גז"ד העלבת דיילת במהלך טיסה

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
גז"ד העלבת דיילת במהלך טיסה

גז"ד העלבת דיילת במהלך טיסה
הנאשם הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירה לפי סעיף 288 לחוק העונשין, תשל"ז-1977. הנאשם טס במטוס אל על במסגרת טיסת סן-דור, מבנגקוק לתל אביב, ובמהלך הטיסה התבטא כלפי דיילת תוך שהוא מכנה אותה סמרטוט, הודיע לה שכשהוא מבקש אוכל הוא דורש כי האוכל יובא לו על אתר באשר הוא משלם עבור שירותיה הטובים, הוא המשיך והתבטא בבוטות כלפי הדיילת ומבנה גופה, וביטא את כעסו בצורה המתוארת בסעיף 4 לכתב האישום המתוקן. הצדדים הגיעו לכלל הסדר טיעון לפיו הודה הנאשם, הורשע, הוסכם כי יושת עליו מאסר מותנה, וכן כי יוטל עליו עונש כספי כשהתביעה עתרה לקנס בסך אלף ש"ח ואילו הסנגור להתחיבות. הטעם להסדר המקל הוא, בעיקר, מצבו הבריאותי של הנאשם, כעולה מהמסמכים הרפואיים במ/2 והעובדה שעובר לאירועים, נמצא במצב בריאותי לא טוב. עם כל הכבוד, קשה לראות כיצד ניתן לקבל עמדה כה מקלה. גם אם מדובר "רק" בהתבטאויות בוטות כלפי דיילת, הרי שהדיילות כידוע עושות עבודה קשה, הן נתונות לא אחת ללחצים, בין אם כתוצאה מתנאי העבודה שלהן ובין אם כתוצאה מהמפגש עם קהל תובעני, מטעוני הצדדים עולה כי באותה טיסה ספציפית נפטר נוסע במהלך הטיסה, ברור כי הסיטואציה על גבי המטוס היתה טעונה. במקום לגלות התחשבות ואיפוק, התבטא הנאשם כפי שהתבטא. גם אם מצבו הבריאותי של הנאשם אינו תקין, גם אם לקה בבריאותו אגב הטיסה, הרי ההתבטאויות שאינן חד פעמיות אלא מתמשכות כלפי דיילת, יש בהן כדי להביא למסקנה שהדין מחייב השתת עונש הולם, שיהיה בו מסר לנאשם הספציפי כמו גם לציבור, כי אין להתבטא בדרך הזאת ואין להסכין עם דרך התנהלות שכזאת, גם שעה שמדובר בסיטואציה של רוכש ש ירותים אל מול מי שאמור להעניק אותם תמורת אותו כסף. לטעמי לפחות, לו הייתי מתבקש לעשות כן, הייתי משית על הנאשם קנס נכבד חרף מצבו, שהוא לדעתי העונש הראוי לעבירות כפי העבירה אותה עבר הנאשם. בשים לב לכל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם 3 חודשי מאסר, על תנאי, והתנאי הוא שבמשך שלוש שנים מהיום לא יעבור עבירה כפי זאת שבביצועה הורשע בתיק זה, או כל עבירת אלימות מכל מין וסוג (לרבות איומים), או נסיון לעבור עבירות כאמור. אני גוזר על הנאשם קנס בסך 1,000 ש"ח לתשלום בתוך 60 יום מהיום, ואם לא ישולם הקנס ירצה הנאשם 14 ימי מאסר. הודעה זכות הערעור בתוך 45 ימים מהיום. ניתן היום י"ט בסיון, תשס"ג (19 ביוני 2003) במעמד הצדדים. ש. ברוך, שופט -סגן נשיא גזר-דין
 

