<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.

מצב
הנושא נעול.

Ccyclist

Active member
<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
 

Ccyclist

Active member
<+>7B פנים הרכבת

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B פנים הרכבת
 

Ccyclist

Active member
<+>7B פרסומת לפייסבוק של הרכבת, יש גם QR

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B פרסומת לפייסבוק של הרכבת, יש גם QR
 

Ccyclist

Active member
<+>7B
מפלגים עם פסי שיניים

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B
מפלגים עם פסי שיניים
בגלל השיפועים בקו צריך גלגלי שיניים, אבל הדפו והתחנה מישוריים. יתכן שפסי השיניים פה נועדו לסייע בבלימה ולאפשר גישה לדפו גם בעונת הסקי.
 

Ccyclist

Active member
<+>7B מפת הקו והרכבלים באזור

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B מפת הקו והרכבלים באזור
הקו הוא באדום, הקווים האדומים-דקים הם כבישים, והקווים השחורים הם רכבלים ומעליות סקי.
 

Ccyclist

Active member
<+>7B העלייה הראשונה בתוואי

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B העלייה הראשונה בתוואי
מה שמצריך את פס השיניים...
 

Ccyclist

Active member
<+>7B
נופי העיירה מהרכבת העולה

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B
נופי העיירה מהרכבת העולה
 

Ccyclist

Active member
<+>7B מפל ארוך על ההר מעבר לעמק

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B מפל ארוך על ההר מעבר לעמק
 

Ccyclist

Active member
<+>7B
מפגש רכבות, תחנת פינדלבאך

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B
מפגש רכבות, תחנת פינדלבאך
 

Ccyclist

Active member
<+>7B שלוחה ביער מתחת לקו הראשי

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B שלוחה ביער מתחת לקו הראשי
 

Ccyclist

Active member
<+>7B
הרכבת עולה ביער (מטושטש)

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B
הרכבת עולה ביער (מטושטש)
סליחה על הטישטוש, יש איזה אלמנט עם ההצללה בחלון הקדמי של הקרון, בין אזור הנוסעים לתא הנהג. בכל מקרה אני מקווה שהשיפוע ואפקט הנסיעה עוברים יפה.
 

Ccyclist

Active member
<+>7B
נוף הרים מתחנת ביניים...

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B
נוף הרים מתחנת ביניים...
 

Ccyclist

Active member
<+>7B
עיקול ומפגש רכבות

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B
עיקול ומפגש רכבות
הגענו כבר לקו בין סוף הצמחייה, אזור הסלעים, ותחילת השלגים.

הזדמנות אחרונה להביא את המעילים, שוויץ, בשליש האחרון של יוני 2013.
 

Ccyclist

Active member
<+>7B
נופים מהחלון בקו השלג התחתון

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B
נופים מהחלון בקו השלג התחתון
למטה - דשא, במקביל - סלעים, למעלה - שלג, שכבר מתחיל להיות בגובה העיניים.

המבנה שעל ההר מגן על המסילה משלגים.
 

Ccyclist

Active member
<+>7B
הרכבת מגיעה למגן השלגים

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B
הרכבת מגיעה למגן השלגים
 

Ccyclist

Active member
<+>7B
נוף מהחלון - ההרים שמעבר לעמק

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B
נוף מהחלון - ההרים שמעבר לעמק
הרכבת באה מהמסילה שבעיקול למטה. מעבר לעמק מפלס השלג כבר מקביל לרכבת, ובעמק הירוק - מתחת לעיקול המסילה מימין - אפשר לראות אי-אילו מבנים מהעיירה צרמאט.
 

Ccyclist

Active member
<+>7B
בין שלגים ובין סלעים


<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B
בין שלגים ובין סלעים

החיווט הכפול של הגרונרגראט קצת בולט, אבל הגענו סוף-סוף למפלס השלג ועכשיו צריך את המעיל.
 

Ccyclist

Active member
<+>7B תחנת רכבל ב-ריפלברג

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B תחנת רכבל ב-ריפלברג
לרכבת יש תחנה שם, זו מערכת משולבת של אמצעי תחבורה שונים שמשרתים את אתרי הסקי. כמו כן - המבנה בפינה הימנית-תחתונה של התמונה הוא בית מלון.
 

Ccyclist

Active member
<+>7B הרכבל ומלון ריפלברג

<+>7B
מעילים! עולים לרכבת הגרונרגראט.
כפי שניתן לראות, תחנת הרכבת של הגרונרגראט כוללת אולם נוסעים סגור, רציפים, ויש את הדפו הצמוד. כמו כן אפשר לראות כיצד צידה נשלחת למעלה הקו באחד הקרונות, את פס השיניים שבין המסילות, ואת הקירבה בין חיווט החישמולת העילית לבניינים שליד התחנה. יש לציין שהרכבת מוגדרת Railway - כלומר רכבת.
<+>7B הרכבל ומלון ריפלברג
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה