שמעתי:

חייקין

New member
רצא = אצר

בפסוק 27 מופיע אצר, שהתימנים בקריאה הפוכה יקראו רצא, וכך צאצא של אצר נהפך לרצאבי
בראשית פרק לו לו ואלה תלדות עשו הוא אדום: 2 עשו לקח את-נשיו מבנות כנען; את-עדה, בת-אילון החתי, ואת-אהליבמה בת-ענה, בת-צבעון החוי: 3 ואת-בשמת בת-ישמעאל אחות נביות: 4 ותלד עדה לעשו את-אליפז; ובשמת, ילדה את-רעואל: 5 ואהליבמה ילדה, את-יעיש (יעוש) ואת-יעלם ואת-קרח; אלה בני עשו, אשר ילדו-לו בארץ כנען: 6 ויקח עשו את-נשיו ואת-בניו ואת-בנתיו ואת-כל-נפשות ביתו, ואת-מקנהו ואת-כל-בהמתו, ואת כל-קנינו, אשר רכש בארץ כנען; וילך אל-ארץ, מפני יעקב אחיו: 7 כי-היה רכושם רב משבת יחדו; ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם, מפני מקניהם: 8 וישב עשו בהר שעיר, עשו הוא אדום: 9 ואלה תלדות עשו אבי אדום; בהר שעיר: 10 אלה שמות בני-עשו; אליפז, בן-עדה אשת עשו, רעואל בן-בשמת אשת עשו: 11 ויהיו בני אליפז; תימן אומר, צפו וגעתם וקנז: 12 ותמנע היתה פילגש, לאליפז בן-עשו, ותלד לאליפז את-עמלק; אלה בני עדה אשת עשו: 13 ואלה בני רעואל, נחת וזרח שמה ומזה; אלה היו, בני בשמת אשת עשו: 14 ואלה היו, בני אהליבמה בת-ענה בת-צבעון אשת עשו; ותלד לעשו, את-יעיש (יעוש) ואת-יעלם ואת-קרח: 15 אלה אלופי בני-עשו; בני אליפז בכור עשו, אלוף תימן אלוף אומר, אלוף צפו אלוף קנז: 16 אלוף-קרח אלוף געתם אלוף עמלק; אלה אלופי אליפז בארץ אדום, אלה בני עדה: 17 ואלה, בני רעואל בן-עשו, אלוף נחת אלוף זרח, אלוף שמה אלוף מזה; אלה אלופי רעואל בארץ אדום, אלה בני בשמת אשת עשו: 18 ואלה, בני אהליבמה אשת עשו, אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח; אלה אלופי אהליבמה בת-ענה אשת עשו: 19 אלה בני-עשו ואלה אלופיהם הוא אדום: ס 20 אלה בני-שעיר החרי, ישבי הארץ; לוטן ושובל וצבעון וענה: 21 ודשון ואצר ודישן; אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום: 22 ויהיו בני-לוטן חרי והימם; ואחות לוטן תמנע: 23 ואלה בני שובל, עלון ומנחת ועיבל; שפו ואונם: 24 ואלה בני-צבעון ואיה וענה; הוא ענה, אשר מצא את-הימם במדבר, ברעתו את-החמרים לצבעון אביו: 25 ואלה בני-ענה דשן; ואהליבמה בת-ענה: 26 ואלה בני דישן; חמדן ואשבן ויתרן וכרן: 27 אלה בני-אצר; בלהן וזעון ועקן: 28 אלה בני-דישן עוץ וארן: 29 אלה אלופי החרי; אלוף לוטן אלוף שובל, אלוף צבעון אלוף ענה: 30 אלוף דשן אלוף אצר אלוף דישן; אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שעיר: פ
 
למעלה