SELLER PROTECTION במיטבו

SELLER PROTECTION במיטבו

זוכרים שהתלוננתי פה על קונה שנתנה לי שלילי ופתחה לי קייס על אי הגעת מוצר, יום אחרי שהמוצע לכאורה הגיע אליה לפי הטראקינג?
היא לא הגיבה לא להתקשרות מצדי ולא לשום דבר אחר מצד פייפאל. אני, מצדי, שלחתי את כל הפרטים המעידים על דך שהפריט כבר נמסר לה.

אז היום סופסוף פייפאל הכריעו. הם הכריעו לטובת הקונה שמגיע לה החזר, אבל מצד שני נתנו לה את ההחזר בעצמם ולא חייבו את החשבון שלי!

כלומר, לפעמים יש צדק!

ג.
 
למעלה