ב 10 שנים אחרונות מה עדיף, דירה או מניות?

3718

Member
ב 10 שנים אחרונות מה עדיף, דירה או מניות?

מביזפורטל, התשובה מעוף ...: התשובה לדילמה: המעו"ף מול דירה להשקעה - בבחינה של 10 שנים, מי המנצח? בדיקת Bizportal. קריסה בבורסה בשנים 2002, 2008 ו-2011 מול ראלי בשוק הדירות בשנים 2009-2011. אז איפה כדאי היה להשקיע? כל המספרים המשבר הכלכלי העולמי שפרץ ב-2008 גרם לנהירת משקיעים משוק ההון הקורס לשוק הנדל"ן שזכה לרוח גבית חזקה בעקבות הורדת הריבית במשק ל-0.5% - הרמה הנמוכה אי-פעם בישראל. נהירת המשקיעים מבית ומחוץ הייתה אחת הסיבות לזינוק מחירי הדירות בשיעור של 43%. בשנת 2010 שיעור המשקיעים בקרב כלל רוכשי הדירות הגיע לשיא של 35%, זאת לעומת שיעור ממוצע של 25% בשנים הקודמות אליו חזרנו ברבעון השלישי של 2011, תקופה אשר בישרה על תחילתו של קיפאון בשוק. מזה שנים שורר ויכוח בקרב כלכלנים סביב השאלה האם לטווח רחוק ההשקעה בנדל"ן עדיפה על השקעה בבורסה. ראשית צריך לבחון את ההגדרה של טווח רחוק - האם מדובר ב-4 שנים, ב-10 שנים או אולי אפילו יותר? ככל שתקופת הזמן הנבחנת קצרה יותר, השינויים בכלכלה המקומית או העולמית משפיעים באופן חד יותר על כל אחד מאפיקי ההשקעה. כך לדוגמא בחינה של 4 שנים אחורה במהלכה היו 2 משברים בשוק ההון הייתה מניבה עדיפות חד-משמעית להשקעה בנדל"ן ומנגד הסתכלות 3 שנים אחורה הייתה מטה את הכף לטובת שוק ההון. בנסיון לענות על השאלה לקראת שנת 2012, ועל מנת לנקות עיוותים נקודתיים, Bizportal התייחס ל-10 השנים האחרונות ובדק היכן התשואה הייתה גדולה יותר - בהשקעה בדירה או בקניית המעו"ף? לצורך כך, בשוק ההון לקחנו בחשבון בנוסף לתשואה של המדד גם את הדיבידנדים שהתקבלו לאורך התקופה ובשוק הנדל"ן לקחנו את התזרים שהיה מקבל משקיע לאורך כל התקופה מדמי השכירות החודשיים. בנתוני הנדל"ן התבססנו על סקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו לאורך השנים. בדרך זו השווינו את התשואה שמקבל משקיע שמוכר כיום דירה אותה רכש בסוף 2001 כאשר לקחנו בחשבון את דמי השכירות החודשיים אותם קיבל במהלך העשור האחרון, אל מול התשואה שהייתה מתקבלת מהשקעה של הכסף במדד המעו"ף. חשוב לציין שבהשוואה לא התייחסנו לנושאי מיסוי על מימוש ההשקעה. 2008-2011: הנדל"ן מנצח בענק כאמור, אם משווים את תשואת המעו"ף (כולל דיבידנד) ב-4 השנים האחרונות לתשואה מדירה (מחיר הדירה + שכר הדירה הממוצע המצטבר לאורך התקופה), ניכר כי ההשקעה בדירה הייתה ללא ספק עדיפה בהרבה עם זינוק של כ-43% מול עלייה של כ-27.6% במעו"ף. נתונים אלו כאמור נובעים מהמשבר הכלכלי העולמי שפרץ בשנת 2008 וגרם לצניחת המעו"ף ב-46.2% באותה השנה ולהורדות ריבית שהובילו לנהירת המשקיעים לאפיק הנדל"ן. עם קיזוז האינפלציה באותה התקופה, אשר עלתה בכ-13% (נתונים משוערים ל-2011), מחירי הדירות עלו בכ-30% והמעו"ף עלה בכ-14.6%. אולם כשמשווים את תשואת שני האפיקים לאורך העשור האחרון מגלים תוצאה מעט שונה - למרות שהמעו"ף נחתך בשנים 2002, 2008 ו-2011 ב-27.3%, 46.2% ו-17.1% בהתאמה, בסך הכול נרשמה עלייה של כ-139.3% מה-31 בדצמבר 2001, ועם קיזוז האינפלציה, אשר הסתכמה ב-24.6%, נרשמה עלייה