"וילך משה וידבר את הדברים

"וילך משה וידבר את הדברים

האלה..."(ל"א,א) לשם מה הובא בפירוש רש"י הפסוק "וילך משה וגו´",אע"פ שאין הוא מפרש בו כלום?? אלא שנאמר במדרש קהלת:"שמואל,שהיה נביא,סבב את ישראל לשפוט אותם;ומשה,שהיה מלך,ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול,באו ישראל אליו".והיה קשה, מפני המ שינה כאן משה מדרכו "וילך משה וגו´ אל כל ישראל",במקום שיהיו בני ישראל באים אליו,כדברי הכתוב:"כי יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט". ולכך,לקושיה זו,נתכוון פירוש רש"י,ומיד לאחר "וילך משה",וכתשובה לכך,הובא הפסוק השני:"לא אוכל עוד לצאת ולבוא,שנטלה ממני הרשות,ונתנה ליהושע"- שהיה זה אחר שכבר מסר ההנהגה ליהושע,ולא היה עוד מלך,וממילא כבודו מחול" (רבי שלמה זלמן פינס) שבת שלום ומבורך!! גמר חתימה טובה ושנה טובה !!
 
למעלה