חלון תמיד עליון

חלון תמיד עליון

שחלון התוכנית שלכם יהיה מעל כל שאר החלונות. Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long ' פונקציה שיהיה מעל: Private Sub WindowPosUP() SetWindowPos Me.hwnd, -1, 0, 0, 0, 0, 1 Or 2 End Sub ' פונקציה שיהיה רגיל: Private Sub WindowPosDOWN() SetWindowPos Me.hwnd, 1, 0, 0, 0, 0, 1 Or 2 End Sub
 
למעלה