ריאלית של כ-114.7%. באותה התקופה רשמו הדירות (מחירי הדירות + שכר דירה שנתי מצטבר) עליית מחירים נומינלית של כ-125.7%, ובקיזוז האינפלציה, עלייה של כ-101%. פרסום מי שווה יותר? ירושלים או תל אביב? ואיזו עיר גדולה רשמה את התשואה הגבוהה ביותר בעשור האחרון? התשובה המיידית של רבים תהיה תל אביב, טעות! מחירה של דירה ממוצעת בירושלים בשנת 2002 עמד על 773.4 אלף שקל, ההכנסה השנתית משכירות הסתכמה בכ-36 אלף שקל והתשואה השנתית עמדה על כ-4.7% - סך הכול 809.4 אלף שקל. ב-2011 עמד מחירה הממוצע של דירה בעיר על כ-1.552 מיליון שקל, ההכנסה משכירות הסתכמה בכ-42.4 אלף שקל והתשואה עמדה על כ-2.7% - סך הכול 1.59 מיליון שקל. בסך הכול נרשם לאורך התקופה גידול של כ-97% בתשואה (גידול של כ-72.4% בקיזוז האינפלציה). גם תל אביב רשמה תשואה מרשימה בעשור האחרון - התשואה בעיר ללא הפסקה זינקה בכ-94.7% (70.1% בקיזוז האינפלציה) - המחיר הממוצע עמד ב-2002 על כ-954.5 אלף שקל והשכירות השנתית המצטברת הסתכמה בכ-41.3 אלף שקל, בסך הכול 995.8 אלף שקל ותשואה שנתית של כ-4.3%. ב-2011 המחיר הממוצע עמד על כ-1.89 מיליון שקל ושכר הדירה השנתי המצטבר הסתכם בכ-53.25 אלף שקל, בסך הכול כ-1.94 מיליון שקל ותשואה שנתית של כ-2.8%. ומה קרה בדרום באותה התקופה? מבלי להיכנס לעיר כזאת או אחרת ביצענו ניתוח של מגמות המחירים במחוז הדרום כמקשה אחת. בעשור האחרון נרשמה באזור עלייה של 62.24% בתשואה (עלייה של 37.64% בקיזוז האינפלציה) - מחירה הממוצע של דירה עמד ב-2002 על כ-468 אלף שקל, שכר הדירה השנתי המצטבר הסתכם בכ-23 אלף שקל והתשואה השנתית הסתכמה בכ-4.9% - בסך הכל שכר הדירה והמחיר הסתכמו בכ- 491 אלף שקל. ב-2011 המחיר הממוצע עמד על כ-770.8 אלף שקל, שכר הדירה השנתי המצטבר הסתכם בכ-25.8 אלף שקל והתשואה השנתית ירדה ל-3.3% - בסך הכול שכר הדירה והמחיר הסתכמו בכ-796.6 אלף שקל. תשואה שלילית בחיפה את התשואה הנמוכה ביותר בעשור האחרון סיפקה העיר חיפה עם גידול של 22.16% בלבד, אשר מרביתו נרשם בשנתיים האחרונות (זינוק של כ-28%). כשמקזזים את האינפלציה מגלים שמחירי הדירות בעיר ירדו בכ-2.44% בעשור האחרון. מחירה הממוצע של דירה בעיר עמד ב-2002 על כ-621 אלף שקל, שכר הדירה השנתי המצטבר הסתכם בכ-25.7 אלף שקל והתשואה השנתית המצטברת עמדה על כ-4.1% - בסך הכול שכר הדירה והמחיר הסתכמו בכ-646.7 אלף שקל. ב-2011, מחיר הדירה הממוצע עמד על כ-764.5 אלף שקל, שכר הדירה השנתי הסתכם בכ-25.5 אלף שקל והתשואה השנתית עמדה על כ-3.3% - בסך הכול שכר הדירה והמחיר הסתכמו בכ-790 אלף שקל. לסיכום, השקעה בשוק ההון בעשור האחרון הניבה תשואה הגבוהה ב-13.6% מהתשואה שהייתה מתקבלת מהשקעה בדירה. אולם יתכן שעבור אלו המעוניינים לישון בשקט, אולי עדיפה ההשקעה בנדל"ן - המעו"ף צנח כאמור בשנים 2002, 2008 ו-2011 ב-27.3%, 46.2% ו-17.1% בהתאמה, זאת בהשוואה לשתי ירידות מחירי הדירות המינוריות בשנים 2003 ו-2007 בשיעורים של 4.5% ו-1.2% בהתאמה. מנגד, גם בהשקעה בדירה ישנם לא מעט "כאבי ראש" שעשויים להסב לא מעט עוגמת נפש דוגמת התעסקות עם שוכרים שלא בהכרח משלמים, תיקונים וסיכון שהדירה תעמוד ריקה באזורים פחות מבוקשים.
 
