולם בבאר, קודם ומסלקו ואומר: הריני טרוד להוריד בני מן הגג ואחזירנו לך, וכיוצא בדברים אלו." -- שולחן ערוך, יורה דעה, סימן קנ"ח, סעיף ב' "מומר [מי ששינה את דתו] מותר להלוותו ברבית, ואסור ללוות ממנו ברבית." -- שולחן ערוך, יורה דעה, סימן קנ"ט, סעיף ב' "מי שהוא עבריין במזיד על אחת מכל מצוות האמורות בתורה ולא עשה תשובה, אינו חייב להחיותו ולא להלוותו." -- שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רנ"א, סעיף א' "היו לפניו עניים הרבה, ואין בכיס לפרנס או לכסות או לפדות את כולם: מקדים הכהן ללוי, והלוי לישראל, והישראל לחלל, והחלל לשתוקי, והשתוקי לאסופי, והאסופי לממזר, והממזר לנתין, והנתין לגר, והגר לעבד משוחרר. במה דברים אמורים? בזמן שהם שוים בחכמה. אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, ממזר תלמיד חכם קודם ... וכל הגדול בחכמה [ידיעה דתית] קודם לחבירו." -- שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רנ"א, סעיף ט'
 
למעלה