הלכה יומית, י"ג שבט.

אלישיר

New member
נורות ומכשירי חשמל בשבת קודש:

בעזהי"ת אסור מהתורה להדליק נורה חשמלית או גוף חימום חשמלי, מפני שבעת שמדליקים את הנורה - חוט הלהט בוער, ובעת שמדליקים את גוף החימום הוא מתלהט ובוער, והרי זו הבערה שאסרה התורה. ואף שבעבר לא היו רגילים להשתמש בהבערת ברזל לשם אור או חום, מכל מקום מצינו שכאשר היתה תועלת בהבערת הברזל, האיסור להבעירו מהתורה. כפי שכתב הרמב"ם (שבת יב, א), שהמחמם ברזל כדי לצרפו אח"כ במים, שעל ידי כך הברזל מתחזק, עובר באיסור תורה של 'מבעיר'. וממילא ברור שכל אימת שיש תועלת בהבערת הברזל, הדבר אסור מהתורה. והמכבה נורה או גוף חימום חשמלי - עובר על איסור חכמים, מפני שאינו ככיבוי אש רגילה, שבכיבוי אש נוצר פחם ולכן איסורו מהתורה (כמבואר לעיל טז, ה), אבל בכיבוי חשמל, לא נוצר דבר, ולכן איסורו מדברי חכמים. אסור מהתורה לבצע מלאכות אסורות על ידי מכונות חשמליות, שהמפעיל מטחנה חשמלית עובר באיסור 'טחינה', והמפעיל מכונת לישה עובר באיסור 'לישה', וכן בכל המלאכות. ואף שבפועל האדם אינו טוחן או לש בידיו, כיוון שהוא לוחץ על כפתור ההפעלה, כל המלאכות שנעשו על ידי המכונה - נחשבות כמלאכות שהוא עצמו מבצע בידיו (אורח משפט ע; אחיעזר ג, ס). כשם שאסור להפעיל מכשיר חשמלי על ידי כפתור, כך אסור להפעילו על ידי שלט. ואף שאין מגע ישיר בין האצבע הלוחצת על השלט לבין המכשיר החשמלי, כיוון שכך היא דרך הפעלת מכשירים אלו, הרי שהפעלתם דרך השלט אסורה כמו הפעלתם בידיים. (הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה).
 

אלישיר

New member
מעשה שהיה.

בעזהי"ת ידוע היה בעולם החסידות, שתלמידי "השרף מסטרליסק" – האדמו"ר רבי אורי, מאסו בממון וברכוש, ועל כן היו עניים מרודים. ובאחת מן הפעמים, כשקרא השרף לתלמיד אחד ואמר לו: הנה עתה עת רצון, תוכל להתברך בכל אשר תבקש! השיב החסיד: מבוקשי שאזכה לומר בכל יום "ברוך שאמר והיה העולם", כמו שהרבי אומר! לימים, כשנפטר השרף מסטרליסק, נסעו רבים מחסידיו אל האדמו"ר רבי ישראל מרוזין, וקיבלו את מרותו. והרבי מרוזין, דרך ארחת הייתה לו בעבודת ה': "ויגבה לבו בדרכי ה'"! משראה שכל בקשותיהם ממנו הן רק לברכות רוחניות, ולא גם על ענייני פרנסה וגשמיות, מחה בעדם ואמר: הלכה פסוקה היא בשלחן ערוך, שמי שלא כוון בפסוק "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון" (אשר יש בו בקשת פרנסה והצלחה גשמית), צריך לחזור ולאומרו שוב בכוונה – בדיוק כמו מי שלא כיוון בפסוק "שמע ישראל", בקבלת עול מלכות שמים!
 

אלישיר

New member
אמרות חכמים.

בעזהי"ת וְהַיָּשָׁר בְּעֵינָיו תַּעֲשֶׂה - זה משא ומתן. מלמד שכל מי שנושא ונותן באמונה, ורוח הבריות נוחה הימנו, מעלין עליו כאילו קיים את כל התורה כולה. (מכילתא דרבי ישמעאל, בשלח).
 

אלישיר

New member
אמרות חכמים.

בעזהי"ת תנו רבנן: וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם וְנִטְמֵתֶם בָּם. אדם מטמא עצמו מעט, מטמאין אותו הרבה; מלמטה, מטמאין אותו מלמעלה; בעולם הזה, מטמאין אותו לעולם הבא. תנו רבנן: וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים, אדם מקדש עצמו מעט, מקדשין אותו הרבה; מלמטה, מקדשין אותו מלמעלה; בעולם הזה, מקדשין אותו לעולם הבא. (יומא לט).
 

