רביית בתולין..

../images/Emo140.gifרביית בתולין..

כידוע,ישנם בעלי חיים המסוגלים במצב של מחסור בבן-זוג,לשכפל עצמם,על אף שלפני כן לא יכלו לעשות זאת, משום שרבייתם תלויה בבן-זוג(כמו האדם למשל)...נשאלת השאלה-פלא זה מניין?היש למישהו תרחיש מוצע?...תארו לכם שאישה חסרת בן זוג, תכנס לפתע להריון.אגב,אם בעבר הייתה לנו יכולת השכפול(המולקולה הראשונה),מדוע אין אנו מסוגלים לכך כיום?
 

rachel437

New member
כינה הנוצרת מהעיפוש

חז"ל גם גילו לנו שיש כינה הנוצרת מהעיפוש ועכבר הנוצר מהאדמה. עכבר 'שחציו בשר וחציו אדמה' (חולין ט, ו). רש"י 'יש מין עכבר - שאינו פרה ורבה אלא מעצמו נוצר, מאדמה, כאשפה המשרצת תולעים'. והנה תורת האבולוציה לפי חז"ל. צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה עטלף, עטלף לאחר שבע שנים נעשה ערפד, ערפד לאחר ז' שנים נעשה קימוש, קימוש לאחר שבע שנים נעשה חוח, חוח לאחר שבע שנים נעשה שד, שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש'. בבא קמא טז ע"א: ומדוע אתה רק שואל שאלות ומתחמק מלענות תשובות? כבר פגשת בנחש האוכל עפר?
 
לא רחלי.....

כבר אמרתי לך...איני בקיא במקרא או כתבי הקודש למיניהם..אגב ,אם כבר הזכרת זאת,מדוע לדעתך שאנשים כמו חז'ל יאמרו דברים כאלו שכל אחד יודע שהם לא נכונים כביכול?אולי זה יותר עמוק ממה שנראה.....
 

agnus dei

New member
אם אינך בקיא במקורות, הסתמך נא על רחל.

היא טוענת כי הדברים נאמרו בחולין ומצאתי כי המקום המדויק הוא דף קכו,ב משנה. גם צטוט דבריה את רש"י שם - מדויק אם זה יותר עמוק - קרא לפגוש שיסביר כמה עמוק זה. לי זה נראה טפשי מדוע טענו כך חז"ל ? ובכן, חז"ל לא הכירו טבע כל כך טוב, ואימצו סברות עממיות של זמנם
 

rachel437

New member
אולי זה יותר עמוק ממה שנראה

מכיון שאינך בקי בכתבי הקודש,(במה אתה כן בקי?) בקש ממישהו שיתרגם לך את זה, ולאחר מכן תנסה להסביר לנו כמה עמוקים דברים אלו, היום ספרים כאלו נמכרים למבוגרים בלבד, זאת פונוגרפיה. כי הוו מקלעי ר' ישמעאל ברבי יוסי ור' אלעזר בר' שמעון בהדי הדדי הוה עייל בקרא דתורי בינייהו ולא הוה נגעה בהו אמרה להו ההיא מטרוניתא בניכם אינם שלכם אמרו לה שלהן גדול משלנו כל שכן איכא דאמרי הכי אמרו לה (שופטים ח) כי כאיש גבורתו איכא דאמרי הכי אמרו לה אהבה דוחקת את הבשר ולמה להו לאהדורי לה והא כתיב (משלי כו) אל תען כסיל כאולתו שלא להוציא לעז על בניהם א"ר יוחנן איבריה דר' ישמעאל [בר' יוסי] כחמת בת תשע קבין אמר רב פפא איבריה דרבי יוחנן כחמת בת חמשת קבין ואמרי לה בת שלשת קבין
 

NimrodOZz

New member
פשוט מאוד:

ברבים מהמקרים חז"ל הסתמכו על ידע ומסכמות "מדעיות" שהיו בזמנם. ראו שמתוך ערימת אשפה יוצאים חרקים ולא קישרו בין זה לבין הטלת ביצים מוקדמת.
 

rachel437

New member
על מה הסתמכו חז"ל בכותבם את זה?

צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה עטלף, עטלף לאחר שבע שנים נעשה ערפד, ערפד לאחר ז' שנים נעשה קימוש, קימוש לאחר שבע שנים נעשה חוח, חוח לאחר שבע שנים נעשה שד, שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש'. בבא קמא טז ע"א:
 

NimrodOZz

New member
אגדות.

לא כל מה שכתוב בגמרא נלמד כפשוטו. ה"אגדתות" הם חלק בתלמוד המביא סיפורים הבאים ללמד מוסר השכל או רפרנס לסוגיה ההלכתית, לא לקבוע עובדות בשטח. ראי את סיפוריו של רבה בר חנה כדוגמא.
 

rachel437

New member
מוסר השכל

צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה עטלף, עטלף לאחר שבע שנים נעשה ערפד, ערפד לאחר ז' שנים נעשה קימוש, קימוש לאחר שבע שנים נעשה חוח, חוח לאחר שבע שנים נעשה שד, שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש'. בבא קמא טז ע"א: איזה מוסר השכל יש פה? ומה זה קשור לסוגיא הלכתית? אתה צודק, הרבה מדברי חז"ל הם אגדות, אותם אגדות לא שונות משלגיה ושבעת הגמדים, איזה מוסר השכל יש, בדיון על גודל איבר מינו של תנא זה או אחר?
 

agnus dei

New member
טוב, הטענות הללו מבבא קמא באמת הזויות

ואינן יכולות ליצג "אמונות עממיות" בעניני זואולוגיה. נראה כי הן בטוי למשהו אחר. אולם בטוי למה ?
 
וזה פתרונו

שבע החיות, שש ונחש המה ושבע השנים, שבע של שבע שבע - מ"ט שערי טומאה המה. ומעמדם "לאחר שבע שנים" - באחורי ז' תחתונות (מתוך י' כמובן) הם עומדים, כי אין להם ראש. והאדם - זכה וכפף ראשו במודים - הרי הוא אדם. לא זכה - הרי הוא נחש. שנאמר - שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי. ואם עבד נרצע הוא - מ"ט שנים יעבוד שנאמר "ועבדו לעולם" וכן הנחש מועד לעולם (בבא קמא שם). ובקדושה מה הוא אומר - "אמרות ה' אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים", אלו מ"ט שערי בינה. והנושא הוא אבות נזיקין, ומספר הקסם הוא מ"ט.
 

agnus dei

New member
>שבע החיות, שש ונחש המה<

קימוש וחוח אינם חיות אלא צמחים קוצניים
 

rachel437

New member
ומה הכוונה פה

כי הוו מקלעי ר' ישמעאל ברבי יוסי ור' אלעזר בר' שמעון בהדי הדדי הוה עייל בקרא דתורי בינייהו ולא הוה נגעה בהו אמרה להו ההיא מטרוניתא בניכם אינם שלכם אמרו לה שלהן גדול משלנו כל שכן איכא דאמרי הכי אמרו לה (שופטים ח) כי כאיש גבורתו איכא דאמרי הכי אמרו לה אהבה דוחקת את הבשר ולמה להו לאהדורי לה והא כתיב (משלי כו) אל תען כסיל כאולתו שלא להוציא לעז על בניהם א"ר יוחנן איבריה דר' ישמעאל [בר' יוסי] כחמת בת תשע קבין אמר רב פפא איבריה דרבי יוחנן כחמת בת חמשת קבין ואמרי לה בת שלשת קבין
 