alantan

New member
חבל שלא נדרש לשלם לדיילת פיצוי

גז"ד העלבת דיילת במהלך טיסה
הנאשם הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירה לפי סעיף 288 לחוק העונשין, תשל"ז-1977. הנאשם טס במטוס אל על במסגרת טיסת סן-דור, מבנגקוק לתל אביב, ובמהלך הטיסה התבטא כלפי דיילת תוך שהוא מכנה אותה סמרטוט, הודיע לה שכשהוא מבקש אוכל הוא דורש כי האוכל יובא לו על אתר באשר הוא משלם עבור שירותיה הטובים, הוא המשיך והתבטא בבוטות כלפי הדיילת ומבנה גופה, וביטא את כעסו בצורה המתוארת בסעיף 4 לכתב האישום המתוקן. הצדדים הגיעו לכלל הסדר טיעון לפיו הודה הנאשם, הורשע, הוסכם כי יושת עליו מאסר מותנה, וכן כי יוטל עליו עונש כספי כשהתביעה עתרה לקנס בסך אלף ש"ח ואילו הסנגור להתחיבות. הטעם להסדר המקל הוא, בעיקר, מצבו הבריאותי של הנאשם, כעולה מהמסמכים הרפואיים במ/2 והעובדה שעובר לאירועים, נמצא במצב בריאותי לא טוב. עם כל הכבוד, קשה לראות כיצד ניתן לקבל עמדה כה מקלה. גם אם מדובר "רק" בהתבטאויות בוטות כלפי דיילת, הרי שהדיילות כידוע עושות עבודה קשה, הן נתונות לא אחת ללחצים, בין אם כתוצאה מתנאי העבודה שלהן ובין אם כתוצאה מהמפגש עם קהל תובעני, מטעוני הצדדים עולה כי באותה טיסה ספציפית נפטר נוסע במהלך הטיסה, ברור כי הסיטואציה על גבי המטוס היתה טעונה. במקום לגלות התחשבות ואיפוק, התבטא הנאשם כפי שהתבטא. גם אם מצבו הבריאותי של הנאשם אינו תקין, גם אם לקה בבריאותו אגב הטיסה, הרי ההתבטאויות שאינן חד פעמיות אלא מתמשכות כלפי דיילת, יש בהן כדי להביא למסקנה שהדין מחייב השתת עונש הולם, שיהיה בו מסר לנאשם הספציפי כמו גם לציבור, כי אין להתבטא בדרך הזאת ואין להסכין עם דרך התנהלות שכזאת, גם שעה שמדובר בסיטואציה של רוכש ש ירותים אל מול מי שאמור להעניק אותם תמורת אותו כסף. לטעמי לפחות, לו הייתי מתבקש לעשות כן, הייתי משית על הנאשם קנס נכבד חרף מצבו, שהוא לדעתי העונש הראוי לעבירות כפי העבירה אותה עבר הנאשם. בשים לב לכל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם 3 חודשי מאסר, על תנאי, והתנאי הוא שבמשך שלוש שנים מהיום לא יעבור עבירה כפי זאת שבביצועה הורשע בתיק זה, או כל עבירת אלימות מכל מין וסוג (לרבות איומים), או נסיון לעבור עבירות כאמור. אני גוזר על הנאשם קנס בסך 1,000 ש"ח לתשלום בתוך 60 יום מהיום, ואם לא ישולם הקנס ירצה הנאשם 14 ימי מאסר. הודעה זכות הערעור בתוך 45 ימים מהיום. ניתן היום י"ט בסיון, תשס"ג (19 ביוני 2003) במעמד הצדדים. ש. ברוך, שופט -סגן נשיא גזר-דין
חבל שלא נדרש לשלם לדיילת פיצוי
כנראה שאין גבול לחוצפה של הצרחן (לא צרכן) הישראלי המתנהג בגסות כלפי נותני שירותים. אפילו כלפי משרתים יש להתנהג בכבוד רב, לא כל שכן כלפי נותן שירותים שאינו מכיר את הצרכן באופן אישי. אני אוהב את הדיילים והדיילות של אל על שאינם זוכים לתמורה הולמת בעד עבודתם, אשר כל טיסה היא סיוט עבורם, ואשר מפוטרים לאלתר בתום שנת עבודה על מנת שלא יוכלו לצבור זכויות עובד.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה