גבוה מדרכה תקני

איל לוי

New member
האם יש למישהו מידע מוסמך. מהו גובה מדרכה תקני? מעדתי ממדרכה שהייתה בגובה חריג - 25 ממפלס הכביש. לדעתי זה לא תקני. העירייה אמורת שאין תקן מחייב למדרכה (למעט במעבר חציה) מישהו יכול להפנות אותי לחומר מוסמך?
 

דגלמנגל

Active member
האם יש למישהו מידע מוסמך. מהו גובה מדרכה תקני? מעדתי ממדרכה שהייתה בגובה חריג - 25 ממפלס הכביש. לדעתי זה לא תקני. העירייה אמורת שאין תקן מחייב למדרכה (למעט במעבר חציה) מישהו יכול להפנות אותי לחומר מוסמך?
בבקשה:

"הנחיות לתכנון רחובות בערים תנועת הולכי רגל" (כך בדיוק בגוגל) - קובץ להורדה בקישור:

המסמך פורסם ב-2009 וחתומים עליו: 1) משרד הבינוי והשיכון, אגף האדריכל הראשי ו-2) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, אגף תכנון תחבורתי.

שים לב שכתוב "מקובל" בנוסף להפניה ל-"ת.י. 19", שכדי לעיין בו צריך להיפרד מ-53 ₪. המגבלה: "בתוקף במועד כתיבת הנחיות אלה", מתייחסת, מן הסתם, לשנת פרסום המסמך. אני משער שעו"ד, שמתמחה בבינוי עירוני, יוכל לההעיר את עיניך, בנוגע לתקן המחייב (אם יש) ולשינויים שנעשו (אם נעשו) עם חלוף הזמן, מ-2009 ועד היום, כולל תקדימים משפטיים (אם קיימים), במקרים דומים וכל הכרוך בהם.


הקטע הרלוונטי, המגדיר את גובה המדרכה, נמצא בעמוד 72:

"הפרש המפלסים המקובל בין מישור המדרכה למישור הכביש עפ“י ת“י 19 שבתוקף במועד כתיבת הנחיות אלה, הינו כ-15 ס“מ. לעומת זאת, הפרש המפלסים ברחובות עירוניים יונמך ל-10 ס“מ במקומות שניתן לבצע זאת מבחינת ישימות, ובוודאי ברחובות מתוכננים. הפרש זה מקצר באופן מהותי את אורכי השיפועים הנדרשים, או מאפשר שיפועים מתונים ונגישים יותר. בדרכים עירוניות (עורקים) יש להשאיר את הפרש הגובה המקובל (15 ס“מ)."

בזמנו, חיפשתי את החומר הזה, במסגרת הכנה לרכישת קלנועית.
 

יוסיב4

New member
גובה מדרכה תקני הוא 15 ס"מ . בדקתי בזמנו באינטרנט ( תמצא בקלות בחיפוש)היות וקניתי רכב עם מעלית אוטוליפט ורציתי לוודא שהגובה מהרצפה של המעלית כ 20 סמ מתאים. אמנם יש הרבה מקומות שגובה המדרכה אינו מתאים לתקן.
 

mironk

Member
דווקא מצאתי תקן למדרכות , ראה קובץ מצורף.
"

מדרכות (הגדרה 1.3.15)​

המדרכות יתאימו לדרישות המפורטות בסעיפים 2.6.7-2.6.1 לפחות. דרישות נוספות הנוגעות לתכנון מדרכות מפורטות בהנחיות לתכנון רחובות בערים, מרחב הרחוב, תש"ע-2009.

רוחב רצועת הליכה במדרכה​

א. רוחב רצועת ההליכה (ראו הגדרה 1.3.7) במדרכה לא יהיה קטן מ-130 ס"מ.

הערה:

מידת הרוחב של רצועת הליכה כוללת את רוחב אבן השפה, ובלבד שגובה פני אבן השפה יהיה כגובה פני המדרכה.