ראיתי, כתבה שלא אומרת שום דבר!

כיום לא משקיעים בבורסה ל-10 שנים. גם לא לחמש. אפילו לא לשנתיים. אני לא מכלילה בזה אגחים ממשלתיות. אותן יש מקום להחזיק לפי המועדים הקבועים. אבל שוק המניות נאוד מפתיע ומייצר שינויים לא צפויים כלל. מי חשב שמניית העם, טבע, תקרוס כל כך? או כי"ל? בעת הזו יש צורך להזיז מניות מדי כמה חודשים או אפילו ימים. ולכן כל השוואה מול שוק הנדלן לוקה בחסר. אני חושבת ששוק ההון מותאם רק לאנשים שאוהבים את הנושא ובקיאים בחומר. ואם מדובר בבתי השקעות - אני מוצאת שרווחיהם טובים רק בעתות גאות הבורסה. ואם הם מפסידים לא מעט בעת קשה, אולי אפשר לחסוך את דמי הניהול ולהשקיע לבד. כשבתחום הסולידי יופיעו אגחים ובתחום הספקולטיבי אולי כדאי להיצמד לתעודות סל על מדדים.
 

3718

Member
כולנו משקיעים בבורסה דרך הפנסיה שלנו ל 30 שנה

כך שזה לא נכון לומר שלא משקיעים בבורסה לטווח ארוך. מה שנכון זה שקשה מאד להישאר בבורסה בתקופה של נפילות חדות, והעינוי הפסיכולוגי הוא כזה שלעיתים יש הרגשה שהוא לא שווה את התשואה העודפת ... עוד נקודה ששכחו זה נושא המיסוי. 25% מס על רווח הון בבורסה מול 0% מס בנדלן (למשקיע עד 1 מליון ש"ח) די משנה את התמונה.
 
נכון, ברור, אבל ההשוואה שעשו

מדברת על קבלת החלטה בבחירה בין האפיקים לצורכי השקעה. השקעה היא הכסף שאנשים במעמד מסויים ומעלה מסוגלים להפריש מעבר לדירת מגוריהם ומעבר לחיסכון הפנסיוני. אין תחליף לפנסיה! אל יש תחליף להשקעה. אפשר להשקיע בנדלן, בבורסה, בזהב, באומנות ועוד.
 
את בטוחה שאין תחליף לפנסיה?

אם תפרישי כל חודש למדד ת"א 100 או 25 את מה שאת מפרישה כל חודש לפנסיה שלך תגלי שמצבך יהיה הרבה יותר טוב פיננסית בגיל 62 כשתצאי לפנסיה. בפנסיה היום את יורדת ב 30% מרמת ההכנסה שלך כיום. כל העולם מרוויח על הפנסיה שלך חוץ ממך.... אני מכיר כמה דוגמאות לאנשים שהבינו זאת בסביבות גיל ה- 40, פדן את כספי הפנסיה שלהם וכיום רמת ההכנסה שלהם מאותם הכספים גדולה בסדרי גודל, רק כי בחרו אפיקי השקעה בעצמם. כמובן שאין באמור לעיל המלצה אלא רק עובדות בבחינת פתיחת עיניים. משקיע בב"ש
 
