הלכה יומית

הלכה יומית

הלכות סעודה: לא יאכל אדם ולא ישתה דרך רעבתנות. ויהא שולחנו נקי ומכוסה יפה אפילו אין לו לאכול רק דבר שאינו חשוב, לא יאכל פרוסה גדולה כביצה ויאכל ממנה. ולא יאחז המאכל בידו אחת ויתלוש ממנו בידו השנית. לא ישתה כוס יין בפעם אחת, ואם שתה הרי זה גרגרן. בשתי פעמים-זהו דרך ארץ. בשלש פעמים- הרי זה מגסי הרוח. אם לא כשהוא כוס גדול ביותר שאז יכול לשתותו אפילו כמה פעמים. וכן כוס קטן מאד יכול לשתותו בפעם אחת.
 
אין הכוונה

על מספר הלגימות אלא הכוונה שמוריד הכוס מפיו ושוהה מעט וממשיך לשתות. ולשאלתך מה לגבי יין. יש הסוברים. מג"א ועוד. שאין שיערים הללו אלא בשתיה שהיא לשם תענוג וכבוד כיין ומיצים טבעים וכדו`, אבל מים ושאר משקאות קלים ששותים לצמאון ליכא קפידא אפילו שותה כוס גדול בבת אחת.(כוס של קידוש או שאר כוסות של מצוה מותר לשתות בבת אחת. ואדרבה בזה מראה חביבות מצוה. כך לפי התוספות שבת ובית מאיר.)
 
למעלה