עלבד תדווח Q1 ביום שלישי

  • פותח הנושא dw
  • פורסם בתאריך

dw

Well-known member
מנהל
שיחת ועידה תהיה ביום שלישי, שעה 15:30
 

dw

Well-known member
מנהל
עלבד מפרסמת Q1

שיחת ועידה היום ב 15:30
עלבד - שיחת ועידה לסקירת הדוחות הכספיים לרבעון 1 לשנת 2024 ביום 21.5.24 בשעה 15:30 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

dw

Well-known member
מנהל
המניה חוטפת 13% על ביטול העיסקה
YYY, הנייר חטף זפטה מצלצלת של 20% על ביטול העיסקה. |חבול|
אממה? בשיחת הועידה המנכל הסביר שזה הוא שלא הסכים להוריד את המכנסיים למול בנק לאומי שניסה לשפר (מבחינתו) את המחיר, ומצב הפירמה כיום טוב משהיה במועד המו"מ, לכן סליחה באמת אבל הוא לא מוכן להוריד את המכנסיים.

כאמור מר שוק לא השתכנע מההסבר. 20% למטה, בווליום גבוה מאד (לנייר יתר של 300 מלשח) של 10 מלש"ח.
 

dw

Well-known member
מנהל
PR שקיבלתי מגלברט כהנא:

חברת עלבד פירסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון

החברה תקיים שיחת וועידה לסקירת תוצאותיה הכספיות היום, יום שלישי, ה-11.5.24 בשעה 15:30

עלבד מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2024:
ההכנסות הסתכמו בכ-416.2 מיליון שקל;
ה-EBITDA גדל בכ-26% לכ-48.3 מיליון שקל;הרווח הנקי מפעילות נמשכת גדל בכ-37% והסתכם בכ-9.5 מיליון שקל;


שיפור בכל המדדים הפיננסיים והצגת רווחיות תפעולית בשלושת תחומי הפעילות


הפעילות המופסקת בארה"ב תרמה 5 מיליון ש"ח לרווח הנקי שהסתכם ב- 14.5 מיליון ש"ח


בדצמבר 2023 נחתם מזכר הבנות לא מחייב עם לאומי פרטנרס למכירת 40% מפעילות חטיבת הטמפונים; בהתחשב בתנאי השוק הנוכחיים בתחום פעילות הטמפונים והשיפור במצבה הפיננסי של החברה מודיעה עלבד כי הצדדים סיימו בהסכמה את המשא ומתן מבלי שהגיעו להסכם מחייב


בהמשך לחתימה על הסכם מכירה ושכירות מחדש של חלק ממבנה המפעל בדימונה בתמורה ל-40 מיליון ש"ח; החברה פועלת להשלמת יתר התנאים המתלים שנקבעו בהסכם


קו הייצור החדש בדימונה צפוי להיכנס לעבודה במחצית השנייה של 2024


החברה מתמקדת בהמשך חיזוק הרווחיות, גיוס לקוחות ופיתוח מוצרים חדשניים


המנכ"ל יעקב חן:
"תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2024 משקפות את המשך יישום תוכנית המיקוד וחיזוק מיצובה הפיננסי של עלבד. אנו מדווחים הרבעון על גידול במכירות פעילות המגבונים הלחים באירופה, לצד שיפור בעלויות והגעה לרווחיות תפעולית במגזר זה הגבוהה מ-7% מסך ההכנסות. תוצאות פעילות המגבונים הלחים אפשרה לעלבד להציג ברבעון הראשון שיפור בכל הפרמטרים הפיננסיים, גם נוכח קיטון ברווח התפעולי מפעילויות ההגיינה הנשית והבדים, דבר המשקף את היתרון המובנה במגוון הרחב של פעילויות הקבוצה, בתמהיל המוצרים והלקוחות ובמיקוד הגיאוגרפי בשווקי היעד המרכזיים.

בתחום ההיגיינה הנשית עלבד מתמודדת עם עודפי מלאי בחלק משוק הרשתות בארה"ב וגידול בעלויות הייצור והפיתוח כתוצאה מפרויקט פיתוח טמפון חדש העשוי בד בטכנולוגיית ספאנלס, אשר בגינו בחודש מאי השנה התקבל ואושר פטנט בארה"ב. לפיתוח הטמפון החדש הייתה השפעה גם על פעילות הבדים. אנו מעריכים כי השפעה זו הינה חד פעמית ואינה צפויה לחזור ברבעונים הבאים.

