פנינים של רבי נחמן מברסלב

../images/Emo151.gifפנינים של רבי נחמן מברסלב

אמר"אני הוליך אתכם בדרך חדש שלא היה מעולם איך אפשר שלא יחלקו עלי מאחר שאני הולך בדרך חדש שעדיין לא הלך בו אדם מעולם אף על פי שהוא דרך ישן מאוד אע"פ כן הוא חדש לגמרי ". אמר "אם היה שומע הבעל שם טוב תורתי היה אצלו גם כן חידוש אם רשב"י היה שומע תורתי היה גם כן חידוש אז." "אני רוצה להכניס יראה באנשי יראה נפלאה שעדיין לא היתה יראה כזו בעולם." אמר לעניין המפורסמים של שקר כי על הבעל דבר קשה מאוד לטרוח עם כל העולם להטעותם מדרך הישר על כן העמיד מפורסם אחד במקום פלוני. אמר על אנשי שלומנו ש"קשה להם שירימו עצמם להנהיג ברבות והתנשאות מחמת שהכנסתי בהם אמת הרבה יותר מיד" "הפחות שבאנשי אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאוד" "ומי שיתקרב לאנ"ש ואפילו מי שרק יגע בהם בוודאי יהיה איש כשר ולא איש כשר בלבד כי אם אפילו צדיק גדול מאוד יהיה מי שיזכה להתקרב לאנשים שלי " "אמר אני נהר המטהר מכל הכתמים" "אני אילן נאה ונפלא מאוד עם עפים נפלאים מאוד ולמטה אני מונח בארץ ממש אם הייתי רוצה לגלות מאיתי היו כל העולם רצים אחרי אני יודע בבור שאני מנהיג הדור היחידי בעולם ואין מנהיג כמוני" "עוד יהיה זמן שתיהיו מתגעגעים מאוד על שהיה בידכם חידוש כזה נפלא ועזבתם אותו" כבר גמרתי ואגמור לעתיד יהיה כל העולם אנשי ברסלב ונתתי לכם לב בשר אותיות ברסלב!
 
