עבירת מוסר ? העמדה לדין ?

Just ice

New member
../images/Emo41.gif עבירת מוסר ? העמדה לדין ?

1. מהי בדיוק עבירת מוסר ? מה הגדרתה ? אילו עבירות היא כוללת ? 2. מה נעשה למי שנתפס עובר עבירת מוסר ? האם יש העמדה לדין ?
 

learned hand

New member
עבירות מין

הכותרת של הפרק בחוק העונשין, שבו הסעיפים העוסקים בעבירות מין הוגדר בעבר כ"עבירות מוסר". חלק מהעבירות בוטלו עם השנים (כמו איסור משכב זכר). המדובר הוא בסימן ה בפרק י לחוק העונשין, שנושאו עבירות מין. סימן ה שנתקבל בחוק העונשין (תיקון מס' 22), התשמ"ח-1988, החליף סימן שנושאו היה עבירות מוסר (סעיפים 360-345)והיווה נוסח חדש לפקודת החוק הפלילי, 1936, המנדטורית. פקודת החוק הפלילי החליפה פקודה מנדטורית משנת 1927, שתיקנה את החוק העות'מני בנושא עבירות נגד המוסר - CRIMINAL LAW AMENDMENT ORDINANCE, 1927. השופט חשין התייחס לכך באחד מפסקי הדין: ע"פ 3520/91 - הלנה תורג'מן נ' מדינת ישראל . פ"ד מז(1), 441 ,עמ' 465-466. ======================================== אשר לשיפוטן של "עבירות מוסר" לגופן, אהיה זהיר בדבריי. אני מסכים כי מקום ש"עבירת מוסר" נעברת בנסיבות של ניצול מצוקה, במקום שיש יחסי-תלות, שעה שהנאשם מפעיל השפעה בלתי ראויה על קורבנו, ובנסיבות כיוצא באלו, ראוי שהמשפט יאמר דברו צלול וברור. ואולם לעניין אכיפת " מוסר מקובל" באמצעות החוק הפלילי, אזכיר כי הדעה אינה אחת ויחידה, ושאלה גדולה היא באשר לאכיפת המוסר באמצעות החוק הפלילי; כך ככלל, ולא כל שכן בחברה המתירנית של ימינו. ראה: פרופ' א' רובינשטיין, אכיפת מוסר בחברה מתירנית (תשל"ה). רובינשטיין דן, בין השאר, בוויכוח הנודע שבין פרופ' הארט (H.L.A. HART) בסיפרו (AND MORALITY (1962 LAW, LIBERTY לבין לורד דבלין (LORD DEVLIN) בהרצאה שנשא לפני האקדמיה הבריטית בשנת 1959 וכותרתה THE ENFORCEMENT OF MORALS, והכל על רקע דו"ח ועדת וולפנדן (WOLFENDEN COMMITTEE) משנת 1957, על עבירות ההומו- סקסואליות והזנות (סיפרו של פרופ' הארט ראה אור אף בעברית: חוק, חירות ומוסר, והקדימה לו פרופ' רות גביזון). ראה עוד: ד"ר עדי פרוש, "החוק כמכשיר לאכיפת מוסר" עיון, רבעון פילוסופי כ"ו (תשל"ה) 146; דו"ח הוועדה לבדיקת בעיות הזנות, 1977 (ועדת השופטת בן-עיתו), ביחוד פרק ב' ("חוק ומוסר"). ראה עוד: ת"פ (ת"א) 231/88 פרץ, פ"מ תש"ן(ב') 23-22 ,16 (מפי כב' השופטת שרה סירוטה). כל אלו שאלות - של חוק ומוסר והיחס ביניהם - שאלות גדולות הן, ובגזירת העונש - להבדילה מהרשעה בדין - רב לו ידו של בית-המשפט ליתן ביטוי להשקפה זו או אחרת הרווחת בחברה. שלא כחבריי, אבקש להשאיר שאלות אלו בצריך עיון - והרי אין הן תובעות הכרעה בהן - ולו הוספתי לא הייתי מספיק.
 

Just ice

New member
../images/Emo35.gif../images/Emo35.gif

1. האם רק עבירות מין ? מה לגבי עיסוק בקזינו לא חוקי למשל ? 2. האם על עבירות מוסר יש העמדה לדין פלילי ?
 