אלישיר

New member
מכשירי חשמל המשמיעים קול:

בעזהי"ת בכלל האיסור להפעיל מכשירים חשמליים בשבת, אסור להתקשר בטלפון ואסור להפעיל רמקול. וגם כאשר קו הטלפון פתוח מערב שבת, או הרמקול מופעל מערב שבת, אסור לדבר בשבת בטלפון או ברמקול, משום שהדיבור מגביר את זרמי החשמל במיקרופונים. בנוסף לכך, גזרו חכמים שלא להשמיע קול בכלי מיוחד שנועד לכך, ולדעת רבים, כל המדבר ברמקול עובר על איסור חכמים זה (עפ"י רמ"א שלח, א). בנוסף לכך, השימוש ברמקול נראה כמעשה חול. והוא גם נראה כזלזול בשבת, שהשומעים עלולים לחשוב שהפעילו את המכשיר בשבת (אג"מ או"ח ג, נה). אבל מותר לכבד-שמיעה להשתמש במכשיר שמיעה חשמלי המוצמד לאוזנו, ובתנאי שיפעיל את המכשיר מערב שבת, ובמשך השבת לא יגביר את הזרם שבמכשיר ולא יפחית. וכשירצה לישון יסיר את המכשיר מאוזנו בלא לכבותו, ולמחרת בבוקר יחזיר אותו לאוזנו בלא להפעילו. ואף שלמדנו שאסור להשתמש ברמקול וטלפון, מפני שהדיבור דרכם מגביר את זרמי החשמל שבמכשיר, זהו דווקא כאשר מדברים ישירות למכשיר, אבל כאשר מדברים כדרך העולם, הרי שהפעלת המכשיר שבאוזן השומע נעשית בכוח שני שזו פעולת 'גרמא', ובשעת הדחק מתירים 'גרמא'. ואין בזה איסור של השמעת קול בשבת או זלזול בשבת, הואיל והקול נשמע לאוזנו של בעל המכשיר בלבד. כשם שאסור להפעיל רמקול לפני כניסת השבת כדי שידברו בו בשבת, כך אסור להשאיר מכשיר אינטרקום פתוח בשבת כדי לשמוע דרכו את קולות הבאים לבקר או את הנעשה בחדר הילדים. ואמנם כאשר אין מדברים ישירות לתוך האינטרקום, אלא מדברים בחדר והקול נשמע במקום אחר, דינו קל יותר, שהוא 'גרמא'. אולם עדיין יש בזה איסור מצד שהוא מעשה חול וזלזול בשבת ואיסור שימוש במכשיר שמשמיע קול. אבל אם בטעות מכשיר האינטרקום נשאר פתוח בשבת, כל זמן שאדם אינו מתכוון להשמיע את קולו דרך המכשיר, מותר לו להמשיך לדבר כדרכו. (הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה).
 

אלישיר

New member
מעשה שהיה.

בעזהי"ת בימי דחקותו, התהלך האדמו"ר רבי יעקב אריה מראדזימין, בקרעי בגדים. הוא עסק כל ימיו ולילותיו בתורה ובעבודת ה', ולא הקדיש מחשבות אודות ענייני העולם הזה, כך שלא פלא שהיה עני מרוד. ראה זאת אחד מהחסידים, והביא לו מלבוש נאה והולם. שאלו רבי יעקב: זה, לשם מה? ענה לו החסיד: אין זה נאה להתהלך כעני מרוד! תמה הרבי ואמר: האם בדלותי, שהיא מתנת הבורא, אתבייש – ובמלבוש שהוא מתנת בשר ודם, אתהדר?! ולא קיבל את המתנה...
 

אלישיר

New member
אמרות חכמים.

בעזהי"ת לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל - לפני סומא בדבר... היה נוטל ממך עצה, אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו... שמא תאמר: עצה טובה אני נותן לו? הרי הדבר מסור ללב. שנאמר: וְיָרֵאתָ מֵּ-אֱלֹהֶיךָ אֲנִי ה'. (ספרא, קדשים ב).
 

אלישיר

New member
אמרות חכמים.

בעזהי"ת רבי שמעון בן עקשיא אומר: זקני עם הארץ, כל זמן שמזקינין, דעתן מטרפת עליהן ...אבל זקני תורה אינן כן: אלא כל זמן שמזקינין, דעתן מתיישבת עליהן. (סוף מסכת קינים).
 
אלישיר תבורך מפי עליון על השקעה

ט"ו בשבט הוא חג לטבע אותו יש לשמר בדרך קבע חג של נטיעת שורשים וצמיחה לבלוב ניצנים ופריחה חג שופע פירות האדמה התמזגות הנוף - לגוף ולנשמה "כי האדם עץ השדה" כך נאמר במקורות היא עובדה הכרחית להמשך הדורות מאחלים לכם חג ירוק ופורח והמשך מודעות לשמירת החי והצומח.
 

