תביעה לפינוי מושכר – כל המידע הרלוונטי

תוכן-מקודם

Member
מנהל
home-insurance-broker-salesman-holding-house-key-given-new-homeowner-selling-houses-real-estat...jpg
קרדיט תמונה FREEPIK​
מתי תקום עילה להגשת תביעה לפינוי מושכר

פינוי מושכר הוא הליך משפטי המתבצע כאשר בסיום חוזה השכירות מסרב השוכר לעזוב את הנכס. המושג דייר סרבן הוא ביטוי רחב לתופעה נפוצה בה דיירים מסיבות כאלה ואחרות מסרבים לפנות את הנכס עם תום תקופת השכירות כפי שסוכם עמם.

תביעה לפינוי מושכר תוגש אף במקרים בהם הפר הדייר את אחד מסעיפי חוזה השכירות המהווה תנאי יסודי לקיומו של החוזה. כך למשל, כאשר מבחין המשכיר כי השוכר הפסיק לשלם את דמי השכירות או צבר חובות שונים הנובעים משימוש בנכס כגון ארנונה או חשמל, רשאי המשכיר לפתוח בהליך פינוי מושכר וסילוק הדייר מהנכס.

את התביעה לפינוי מושכר יש להגיש מיד כאשר מתגלה העילה לפינוי המושכר שכן כל יום שחולף מגדיל ומעצים את נזקיו של המשכיר כתוצאה מההפרה הבוטה של הדייר הסרבן.

סדר הפעולות בהגשת תביעה לפינוי מושכר הלכה למעשה

תביעה לפינוי מושכר יש להגיש במזכירות בית המשפט אשר בתחום שיפוטו נמצא הנכס נשוא התביעה. התובע רשאי לבחור את בית המשפט בהתאם לשיקול דעתו ובלבד ומדובר בבית משפט המצוי בתחום מחוז השיפוט הרלוונטי. לכתב התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצהיר עדות ראשית מטעם התובע. בתצהיר יפרט התובע את נסיבות המקרה והעילה להגשת התביעה.
  • העתק מחוזה השכירות המוכיח כי מועד פינוי הנכס תם או לחילופין הפר השוכר את אחת מהוראות החוזה המהווה סעיף יסודי בהסכם.
  • כל ראיה אחרת התומכת בטענותיו של התובע לרבות הודעות ששלח למשכיר או כל דבר אחר.
לאחר הגשת כתב התביעה, תשלח מזכירות בית המשפט לשוכר הודעה כי עליו להגיש כתב הגנה לכתב התביעה בתוך 30 ימים ממועד קבלתו. בית המשפט יקבע מועד לשמיעת הצדדים בתוך 30 ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה.

לאחר שבית המשפט ישמע את הצדדים, ייתן בית המשפט לכל המאוחר בתוך 14 ימים ממועד הדיון פסק דין בעניין התובענה שהוגשה. חשוב לזכור כי הגשת ערעור על פסק הדין לא תעכב את ביצוע פסק הדין וכי אם ברצונו של השוכר לעכב את ביצוע פסק הדין עליו לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה.

פינוי המושכר יעשה אך ורק לפי חוק ובהתאם לאמור בו

ישנה נטייה לחשוב כי לאור העובדה שהנכס שייך למשכיר רשאי הוא עם תום חוזה השכירות לפלוש למושכר ולסלק את הדייר ממנו באופן עצמאי. האמת היא, כי חרף העובדה שמדובר בנכס השייך למשכיר הרי שהשוכר נכנס לנכס באופן חוקי ובהסכמת המשכיר. כעת, משמסרב השוכר לעזוב את הנכס, אסור באיסור מוחלת למשכיר לפעול בכוחות עצמו לפינוי המושכר ועליו כפי שנראה מיד לפתוח בהליך משפטי ראוי ומתאים לסילוק הדייר.

פעולות אשר נעשות באופן עצמאי שלא בהתאם להוראות החוק עלולות לסבך את המשכיר בהליכים פלילים ואף בהגשת תביעה כספית מצידו של הדייר הסרבן.

תביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר או בסדר דין רגיל, מה עדיף ומה מומלץ

תביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר עניינה אך ורק פינוי מושכר כך שלא ניתן לכרוך בה נושאים אחרים כגון תביעה כספית בגין הנזקים שהסב השוכר למושכר. מסיבה זו, פינוי מושכר בסדר דין מהיר יעשה בתוך פרק זמנים קצר באופן משמעותי בהשוואה לסדר דין רגיל כך שבתוך חודשים בודדים ניתן להביא לסילוק הדייר מהנכס.

בתביעה לפינוי מושכר אשר תוגש בסדר דין רגיל אמנם ניתן לכרוך ראש נזק של פיצויים בגין נזק למושכר אך יש לזכור כי מדובר בהליך משפטי ארוך וממושך כאשר במהלך תקופת הדיונים המשפטיים הדייר הסרבן ממשיך להתגורר בנכס ומגדיל את הנזקים למשכיר.

היות ובתביעה בסדר דין מהיר לא ניתן לקבל פיצוי בגין הנזקים הכספיים שהסב השוכר לנכס הרי שמומלץ לפצל בין התביעות השונות כך שתחילה תוגש התביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר ועם סילוק השוכר מהנכס תוגש תביעה כספית בגין הנזקים שגרם למושכר.

יש לזכור כי כל עוד לא התפנה השוכר מהנכס לא ניתן לגבש את מלוא הנזקים שנגרמו למושכר ולהעריך את שווים. מסיבה זו, מומלץ להגיש תביעה כספית בגין הנזקים שגרם השוכר לנכס רק לאחר סילוקו מהמושכר כך שניתן להבין מה ערך הנזקים שגרם.
 
למעלה