תקציר השיעור השבועי

  • פותח הנושא mgb
  • פורסם בתאריך

mgb

New member
../images/Emo37.gifתקציר השיעור השבועי../images/Emo27.gif

בס"ד תודה רבה לכל מי שהשתתף! מקווה לראות את כולכם בשבוע הבא: יום חמישי ב-22:00. הערה: אם לא יחול שינוי במיקום השיעור(וצפוי להיות כזה) עדיין בצ'טTV. על הנושא תבוא הודעה נפרדת! בברכה ************************************************** בבקשה כאן **************************************************
 
הנה תקציר השיעור

mgb, הסלולאריים לא רואים את הלינקים הללו. לכן רצוי להכניס את התוכן בעצמו. הנה התקציר: ערב טוב לכולם! אני שמח מאוד על הזכות לייסד שיעור תורני באינטרנט בכלל ובפורום תושב"ע בפרט.. מילות מספר לגבי מהלך השיעור: 1)היות שמתכונת זו של השיעור חדשה לי, לפחות. אבקש מכבודכם מעט סבלנות והבנה.. 2)השיעור מחולק ל-3 חלקים. חלק ראשון: הצגת הנושא והשאלות חלק שני: החלק שלכם - נשמע את דעתכם על השאלות כולל נסיונות יישוב הקושיות חלק שלישי: אציג את יישוב השאלות. 3)שאלות במהלך החלק הראשון, רצוי להמתין עד תומו כדי שלא להפריע להבנת הדברים. 4)אם בכ"ז מישהו מתקשה להבין דבר מסוים ניתן לקרוא לי בפרטי אבל לא "ללחוץ "!! 5)במידה ונכנס "טרול", אבקש שלא להתייחס אליו! באם הדבר יפריע למהלך השיעור אשתמש ב"הרחקה"!! 6)בכל מקרה, אם אני מסיים משפט עם 3 נקודות כאלה... לנסות להמתין לסיום המשפט עם נקודה אחת. <<קישורים רלוונטיים>> 1)עבור אלה המתקשים בהבנת המילים בארמית יש בקישורי הפורום מילון ארמי עברי. גם בכתובת זו ניתן להגיע למילון: http://www.safa-ivrit.org/imported/aramaic.php 2)לעיון בגמרא ניתן גם דרך הקישורים "מאגרי מידע" או בכתובת הבאה: http://kodesh.snunit.k12.il/ <<הצגת הנושא>> הנושא שכאמור שנדבר עליו הערב יהיה בעניין "אסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנה".. הנושא הזה נבחר היות שמצאנו בפרשת השבוע לכאורה דוגמא הפוכה להלכה זו! בפרשתנו "חיי-שרה" אנו קוראים שאברהם שולח את אליעזר עבדו למצוא ולקדש אשה ליצחק... זאת ללא שיצחק רואה את רבקה לפני כן. <<הצגת השאלות>> הקדמה קטנה: במשנה ראשונה של מסכת קידושין למדנו אופן "קידושי-אשה".. ואחד האופנים הוא ע"י "פרוטה" או "שווה-פרוטה" ... מה שנהוג היום לקדש באמצעות טבעת. במסכת קידושין (דף מ"א עמוד א) נאמרו במשנה שתי הלכות: 1)האיש מקדש בו ובשלוחו וזוהי ה"רישא" של המשנה.. 2) האשה מתקדשת בה ובשלוחה וזוהי ה"סיפא" של המשנה... (המשך המשנה לא קשור לענייננו). כלומר שלשאיש ישנה האפשרות לקדש אישה בעצמו או על ידי שליח... וכן האישה- או בעצמה או ע"י שליח. בגמרא מובאת דעתו של רב יהודה בשם רבו רב.. שאסור לקדש אשה בלי שהוא רואה אותה והטעם הוא:.. שמא שכשיראה אותה, לא תמצא חן בעיניו ואז יבטל מצוות:.. "ואהבת לרעך כמוך" שהרי כל חייו לא יאהב אותה. מכאן לשאלה הראשונה: למה רב יהודה לא מביא את הפסוק היותר מתאים לכאורה: "לא תשנא את אחיך בלבבך"? בספר "נודע ביהודה" מובאת שאלה ששאל הרב יצחק הלוי הורוויץ: הגמ' במסכת בבא מציעא דף י' עמוד ב' דנה בדיני שליח ומשלח... מתי ניתן למנות שליח, מי יכול להיות שליח ומי יכול למנות שליח... ממסקנת הגמ' עולה שאם אדם ממנה שליח לעשות עבורו עבירה... ראשית, אין מעשה העבירה מתייחס למשלח אלא לשליח.. והנוגע לענייננו, שהיות שנעשתה עבירה...