פורומים חדשים בתפוז אנשים

../images/Emo41.gifפורומים חדשים בתפוז אנשים../images/Emo41.gif

מפאת הכמות הרבה של הפורומים החדשים, לא נפרסם היום קישורים פעילים, אלא את הכתובות המקוצרות של הפורומים. את הכתובת הרצויה תוכלו להעתיק לחלון הכתובת בדפדפן ולהגיע ישירות אל הפורום המועדף עליכם. תודה.
פורום תמיכה לחולי פרקינסון ומשפחותיהם - פורום פרקינסון http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?id=1108
תמיד מתחילים במסגרת- פורום פאזלים. http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?id=1109
לחלוק ולפרוק לתמוך ולהתמך פורום הריון לאחר אובדן -תמיכה http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?id=1111
תמיד אותו חלום, פורום מרי לו http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?id=1112
זה הזמן לקחת את השליטה לידיכם ולחולל שינוי בחייכם עם פורום השנה שלי – תוכנית לשינוי http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?id=1113
רומא לא נבנתה ביום אחד - פורום אדריכלות http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?id=1114
הפורום הרשמי של להקת הבנות המצליחה הדיימנד'Z פורום דיימנדז http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?id=1116
גלישה נעימה
 
הנה שיר שאני מקדישה לשני אנשים ש

מלאו חלק נכבד מחיי נאלצתי להיפרד היתה לי שנה ממש קשה בלעדכם
 

tipid

New member
פרשת השבוע- כי תצא!

