פרשת מצורע

מיקי*

New member
../images/Emo63.gif פרשת מצורע ../images/Emo63.gif

נגע הצרעת ודרכי התשובה "וידבר ד' אל משה לאמר: זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן: ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע-הצרעת מן הצרוע" (ויקרא יד, א-ג) בעוד כי פרשת תזריע התחילה בענין טומאת היולדת, מתחילה פרשתנו בענין טהרת המצורע. בנוסף, נשים לב לכך שהתורה קוראת ל"חולה" פעם "מצורע" ופעם "צרוע". וכן, בעוד שהיינו נוטים לומר בשפתנו כי נרפא הצרוע מנגע-הצרעת, התורה משתמשת בביטוי הפוך, היינו כי נרפא נגע-הצרעת מן הצרוע. אמנם קשים פרטי הענין ודורשים תלמוד להבנתם ואנו נסתפק כאן בכמה הערות הארות כלליות. ונתחיל בכך שכתוב "והובא אל הכהן, ויצא הכהן… וראה הכהן…, וצוה הכהן…". הדגשות אלו באות ללמדנו שלא רק תחילת וסוף הענין בכהן, היינו קביעת הטומאה והטהרה, אלא שכל פעולת הטהרה המבוארת בפרשה צריכה להיות בכהן דוקא. היינו שתפקידו ואחריותו של הכהן אינם מוגבלים לקביעת המצב אלא גם בטיפול המעשי להשלמת היטהרותו של האדם. האדם נקרא המיטהר וכאילו מדובר בפעולה שהאדם המצורע עושה כלפי עצמו, אבל בפועל הכהן מעורב בכל שלבי ההיטהרות. דבר זה מקבל ביטוי גם בכך שהדרך אשר בה המצורע "מובא אל הכהן" היא שהכהן צריך לצאת אליו מכל שלושת המחנות. הטמא אסור לבא אל המחנה ולכן אין ברירה אחרת אלא שהכהן צריך לצאת לקראתו כדי לטפל בטהרתו, והרמז ברור. פעולה זו של הכהן נמצאת בתווך בין קריאת האדם הנגוע בנגע-הצרעת בשם "מצורע" ובין קריאתו בשם "צרוע". מכללי הלשון שבביטוי "מצורע" יש הדגשה לעומת הביטוי "צרוע". "מצורע" הוא לשון פועל, היינו הנפעל של הפיעל. "צרוע" הוא לשון קל והוא אינו פועל אלא תואר. "מצורע" הוא תאור פעולה בעוד כי "צרוע" הוא תאור מצב. כביכול שהמצורע עדין עומד בנסיבות הגורמות למחלתו, בעוד שהצרוע עדין לא נטהר אבל הוא כבר בתהליך של הטיהור. הוא כבר התנתק מהפעולה הגורמת לבעיה ואף על פי שמבחינה מסויימת הוא כבר השתחרר ממנה, הוא עדין זקוק להשלמת הטהרותו ובסוף גם להתכפר מטומאתו. וזה מלמד אותנו פרק בדרכי התשובה והחרטה על חטא. כל