2006

BOURBAKY

New member
2006

אמרו ברדיו: כולם באינטרנטו........2006 . לא כאן המקום לדבר על המערכת המשפטית. והשיטה מתמוטטת מידי יום ביומו. מה צריך לעשות...לשנות את השיטה...תאמינו לי או לו , אבל בעתיד האנטיפדה יכולה להראות כמשחק ילדים לפי התחזית ... ארץ ישראל היא לא כמו כל הארצות. לכן אם כל אחד נותן יד לשינוי נחסוך סבל לעם. טוב להבין שעה קודם. * אמר רבי יצחק: שנה שמלך המשיח נגלה בו , כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה: מלך פרס מתגרה במלך הערבי , והולך מלך הערבי ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם, וכל האומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם , ויחזו אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים: להיכן נבוא ונלך? ואומר להם: בני , אל תתייראו , כל מה שעשיתי , לא עשיתי אלא בשבילכם! מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו! הגיע זמן גאולתכם ! ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה , כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכות אחריה , אבל גאולה אחרונה ־ אין לכם צער ושעבוד מלכות אחריה ! * בעקבתא דמשיחא רואים ישראל את נסי פורענות ה´ ( כמו במלחמת ששת הימים ) ובכל זאת אומרים ´´ כוחי ועוצם ידי ´´ . בגלל זה ה´ כביכול מוכרח להראות ניסים גדולים וגילויים יותר במלחמת מלכות הרשעה ־ רוסיה ־ ורק אז מכירים ישראל שאין ישועה אלא מאבינו שבשמים. ביחזקאל 38: . . . והיה ביום ההוא ביום בא גוג על אדמת ישראל נאם ה´ אלוקים תעלה חמתי באפי ובקנאתי באש עברתי דברתי אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. על ידי מפלת גוג וגויים יתהפך העולם ממינות לאמונה ; יחזקאל כב: ´´ ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר אתו ´´. * על ידי נקמת ה´ במפלת מלכות הרשעה בירושלים תעבור ממשלת זדון מהארץ לעולם ועד. אין ישראל ראויים לגאולה וישועה מאויביהם אלא כשיקבלו עול מלכות שמים מתוך אהבת ה´ הבאה מפנימיות הלב. בשיא הידרדרותו של האדם תתעורר בו נשמתו הטהורה ויתחיל לפחד בליבו אחרי כל מה שעשה נגד ה´. * בעקבתא דמשיחא לפני ביאת המשיח תתרבה החוצפה ( יתרבו ויתחזקו העזים שבדור) ובתי הסוהר יתמלאו עד אפס מקום. וכל בעל לשון ישלוט בישראל אפילו אם הוא רמאי. לפני ביאת המשיח יהיו הפרות בשפע רב. ובכל זאת היין ביוקר. והכל מפני תאוות הממון. המלכות תהפוך למינות ואין תוכחה. בית הוועד יהיה לזנות. הגליל ייחרב וגבולן של ישראל ישום. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו. האמת תהא נעדרת , אנשי אמת יהיו נאלצים לברוח מלחיות עם שער העם. נערים פני זקנים ילבינו. בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמתה אויבי איש אנשי ביתו. פני הדור כפני הכלב. על מי יש להישען אם לא על אבינו שבשמיים. * ידוע שבאחרית הימים ישובו ישראל בתשובה מחמת הצרות ואז תבוא להם הישועה כאשר נשבע ה´. נאמר בסנהדרין: אם ישראל עושים תשובה נגאלים ואם לאו ה´ מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן והם עושים תשובה ונגאלים. בעקבתא דמשיחא מלחמת גוג היא תביא את ישראל לאמונה שלמה. * אמרו חז´´ל ביומא (דף י) אין בן דויד בא עד שתתפשט מלכות רומי הרשעה בכל העולם. מכאן משמע שמלכות הרשעה עתידה לחזור ולהתפשט על כל העולם לפני ביאת המשיח. מלכות רוסיה תעשה שותפות עם מלך ישמעאל בירושלים. * בדניאל: וישלח ידו בארצות וארץ מצרים לא תהיה לפליטה. ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. * בזכריה: והיה כל הנותר מכל הגוים הבאים על ירושלים ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך ה´ צבאות ולחוג את חג הסוכות . * ביחזקאל: בו אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג. . . .כולם קהל רב. . . פרס ( אירן ) כוש (סודן־אטיופיה ) ופוט ( לוביא = לוב ) גמר וכל אגפיה ־ הם הצרפתים־ בריטים־ הגרמנים . (אירופה מאוחדת ). ועלית כשואה תבוא כענן לכסות הארץ תהיה אתה וכל אגפיך ועמים רבים אותך. * והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל . . . וקברו שם את גוג וכל המונה וקראו גיא המון גוג. . . . וקברום בית ישראל למען טהר את הארץ שבעה חודשים. * לפני ביאת המשיח יתדרדרו ישראל והגוים לשאול תחתית עד שלא יוכלו לסבול מן הרע ־ והמאמינים יסבלו יותר מכולם. כמו כל הגוים, כן ישראל ירצו להיות ככל משפחות האדמה. נחמד היה המצב בזמנו של בן־גוריון כאשר תפסו את הגנב הראשון כי היתה אז השקפת עולם :´´ לבנות את הארץ ´´ המוטיבציה ירדה אצל רבים כי הציונות החומרית התגשמה והנוער היום אין לו בדרך כלל אופקים ושומעים בכל יום על ההתרופפות בקשר החברתי אצל הנוער: סמים ־ גניבות ־ זנות ־ אלימות במשפחה. מי חשב על התדרדרות זו בזמן הקמת המדינה. וככל שהזמן עובר הסטיה תהיה גדולה יותר. עד למצב בלתי נסבל. * רשב´´י: בשנת( 66 ) 5766? יתגלה מלך המשיח בארץ הגליל וכוכב אחד שבצד מזרח יבלע ז´ כוכבים מצד צפון ושלהבת אש שחורה תהי´ תלויה ברקיע ששים יום ומלחמות יתעוררו בעולם לצד צפון, ושני מלכים יפלו באלו המלחמות . יתחברו כל העמים על בת יעקב לדחותה מן העולם. ועל זמן ההוא כתוב : עת צרה הוא ליעקב וממנה יוושע.ובני ישמעאל עתידים בזמן ההוא לעורר יחד עם כל עמי העולם לבוא ירושלים שכתוב: ואספתי את כל הגוים אל ירושלים למלחמה. יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה´ ועל משיחו. כל מלכי העולם יתעוררו להתחבר יחדיו ולהתגר בו מלחמה. תזדזע ארץ הקודשה מ´´ה מילין מסביב למקום בית המקדש. הרבה מן פריצי ´´ יאהודים ´´ יתהפכו ללכת אליהם ויבואו עמהם להתגר מלחמה על מלך המשיח. אז יחשך כל העולם חמישה עשר יום ורבים מעם ישראל ימותו בימי החושך ההוא. אשריהם לכל אלה שיישארו בעולם בסוף אלף השישי להיכנס לשבת. . . .הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. * דניאל: יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו. כל המופתים והגבורות שעשה ה´ במצרים יעשה אותם לישראל ככתוב : כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. תקופה רגישה בין 5760 ו5766.......
 
למעלה