ב. רוחב רצועת ההליכה יישמר אחיד, ככל האפשר, לאורך קטע רחוב מצומת לצומת.

ג. על אף האמור בסעיף א ובסעיף ב שלעיל, ניתן להקטין את רוחב רצועת ההליכה עד ל-110 ס"מ, לאורך קטע מדרכה שלא יהיה גדול מ-500 ס"מ, בשל מיקום מתקנים, תשתיות או צמחייה, ובלבד שהמרחק בין שתי היצרויות סמוכות (עוקבות) לא יהיה קטן מ-500 ס"מ.

הערה:

רוחב מדרכה בצמוד למקום חניה לרכב גבוה יתאים לנדרש בסעיף 2.7.1.4א.ד. מתקני רחוב, מתקני תשתית עִליים וכל עצם אחר לא יחדרו אל תחום רצועת ההליכה מתחת לגובה 220 ס"מ.

פני רצועת ההליכה​

פני רצועת ההליכה יתאימו לנדרש בסעיף 2.1.3.

על פני רצועת ההליכה לכל אורכה, בצידה הגובל עם הכביש, יהיה משטח שרוחבו 20 ס"מ לפחות שיהיה בניגוד חזותי לסביבתו. הניגוד החזותי יתאים לנדרש עבור סימן אזהרה בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 6.

שיפועים במדרכה​

השיפוע האורכי של מדרכה המהווה חלק מדרך נגישה לא יהיה גדול מ-5%, למעט שיפוע הנמכת מדרכה שיתאים לדרישות סעיף 2.6.4.3.

השיפוע הרוחבי של מדרכות לא יהיה גדול מ-2%, למעט במקרים אלה:

א. בהנמכת מדרכה - השיפוע יתאים לדרישות סעיף 2.6.4.3;

ב. במקומות שבהם נדרשת הגבהה מקומית במדרכה כאמצעי להתאמת מפלסים בכניסה לבניין או לחלק מבניין; במקומות אלה יינתן פתרון מקומי מתאים;

ג. מטעמים של תכנון והנדסה אפשר ששיפוע המדרכה יהיה גדול יותר בהתאם להוראות כל דין(2).

מקומות לחציית כביש​

כללי​

מקומות המשמשים לחציית כביש (ראו הגדרה 1.3.14) , מתומררים או לא מתומררים, יעמדו בדרישות אלה:

במקום המפגש בין פני הכביש לפני המדרכה לא יהיה כל הפרש גובה;

ב. לאורך הנמכת מדרכה, במקום המשמש לחציית כביש יהיה סימן אזהרה (ראו הגדרה 1.3.18) שיהיה בניגוד חזותי ובניגוד מישושי לפני המשטחים הסמוכים לו; סימן האזהרה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 6.

רוחב סימן האזהרה יהיה 60 ס"מ לפחות (ראו ציורים 12 - 13).

אורך סימן האזהרה יהיה כרוחב מעבר החצייה, בהפחתה של 85 ס"מ – 90 ס"מ בצדה השמאלי (ביחס לכיוון החצייה) של הנמכת המדרכה, כדי לאפשר מעבר לאנשים עם מוגבלות בתנועה.

ג. סימן מאתר (ראו הגדרה 1.3.19) הסמוך למעבר חצייה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1918

חלק 6 עבור סימן מוביל מטיפוס 1. רוחבו של הסימן המאתר יהיה כ-60 ס"מ. הסימן המאתר

יימשך לכל רוחב רצועת ההליכה, ויגיע למרכז הנמכת המדרכה עד לסימן האזהרה, באופן שיורה

את כיוון ההליכה במעבר החצייה (ציר הסימן המאתר יהיה בהמשך לציר מעבר החצייה)

(ראו ציורים 12 – 14).

