תצהיר בסדר מהיר טופס.17א-אפשר

norag

New member
תצהיר בסדר מהיר טופס.17א-אפשר../images/Emo14.gif

לקבל בבקשה דוגמא? כקובץ מצורף.... תודה
 

ED1

New member
דוגמא מופיעה בתקנות עצמן.

מדובר בתצהיר תמיכה פשוט.
 

ED1

New member
קח:

טופס 17א (תקנה 214ג) תצהיר (כתב תביעה / כתב הגנה / הודעת צד שלישי - בתובענה בסדר דין מהיר) בבית משפט השלום ב ........................................... ............ נגד ............ תצהיר התובע / הנתבע / צד שלישי אני החתום מטה ............................................... מס´ זהות ............ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור: 1. אני התובע / הנתבע / צד שלישי (היה המצהיר אדם אחר - יש לפרט את זהותו, זיקתו לעובדות שבכתב הטענות, והטעמים לכך שהוא נותן את התצהיר במקום בעל הדין). 2. תצהירי זה ניתן לתמיכה בכתב תביעה / כתב הגנה / הודעה לצד שלישי בתובענה בסדר דין מהיר ................................. 3. האמור בסעיפים .............................................. שבכתב התביעה / כתב ההגנה / הודעה לצד שלישי הוא בידיעתי האישית. 4. האמור בסעיפים .............................................. שבכתב התביעה / כתב ההגנה / הודעה לצד שלישי הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי, המקור לידיעתי ולאמונתי הוא 5. אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת. .................... חתימת המצהיר אישור אני החתום מטה ............................................... עורך דין, מאשר בזה כי ביום ......... הופיע בפני .............. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס´ ..................... ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. .................... חתימת מקבל התצהיר טופס 17ב (תקנה 214ד) הזמנה
 

norag

New member
תודה ,ועוד שאלה בעניין.....

מדוע ביקשו הצדדים בפס"ד של השופטת אגמון גונן י-ם לעבור לסדר דין רגיל? מופיע באתר סקירה שפטית.... יש בעיה בהגבלה כנראה של גילוי מסמכים?איפה הבעיה בתימצות? תודה
 

ED1

New member
תן לינק

עקרונית, יכולות להיות מספר סיבות להעברת דיון בתובענה לסדר דין רגיל. אגב, בשלום בירושלים ( (אם איני טועה) היו מספר פסיקות של שופטים שדנו בחוקיותן של תקנות סדר דין מהיר.
 

ציפי ג

New member
ההבדל בין סדר דין מהיר

לסדר דין רגיל הוא בעומק כתבי הטענות שהצדדים נדרשים ןהגיש, ובתהירים המלווים אליהם. יכול נתבע לטעון, שהדרשות לפרטי עדותו כולל אסמכתאות, מהווה פגיעה בזכויותיו. ויכולה שופטת לקבל טענה זו, אם כי אז נשאלת השאלה מה ההבדל בין זה לבין סד"מ. איני יודעת מה טענו הצדדים בתיק ההוא, אבל הנמקתה של השופטת, כעולה מהכתבה, כאילו העדר ההנמקה של פסה"ד היא היא הבעיה, נראית לי במידת מה קלושה.
 

ED1

New member
בשני סדרי הדין (רגיל/מהיר)

נדרשים לאותו עומק בכתיבת כתבי הטענות. ומעבר לתצהיר התמיכה שניתן בכתב הטענות - דרושה גם הגשת תצהיר עדות ראשית (אם כי לא אחת מוותר השופט היושב בדין על הגשתו). הבעיה של השופטים היא במגבלות הזמן שעומדות לרשותם. בתיקים מסובכים ומורכבים - לא מתאימה ישיבה מקדמית אחת בלבד (על אף שגם על כלל זה לא תמיד מקפידים) והשופט נדרש לזמן רב יותר כדי להכריע בתובענה. לא אחת בתיקים מסויימים ישנם מספר רב של קדמים/תזכורות וכו´. השופטת אגמון יצאה נגד ההוראות בחוק המגבילות את השפיטה והעובדה שמגבלות אלו החלות על השופט - פוגעות "בצדק" ובשיקול דעת בית המשפט ליתן החלטתו המושכלת. סד"מ הוא סיפור אחר לגמרי. במסגרתו לתובע אמור להיות יתרון משמעותי על פני הנתבע, אלא שבמקרים רבים ניתנת רשות להתגונן ואז ההליך הופך להיות הרבה יותר ארוך. (זו גם הסיבה, אני מניח, שבעטיה יצא התיקון החדש לתקנות ההוצל"פ).
 

ציפי ג

New member
ראה תקנה 214 ג

הקובעת כי בעל הדין יפרט את טיעוניו בכתב הטענות... ויצרף לו תצהיר לשם אימות העובדות ואסמכתאות משפטיות. אדם לא יכול להגיש בסדר דין מהיר כתב הגנה ערטילאי בו הוא אומר אני מכחיש ברמה המינימלית. עליו לפרט את טיעוניו ולהמציא אסמכתאות משפטיות אם ישנן. למה לתת לתובע יתרון על פני הנתבע זה צודק? משום שאנחנו רגילים לכך? כלל הוא המוציא מחברו עליו הראיה, וסד"מ מחייב את הנתבע להכנס לעומק נימוקיו.
 

ED1

New member
חזרת על מה שאני אמרתי

למעט הפיסקה האחרונה שלך שלא הייתה ברורה לי כל כך: ולכן רק כדי להיות משוכנע שאנחנו מבינים אחד את השני: * סד"מ = סדר דין מקוצר *ולא* סדר דין מהיר * סד"מ <> סדר דין מהיר
 
למעלה