שילה1

New member
עכשיו הבנתי אותך.אין כל קשר בין

"עבירות מוסר" לבין "מחלק מוסר" במשטרה.מחלק זה עוסק גם בעבירות מין לסוגיהן,וגם בהימורים בלתי חוקיים. לעיתים יש "העמדה לדין" בגין עבירת מין,הכל לפי העניין,וגם ניהול קזינו מהווה עילה,אלא שדי נדיר,בשל סוג העבירה והאפשרות לסיים תיק פלילי שכזה די מהר. מאחר ומדברים על עבירות על פי חוק העונשין,אלה עבירות פליליות,ובגינן ניתן לעמוד לדין.
 

Just ice

New member
תודה, אני אהיה יותר ספציפי :

1. הבנתי כעת שניהול קזינו מטופל ע"י מחלק מוסר במשטרה, אבל האם ניהול קזינו גם נחשב לעבירת מוסר ? (הבנתי שלא.. ?) 2. האם ניתן להעמיד לדין בגין ניהול קזינו ? האם זו עבירה פלילית ? מה העונש שבצידה ? תודה !
 

kobik15

New member
הנה הדין בארץ

סימן י"ב: משחקים אסורים, הגרלות והימורים הגדרות 224. בסימן זה - "משחק אסור" - משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף, או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת; "מקום משחקים אסורים" - חצרים שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים, בין שהם פתוחים לציבור ובין שהם פתוחים לבני אדם מסויימים בלבד, ואין נפקא מינה אם הם מוחזקים גם למטרה אחרת; "הגרלה" - כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף,בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת; "הימור" - כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בניחושו של דבר, לרבות הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות בספורט. איסור הגרלות והימורים 225. המארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס עשרים וחמישה אלפים לירות. איסור משחקים 226. המשחק משחק אסור, דינו - מאסר שנה אחת או הקנס האמור בסעיף 61(א)(2). השתתפות בעריכת הגרלות והימורים 227. המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים, או כל דבר אחר, הבאים להעיד על זכות להשתתף בהגרלה או בהימור, וכן המדפיס או המפרסם הודעה על הגרלה או על הימור, דינו – מאסר שנה אחת כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3). איסור החזקה או הנהלה 228. המחזיק או מנהל מקום משחקים אסורים, או מקום לעריכת הגרלות או הימורים, או מקום שלא קוים לגביו צו לפי סעיף 229, דינו - מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4); המשכיר חצרים או מרשה את השימוש בהם בידיעה שישמשו מקום למשחקים אסורים או לעריכת הגרלות או הימורים, דינו - מאסר ששה חדשים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3). סגירת מקומות 229. (א) מפקד משטרת מחוז במשטרת ישראל רשאי להורות על סגירתו - (1) של מקום משחקים אסורים או מקום לעריכת הגרלות או הימורים; (2) של מקום המשמש לעריכת משחקים בקלפים, במכונות משחק וכיוצא באלה, אף אם אלה אינם בגדר משחק אסור ואף אם ניתן למקום רשיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968, אם הוא סברו שהמשך קיומו עלול לפגוע בשלום הציבור או בטובת תושבי הסביבה או להביא לעבריינות, לרבות לעריכת משחק אסור. (ב) הרואה עצמו נפגע על ידי צו לפי סעיף קטן (א) רשאי לעתור לביטולו לבית המשפט לענינים מינהליים. (ג) הגשת בקשה לפי סעיף קטן (ב) לא תעכב את ביצועו של הצו אלא על פי החלטת בית- המשפט. נסיבות מיוחדות 230. הוראות סעיפים 225 עד 228 לא יחולו על משחק, הגרלה או הימור שנתמלאו בהם שלוש אלה: (1) עריכתם מכוונת לחוג אנשים מסויים; (2) אינם חורגים מגדר שעשוע או בידור; (3) אינם נערכים במקום משחקים אסורים או במקום לעריכת הגרלות או הימורים. היתר 231. (א) הוראות סימן זה לא