חידה-מה הכתב הזה?

כי19

New member
כפי שכתוב למעלה המסמך.דו"ח

רפואי על רבין.שכתב הרופא שטיפל בו אחרי הרצח.
 
למעלה