אויששש, איזו תשובה לא מבוקרת וילדותית

ממרום גילך הצעיר אינך מבין מה משמעות העניין. שומו שמיים! קודם כל, אוכלוסיית השכירים זוכה להפרשה מנצד המעביד, שהיא בנוסף לשכר ברוטו. וביחד עם ההורדה מן העובד נצברת לה הפנסיה. \כך שאין פה עניין לחשוב עליו. לעולם המעביד לא יסכים לתת לך לשחק עם הפנסיה במדדי תא או נסדק וכיו"ב! אבל כיוון שאני קשישה ממך בהרבה בוא אבהיר לך. כסף שיהיה בידי בני אדם ולא סגור הרמטית כמו בפנסיה, עלול לעבור לבזבוזים, להוצאות שוטפות ולהפוך לאוויר. רק סגירה בחסכונות שלא ניתן להמירם לפני פנסיה מבטיחה מבחינה חברתית אנושית כלכלית את קיומו של הקשיש! כיום הרבה נלחמים בגיל מבוגר שביטוח המנהלים שלהם יהיה פסיוני ולא הוני! אישה יוצא לפנסיה בגיל 62. אם היא היום בגילך, 27 - חד משמעית תוחלת החיים שלה תהיה מינימום שבמינימום 95.! זאת אומר כל רופא, מדען איש מדעי החברה. עכשיו בוא תספר לי כמה כסף צריך להכניס עצמאית כל חודש כדי ליהנות 30 שנה מפנסיה נאה חודשית ולחיות חיי כבוד. כמה???? נו, שויין. אתה עוד תלמד. וגם אם הפרשתי כספים פה ושם, כי התמזל לי לחסוך פרט לפנסיה (ובעיקר בזכות שהיא קיימת באופק!) עדיין אם השקעתי משהו בנדלן אני רוצה לראות גם בטובת ילדיי. כשיהיו לך - תבין. נ.ב. הדור המבוגר במשפחתנו הצליח לצלוח את ה-90. התחזית (תוחלת חים) שהבאתי לבני 20 של היום היא ממש צנועה. אני שמעתי הערכות הרבה יותר גבוהות.
 
בואי מתחיל מזה שיש לי 2 ילדים

ובואי נתחיל מזה שאת יכולה לעלות בקידומת של הגיךל המופיע אצלי בכרטיס. מדהים איך אנשים חשים יהירים לנוכח גיל שהוא למעשה רק מספר.....עצוב לי שאת מרגישה מבוגרת או אולי אף 'זקנה', גיל הוא רק מספר...כל השאר זה מצב מנטלי. אחת הסיבות החשובות שגרמו לי להשקיע בנדל"ן היו ילדיי כי הבנתי שללא התנהלות פיננסית נכונה, כנראה שלא אוכל להשאיר לילדי יותר מדי לאחר שאזדכה על הציוד בפני בוראי (אם קיים כזה), או לחילופין כשאפרד מהעולם מכל סיבה שלא תהיה (ונקווה שלא בקרוב). אז מעבר לכך שכבר הוכח לנו בשנים האחרונות שהממשלה יכולה לעשות בכספינו כבשלה...... וכבר ראינו כי אין זו בעיה להעלות את גיל הפנסיה, וכך גם יהיה לאור העליה בתוחלת החיים, התנהלות פיננסית נכונה יכולה לגרום לי לחיות בשלווה בחרות ולא להיות עבד למעסיקי רק בגלל הפנסיה שאני והם מפרישים אליה. אני לא טוען שלא להפריש לפנסיה, אני פשוט חושב שלסמוך רק על הפנסיה ובגינה להשתעבד עד לסביבות גיל ה- 70 ואז להתחיל לחיות זו טעות..... הנה רק לפני כמה ימים נפטר דודי בגיל 63 לצערי.....הוא לא הגיע לגיל הפנסיה בכדי להנות מכך....מה יצא מזה? להסתמך רק על הפנסיה זו טעות, והסתמכות זו מאפשרת לכולם להחזיק אותנו 'בוואבוס', אבל אני לא אוהב שמישהו אחר אוחז לי ב- 'וואבוס', לי זה לא נעים ולא נח, אני מעדיף להיות אדון לגורלי. אז כן להפריש לפנסיה אבל לא מהסיבות שציינת, עבורי ההפרשה לפנסיה וכך אני מקווה...היה רק הצ'ופר השקלי בנוסף לפנסיה האמיתית שאני מתכנן וזו ההפרשה שץהיה לי מהנכסים שאני רוצה ומתעתד לצבור עד הגיעי לגיל הפנסיה, שאצלי אגב, אני מקווה שיהיה בסביבות ה- 50..... בהצלחה, משקיע בב"ש
 

יאיר גו

New member
אין דילמה. האדם הממוצע צריך להתרחק ממניות

אני אוסיף למה שרשמו מעליי : ההשואה לא במקום, בשוק ההון אפשר להפסיד השקעות של שנים בטווח קצר מה שקשה בשוק הנדל"ן - ובתכלס קניית דירה בישראל לרוב לא מסתיימת בהפסד ובדר"כ ברווח. עצם העובדה ששוק הנל"ן הוא לא אונליין 24/7 תורמת לכך. מעבר לכך יש כאן עניין בעייתי של נזילות - נניח משקיע במניות היה צריך את הכסף ב-2008 אז? יממש הפסדים משמעותיים? יחכה שיעלה? רשמתי בעבר בפוסט נפרד, האדם הממוצע צריך להתרחק ממניות ואם כבר אז ביחס נמוך מאוד להון הכללי שלו גם במחיר של כסף נשחק.
 