עוד שיש לי "נקיפות מצפון" על דבר שעשיתי, הרי שאני עדין אותו האדם שעשה את אותם הדברים. אני טרם השתחררתי מהם, וכמה שזה יכול להשמע כסתירה – שהרי נקיפות מצפון מצביעות על כך שאין אני שלם עם אותם המעשים – הדבר מבטא את העובדה שאני יודע בעצמי שאני עדין מסוגל לאותם המעשים. נקיפות המצפון שלי הן סימן לקיום המחלה. אבל כשאני משתחרר ע"י התשובה מאחיזת החטא בי (נרפא נגע-הצרעת מן הצרוע, היינו שסימני הטומאה נעלמו ועתה צריך האיש עצמו להתרפאות) אז אני יכול עדין להרגיש חרטה על כך שהייתי מסוגל לאותם המעשים, אבל הם שייכים לעבר וכאילו אדם אחר עשה אותם שהרי אני היום לא הייתי יכול לעשותם. ולכן החרטה היא סימן לרפואה. אבל בזאת טרם סיימתי את תהליך התשובה. ההיטהרות הגמורה מן החטא כוללת גם העקירה של סיבת החטא. וזו דורשת דבקות בטוב היינו תשובה מאהבה בנוסף לסור מרע שהיא שלב התשובה מיראה. הכהן שהוא איש החסד, בחינתו של אהרן – אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה – הוא הדמות של המחנך המלווה את האדם לדרכי התשובה מעומקי הטומאה עד השלמת הטהרה. הוא איש החסד אבל לא סלחן. בניגוד לנטיית הפסיכולוגיה המודרנית לבטל את רגשי האשמה על ידי הטפה לכך שלמעשה אין חוק ולכן אין על מה להרגיש אשם, הכהן הוא מי שמטמא את המצורע. והוא יהיה גם מי שיכריז על הטהרותו. יש רע, יש טומאה, והדברים חמורים. טומאה זאת מוציאה את האדם מכל המחנות. לחויה הקיומית של האדם כגר עלי אדמות, כמי שנמצא בגלות בעולם, מתווספת גלות חברתית ובדידות. אבל מצב זה הוא איננו חסר תקנה. יש בכחו של האדם לשוב לאיתנו. לחזור למעמדו ואפילו להתעלות מעל למצבו כפי שהיה לפני ההדרדרות. הנסיון הבלתי רצוי לכתחילה, אחרי שעזב את החטא ונדבק בטוב כי בחר בחיים, מקנה לו "ערך מוסף". ולכן התורה קוראת לאותו האדם "המיטהר" במשך כל התהליך של החזרתו למצב הראשיתי שלו. כי עתה הוא כבר יכול לשוב אל המחנה למרות שחייב עדין לשבת מחוץ לאהלו כי טרם הושלמה כפרתו. ובסוף, ביום השמיני, ייקרא הכהן "מטהר" והוא ייקרא בשם איש – האיש המיטהר, וייאמר עליו אחרי סיום כל התהליך : וכיפר עליו הכהן, וטהר. שבת שלום
 

