enterprise value

  1. ה

    מה זה שווי פעילות (Enterprise Value) של חברות ? ומה ההבדל לעומת שווי שוק ?

    האם שווי השוק של חברות הנסחרות בבורסה מייצג את השווי האמיתי שלהן ? מה ההבדל בין שווי הפעילות (EV) של חברות לבין שווי השוק שלהן ? כיצד מחשבים את שווי הפעילות של חברות ? כל זה בסרטון הבא כולל דוגמאות מוחשיות על חברות שונות...
  2. ה

    מה זה שווי פעילות (Enterprise Value) של חברות ? ומה ההבדל לעומת שווי שוק ?

    האם שווי השוק של חברות הנסחרות בבורסה מייצג את השווי האמיתי שלהן ? מה ההבדל בין שווי הפעילות (EV) של חברות לבין שווי השוק שלהן ? כיצד מחשבים את שווי הפעילות של חברות ? כל זה בסרטון הבא כולל דוגמאות מוחשיות על חברות שונות...
למעלה