Johnn

New member
ספר את זה למשקיעים בנדל"ן בארה"ב

שראו איך בפרק זמן קצרצר (בטח ובטח בהתייחסות למחזוריות בשוק הנדל"ן) נחתך השווי של הנכס שלהם ב-50 או יותר. אין עניין של "לברוח" ממניות, אלא שכמו כל דבר, כשמנהלים תיק השקעות מאוזן, המניות מהוות חלק (קטן) ממנו.
 
המשקיעים שם אכלו מהדייסה שהם עצמם בישלו

הם מיחזרו משכנתאות, לקחו משכנתאות שניות ושלישיות על הנכסים, כשערך הנכסים עלה הם הגדילו את המשכנתא. במקביל הם לקחו כרטיסי אשראי מכל חנות כל בו שהנפיקה להם. רכשו מכוניות פאר בליסינג וחיו הרבה מעבר ליכולת שלהם ועל הלוואות שמנות שמטרתן היתה מותרות ולא 'ככסף' לשלב מעבר..... מי שחי לא על כספו......שלא יתפלא מדוע הקרקע נשמטת תחת רגליו ביום בהיר אחד. משקיע בב"ש
 

Johnn

New member
מי שחי לא על כספו = 90% ממדינת ישראל

שחיה ב"אובר דראפט" ומוציאה יותר ממה שהיא מכניסה? לכאן אתה מכוון? אני בהחלט צופה שתישמט הקרקע ביום אחד בהיר תחת רגלי אנשים אלו...
 
אני כבר שנים מטיף לחברי לא לחיות מהלוואה

להלוואה... הם חושבים שהם עושים זאת בלית ברירה..ואני אומר שיש ברירה אבל אף אחד לא מוכן לוותר לכמה שנים על נסיעות לחו"ל, לדחות קצת את הילד השני/שלישי בשנה-שנתיים, לוותר על כמה בתי קפה ומסעדות.... אני חושב שהם בעיקר משלים את עצמם ופוחדים להביט על חשבון הבנק ולהתמודד עם מה שהמספרים מראים שם, זו הטעות לצערי הרב. אנשים שכחו את סגנון החיים הפשוט : כשאין.....אז לא קונים. משקיע בב"ש
 

Johnn

New member
I second that!

אבל המציאות במדינה שלנו היא עדיין שונה, ולצערנו רוב האנשים חיים על סף מסגרת האשראי שניתנה להם מהבנק (בריבית מפולפלת בד"כ) וחוששים מהרגע שיקבלו טלפון מהבנק. בהשוואה למצב בארה"ב, התנהגות האוכלוסיה (או לפחות רובה המכריע) אינה טובה יותר (אם לא גרועה שבעתיים).
 
נכון

ולכן אני בעד תוכניות לחינוך פיננסי וכלכלי מה שלצערי אין בארץ ולתוכניות פרטיות שכאלו אנשים אינם משלמים מיוזמתם האישית ומפסידים בכך הרבה כסף בהתנהלות לא נכונה. שים לב גם לפרסומות בטלויזיה, מחנכים את האנשים שכדאי לחסוך בבנקים, ומה האנשים עושים? חוסכים בבנק ומקבלים ריבית בדיחה.....ומהצד השני משלמים לאותו הבנק ריבית נשך על המינוס שלהם אבל.....העיקר שיש להם חסכון...מציאות עצובה. זה ממש כואב שהרוב פשוט מאמינים לבנק כאילו הבנק לטובתם. משקיע בב"ש
 

יאיר גו

New member
כיוונתי לדירה בישראל - "קניית דירה בישראל...

לרוב לא מסתיימת בהפסד ובדר"כ ברווח". המשחקים האפשריים בארה"ב לא אפשריים בארץ וזו הסיבה שהמערכת יותר יציבה ובטוחה. אני נגד מניות ברוב הגדול של המקרים. ב- bottom line, כמה אנשים "ממוצעים" יש שהפסידו ממניות וכמה יש שהפסידו מנדל"ן? אני בקושי מכיר מהאחרונים.
 
