ואני תפילתי

shirel27

New member
ואני תפילתי../images/Emo63.gif

בס"ד "ואני תפילתי"... ואני - כשאני מסתכל על עצמי היאך שאני נראה. תפילתי - וכשאני מביט על תפילתי איך שהיא נראית. לך הקב"ה - ובהתבונני שתחינתי צריכה להגיע אליך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אזי יודע אנוכי, כי הנני זקוק לעת רצון...כדי שתפילתי תתקבל. (אמרי חיים) התפילה היא הדרך היחידה הטובה הקצרה והרצויה להתקרב לאבינו שבשמים ותפילה זאת מסירות נפש קודם נשאל את השאלה כיצד מתקרבים באופן פנימי לקב"ה? אדם שרוצה להתקרב לבורא עולם מבחינת קודשא ברוך הוא אורתיה וישראל חד היא, צריך להקריב את עצמו למען ה' במסירות נפש שנאמר "אדם כי יקריב מכם קורבן לה'" כלומר מי האדם וכיצד אדם יכול להקריב את עצמו אלא שהקרבה נמדדת שהאדם מבטל את רצונו לרצון ה' שנאמר בפרקי אבות עשה רצונו רצונך כדי שהקב"ה יעשה רצונך רצונו כיצד עושים זאת? כמו שנאמר "ואהבת את ה' אלוהך בכל לבבך בכל נפשך ובכל מאודך" כלומר אהבת ה' צריכה להיות במסירות נפש עד כדי למות על קידוש השם במקומות שחז"ל הוראו לנו כמובן "ובכל מאודך" זה בממונך, וכדי להגדיל תורה ולאדירה צריכים לתת צדקה לחזק יהודים זה ההקרבה האמיתית. נאמר בספר מכתב אליהו שכותב הרב אליהו אליעזר דסלר זצ"ל וכך הוא אומר: "מצאתי כתוב בשם הגר"א ז"ל בכל פעולה יש רצון קודם לה ויש היכולת למלאות את הרצון ההוא כלומר שהיכולת כלי לרצון להוציאו לפועל אמנם רצון השי"ת הוא שנקיים את מיצוותיו אך את היכולת שלו אינו מוציא לפועל כי אם ה' רוצה ביכולתו להכריחנו לקיים מצוות אלא שאז לא תהיה בחירה וזאת כפיייה והקב"ה טוב ודרך הטוב להטיב לכן הוא מסר לנו את הבחירה לבצע את יכולתו כלומר שנעשה את עצמנו מוכרחים לעשות כרצון בוראנו יתברך.
 
למעלה