מחילת חוב לחברה

  • פותח הנושא חגית9973
  • פורסם בתאריך
ח

חגית9973

Guest
חברה לקחה הלוואה מהבנק של 1,000,000 ₪ ששימשה לפעילות העסקית , אין באפשרות החברה לפרוע את ההלוואה, הבנק מוכן למחול על מחצית ההלוואה בסך 500,000 ₪

האם לחברה תירשם הכנסה בשל המחילה והאם ניתן לקזז הכנסה זו מהפסדים עסקיים ו/או מרווחי הון ?
 
בהתאם להוראות סעיף 3(ב) לפקודת מס הכנסה, מחילת חוב על הלוואה שניתנה לצורך פעילות עסקית תחשב כהכנסה אצל הנמחל.
עוד קובע הסעיף כי הכנסה ממחילת חוב ניתנת לקיזוז מ –
  • הפסד עסקי שוטף.
  • הפסד עסקי מועבר.
  • הפסד הון שוטף.
 
למעלה