אלישיר

New member
מעליות בשבת קודש:

בעזהי"ת אסור להפעיל מעלית בשבת, שכל לחיצה על כפתור המעלית כרוך באיסורי תורה ולכל הפחות באיסורי חכמים. ונחלקו הפוסקים לגבי מעליות הפועלות באופן אוטומטי. היינו שמתוכנתות מערב שבת לעצור בכל קומה או שתיים, ודלתותיהן נפתחות מעצמן למשך זמן מסוים ושוב נסגרות, ואח"כ ממשיכות לעלות או לרדת. יש אומרים שאסור לעלות ולרדת בהן, מפני שהשימוש במעלית הוא מעשה חול. בנוסף לכך, הנכנס למעלית גורם למנוע של המעלית להפעיל יותר כוח ולצרוך יותר חשמל בעת העלייה והירידה (חלקת יעקב ג, קלז; מנחת יצחק ג, ס; חוט שני ח"א ע' רו; הרב ואזנר). יש אומרים, שמותר לעלות במעלית אבל אסור לרדת בה, מפני שבעת הירידה המעלית נעזרת במשקל האדם כדי להפיק חשמל, נמצא שהנכנס למעלית כדי לרדת נעשה שותף ביצירת חשמל (רי"ל הלפרין בספר מעליות בשבת). ויש אומרים שמותר להשתמש במעלית אוטומטית, שהואיל והאדם אינו עושה שום פעולה לשם הפעלת המעלית, אלא היא עובדת על פי תוכנית שהופעלה בערב שבת, אין בשימוש בה שום איסור. וזה שיש במעלית מנגנון ששוקל את האדם ומורה למנוע כמה כוח להפעיל, ואף משתמש במשקלו כדי להפיק חשמל, אינו מעניינו של האדם שנכנס למעלית. מפני שבכל אופן המעלית תעלה ותרד לפי התוכנית שנקבעה לה, ולא אכפת לו מהפעולות שמתרחשות בקרבי המנוע כדי לחסוך חשמל, ולכן הפעולות שנגרמות בעקיפין עקב כניסתו למעלית אינן מיוחסות אליו כלל (פסיק רישא דלא ניחא ליה בגרמא. הרב הענקין; הרב אונטרמן; רשז"א בשש"כ כג, נח; ר"ז לב תחומין ב; ר"י רוזן תחומין ה). והעיקר להלכה כדעת המקילים, והמחמירים תבא עליהם ברכה, ובמקום צורך גם המחמירים רשאים להקל. והמקילים צריכים להיזהר שלא להיכנס או לצאת בעת שהדלת עומדת להיסגר, כדי שלא לגרום לדלת להיפתח שוב. וגם לדעת המקילים, טוב שההפעלה האוטומטית של המעלית תיעשה בפיקוח של אחד המכונים התורניים המוסמכים לכך, כדי לוודא שאכן הכניסה למעלית אינה מפעילה אור וכדומה, וגם כדי למעט את האיסור לפי שיטת המחמירים. (הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה).
 

אלישיר

New member
מעשה שהיה.

בעזהי"ת כשהיה רבי שלום מפרוביטש אצל חותנו, רבי נחום מטשרנוביל, לראש השנה, אירע בעת תפילת המנחה לפני כניסת המועד, כשרבי נחום התפלל כדרכו באש קודש ובהתלהבות, שרבי שלום הרגיש שהוא לא מצליח להתפלל כלל. אפילו לא מילה אחת. חלשה דעתו מאוד: היתכן שבשעה כזו, כשהכל מתפללים בכוונה יתירה, ירד הוא ממדרגותיו ואינו יכול להתפלל כלל?! התאמץ בכל כוחו להתפלל, וללא הועיל. לבסוף עלה בידו בקושי גדול ובמאמצים עצומים להתפלל על כל פנים בפירוש המילים ותו לא. אחר התפילה ניגש אליו רבי נחום ואמר: בני! מה זה עשית היום רעש גדול למעלה בתפילת המנחה שלך, עד שכמה אלפי נשמות נדחות הייתה להן עליה בזכות תפילתך?
 

אלישיר

New member
אמרות חכמים.

בעזהי"ת הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תְּדַבֵּר עִם יַעֲקֹב מִטּוֹב עַד רָע. מכאן אנו למדים, שזכות מלאכה עומדת, במקום שאין יכולה זכות אבות לעמוד ...אֶת עָנְיִי וְאֶת יְגִיעַ כַּפַּי רָאָה אֱ-לֹהִים וַיּוֹכַח אָמֶשׁ. שהזהירו מהרע לו, בזכות יגיע כפיו. למד, שלא יאמר אדם: אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי, ומן השמים ירחמו. לכך נאמר: מַעֲשֵׂה יָדָיו בֵּרַכְתָּ . צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו, והקדוש ברוך הוא, שולח את ברכתו. (תנחומא ויצא, יג).
 

אלישיר

New member
אמרות חכמים.

בעזהי"ת אמר רב חנן: לא נברא יין בעולם, אלא לנחם אבלים, ולשלם שכר לרשעים. שנאמר: תְּנוּ שֵׁכָר לְאוֹבֵד וְיַיִן לְמָרֵי נָפֶשׁ . (סנהדרין ע).
 
למעלה