אין תוקף למעשה השליחות והמעשה הקידושין -בטל! מכאן שאלה שניה: אם נאמר שאסור לקדש אשה ע"י שליח בלי שהבעל רואה אותה מראש... איך יתכן שבמשנה למדנו שניתן לקדש אישה או בעצמו או ע"י שליח? שאלה שלישית: רש"י כותב בפירושו על הגמ' בקידושין ש"מצווה שיראנה".. והשאלה מדוע נקט לשון מצווה והרי הגמ' אומרת שיש כאן איסור! בסגנון דומה יש לשאול על דברי הסמ"ג (עשין מ"ח) שכתב: "אין ראוי לקדש אשה עד שיראנה", ולא : "אסור לקדש אשה עד שיראנה".. שאלה רביעית: המפרשים על התורה והגמ' בבא בתרא דף ט"ז עמוד א' מקשים... מדוע לא הקפיד אברהם על דין זה כששלח את אליעזר? שאלה חמישית: הגמ' בסיפא טוענת שהיות שאשה אינה מצווה על פו"ר... אין עליה איסור להתקדש ע"י שליח... והרי אם היא מתקדשת ע"י שליח הבעל, היא מחטיאה אותו... שהרי יש איסור: "לפני עיוור לא תתן מיכשול" ! ואם-כן שוב בגלל העבירה הזו הקידושין אמורים להתבטל ! יתרה מכך, טוען בספר "ים של שלמה":.. שהר"ן סבור שגם אם נאמר שאישה אינה מצווה על פו"ר... אבל כאשר היא מתקדשת לאיש היא מקיימת מצווה... שהרי היא מסייעת לו במצווה המוטלת עליו... ולפי דברי הר"ן שואל היש"ש:... אם אינה מצווה על פו"ר למה המשנה כותבת : "מצווה בה יותר מבשלוחה"? והרי עליה אין מצווה ובודאי שלא ע"י שליח!! ********************************************************************* ********************************************************************* <<<התירוצים>>> הנוב"י מתרץ שני תירוצים: א) שכל דין שנאמר במשנה הוא רק לכתחילה... בדיעבד ודאי שאין איסור..כמבואר בב"י שאם אינו יכול בעצמו... מותר ע"י שליח. ב)גם אם נאמר שיש איסור ע"י שליח ... הרי כל האיסור לקדש ע"י שליח אינו פסול בעצם מעשה הקידושין... שהוא דבר חיצוני למעשה הקידושין, אלא "שמא תתגנה עליו"! ולכן אם גומר בדעתו שמסכים אף שהשליח יקדש עבורו... אין כאן איסור כלל.. כי מטעם האיסור נראה ברור שזה תלוי בדעתו... ובמקרה שמסכים מראש לא נאמר "אין שליח לדבר עבירה"! יישוב הסמ"ג על פי ס' "דברי שלום": מכך שנקט הסמ"ג לשון: "אין ראוי.." ולא "אסור לקדש" וכו... מוכחים לאמר שהבין שהגמ' אינה סוברת שזה איסור ממש... אלא "כך מצוות חכמים..וראוי לעשות כן.." כן דעת ה"התורה תמימה"... שמצינו לשון איסור בהרבה מקומות בגמרא... ובכל זאת למעשה אין אלה איסורים ממש אלא ...אין ראוי. כך למשל, הגמ' בתענית י"א עמוד א': "אמר ריש לקיש: אסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון שנאמר: (בראשית מא) וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב.." ולמעשה רואים שחכמים לא ראו בעין יפה הנהגה כזו... ולא אסרו ממש כשאר איסורים. וכשיש סיבה מיוחדת אפילו התירו בלי שום איסור, למשל: במקרה של "חשוכי ילדים" שמותר אף בשנות רעב.. ומכאן ניתן להבין את המקרה בפרשתנו: א. מקרה חושב של בניית האומה הישראלית חשוב דיו... ב.יצחק שסמך על אביו שסמך על אליעזר... לא חשש מי תהיה המיועדת ולכן מראש קיבל את הבחירה.. כמו שאביו בעצמו לא ראה א תאמו שרה לפני שקידשה... כמו שמסבירים חז"ל על הפסוק(ורש"י מצטט בפירושו שם): "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את..." בברכה
 
למעלה