חוזה עבודה תקופה קצובה

התחלתי תהליך גיוס בחברה מסויימת כאשר היה מדובר על משרה לטווח ארוך.
עברתי מבחנים ו2 ראיונות ולבסוף במועד חוזה, קיבלתי טלפון שהם ממשיכים איתי לחוזה אבל היא לא ידעה ויש ארגון מחדש ולכן החוזה יהיה לתקופה קצובה של כ10 חודשים.

מה זה אומר מבחינתי?
האם לא אוכל להתפטר במהלך התקופת העסקה?
האם יוכלו לפטר אותי?
 

עוד עמית גורביץ

Active member
מנהל
"חוזה לתקופה קצובה" נחשב לחוזה בו הצדדים מתחייבים האחד לשני הדדית לעבודה בפרק הזמן הקצוב, באופן שאם צד מפוטר/יתפטר - יצטרך לפצות את הצד השני בגובה ההפרה.
ביה"ד לעבודה קוצבים לרוב את התקופה לשנה, אף אם היא ממושכת יותר. בעניינך - החוזה קצוב ל10 חודשים על כן, ככלל, אמור להינתן לו תוקף וכאמור כל צד שיפר את ההתחייבות כלפי הצד השני - יצטרך לפצותו בגובה השכר העתידי.
 

עוד עמית גורביץ

Active member
מנהל
השאלה אם פקיעת חוזה לתקופה קצובה מהווה פיטורים/התפטרות (הן לעניין פיצויי פיטורים מהמעסיק והן לעניין דמי אבטלה אפשריים מהביטוח הלאומי, ככל שתעמוד ביתר תנאי הזכאות), נקבעת לפי הנסיבות האמורות בסעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים:

אי חידוש חוזה עבודה
9. (א) היה עובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לענין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעסיק לחדש את החוזה; סירב העובד לחדש את החוזה – רואים אותו, לענין חוק זה כאילו התפטר.
(ב) הצעת המעסיק לחדש את החוזה כאמור בסעיף קטן (א) צריך שתימסר לעובד לפחות שלושה חדשים לפני תום תקופת החוזה.
 
למעלה