שלום רציתי לדעת...

מצב
הנושא נעול.

Daniel74

New member
שלום רציתי לדעת...

שלום רציתי לדעת...
האם קיים חוק על הודעה מראש על פיטורין? ואם אחרי חודש וחצי עבודה ופיטורין האם חייבים לשלם משכורת אחת קדימה מיום ההודעה? תודה
 
תשובה

שלום רציתי לדעת...
האם קיים חוק על הודעה מראש על פיטורין? ואם אחרי חודש וחצי עבודה ופיטורין האם חייבים לשלם משכורת אחת קדימה מיום ההודעה? תודה
תשובה
הודעה מוקדמת לפיטורים/התפטרות הזכות להודעה מוקדמת מעוגנת מזה שנים בהסכמים הקיבוציים וחוזי עבודה והפכה להיות נוהג שאין צורך להוכיחו. מטרת ההודעה המוקדמת לאפשר לעובד לחפש מקום עבודה אחר לפני פיטוריו, כאשר הוא ממשיך עדיין לקבל שכר ממעבידו. בדרך כלל ניתנת הודעה בת חודש ימים לגבי עובד שהשלים את תקופת הנסיון בעבודה. ישנם במשק הסכמים קיבוציים מיוחדים, בהם נקבעה חובת הודעה מוקדמת ארוכה יותר, על פי הוותק של העובד. אם לא נתן המעביד הודעה כאמור, עליו לשלם לעובד את תמורתה. עובד המבקש להתפטר - חייב גם הוא לתת הודעה מוקדמת שאורכה זהה לתקופת ההודעה של המעביד. בהסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין ההסתדרות לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, שבעקבותיו הוצא צו הרחבה ( ,(9/10/97נקבעו הכללים שלהלן: א. עובד חודשי במהלך שנת עבודתו הראשונה, יהיה זכאי להודעה מוקדמת לפני פיטורים של יום לכל חודש עבודה בששת חודשי עבודתו הראשונים, ויומיים וחצי לכל חודש עבודה החל מהחודש השביעי לעבודתו, עד למקסימום של שלושה שבועות. עובד חודשי לאחר שנת עבודה יהיה זכאי להודעה מוקדמת לפני פיטורים, של חודש. ב. עובד יומי, לאחר תקופת עבודה כמפורט להלן, יהא זכאי לתקופת הודעה מוקדמת לפני פיטורים הקצובה בצידה: במהלך שנת עבודתו הראשונה - יום לכל חודש עבודה. לאחר שנת עבודה - שבועיים. במהלך שנת עבודתו השניה - שבועיים, כאמור לעיל ועוד יום נוסף לכל חודשיים עבודה בשנה זו. לאחר שנתיים עבודה - שלושה שבועות. במהלך שנת עבודתו השלישית - 3שבועות כאמור לעיל ועוד יום נוסף לכל חודשיים עבודה בשנה זו. לאחר שלוש שנות עבודה ואילך - חודש. ג. ההנהלה זכאית לוותר על שירותיו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה, אולם תהיה חייבת, במקרה זה, לשלם את השכר הרגיל עבור תקופת ההודעה המוקדמת. ד. עובד המתפטר יהיה חייב אף הוא ליתן הודעה מוקדמת כאמור לעיל. ה. במקרה של פיטורים בו המעביד לא קיים את חובת ההודעה המוקדמת, יהיה זכאי העובד לפיצוי תמורת הודעה מוקדמת, בגובה הפסד השכר הרגיל עבור תקופת ההודעה המוקדמת. .2 במקרה של התפטרות בו העובד לא קיים את חובת ההודעה המוקדמת, רשאי המעביד לנכות מכל סכום שיגיע לעובד, סכום השווה לשכר הרגיל שהיה מקבל עבור תקופת ההודעה המוקדמת שלא עבד בה. ו. עובד זכאי לקבל אישור בכתב על תקופת עבודתו עם סיום עבודתו. אישור זה חשוב במיוחד לצורך קבלת דמי אבטלה והמעביד חייב לתתו. הודעה על הפסקת עבודה תינתן מפורשות.
 
