מהרש"ל ורש"י

friend9

New member
מהרש"ל ורש"י

אודה מאוד למי שיכוון אותי למקור מהימן המפרט את ענף היוחסין מרש"י אל הרש"ל, רבי שלמה לוריא.
 
לעונג הוא לי לסייע לך../images/Emo70.gif

אני לא זוכר פעמים רבות שהשאלות היו שלך. תמיד אתה הוא זה שמסייע לכולם, מחפש ומוצא, עונה וחוקר. כעת, כשהשאלה היא שלך - אני מאוד מאוד שמח שאני יכול לעזור לך
ובכן, הסתייעתי בשני אתרים: האחד, של הנודע ביהודה - אתר מדהים בעושרו, אשר נמצא ברשימת הקישורים. השני, להשלמת פרטים, ע"י חיפוש ב - Google, אתר של משפחת רבינוביץ המקושרת היטב לרוב ה"סלבריטיס" בעולם הרבנות (ובעצם, אם התחברת לאחד - אתה מחובר לכולם...). ערכתי את המידע הרלוונטי בקובץ Excel מצורף.
ארנון
 

א77

New member
מהרש"ל (וגם רש"י)

אם מתעניין הינך במהרש"ל, אז הנה כותב בספר קורא הדורות [מ ע"א]: גם בדור ההוא היה באשכנז רש"ל דהיינו הרב ר´ שלמה לוריא אשכנזי בן הרב יחיאל אשכנזי שחבר ס´ חכמת שלמה הגהות על תשעה עשר מסכתות מלבד קצת מסכתות אחרות שיש בקובץ אחר וחבר עוד ס´ ים שלמה משו"ת ועוד חבר ס´ עטרת שלמה והוא פירוש על ספר שערי דורא וגם פירוש על הסמ"ג ומתוכח עם דברי הרב ר´ איזאק שטיין ושם הספר ההוא נקרא עמודי שלמה והנה עוד בהנ"ל [מערכת ש´, אות מ"ו] (ביאור הר"ת, הוא שלי) מהר"ר שלמה לוריא - מגזע רש"י שיצא מהתנא ר´ יוחנן הסנדלר דור ד´ לר"ג (לרבן גמליאל) הזקן. כ"כ (כך כתב) בשו"ת מהרש"ל שנתחדשו בדפוס. והוא היה בזמן מרן ומור"ם ומהר"י צונצין ומהר"ם פאדובה. וחיבר חבור על התורה והשגות על הראב"ע (הרב אבן עזרא). כ"כ בשו"ת הנז´ (הנזכר) חדשים מקרוב באו ובים של שלמה קדושין. ועוד כתב שם שחיבר על הרי"ף והרא"ש והטור. וחיבר ים של שלמה על התלמוד ונדפס על מסכתות ביצה יבמות קדושין קמא חולין. ואין ספר ים של שלמה שו"ת כמ"ש קורא הדורות. וחיבר שו"ת ונדפסו זה פעמים. וחיבר באורים לסמ"ג ושערי דורא. וחיבר חכמת שלמה על הש"ס. ונס נעשה לו בלילה אחד שלא הי"ל להדליק כי אם נר קטן לשעור שעה והיה לומד ומשכיה שמעתתא כמה שעות ונר"ו יאיר משיך נהוריה עידן ועידנין. והוא הדבר יטמון ברמ"ז בהקדמת ים של שלמה שהראו לו מן השמים בנר מצוה. ובביאוריו לשערי דורא משיג על מור"ם בתורת חטאת דף ו´ ודף ז´ ודף ל"ד. ובתשובותיו מבואר הויכוח שהי"ל עם מור"ם: ומבואר הדבר כי רש"ל מר ניהו מהר"ש לוריא ודלא כדמוכח מס´ מגן שאול סי´ נ"ח דתרי הוו. ומגדולי תלמידי מהרש"ל הרב מטה משה והרב משאת בנימן. ושמעתי שלמד חכמת האמת עם הרב מהר"ר ישראל סרוק תלמיד רבינו האר"י זצ"ל קרובו. ונתבקש בישיבה של מעלה שנת של"ג והיתה מנוחתו כבוד: מהרש"ל כתבתי לעיל שהוא מגזע רש"י וכן כתב סדר הדורות שיש בידו מגילת יוחסין שכתב כן ע"ש דף קי"ד. וכן ראיתי שכתב הגאון מהרש"ל עצמו ביש"ש יבמות פ"ד סי´ ל"ג ועל רש"י יחוס בית אבי סמכתי וכו´ ע"ש. ונדפס יש"ש גיטין ועמ"ש לעיל מערכת יו"ד בס"ד (עיין ים של שלמה בח"ב)
 

א77

New member
סליחה

הקטע השני, אינו מספר קורא הדורות, אלא משם הגדולים, עם הכתובת שהבאתי.
 

שטמון

New member
לא סופי

השושלת בקובץ של ארנון לא ממש מדוייקת. המקורות שלי מדברים על השושלת הבאה: (מבן לאביו / אמו) ר´ שלמה לוריא מהרש"ל 1510-1573 ר´ יחיאל לוריא אב"ד סלוצק ר´ אברהם לוריא נפטר 1522 ר´ יחיאל לוריא מבריסק נפטר 1470 ר´ אהרון לוריא מהיילברון נפטר 1478 ר´ נתנאל אב"ד אנטיכיא ר´ יחיאל יהודה אב"ד ערפורט ר´ שמשון מוורמיזא אשתו מרים תופסת ישיבה ר´ שלמה שפייאר שפירא מהיילברון ולנדא ר´ שמואל משפירא אשתו חנה ורגנטלין ר´ מתתיהו טרייויש מפריז וצרפת 1335 - 1385 ר´ יוסף טרייויש ממרסל נולד 1305 ר´ יוחנן אשכנזי ר´ אברהם טרייויש מר´ אברהם טרייויש שתי דרכים להגיע לרש"י דרך א´ ר´ יצחק ר´ יהודה מפריז ר´ יום טוב מפלייזה הריב"ן ר´ יהודה בר נתן נפטר 1105 נשוי למרים בת רש"י. דרך ב´ מאמו של ר´ אברהם טרייביש אב סבה הוא הריב"מ רבנו יצחק בן מאיר ר´ מאיר מרומרוג 1135 - 1061 נשוי ליוכבד בת רש"י. עקרונית המקורות הטובים לחפש בסביבה הזאת הם הספר של שפירא "משפחות עתיקות בישראל" (הוצאת חוליות 1971) והספר של ר´ מאיר וונדר "אלף מרגליות", שהוא לדעתי האנציקלופדיה הגיניאולוגית הטובה והמקיפה ביותר שניתן להשיג בעברית לגבי גיניאולוגיה של משפחות רבניות. את שני הספרים ניתן להשיג בכל ספריה טובה. כמובן שהם מסתמכים על מקורות יותר עתיקים, ויש בהם הרבה ביבליוגרפיה.
 
למעלה