מיקי*

New member
סגולת ישראל

פרשתנו היא בעצם המשכה של פרשת תזריע, שבה החלה התורה בפירוט דיני המצורע, כאשר פרשתנו עוסקת ברובה במה על המצורע לעשות בכדי להיטהר; וכן בצרעת הבית, מה דינה ומה צריך לעשות בכדי לטהרה. וכפי שאמרנו בשבוע שעבר, המצורע אינו פונה כפי שהיינו מצפים לרופא בכדי לקבל טיפול, אלא לכהן, דבר המלמדנו על מהותה של הצרעת. הטיפול אותו מקבל המצורע מהכהן הוא טיפול אמוני, מחוץ למחנה, בדד, בכדי שיוכל להתכנס אל עצמו ולערוך חשבון נפש לבירור פנימי על מה לקה בצרעת. שהרי הצרעת באה להזהיר את האדם על חטאיו ועל כך שצריך הוא לתקן דרכו; ישנו צורך ברפואת הנפש יותר מרפואת הגוף והאדם צריך לתקן את מידותיו. על כן יש ואין הנגע נרפא מיד בתום ההסגר הראשון, זאת משום שעדיין לא שב בתשובה שלימה, על כן יש צורך להסגירו שנית. גם בהפטרת השבת אנו נפגשים עם אנשים מצורעים; וחז"ל למדונו שארבעת המצורעים הם גיחזי שקולל בהפטרת השבת שעברה שצרעת נעמן, שר צבא ארם, תדבק בו ובזרעו אחריו ושלושת ילדיו. ואכן בתחילת ההפטרה אנו נפגשים אם כך שהם נמצאים מחוץ למחנה "פתח השער", כפי שהוא הדין בנוגע למצורעים. פרשיות תזריע מצורע, העוסקות מתחילתן ועד סופן במצבים קשים בהם נמצא האדם, במשברים מלידתו ועד למותו, מצד הטומאה והנגע (כנגע בגוף, בבית ובבגד), ללמדנו שהמשברים קיימים, עלינו לדעת שבחיים, בעולמנו זה, יש משברים. השאלה מה האדם עושה איתם; אם הוא יודע להשתמש בהם ולהתרומם מהם. אם יודע לקחת את המשבר ולצאת ממנו מחוזק וגדול יותר. ואכן המצורעים שבהפטרה מגיעים למסקנה שהיות ובכל מקרה הינם מנודים ומזי רעב, בגלל המצב הקשה השורר בארץ משום שלא ירד מטר על הארץ מפני מעשיהם הרעים, שמוטב להם ליתן עצמם בידי ארם, כך יוכלו אולי לקבל מזון, או שיומתו על ידיהם, אך מוטב לנסות להציל את עצמם. ואזי מגיעים הם למחנה ארם ומגלים כי אין איש במחנה, הם בוזזים את המחנה לעצמם. או אז מתגלית העצמה האמיתית של עם ישראל, דוקא ע"י המצורעים, המחליטים שמוטל עליהם לגלות זאת לכל העם הפוחדים ממחנה ארם, שמא ימצאם עוון. דוקא מתוך המשברים יכולים אנו לגדול יותר ולגלות עוצמות שלא ידענו על קיומן לפני כן כפי שאומר הראי"ה זצ"ל כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כח המשיח. צריך כח לראות מעבר למשבר לא כשיכור במשלי ה"נותן עיניו בכוסו ורואה כל העולם כולו כמישור". רק אצל השיכור העולם הוא מישור. כל אדם שקצת פיקח יודע שיש עליות ויש ירידות. אולם הגאולה יכולה לבא ולהיגלות ע"י כל אחד, לא רק ע"י מי שנראים לנו שלומי אמוני ישראל, אלא אפילו ע"י מצורעים ודחויים, שגם הם שייכים לעם ישראל. ואולם שלישו של מלך ישראל לא מאמין בסגולת ישראל, הוא אומר לאלישע הטוען שיפתחו ארובות השמים, שלא יתכן שהקב"ה יעשה זאת משום שהעם אינו ראוי. אשר על כן היות וגילה חוסר אמונה בעם, כלומר גילה בעצם חוסר אמונה ביכולתו של העם לשוב בתשובה בכך גילה חוסר אמונה בד', הוא דן את העם כאילו שם את עצמו במקום הקב"ה ומגלה השקפה המפרידה בין חלקי המציאות כאילו שלא יתכן קשר ביניהן. חוסר אמונה שכזה מגלה פגם בפנימיות האישיות עצמה מעבר לסתם קלקול במידות. ועל כן יראה את הנס מתרחש ולא יזכה להינות ממנו וכך היה "וירמסו אותו העם בשער וימת". גם הפרשה וגם ההפטרה באים לגלות לנו שאמנם ישנם משברים אולם יכולים אנו להתגבר עליהם, גם אם לכאורה, כלפי חוץ, נראה שאין אנו ראויים, מכל מקום מבחינת פנמיותנו וסגולתנו המיוחדה לישראל - הרי אנו נגאלים. וכשנשאל פעם מו"ר הרב צבי יהודה זצ"ל למה זה קורה לנו? הלא היו בדורות קודמים צדיקים גדולים ורוב רובו של העם היה שומר תורה ומצוות? וענה הרב זצ"ל עובדה שאין אנו יודעים מי אנחנו באמת... שבת שלום
 