אחרי חודש וחצי מגיעה לך הודעה

שלום רציתי לדעת...
האם קיים חוק על הודעה מראש על פיטורין? ואם אחרי חודש וחצי עבודה ופיטורין האם חייבים לשלם משכורת אחת קדימה מיום ההודעה? תודה
אחרי חודש וחצי מגיעה לך הודעה
מוקדמת של יום וחצי. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 1. הגדרות בחוק זה - "חוק פיצויי פיטורים" -חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 2; "עובד במשכורת", "עובד בשכר" - כהגדרתם בסעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים; "שכר רגיל" - שכר העבודה המובא בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים לפי סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים. 2. חובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (א) מעביד המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי הוראות חוק זה. (ב) עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות, לפי הוראות חוק זה. (ג) הודעה באמור בסעיף זה תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי הענין, והכל בהתאם להוראות חוק זה. 3. הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן: (1) במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה; (2) במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה; (3) לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים. 4. הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, במפורט להלן: (1) במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה; (2) במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה; (3) במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה; (4) לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים. 5. הודעה מוקדמת להתפטרות הוראות סעיפים 3ו-4 יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, על הודעה מוקדמת להתפטרות. 6. ויתור על עבודה בפועל (א) מעביד רשאי להודיע לעובד, בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. (ב) מעביד רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. 7. תוצאות אי מתן הודעה מוקדמת (א) מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים באמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. (ב) עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות כאמור בחוק זה, ישלם למעבידו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. 8. אישור לעובד על תקופת עבודתו (א) מעביד ייתן לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד. (ב) לא נתן מעביד לעובד אישור כאמור בסעיף קטן (א) עד תום ארבעה עשר ימים מיום העבודה האחרון של העובד או עד תום שבעה ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם מביניהם, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 3 (להלן - חוק העונשין). (ג) נושא כהערה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה כאמור בסעיף קטן (ב) על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו - מחצית הקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, ופקיד האחראי מטעם התאגיד על ניהול כוח האדם בתאגיד. (ד) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (ב) על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (ג), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.-(ה) שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע פרטים נוספים שיש לכלול באישור. 9. סמכות שיפוט לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך שעילתו בחוק זה. 10. פיטורים והתפטרות בלא מתן הודעה מוקדמת הוראות סעיפים 2עד 7 לא יחולו - (1) על עובד, בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק זה; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ובהתייעצות עם ארגוני עובדים וארגוני מעבידים שלדעתו הם יציגים, נסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש מהעובד כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת; (2) על מעביד, בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים, על פי הוראות סעיפים 16 או17 לחוק פיצויי פיטורים, או על פי החלטת בית דין למשמעת אשר הורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי. 11. דין המדינה לענין חוק זה, דין המדינה כדין כל מעביד אחר 12. שמירת זכויות חוק זה, אינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. 13. ביצוע ותקנות (א) שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. (ב) על אף האמור בסעיפים 4,3 ו-5, רשאי שר העבודה והרווחה, בהתייעצות עם ארגוני עובדים וארגוני מעבידים שלדעתו הם יציגים, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע הוראות שונות מאלה הקבועות בסעיפים 3ו-4, לענין הודעה מוקדמת לפיטורים או לענין הודעה מוקדמת להתפטרות, לגבי סוגי עובדים ובהתחשב באופן תשלום השכר ובצורת העסקתם. 14. תיקון חוק בית הדין לעבודה - מס' 32 בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 4, בתוספת השניה, בסופה יבוא "חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001". 15. תחילה תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן - יום התחילה), ואולם תחילתו של סעיף 8(ב), (ג) ו-(ד) - שישה חודשים מיום התחילה.
 
קיים חוק

שלום רציתי לדעת...
האם קיים חוק על הודעה מראש על פיטורין? ואם אחרי חודש וחצי עבודה ופיטורין האם חייבים לשלם משכורת אחת קדימה מיום ההודעה? תודה
קיים חוק
והוא קובע כי אחרי חודש וחצי של עבודה יש להודיע לך הודעה מוקדמת של יום וחצי על פיטורים.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה