שליחת דוא"ל בעברית - יוצא הפוך

שליחת דוא"ל בעברית - יוצא הפוך

שלום, אני שולח מייל מקוד ASP והטקסט מגיע הפוך (כלומר במקום "שלום" -> "םלוש"). אני מקודד אותו בתוך ה- HTML כ- WINDOW-1255 אבל הוא מתעלם מכך. מה הטעות שלי? מצמיד את הקוד לדוגמא: <% Dim objMail, name, telephone, email, subject, message, objMail_admin name = request.form("full_name") telephone = request.form("telephone") email = request.form("email") subject = request.form("subject") message = request.form("message") Set objMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail") 'you need TO add these lines FOR the mail 'to be sent in HTML format objMail.BodyFormat = 0 objMail.MailFormat = 0 objMail.SetLocaleIDs(1255) objMail.From = "[email protected]" objMail.To = "[email protected]" objMail.Subject = "התקבלה פנייתך לאתר" '//these are all the images that are in this message. '//you must include them like this. '//please note that you DO NOT have TO write the '//entire file path in the <IMG> tag in the body after this. '//make sure you see the image name after the path separated by a comma HTML = HTML & "<HTML dir ""rtl"">" HTML = HTML & "<HEAD>" HTML = HTML & "<meta http-equiv=""Content-Language"" content=""he"">" HTML = HTML & "<meta http-equiv=""Content-Type"" content=""text/html;charset=windows-1255"">" HTML = HTML & "<TITLE></TITLE>" HTML = HTML & "</HEAD>" HTML = HTML & "<BODY>" HTML = HTML & "<TABLE width=100% cellpadding=""4"">" HTML = HTML & "<TR><TD align=""right"">" & name & "</TD><TD align=""right""> :שם מלא</TD></TR>" HTML = HTML & "<TR><TD align=""right"">" & telephone & "</TD><TD align=""right""> :טלפון</TD></TR>" HTML = HTML & "<TR><TD align=""right"">" & email & "</TD><TD align=""right""> :דואר-אלקטרוני</TD></TR>" HTML = HTML & "<TR><TD align=""right"">" & subject & "</TD><TD align=""right""> :נושא הפנייה</TD></TR>" HTML = HTML & "<TR><TD align=""right"">" & message & "</TD><TD align=""right""> :הערות</TD></TR>" HTML = HTML & "<TR><TD></TD></TR>" HTML = HTML & "<TR><TD>" HTML = HTML & "</FONT></TD></TR></TABLE><BR><BR>" HTML = HTML & "</BODY>" HTML = HTML & "</HTML>" objMail.Body = HTML objMail.Send 'Response.Redirect "../10x.html" 'Response.write("<div align=""right"">נשלח הדואר</div>") Response.write(HTML) set objMail = nothing %>
 

זהר פלד

New member
צמצם, אתה בא לי לא טוב...

ישר את הקוד לשמאל, ותשתדל לצמצם אותו לקוד הרלוונטי בלבד. תודה בשם הצוות וההנהלה...
 
שליחת דוא"ל בעברית - יוצא הפוך

<% Dim objMail, name, telephone, email, subject, message, objMail_admin name = request.form("full_name") Set objMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail") 'you need TO add these lines FOR the mail 'to be sent in HTML format objMail.BodyFormat = 0 objMail.MailFormat = 0 objMail.SetLocaleIDs(1255) Server.HTMLEncode(HeString) objMail.From = "[email protected]" objMail.To = "[email protected]" objMail.Subject = "התקבלה פנייתך לאתר" HTML = HTML & "<HTML dir ""rtl"">" HTML = HTML & "<HEAD>" HTML = HTML & "<meta http-equiv=""Content-Language"" content=""he"">" HTML = HTML & "<meta http-equiv=""Content-Type"" content=""text/html;charset=windows-1255"">" HTML = HTML & "<TITLE></TITLE>" HTML = HTML & "</HEAD>" HTML = HTML & "<BODY>" HTML = HTML & "<TABLE width=100% cellpadding=""4"">" HTML = HTML & "<TR><TD align=""right"">" & name & "</TD><TD align=""right""> :שם מלא</TD></TR>" HTML = HTML & "</TABLE>" HTML = HTML & "</BODY>" HTML = HTML & "</HTML>" objMail.Body = HTML objMail.Send 'Response.write("<div align=""right"">נשלח הדואר</div>") Response.write(HTML) set objMail = nothing %>
 

זהר פלד

New member
strike 2...

נסה לכתוב את הקוד בין | הקוד | ל | סקוד | (רק בלי הרווחים...)
 
למעלה