יחולו - (1) על סוגי הגרלות או על הגרלה מסויימת, אשר לעריכתם ניתן מראש היתר מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך; (2) על הימורים או הימור מסויים, שעורך מפעל הפיס בהיתר מראש מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך, ובלבד שההימורים שייערכו כאמור לא יהיו על תוצאות של משחקים ותחרויות בספורט. (ב) הודעה על מתן היתר לפי סעיף זה תפורסם ברשומות. ראיות 232. במשפט על עבירה בשל משחק אסור לפי סימן זה - (1) רשאי בית-המשפט להרשיע את הנאשם על יסוד עדות שותף לעבירה גם אם אין לה סיוע; (2) פסק-דין במשפט פלילי שנקבע בו כי במקום פלוני נערך משחק אסור, מותר לקבלו כראיה על כך בכל משפט אחר לפי סימן זה, ואין נפקא מינה מי היה הנאשם. חזקות 233. לענין סימן זה - ובלי למעט מכל דרך הוכחה אחרת - (1) הנמצא במקום משחקים אסורים, והיה לקצין משטרה יסוד להניח שמשחקים בו משחקים אסורים אותה שעה, רואים אותו כאילו הוא משחק בו משחק אסור, כל עוד לא הוכיח שנמצא במקום למטרה אחרת בלבד; (2) רואים משחק בקלפים, בקוביות או במכונת משחק כמשחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, כל עוד לא הוכח ההיפך; (3) רואים חצרים כמקום שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים - (א) אם נערך בהם משחק אסור לפחות שתי פעמים תוך ששה חדשים שקדמו לביצוע העבירה בידי הנאשם, כל עוד לא הוכח ההיפך; ואין נפקא מינה, לגבי הנאשם בהחזקתם, אם החזיק בהם כל תקופה זו ואם מקצתה; (ב) אם שימשו מועדון למשחקים בקלפים, ונערך בהם משחק אסור לפחות פעם אחת תוך ששה חדשים שקדמו לביצוע העבירה בידי הנאשם. חילוט מכשירי משחק 234. הורשע אדם בעבירה לפי סימן זה, רשאי בית-המשפט לצוות שכלים או מכשירים או דבר אחר ששימשו לעריכת המשחק, ההגרלה או ההימור יחולטו לאוצר המדינה, ואין נפקא מינה אם הנאשם הוא בעלם או לאו. חילוט מכשירי עבירה 235. (א) היה לשוטר יסוד סביר להניח כי כלים או מכשירים, כרטיסים או כל דבר אחר שימשו לארגונם או לעריכתם של משחק, הגרלה או הימור אסורים, רשאי הוא לתפסם, ורשאי הוא לתפוס כספים, או דבר אחר, שהיה לו יסוד סביר להניח שנתקבלו כתוצאה מארגון המשחק, ההגרלה או ההימור האסורים או מעריכתם. (ב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לענין סעיף קטן (א). (ג) נוכח בית-המשפט כי דברים שנתפסו כאמור בסעיף קטן (א), למעט כספים, שימשו לארגונם או לעריכתם של משחק, הגרלה או הימור אסורים, או שנתקבלו כתוצאה מארגונם או מעריכתם, רשאי הוא לצוות, על פי בקשת שוטר או תובע, כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה - 1965, על חילוטם לאוצר המדינה, אף אם לא הורשע אדם בעבירה בשל המשחק, ההגרלה או ההימור האסורים.
 

kobik15

New member
איזה מפונק...תתאמץ.

לגבי השאלה הראשונה: מאז שינויו של סימן ה' מ"עבירות כנגד המוסר" ל"עבירות מין" אין יותר עבירות שמוגדרות מעצם טיבן כעבירות נגד המוסר. (המשפט הפלילי, בגדול, הגיע למסקנה שתפקידו למנוע נזק לחברה ולא להיות המחנך של הציבור). לגבי השאלה השנייה: "המחזיק או מנהל מקום משחקים אסורים, או מקום לעריכת הגרלות או הימורים, או מקום שלא קוים לגביו צו לפי סעיף 229, דינו - מאסר שלוש שנים"
 

Just ice

New member
../images/Emo41.gif סיכום ../images/Emo35.gif

אין היום עבירות שנקראות "עבירות מוסר", פעם עבירת מין נחשבה לכזו, היום זה פשוט תחת קטגוריה של עבירת מין.
ניהול קזינו זו עבירה פלילית, שניתן בגינה להעמיד לדין פלילי, ואף לשבת בכלא. 1. האם הבנתי נכון ? 2. האם השחקן "התמים" המשחק בקזינו הלא חוקי, עובר עבירה ? תודה !
 
למעלה