ד. דרישות סעיפים ב -ג לעיל חלות גם במקומות המשמשים לחצייה שבהם הכביש מוגבה עד למפלס

המדרכה ושאין בהם הנמכת מדרכה.

ה. במקרה ששני סימנים מאתרים נפגשים, יוסף סימן מאתר ממקום מפגשם ועד לשפת המדרכה המרוחקת מהכביש, כמתואר בציור 14ב.
במקרים שבהם הסימן המאתר אינו מסתיים במפגש עם סימן מאתר אחר או עם שפת המדרכה המרוחקת מהכביש, הוא יימשך לאורך 300 ס"מ לפחות, ואז יוטה לכיוון שפת המדרכה המרוחקת מהכביש, כמתואר בציור 14ג.

ו. באזור הנמכת מדרכה יש להימנע מהתקנת תאי ניקוז. אם יש הכרח הנדסי לנקז מים במקומות אלה, יתאימו סבכות הניקוז לנדרש בעניין זה בסעיף הדן בפני הדרך בתקן הישראלי ת"י 1918

חלק 1.

הערה:

סימון השוליים של מעבר חצייה בניגוד מישושי (הגדרה 1.3.17) לפני הכביש, מאפשר לאנשים עם מוגבלות בראייה לזהות את גבולות מעבר החצייה.

הנמכת המדרכה​

אורך הנמכת המדרכה, ללא האגפים המשופעים, יהיה כרוחב מעבר החצייה (ראו ציורים 12, 13).

רוחב המדרכה הנותר מעבר להנמכת המדרכה לא יהיה קטן מ-90 ס"מ (ראו ציור 12א).

במדרכות צרות שבהן הדרישה שלעיל אינה ישימה, יונמכו פני המדרכה לכל רוחבה, כמתואר בציור 13.

12א – מבט על

12ב – חתך א-אציור 12 – דוגמה להנמכת מדרכה
(המידות בסנטימטרים)​
 

קבצים מצורפים

  • 1300_Teken1918Helek2_NOV01.pdf
    KB 620.9 · צפיות: 3

דגלמנגל

Active member
דווקא מצאתי תקן למדרכות , ראה קובץ מצורף.
"

מדרכות (הגדרה 1.3.15)​

המדרכות יתאימו לדרישות המפורטות בסעיפים 2.6.7-2.6.1 לפחות. דרישות נוספות הנוגעות לתכנון מדרכות מפורטות בהנחיות לתכנון רחובות בערים, מרחב הרחוב, תש"ע-2009.

רוחב רצועת הליכה במדרכה​

א. רוחב רצועת ההליכה (ראו הגדרה 1.3.7) במדרכה לא יהיה קטן מ-130 ס"מ.

הערה:

מידת הרוחב של רצועת הליכה כוללת את רוחב אבן השפה, ובלבד שגובה פני אבן השפה יהיה כגובה פני המדרכה.

ב. רוחב רצועת ההליכה יישמר אחיד, ככל האפשר, לאורך קטע רחוב מצומת לצומת.

ג. על אף האמור בסעיף א ובסעיף ב שלעיל, ניתן להקטין את רוחב רצועת ההליכה עד ל-110 ס"מ, לאורך קטע מדרכה שלא יהיה גדול מ-500 ס"מ, בשל מיקום מתקנים, תשתיות או צמחייה, ובלבד שהמרחק בין שתי היצרויות סמוכות (עוקבות) לא יהיה קטן מ-500 ס"מ.

הערה:

רוחב מדרכה בצמוד למקום חניה לרכב גבוה יתאים לנדרש בסעיף 2.7.1.4א.ד. מתקני רחוב, מתקני תשתית עִליים וכל עצם אחר לא יחדרו אל תחום רצועת ההליכה מתחת לגובה 220 ס"מ.

פני רצועת ההליכה​

פני רצועת ההליכה יתאימו לנדרש בסעיף 2.1.3.