מה שאמר רבי נחמן על עצמו!../images/Emo151.gif

מה שאמר רבינו נחמן מברסלב זי"ע על עצמו v"אני אילן נאה ונפלא מאד עם ענפים נפלאים מאד ולמטה אני מונח בארץ ממש". v חידוש כמוני לא היה ולא יהיה". v"עוד יאמרו בימים הבאים האח היה זה רבי נחמן, כי יתגעגעו מאד אחרי". v אמר: "אותי צריכים כל העולם..אתם יודעים בעצמכם איך אתם צריכים אותי אלא אפילו כל הצדיקים צריכים אותי כי גם הם צריכים להחזיר אותם למוטב". v פעם היה הולך בביתו אנה ואנה כדרכו ואחז מטה בידו ואמר: "ומטה האלהים בידי". היינו שזכה לכבוש את בחירתו בשלימות. v אמר: "אני איש פלא ונשמתי היא פלא גדול". v אמר שהשיג יחידה בתכלית מדרגה העליונה. v ואמר בזו הלשון: "אני סבא דסבין". v ואמר שלא התחיל לעשות שום דבר בעולם קודם שידע הסוד שיש בו. v ואמר מה שיהיה נעשה עמי איני יודע אבל זאת פעלתי אצל השי"ת שהגואל צדק יהיה מיוצאי חלצי. v אמר שהוא מרגיש צרות ישראל רח"ל קודם מכל הצדיקים, מחמת שאני יודע שפלותי באמת ומחמת זה אני יודע גודל מעלת קדושת ישראל כמה הם יקרים וגבוהים מאד כי הם נמשכים ונלקחים ממקום עליון ונורא ונשגב מאד על כן אני יודע הכל מקודם כנ"ל. v אמר בראש השנה: "יש לי ניגון לזמר לעתיד לבוא שהוא יהיה העולם הבא של כל הצדיקים והחסידים". v אמר: "כבר תמהתי על העולם שהיכן שנמצא איזה טוב אמיתי ראוי שיתקרב אלינו". ואמר שיודע שורשי התורה ממקום שהתורה הקדושה באה. v אמר: "אני קנקן חדש מלא ישן". גם נמצא בכתב ידו הקדושה "אני זקן שבקדושה וכו' שמגלה דברים דברים שכיסה עתיק יומין". v אמר שאם היה רוצה לגלות ולהראות היראה שלו לא היו יכולים לעמוד ארבע אמות סמוך לביתו אך הוא מעלים היראה שלו בכונה. ואמר: "אני אוצר של יראת שמים". v אמר: "השבתים ששובתים אצלי הם גדולים וטובים יותר משבע פעמים תענית משבת לשבת". v אמר שהכח שהיה לדוד המלך ע"ה לומר שמונה פעמים אבשלום בני בני, ועל ידי זה העלה אותו משבעה מדורי גיהנם והכניסו לגן עדן כמו שאמרו חז"ל (סוטה) זה הכח יש לו (לרבי נחמן) גם כן שהוא יכול זאת גם כן להעלות בדיבורו בעלמא את האדם מכל השבעה מדורי גיהנם ולהכניסו בגן עדן. v אמר: "האש שלי תוקד עד שיבוא משיח". v אמר: "אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל..רק באתי להעולם לקרב נפשות ישראל להשי"ת". v אמר: "אני נהר המטהר מכל הכתמים..לעתיד יהיה כל העולם אנשי חסידי ברסלב". v אמר: "אני יכול עכשיו לומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום רק שאין לי החוץ. וחצי דבר איני רוצה לומר" (ועיין ברכות נח). v אמר: כמה צלם אלוקים היו מונחים ברפש שאני הוצאתים מהרפש והטיט שהיו שם ועל ידי נתקרבו אליו יתברך בהתקרבות כזה שאין להם להתבייש מצדיקים גדולים. v אמר: "העולם לא טעמו אותי כלום עדיין. אילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה, היו כל העולם כולו מתבטלין בכלות הנפש..אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש בעולם מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג מאד מאד". v אמר שיודע כל הצדיקים שהיו מאדם הראשון עד עכשיו מאיזה מקום היו ומאיזה מקום הם אומרים תורה ובאיזה מקום נשארו בעת הסתלקותם. v אמר אם היה הבעש"ט שומע תורתו היה גם כן חידוש גם אז. v אמר: "אפילו אם היה הבעש"ט והאריז"ל וכו' בעולם לא היה יכול להשתוות עימי.
 

shirel27

New member
מאיפה הפנינים

הנפלאים האלה שאת כותבת פה ? אני פשוט מתענגת על על משפט ומשפט... זכיתי שפגשתי ביהודיה מקסימה כמוך!
 
מכתב מאת ר' ישראל זצ"ל...

יום הולך ויום בא וכבר באנו בימים והזמן רץ ופורח ואינו עומד אפילו רגע אחת ובכל יום ויום הולכים ומתקרבים ליום האחרון ואם לא עכשיו אי מתי. אהה אחי היכן אנחנו בעולם מה אנו שותקים ומה אנו עושים בזה העולם הלא ה' יתברך עומד עלינו בכל רגע ורואה במעשינו ומי לא ייתביש וירא מפניו אין לנו שום עיצה נחמה ותקווה רק לנוס ולברוח אל צדיק האמת המובחר שראוי להאמין בו להדבק בו... צריך האדם להסתכל מאוד על דכיו להגדיל דעתו ושכלו ולהסתכל ולהתבונן היטב על כל הסיבות והעניינים שה' יתברך מזמין לו להסתכל ולהתבונן היטב על כל הסיבות והענינינים שה' יתברך מזמין לו ומרמז לו בהשם להתקרב אליו יתברך בכלפ עם מכל מקום שהוא ע"י הצדיק המשתדל לתקנו!
 

shirel27

New member
אההה../images/Emo8.gif

בס"ד אני מכירה את האתר הזה!!! הוא של הרב שלום ארוש (את בטח מכירה אותו...) תודה יקירתי.
 
למעלה