מיקי*

New member
לשון הקודש ולשון הרע

השם של פרשתנו – פרשת מצורע – הינו בעייתי, כמו הפסוק שממנו הוא נלקח: "זֹאת תִּהְיֶה תּוֹרַת הַמְּצֹרָע בְּיוֹם טָהֳרָתו וגו'". עיקר עניו טומאתו של המצורע נמצא בפרשת תזריע וכפי שמשתמע מהפסוק, פרשתנו עוסקת, בחלקה הראשון, דוקא בטהרתו. אבל אם הוא הגיע לשלב שבו הוא מטהר, זאת אומרת שהוא כבר איננו "מצורע". אם כן נראה כאילו יש בפסוק וכתוצאה בשם הפרשה תרתי דסתרי. אם הוא מצורע זה לא יכול להיות יום טהרתו, ואם זה יום טהרתו, הרי שהוא כבר איננו מצורע? או שמא עלינו להבין שכשם שטומאתו של המצורע, כפי שזה מוכח גם בענין צרעת הבית בהמשך פרשתנו, איננו דבר עובדתי אשר מופיע באופן אוטומטי כמו למשל טומאת מת, אלא תלויה היא בקביעת הכהן, כך גם מי שטימא אותו הכהן נשאר בגדר מצורע עד שאין הכהן מכריז עליו שהוא נרפא, או ליתר דיוק כדברי הפסוק "נִרְפָּא נֶגַע הַצָּרַעַת מִן הַצָּרוּעַ". כבר עסקנו בשנה קודמת בשלושת הכינויים "מצורע – צרוע – מטהר" המצביעים על שלבי חזרתו של מי שהיה טמא וחוזר עתה לאיתנו. רק נזכיר כאן שהתארים האלו מראים לנו דרך צורתם הדקדוקית שלא מדובר בענין מציאותי אובייקטיבי אלא בהשפעתו של עניין רוחני-מוסרי על המציאות האובייקטיבית. נוכחותנו בעולם מתבטאת דרך שלוש בחינות שהן מחשבה דיבור ומעשה והדיבור נמצא כמתווך ביו המחשבה והמעשה, או במילים אחרות, הדיבור הינו מקום המפגש בין הרוח והחומר. הדיבור, כדי להיות קיים במציאות משתמש בחמשת מוצאות הפה, זאת אומרת שמבחינה זו תלוי הוא בגשמיות. יחד עם זאת, מוצאות הפה הם רק הכלים של הדיבור, אבל תוכנו הינו לגמרי בלתי גשמי. אולי זאת דוקא כוונת חז"ל בקביעתם שאם צריכים אנו לתת איזו הגדרה למהותו של האדם, הרי הוא "החי המדבר". המצורע חטא דוקא נגד הדיבור שהרי הצרעת היא כידוע תוצאה – עונש, אבל תוצאה – של לשון הרע. זאת אומרת שהמצורע חטא באדם במה שהוא אדם, נגד צורתו המיוחדת של האדם. הוא השתמש לרעה בלשון המיועדת לקודש. בעשותו כך, נמצא הוא "משתף פעולה" עם הנחש הקדמוני. כשם שהוא חטא נגד הדיבור אין טומאתו וטהרתו תלויים אלא בדיבור, ודווקא בדיבורו של מי שמייצג את הקודש בעולמנו, היינו הכהן. מי שנגוע אינו טמא עד שהכהן אינו מכריז עליו וגם איננו טהור והינו עדיין נקרא מצורע עד שאין הכהן מכריז עליו, למרות שעובדתית כבר "נִרְפָּא נֶגַע הַצָּרַעַת מִן הַצָּרוּעַ". דבר זה יכול גם להביננו את הסתירה השניה לכאורה שבפרשתנו. פסוק אחד אומר "וְהוּבָא אֶל הַכֹּהֵן" ופסוק אחד אומר "וְיָצָא הַכֹּהֵן אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה" ורש"י מפרש "חוץ לשלוש מחנות שנשתלח שם בימי חלוטו". ממה שכתוב "והובא אל הכהן" היינו יכולים להבין שהוא נכנס אל תוך המחנה וממה שכתוב "ויצא הכהן" היינו יכולים להבין שהוא יוצא ממחנה כהונה והם נפגשים באמצע. אבל היות והכהן יוצא חוץ לשלוש מחנות, מה טעם "והובא"? אומרים חז"ל במדרש תורת כהנים "מלמד שטומאתו וטהרתו בכהן", זאת אומרת שלא רק דיבורו של הכהן "וטמאו הכהן", "וטהרו הכהן" האמורים בפרשת תזריע קובעים את מצבו, אלא שגם הפעולות הקשורות לטהרתו צריכות להיות בכהן, מי שיש בו לכתחילה התכונות שנגדן חטא המצורע בלשונו הרע, התכונות של אהרון "אוהב שלום ורודף שלום". שבת שלום
 

מיקי*

New member
אני תכננתי לבא ביום חמישי הזה (כלומר אתמול)

עד שהבי"ס החיט שלומדים היום. אני מתכנן אולי לבא ביום חמישי הבא אם זה מתקיים.
 
שבוע הבא בטוח לא אוכל....

<בכלל יהיה שבוע הבא?> אבל אחרי פסח נורא, נורא, נ-ו-ר-א בא לי ללכת. יהיה נחמד לפגוש פרצופי/ניקים מוכרים
 
למעלה