הלכה יומית 133

הלכה יומית 133

קראוהו לעלות לתורה בברכות ק"ש או בק"ש הביא המחבר שני דעות אם יעלה או לא ופוסק שלא יעלה. ובמ"ב כתב שהכרעת הפוסקים שיעלה ולא יקרא עם החזן. ואם הוא בק"ש יגמור את הפסוק. ולכתחילה אין לקרוא לו ואם הוא כהן יצא מביהכנ"ס שלא יקראו לו. ובין גאולה לתפילה וכ"ש בשמו"ע לא יעלה
 
למעלה