הלכה יומית, ערב שבת קודש פרשת בהעלותך.

אלישיר

New member
הן צדק:

בעזהי"תהמסחר הוא הבסיס לחיי רווחה מבחינה חומרית. אדם לבדו אינו יכול לדאוג כראוי לכל צרכיו, ורק בזכות המסחר, כל אדם יכול להתרכז בעבודה אחת שבה הוא יכול להשתלם מבחינה מקצועית, ולאחר מכן תמורת עבודתו לקנות את כל צרכיו מאחרים. בקיצור, המסחר הוא הבסיס לחיים תקינים.

לכן בנוסף למצווה לומר תמיד את האמת, הוסיפה התורה ציווי מיוחד לעניין אמירת אמת במשא ומתן. וכן נאמר (ויקרא יט, לו): "מאזני צדק, אבני צדק, איפת צדק והין צדק יהיה לכם, אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים". ודרשו חז"ל, שכוונת התורה ללמד אותנו בציווי "הין צדק", שבנוסף לכך שהמשקלות צריכים להיות מדויקים, גם הדיבור צריך להיות מדויק ואמיתי. שהן יהיה הן, ולאו יהיה לאו (ב"מ מט, א).

לכן מוכר בחנות חייב לומר את האמת ללקוח. למשל, אם הלקוח מבקש את המקרר עד לסוף החודש, והמוכר יודע שאין סיכוי שהמקרר יגיע לפני אותו תאריך, עליו לומר זאת ללקוח, ואם שיקר ללקוח ואמר דבר שבליבו הוא יודע שלא יוכל לקיים - הרי הוא עובר על ציווי התורה - הן צדק.

ואמנם הניסיון קשה, כי יתכן שאם יאמר ללקוח שהמקרר לא יגיע עד סוף החודש, הלקוח יעדיף לקנות בחנות אחרת. אבל אמירת האמת יקרה יותר, ובסופו של דבר, מוכר שיעמוד בדיבורו, יצא לו שם טוב, ומסתבר שלטווח ארוך רווחיו יגדלו. ואפילו אם בעת שהמוכר התחייב לספק את המקרר עד לסוף החודש, אכן התכוון לעמוד בדיבורו, אבל במשך הזמן התרשל ולא עמד בדיבורו. אף שלא התכוון לשקר, מכל מקום גם בזה עבר המוכר על איסור, והוא נקרא בלשון חז"ל 'מחוסר אמנה', היינו אדם לא אמין, ואין רוח חכמים נוחה הימנו, שנאמר (צפניה ג, יג): "שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב". וודאי שבהתרשלות שלו עבר על הציווי הכללי: "והלכת בדרכיו", היינו ללכת בדרכי ה' ולהידבק במידותיו הטובות, שאחת המרכזיות שבהן היא מידת האמת והאמינות.

אולם ביחס למצוות "הן צדק" שנאמרה לגבי משא ומתן, ישנן דעות בפוסקים. לדעת כמה מגדולי הראשונים החיוב "הן צדק" קובע שאסור לומר אחד בפה ואחד בלב, אבל אם המוכר התכוון לקיים את דברו, אף שלאחר מכן התרשל ולא קיים, לא עבר על הציווי "הן צדק" (רא"ש, רמב"ן במלחמות בב"מ מט, א), ויש אומרים שגם אם מחמת התרשלות לא קיים את דברו, עובר על המצווה "הן צדק" (המאור שם).

(הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה).
 

אלישיר

New member
מעשה שהיה.

בעזהי"ת


נוהג היה האדמו"ר, רבי יהושע מבעלזא, לקרוא אליו את בעלי התפילה שבמחוזו, לפני הימים הנוראים, כדי לבחון האם לפחות יודעים הם את פירוש המילים. לא פעם נשמעו מפיהם פירושים 'מקוריים' מאוד. באחת הפעמים, שאל הוא לאחד מהם, על פירוש הפסוק מספר ירמיה, אותו נוהגים בחלק מהקהילות לומר בעת אמירת הסליחות: "אם עונינו ענו בנו – ה' עשה למען שמך!". השיב הלה בתמיהה: וכי אין הרבי יודע? אומרים אנו לפני אבינו שבשמים: רבונו של עולם, גם אם חטאנו, הרי אנו בניך!"... ושיבח רבי יהושע את הפירוש הזה מאוד מאוד.
 

אלישיר

New member
אמרות חז"ל.

בעזהי"תתניא, היה רבי מאיר אומר: גדולה תשובה! שבשביל יחיד שעשה תשובה, מוחלין לכל העולם כולו! שנאמר: אֶרְפָּא מְשׁוּבָתָם אֹהֲבֵם נְדָבָה כִּי שָׁב אַפִּי מִמֶּנּוּ – "מהם" לא נאמר, אלא מִמֶּנּוּ!
(יומא פו).
 

אלישיר

New member
אמרות חז"ל.

בעזהי"ת


רבי אבא כהן ברדלא אמר: אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה! ... יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, הדא הוא דכתיב: וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל אֶחָיו: אֲנִי יוֹסֵף! הַעוֹד אָבִי חָי? וְלֹא יָכְלוּ אֶחָיו לַעֲנוֹת אֹתוֹ כִּי נִבְהֲלוּ מִפָּנָיו; לכשיבא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר: אוֹכִיחֲךָ וְאֶעֶרְכָה לְעֵינֶיךָ - על אחת כמה וכמה!
(בראשית רבה, צג).
 
למעלה