פרשת כי תצא – אריכות ימים מאת: מתפלל בית הכנסת בפרשתינו – פרשת כי תצא, אנו עוסקים בין השאר בנושא "שילוח הקן". כתוב בפרשה: "כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך… שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען יטב לך והארכת ימים". (דברים כ"ב ו'-ז'). במדרש רבה נאמר בנושא: "לא גילה הקב"ה מתן שכרן של מצוות חוץ משתי מצוות – כיבוד אב ואם, ושילוח הקן". אמר הקב"ה שמי שישמור שתי המצוות אלו אזי – ייטב לו והוא יאריך ימים. שואל בעל מעדני מלך, הרי מוצאים אנו בעוד מקומות את הברכה של אריכות ימים כמו "שום תשים עליך מלך… למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו" (דברים י"ז כ'), וכן מצינו זאת בפרשת קריאת שמע "למען ירבו ימיכם…", אז מהו החידוש של מדרש רבה. אלא מסתבר שמדרש רבה מונה כאן שתי ברכות לאריכות ימים שעליהן מוסיף הכתוב את המילים "למען ייטב לך" – לא רק חיים ארוכים צפויים למקיים מצוות אלו, אלא גם חיים טובים, וכל זאת נאמר רק בכיבוד אב ואם, ובשילוח הקן. במסכת יבמות (נ' ע"א), עוסקת הסוגיה בסגולות שונות לאריכות ימים. בסוגיה קיימת מחלוקת מעניינת בין רבי עקיבא לחכמים. לדעת רבי עקיבא נגזר על האדם בשעת לידתו כמה שנים הוא יחיה. אם זכה – אזי הוא יחיה את הקצוב לו, ואם הוא לא זכה – אזי פוחתים לו מימי חייו. לעומת זאת, חכמים סוברים שעל ידי ריבוי זכויות, יכול אדם להוסיף על השנים שגזרו עליו משמים בשעת לידתו. מקשים חכמים על ר' עקיבא הרי כשחלה חזקיהו מלך יהודה, ונגזר עליו למות, והתפלל ועשה תשובה, אזי הוסיפו לו חמש עשרה שנה (מלכים ב' כ' ו'), מכאן שיש אפשרות להוסיף לשנות חיי האדם. אמר להם ר' עקיבא שהשנים שנוספו כביכול לחזקיהו המלך, היו מיועדות לו מלכתחילה, ובעצם לא נוסף לו דבר, והוא מביא אסמכתא לכך מפסוקים שונים. לפי שיטת רבי עקיבא, עלינו לברר הכיצד שייך שהאדם יתפלל על אריכות ימים ושנים באומרו בתפילת החודש "ותיתן לנו חיים ארוכים"? הרי לטענת ר' עקיבא אין מוסיפים לאדם על ימי חייו. לכן לשיטת ר' עקיבא, היה על האדם להתפלל שלא יקצרו את חייו, וכיצד אנו מתפללים שנזכה לאריכות ימים? ובכלל, מהו הסוד לאריכות ימים, סוד שוודאי שכל אחד מאתנו רוצה לדעת. בעניין זה יש מספר תשובות: התוספות על המקום במסכת יבמות, ועוד ראשונים אומרים, שאף לפי שיטת רבי עקיבא יתכן שיתווספו שנים לשנות חיי האדם. תוספת חיים אלו נובעת מחייהם של אותם אנשים שחטאו ומתו בקיצור ימים. הדבר אינו נחשב לתוספת, משום שבמקרה זה לא מתווספות שנים חדשות בעולם הזה שלא הוקצבו מלכתחילה, שהרי שנים ניתנו לרשע בעת לידתו, ועתה הן מועברות לצדיק שינצל אותן כראוי. ה"בן איש חי" מסביר שדברי ר' עקיבא נאמרו רק כלפי מי שהוא בעל שררה, כמו חזקיהו המלך שעליו נסב הדיון בהמשך הגמרא. לבעל שררה שכזה אין מוסיפים על שנותיו משום ש"אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא הנימה" (שבת ל' ע"א). אך לגבי אנשים פשוטים אין בעיה, והם יכולים להתפלל ולזכות באריכות ימים. בעל "פתח דברים" מסביר שאמר ר' עקיבא שאין מוסיפים לאדם שנים מעבר לקצוב לו, זה רק כאשר האדם אינו מעביר על מידותיו. לעומת זאת, אם אדם מעביר על מידותיו אזי מעבירים ממנו את הגזירה שקצבו לו לחיות מספר שנים מוגבל, והוא יכול לזכות בשנים נוספות. לכן אמר ר' עקיבא את מה לאמר לגבי חזקיהו מלך יהודה דווקא, שהיה אסור לו להעביר על מידותיו שהרי "מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול". ולכן חזקיהו המלך עצמו לא היה יכול לזכות בסגולה התקפה לכל אחד מאתנו, שכל המעביר על מידותיו מאריכים לו ימיו ושנותיו. ה"כתב סופר" מביא סגולה נפלאה אחרת לאריכות ימים שמועילה אף לדעת ר' עקיבא. על פי הפסוק "והותירך ה' אלוקיך לטובה …בפרי בטנך" (דברים ל' ט'), נלמד שהקב"ה משאיר את האדם בעולם אף אם מלאו שנותיו, וזאת בכדי שידריך את בניו ובני ביתו בדרך הישרה, ובפסוק זה רמוזים הדברים שבעבור שתחנך את פרי בטנך, הקב"ה יותירך לחיות. ולפי ה"כתב סופר" גם רבי עקיבא מודה שבאופן שכזה, מאריכים את חייו של האדם. במסכת מגילה (כח' ע"א), מובא בסוגייה מקרים רבים בהם שאלו תלמידים את רבותיהם "במה הארכת ימים" – בזכות מה הארכת ימים. התקבלו תשובות שונות ומשונות, אך המשותף לכל התשובות היה שהם דקדקו במצוות. נשאלת השאלה הרי אמרו חז"ל (קידושין ל"ט ע"ב), ששכר המצוות אינו משולם בעולם הזה, אלא בעולם הבא בלבד, אם כן כיצד הסבירו החכמים את זכייתם באריכות ימים בעולם הזה, בשכר קיום המצוות? תירץ הריעב"ץ ואמר שכוונת חז"ל הייתה שאמנם שכר קיום גוף המצוות, יינתן באמת בעולם הבא, אך על הידור מצווה או על קיום מצווה שהאדם אינו חייב לעשותה ומקיימה לפנים משורת הדין, מקבלים שכר אף בעולם הזה. לכן זכו כל אותם תנאים לאריכות ימים, כי הם דקדקו במצוות, הרבה יותר מכפי שהיו חייבים. מכל זאת נוכל ללמוד שכל אדם המעביר על מידותיו, המשקיע בחינוך בניו ובני ביתו, ומקיים מצוות בהידור ולפנים משורת הדין, זוכה לאריכות ימים ולשכר גבוה גם בעולם הזה, ולא רק בעולם הבא. מי ייתן שנהייה ראויים לכך. ברכת שבת שלום אני מאחלת לחברי הפורום ברכת שבת שלום מלווה בשקט בריאות אושר נחת וחיוך על שפתותינו עם הרבה חום ואהבה מעומק הלב תמר
 

tipid

New member
פרשת שבוע-פרשת כי תבוא.