עלבד ממשיכה, במקביל, לפעול להקטנת החוב הפיננסי ושיפרה את היחסים הפיננסיים לרבות עמידתה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה על ידי המערכת הבנקאית עם חיזוק יחס הון למאזן. החברה מייצרת תזרימי מזומנים גבוהים מפעילות שוטפת, ונערכת להמשיך ולקדם את תוכנית ההשקעות ובכלל זה ההשקעות בקו הייצור החדש בדימונה שיציב את עלבד עם יתרון תחרותי חשוב בשוק המוצרים הירוקים ובהתאם לדרישות הרגולציה האירופית המתהווה. אנו נמשיך ונפעל כדי להשיא ערך לבעלי המניות"
עלבד, חברה בינלאומית לייצור מגבונים לחים למותגים פרטיים והספקית הגדולה בארה"ב לייצור טמפונים למותגים פרטיים, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2024. התוצאות משקפות את יישום תוכנית הנהלת החברה להתמקד בשוק המגבונים הלחים באירופה ובשוק ההיגיינה הנשית בארה"ב ומתבטאות בתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ושיפור ברווחיות התומכים בביצוע השקעות החברה לפיתוח עסקיה ובהמשך הקטנת החוב וחיזוק מעמדה העסקי והתחרותי של עלבד.ההכנסות הסתכמו בכ-416.2 מיליון שקל לעומת כ-413.3 מיליון שקל ברבעון המקביל – עלייה של כ-1%. הגידול בהכנסות נובע כתוצאה מגידול במכירות בתחום המגבונים הלחים בניכוי הקיטון במכירות בתחום ההיגיינה הנשית. כמו כן, היקף המכירות בחו"ל מהווה כ-91% ממחזור המכירות וקיימת לחברה חשיפה לשינויים בשערי החליפין. השפעת השינויים בשערי החליפין בתקופת הנוכחית מול התקופה המקבילה אשתקד הינה גידול של כ- 4% בהכנסות.הרווח הגולמי הסתכם בכ-84 מיליון שקל לעומת כ-77.8 מיליון שקל ברבעון המקביל – עלייה של כ-8%. העלייה ברווח הגולמי נובעת בין היתר בשל הגידול במכירות ושיפור הרווחיות בתחום פעילות המגבונים הלחים.הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות הסתכם בכ-25.7 מיליון שקל לעומת כ-17.6 מיליון שקל ברבעון המקביל – עלייה של כ-46%.ה-EBITDA מפעילות נמשכת הסתכם בכ-48.3 מיליון שקל לעומת כ-38.3 מיליון שקל ברבעון המקביל – עלייה של כ-26%.הרווח הנקי מפעילות נמשכת הסתכם בכ-9.5 מיליון שקל לעומת כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל – עלייה של כ-37%.הרווח הנקי הסתכם בכ-14.5 מיליון שקל לעומת כ-1.4 מיליון שקל ברבעון המקביל, וכלל רווח מפעילות מופסקת (של המגבונים בארה"ב) של כ-5 מיליון שקל כתוצאה מהסכם הפשרה שגובש לשחרור הפיקדון וסיום הסכם השכירות עבור המרכז הלוגיסטי בהשוואה להפסד ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-31.5 מיליון שקל לעומת כ-34.1 מיליון שקל ברבעון המקביל, בשנה שעברה תזרים המזומנים כלל מימוש מלאי של פעילות המגבונים בארה"ב בסך של כ- 19 מיליון כחלק מהסכם הרכישה.הון עצמי מסתכם ב-416.6 מיליון שקל, ומהווה כ-26.7% מסך המאזן.
 

dw

Well-known member
מנהל
הנייר יורד לאזור ה 1300, מה שמגלם שווי של כ 240 מלש"ח.
לטעמי זה נראה כמו תימחור חסר, בהנחת רווח שנתי של 40-60 מלש"ח. מכפיל רווח 4-5 בסה"כ. :unsure:

מחזיק ולא ממליץ
 
למעלה