על פני רצועת ההליכה לכל אורכה, בצידה הגובל עם הכביש, יהיה משטח שרוחבו 20 ס"מ לפחות שיהיה בניגוד חזותי לסביבתו. הניגוד החזותי יתאים לנדרש עבור סימן אזהרה בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 6.

שיפועים במדרכה​

השיפוע האורכי של מדרכה המהווה חלק מדרך נגישה לא יהיה גדול מ-5%, למעט שיפוע הנמכת מדרכה שיתאים לדרישות סעיף 2.6.4.3.

השיפוע הרוחבי של מדרכות לא יהיה גדול מ-2%, למעט במקרים אלה:

א. בהנמכת מדרכה - השיפוע יתאים לדרישות סעיף 2.6.4.3;

ב. במקומות שבהם נדרשת הגבהה מקומית במדרכה כאמצעי להתאמת מפלסים בכניסה לבניין או לחלק מבניין; במקומות אלה יינתן פתרון מקומי מתאים;

ג. מטעמים של תכנון והנדסה אפשר ששיפוע המדרכה יהיה גדול יותר בהתאם להוראות כל דין(2).

מקומות לחציית כביש​

כללי​

מקומות המשמשים לחציית כביש (ראו הגדרה 1.3.14) , מתומררים או לא מתומררים, יעמדו בדרישות אלה:

במקום המפגש בין פני הכביש לפני המדרכה לא יהיה כל הפרש גובה;

ב. לאורך הנמכת מדרכה, במקום המשמש לחציית כביש יהיה סימן אזהרה (ראו הגדרה 1.3.18) שיהיה בניגוד חזותי ובניגוד מישושי לפני המשטחים הסמוכים לו; סימן האזהרה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 6.

רוחב סימן האזהרה יהיה 60 ס"מ לפחות (ראו ציורים 12 - 13).

אורך סימן האזהרה יהיה כרוחב מעבר החצייה, בהפחתה של 85 ס"מ – 90 ס"מ בצדה השמאלי (ביחס לכיוון החצייה) של הנמכת המדרכה, כדי לאפשר מעבר לאנשים עם מוגבלות בתנועה.

ג. סימן מאתר (ראו הגדרה 1.3.19) הסמוך למעבר חצייה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1918

חלק 6 עבור סימן מוביל מטיפוס 1. רוחבו של הסימן המאתר יהיה כ-60 ס"מ. הסימן המאתר

יימשך לכל רוחב רצועת ההליכה, ויגיע למרכז הנמכת המדרכה עד לסימן האזהרה, באופן שיורה

את כיוון ההליכה במעבר החצייה (ציר הסימן המאתר יהיה בהמשך לציר מעבר החצייה)

(ראו ציורים 12 – 14).

ד. דרישות סעיפים ב -ג לעיל חלות גם במקומות המשמשים לחצייה שבהם הכביש מוגבה עד למפלס

המדרכה ושאין בהם הנמכת מדרכה.

ה. במקרה ששני סימנים מאתרים נפגשים, יוסף סימן מאתר ממקום מפגשם ועד לשפת המדרכה המרוחקת מהכביש, כמתואר בציור 14ב.
במקרים שבהם הסימן המאתר אינו מסתיים במפגש עם סימן מאתר אחר או עם שפת המדרכה המרוחקת מהכביש, הוא יימשך לאורך 300 ס"מ לפחות, ואז יוטה לכיוון שפת המדרכה המרוחקת מהכביש, כמתואר בציור 14ג.

ו. באזור הנמכת מדרכה יש להימנע מהתקנת תאי ניקוז. אם יש הכרח הנדסי לנקז מים במקומות אלה, יתאימו סבכות הניקוז לנדרש בעניין זה בסעיף הדן בפני הדרך בתקן הישראלי ת"י 1918

חלק 1.

הערה:

סימון השוליים של מעבר חצייה בניגוד מישושי (הגדרה 1.3.17) לפני הכביש, מאפשר לאנשים עם מוגבלות בראייה לזהות את גבולות מעבר החצייה.