ניתן להבחין בנקל כי הכותבים

הינם אנשי שוק ההון וכי אין להם כל הבנה או ידע בסיס בכל הקשור לנדל"ן (מעבר למספרים ולנתונים שהם נתנו שם), ואני חייב לסייג כי זו רק התרשמוץת מהכתוב ולא מהיכרות אישית עמם. מבחינת התנהגות משקיעים השקעה בנדל"ן טובה יותר, מדוע? מאחר ורוב המשקיעים בבורסה ואני לא אחטא אם אומר מעל ל 95% הינם משקיעים חסרי סבלנות, רוצה לומר, כי אם המשקיע הממוצע היה שם את כספו אך ורק על מדדים אזי, הצדק עם הכתבה התשואות לאורך השנים זהות לתשואות הנדל"ן. אבל המשקיעים בורסה כל כך לחוצים וכל כך קלים להשפעה ע"י פרסום של כל זב חוטם או בעל אינטרסים במדיה, שזה מקפיץ אותם וכפועל יוצא מכך הם משנעים את הכסף ממדד למדד מאג"ח לאג"ח וממניה למניה וכל שאר הצירופים האפשריים בינהם. לעומת זאת מי שמשכיב את כספו בנדך"ן האפשרות של שינוע הכסף עקב גחמה עיתנאית כמעט שאינו אפשרי כי התהליך הינו ארוך מאוד ומסורבל יותר מאשר לחיצץ עכבר במחשב בשוק ההון. הפסיכולוגיה והתזזתיות הם הבדל משמעותי בין שני שווקים אלו ולכן אם תבדקו בפועל, לא את השווקים אחד מול השני...אל משקיע מול משקיע (קטן וממוצע כן.....) תראו שהעליונות היא לטובת הנדל"ן ואני מהמהר על כך שהיא תהיה בעשרות אחוזים בתשואה. עוד דבר קטן "ששכחו" לציין בכתבה היא הכח של המינוף בנדל"ן מה שכמעט אינו מתאפשר במדדים ובמניות (כמובן שניתן במעו"ף ומט"ח אבל איך אומרים שם "מרוויחים בכפיות מפסידים בדליים") ויתרון נוסף שמתאפשר בעיקבות המינוף הוא שמי שמשלם על נכס הבסיס אינו הבעלים, אלא השוכרים שלו. משקיע בב"ש
 

3718

Member
גם פסיכולוגיה, וגם נושא המס ...

ההבדל בין 25% מס על דיבידנד לעומת 0% מס על שכירות עד 4800 ש"ח לחודש הוא משמעותי מאד בטווח הארוך.
 
לא רק

גם אם אתה רוצה להתפתח ולגדול מעבר ל 4800 ש"ח שכירות בחודש...עדין אתה משלם 10% מס שזה פחות מחצי מהמס על תזרים ממניות או דיבידנד. משקיע בב"ש
 
ונזכרתי בעוד יתרון

ככל שיש לך יותר נכסים, כך גם הסיכון שלך פוחת לעומת אילו היית משקיע במספר מניות ממגזר זהה. עוד משהו שבנדל"ן אתה גם יכול לשלוט על התזרים שלך ואתן לך דוגמא: בוא ונאמר שיש לך 10 נכסים ובממוצע יש לך הכנסה נקיה מכל נכס בגודל של 1000 ש"ח (לאחר משכנתא הוצאות ומיסים) ז"א אתה מרוויח כ- 10K ש"ח בחודש מהנכסים הללו בצורה קבועה. אם אתה בעל בית טוב הרי שאתה דואג להשכיר את הנכסים טיפ טיפה מתחת לערך השכירות האמיתי שלהם (גם בכדי לייצר תפוסה קבועה וגם כי אינך גרידי) מה שמשאיר לך את האפשרות להעלות את השכ"ד כעבור תקופה בכמה אחוזים..עליה שכזו בכמה אחוזים הינה למעשה העלאה במשכורת שאתה מארגן לעצמך.... דבר זה מתאפשר הודות לכמה דברים חשובים בהתנהלות שלנו כבעלי בתים: 1. שירות- שירות טוב הינו משהו שהשוכרים מעריכים. 2. מחירים הוגנים. 3. טיפולים ופתרון בעיות טוב (מתאים גם לסעיף 1). 4. שכירויות לטווח ארוך (יש לי שוכר שנשארים זו השנה השלישית ברצף). כל אלו מאפשרים לך לבצע העלאת שכר אחת לשנתיים בממוצע, באם אתה מעונין בכך....דבר שאינו אפשרי במניות. משקיע בב"ש
 
למעלה