וורט נפלא על ויקהל

זימj

New member
וורט נפלא על ויקהל

ויקהל משה כותב רש``י במוצאי יום הכיפורים, ומיד באותו דיבור מביא רש``י שויקהל זה לשון שליחות על ידי שליח נשאלת השאלה מה רש``י בא לומר פתאום לאחר יום הכיפורים? התשובה היא: נאמר בחז``ל שלכך נאמר במשה והאיש משה ענו מאד חסר יוד (עניו) משום ששמואל הנביא היה מקהיל בעצמו את העם ומשה על ידי שליח נשאלת השאלה למה משה רבינו לא הקהיל בעצמו כמו שמואל הנביא התשובה היא שלמשה היה דין של מלך ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, ולכן לא הקהיל בעצמו כותב אבל אחרי חטא העגל הקב``ה אומר למשה לך רד רד מגדולתך כיון שהכל היה בשביל ישראל וכשישראל סרח שוב אין תועלת בזה, לכן אומר רש``י שויקהל זה לשון על ידי שליח ואם תשאל למה? הרי לא היה לו דין של מלך? משום שזה היה לאחר יום הכיפורים שהקב``ה מחל להם ושוב משה חזר לגדלותו. ושוב לא היה יכול למחול על כבודו.
 

זימj

New member
עוד וורט

נאמר לא תבערו אש בכל מושבותיכם יש מחלוקת אם הבערה ללאו יצאה או לחלק יצאה, אבל בין כך ובין כך למה נכתב הבערה ולא דבר אחר? תשובה: הרי האש שלנו נבראתה במוצאי שבת כפי שאנו אומרים בהבדלה בורא מאורי האש, היה צד שכיון שזה מלאכה שלא היתה קיימת כשהקב``ה שבת יהיה פטור קא משמע לן שחייב.
 
למעלה