הנמכת המדרכה​

אורך הנמכת המדרכה, ללא האגפים המשופעים, יהיה כרוחב מעבר החצייה (ראו ציורים 12, 13).

רוחב המדרכה הנותר מעבר להנמכת המדרכה לא יהיה קטן מ-90 ס"מ (ראו ציור 12א).

במדרכות צרות שבהן הדרישה שלעיל אינה ישימה, יונמכו פני המדרכה לכל רוחבה, כמתואר בציור 13.

12א – מבט על

12ב – חתך א-אציור 12 – דוגמה להנמכת מדרכה
(המידות בסנטימטרים)​

דווקא מצאתי תקן למדרכות , ראה קובץ מצורף.
"

מדרכות (הגדרה 1.3.15)​

המדרכות יתאימו לדרישות המפורטות בסעיפים 2.6.7-2.6.1 לפחות. דרישות נוספות הנוגעות לתכנון מדרכות מפורטות בהנחיות לתכנון רחובות בערים, מרחב הרחוב, תש"ע-2009.

רוחב רצועת הליכה במדרכה​

א. רוחב רצועת ההליכה (ראו הגדרה 1.3.7) במדרכה לא יהיה קטן מ-130 ס"מ.

הערה:

מידת הרוחב של רצועת הליכה כוללת את רוחב אבן השפה, ובלבד שגובה פני אבן השפה יהיה כגובה פני המדרכה.

ב. רוחב רצועת ההליכה יישמר אחיד, ככל האפשר, לאורך קטע רחוב מצומת לצומת.

ג. על אף האמור בסעיף א ובסעיף ב שלעיל, ניתן להקטין את רוחב רצועת ההליכה עד ל-110 ס"מ, לאורך קטע מדרכה שלא יהיה גדול מ-500 ס"מ, בשל מיקום מתקנים, תשתיות או צמחייה, ובלבד שהמרחק בין שתי היצרויות סמוכות (עוקבות) לא יהיה קטן מ-500 ס"מ.

הערה:

רוחב מדרכה בצמוד למקום חניה לרכב גבוה יתאים לנדרש בסעיף 2.7.1.4א.ד. מתקני רחוב, מתקני תשתית עִליים וכל עצם אחר לא יחדרו אל תחום רצועת ההליכה מתחת לגובה 220 ס"מ.

פני רצועת ההליכה​

פני רצועת ההליכה יתאימו לנדרש בסעיף 2.1.3.

על פני רצועת ההליכה לכל אורכה, בצידה הגובל עם הכביש, יהיה משטח שרוחבו 20 ס"מ לפחות שיהיה בניגוד חזותי לסביבתו. הניגוד החזותי יתאים לנדרש עבור סימן אזהרה בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 6.

שיפועים במדרכה​

השיפוע האורכי של מדרכה המהווה חלק מדרך נגישה לא יהיה גדול מ-5%, למעט שיפוע הנמכת מדרכה שיתאים לדרישות סעיף 2.6.4.3.

השיפוע הרוחבי של מדרכות לא יהיה גדול מ-2%, למעט במקרים אלה:

א. בהנמכת מדרכה - השיפוע יתאים לדרישות סעיף 2.6.4.3;

ב. במקומות שבהם נדרשת הגבהה מקומית במדרכה כאמצעי להתאמת מפלסים בכניסה לבניין או לחלק מבניין; במקומות אלה יינתן פתרון מקומי מתאים;

ג. מטעמים של תכנון והנדסה אפשר ששיפוע המדרכה יהיה גדול יותר בהתאם להוראות כל דין(2).