""תחת אשר לא עבדת את ה'' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב" (דברים כ"ח מ"ז) ותמוה הדבר: מדוע מגיע עונש חמור על חטא לכאורה פעוט - על חוסר שמחה בעבודת ה''? מסביר הגאון מאוסטרובצא על דרך הדרש שהתביעה היא שלא מספיק שלא עבדתם את ה'' אלא עשיתם זאת בשמחה ובטוב לבב. ועל זה הדך ביאר את האמור במגילה יב. מדוע נתחייבו שונאיהם של ישראל [הכוונה לעם ישראל] באותו הדור כלייה? מפני שנהנהו מסעודתו של רשע [אחשורוש] וגם שם הכוונה לא רק שאכלו אצל אחשורוש אלא גם נהנו מהסעודה אצלו וע"כ נענשו. (הגאון מאוסטרובצא) שבת שלום
 

tipid

New member
באזר לרווחת חולי הלופוס

ביום שני ה-06.09.04 בשעה 19.30 מתקיים באזר לרווחת חולי הלופוס. הבאזר יתקיים ברמת-גן ברחוב האם 2. רצ"ב קישור: http://www.drc.co.il/html
 

tipid

New member
דבר מה ש קיבלתי באי-מייל.לוח שנה -

.פרי יצירתם של ילדי מרכז שניידר שהכסף ישמש לפרוייקטים המיוחדים של המרכז החינוכי הי חברה כמו בכל שנה ילדי בית החולים שניידר יצרו לוחות שנה - פרוייקט "פנים אל פנים" של ילדי מרכז שניידר. כל ההכנסות ממכירת לוחות השנה מיועדות לפרוייקטים המיוחדים של המרכז החינוכי. המרכז החינוכי הוא בי"ס השייך לחינוך המיוחד במשרד החינוך והכולל עשרים וחמש מורות. דוגמה לפרוייקטים של המרכז: למידה מרחוק, הכנה לבגרויות (תוך כדיאישפוז), עבודות אומנות, תרפיסטיות (במוסיקה, באמנות וכו´) ועוד.. . אתם מוזמנים לקנות לוח שנה לכל ולתרום לפרוייקטים החשובים של המרכז הזה. http://www.bsh.co.il/forums/ShowMessage2.asp?id=516325&Fnumber=100&SunId=0 יום טוב ותודה דורון יום טוב ותודה דורון אתם מוזמנים לקנות לוח שנה לכל ולתרום לפרוייקטים החשובים של המרכז הזה. http://www.bsh.co.il/forums/ShowMessage2.asp?id=516325&Fnumber=100&SunId=0 יום טוב ותודה דורון הי חברה כמו בכל שנה ילדי בית החולים שניידר יצרו לוחות שנה - פרוייקט "פנים אל פנים" של ילדי מרכז שניידר. כל ההכנסות ממכירת לוחות השנה מיועדות לפרוייקטים המיוחדים של המרכז החינוכי. המרכז החינוכי הוא בי"ס השייך לחינוך המיוחד במשרד החינוך והכולל עשרים וחמש מורות. דוגמה לפרוייקטים של המרכז: למידה מרחוק, הכנה לבגרויות (תוך כדי אישפוז), עבודות אומנות, תרפיסטיות (במוסיקה, באמנות וכו´) ועוד.. . אתם מוזמנים לקנות לוח שנה לכל ולתרום לפרוייקטים החשובים של המרכז הזה. http://www.bsh.co.il/forums/ShowMessage2.asp?id=516325&Fnumber=100&SunId=0 יום טוב ותודה דורון
 
למעלה