הכוונה

וסוד(*) המאמר הוא עניין הברית. וברית היא חיבור וזיווג, דין ורחמים. וברית שלמה עניינה י"ג, כפי שאמרו - "גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות". ואלו שאינם בכלל חיבור וזיווג הם הסריס והאילונית. ט' סימנים לסריס וד' סימנים לאילונית, כידוע. וידוע עניין הערלה החופפת על הברית, כשושנה בין החוחים. וכך נפתח הזוהר - "כשושנה בין החוחים. מאן שושנה, דא כנסת ישראל... מה שושנה... אית בה סומק וחיוור (לבן ואדום), אף כנסת ישראל אית בה דין ורחמי. מה שושנה אית בה י"ג עלין, אף כנסת ישראל אית בה י"ג מכילן דרחמי". וכן בשיר השירים - דודי צח ואדום (לבן ואדום)... אני לדודי ודודי לי, הרועה בשושנים". והגמרא לפני כן עסקה בר"א בר' שמעון, ואח"כ בר' ישמעאל ברבי יוסי חברו. וכשהיו עומדים הם כרס מול כרס, יכל צמד בקר לעבור ביניהם מבלי לגעת בהם. וא"כ נשאלה השאלה כיצד הזדווגו עם נשותיהן, וניתנה תשובה - כאיש גבורתו. א"כ, לא נותר לנו אלא לדעת במידות מדוייקות את גבורתו ומכאן נדע מי האיש. והנה, בר' אלעזר בר' שמעון מסתבר שאין לנו תפיסה ולא נודעה גבורתו. ור' ישמעאל בר' יוסי כליל השלמות שכן ט' הפכי הסריס בו. ומי אמר זאת? ר' יוחנן. ומה גבורתו של ר' יוחנן עצמו שתאר את גבורת ר' ישמעאל בר' יוסי? יש אומרים ה' קבין ויש אומרים רק ג' קבין. ומי אמר זאת? ר' פפא. ומה גבורתו הוא בעצמו? כדיקורי דהרפניא. ונמצא שכל הבניין עומד על ר' פפא האחרון. וסודו - "רוצה אישה בקב ותפלות, מט' קבין ופרישות". תפלות מלשון חיבור והפכה הוא פרישות. וזו דרכו של ר' פפא בכל מקום שיש מחלוקת, לזווג בין הדעות ההפוכות לומר - "הלכך נמרינהו לתרוויהו". וכן בשיר השירים - "דודי לי ואני לו הרעה בשושנים... סב דמה לך דודי לצב"י" והוא ק"ב. ור' יוחנן א"כ, הוא עמוד האמצעי ביניהם. וכן הוא אומר - "ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן". ויש להבין ממתי נהרות יוצאים מעדן, איזה גן הם משקים (דודי ירד לגנו, לערגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים), ומדוע נהורא הוא אור ומה פירוש "הביטו אליו ונהרו". ובהמשך הגמרא שם נאמר, שהרוצה לקבל מושג על יופיו של ר' יוחנן, שיביא גביע כסף (לבן) שזה עתה יצא מאש הצורף, ימלאו בגרעיני רימונים אדומים, יעטר את שפתו בורדים (שושנים), ישימו בדיוק באמצע בין שמש לצל, ויביט בזהרורי האור הבוקעים ממנו - זהו מעין יופיו של ר' יוחנן. =============================================================== (*) מבוסס על ביאור "אפיקי ים" מאת רי"א חבר.
 

scurv27

New member
שאלה לי אליך דבי קטן...

האם זה באמת שאתה מאמין במלאכים מכונפים מעופפים ובגיהינום מלא בחרא רותח?
 

rachel437

New member
הצחקת אותי

חז"ל דנים בגודל איבר מינם ואתה מייחס לזה דברים רוחניים, כנראה שגם במגזין "פלייבוי" יש דברים רוחניים, שאנחנו לא מבינים.
 

scurv27

New member
אל תהיה בטוח.אלופי העולם באוננות הם הדתיים.

והדבי הקטן לא שונה מהם.הפלייבוי ומה שיש בו מגרים אותם למעשה אונן.
 
למעלה