מקומות לחציית כביש​

כללי​

מקומות המשמשים לחציית כביש (ראו הגדרה 1.3.14) , מתומררים או לא מתומררים, יעמדו בדרישות אלה:

במקום המפגש בין פני הכביש לפני המדרכה לא יהיה כל הפרש גובה;

ב. לאורך הנמכת מדרכה, במקום המשמש לחציית כביש יהיה סימן אזהרה (ראו הגדרה 1.3.18) שיהיה בניגוד חזותי ובניגוד מישושי לפני המשטחים הסמוכים לו; סימן האזהרה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 6.

רוחב סימן האזהרה יהיה 60 ס"מ לפחות (ראו ציורים 12 - 13).

אורך סימן האזהרה יהיה כרוחב מעבר החצייה, בהפחתה של 85 ס"מ – 90 ס"מ בצדה השמאלי (ביחס לכיוון החצייה) של הנמכת המדרכה, כדי לאפשר מעבר לאנשים עם מוגבלות בתנועה.

ג. סימן מאתר (ראו הגדרה 1.3.19) הסמוך למעבר חצייה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1918

חלק 6 עבור סימן מוביל מטיפוס 1. רוחבו של הסימן המאתר יהיה כ-60 ס"מ. הסימן המאתר

יימשך לכל רוחב רצועת ההליכה, ויגיע למרכז הנמכת המדרכה עד לסימן האזהרה, באופן שיורה

את כיוון ההליכה במעבר החצייה (ציר הסימן המאתר יהיה בהמשך לציר מעבר החצייה)

(ראו ציורים 12 – 14).

ד. דרישות סעיפים ב -ג לעיל חלות גם במקומות המשמשים לחצייה שבהם הכביש מוגבה עד למפלס

המדרכה ושאין בהם הנמכת מדרכה.

ה. במקרה ששני סימנים מאתרים נפגשים, יוסף סימן מאתר ממקום מפגשם ועד לשפת המדרכה המרוחקת מהכביש, כמתואר בציור 14ב.
במקרים שבהם הסימן המאתר אינו מסתיים במפגש עם סימן מאתר אחר או עם שפת המדרכה המרוחקת מהכביש, הוא יימשך לאורך 300 ס"מ לפחות, ואז יוטה לכיוון שפת המדרכה המרוחקת מהכביש, כמתואר בציור 14ג.

ו. באזור הנמכת מדרכה יש להימנע מהתקנת תאי ניקוז. אם יש הכרח הנדסי לנקז מים במקומות אלה, יתאימו סבכות הניקוז לנדרש בעניין זה בסעיף הדן בפני הדרך בתקן הישראלי ת"י 1918

חלק 1.

הערה:

סימון השוליים של מעבר חצייה בניגוד מישושי (הגדרה 1.3.17) לפני הכביש, מאפשר לאנשים עם מוגבלות בראייה לזהות את גבולות מעבר החצייה.

הנמכת המדרכה​

אורך הנמכת המדרכה, ללא האגפים המשופעים, יהיה כרוחב מעבר החצייה (ראו ציורים 12, 13).

רוחב המדרכה הנותר מעבר להנמכת המדרכה לא יהיה קטן מ-90 ס"מ (ראו ציור 12א).

במדרכות צרות שבהן הדרישה שלעיל אינה ישימה, יונמכו פני המדרכה לכל רוחבה, כמתואר בציור 13.

12א – מבט על

12ב – חתך א-אציור 12 – דוגמה להנמכת מדרכה
(המידות בסנטימטרים)​
אתה צודק 100%. קראתי את הבקשה ושמחתי לחלוק במידע שהיה ברשותי. מאז שוחחתי עם מהנדס כבישים, שעבד הרשות המקומית ונמסר לי בע"פ מה שפרסמת כאן. לעצמי, הסתפקתי בזה, אבל לא היתה לי אסמכתא להציגה בפורום. אם נגרם נזק לפותח השרשור, אני סבור שהצגת ההתקן, ביחד עם עו"ד, יסיעו בידו לקבל פיצוי מחד ויחייבו את העיריה לתקן את גורם הנזק הפוטנציאלי.
 
למעלה