שלום חיים

שלום חיים

יש לי שאלה אני עקרת בית מקבלת קצבה לא מלאה לאחורנה יש החמרה הייתי בוועדה וקבעו לי 65 אחוז ועוד 85 מה זה אומר? קצבה מלאה או לא?
 
יש תגובה אך לפי הסדר ויש גם ארוחת ערב במשפחה

ואגב בפרוטוקול שקבלת כתוב 65% בנכות רפואית או אי כושר או 85% נכות רפואית ואי כושר 65% ואת זה לא כתבת, אז איך אגיב ?

כשתגיבי אשמח לענות לך.
 
הקצבה תהה חלקית ראי בהסבר במודגש ועוד מידע

נכות - שיעורי הקצבה

א. נכה או עקרת בית נכה שנקבעה להם דרגת אי–כושר (להשתכר או לתפקד במשק בית) בשיעור העולה על 74% זכאים לקצבת נכות חודשית מלאה. שיעור הקצבה המלאה ליחיד - 2,267 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) .

לנכים בעלי דרגת אי–כושר בשיעור גבוה מ-74% שאינם שוהים במוסד, ואחוז נכותם הרפואית 50% לפחות, משולמת קצבה חודשית נוספת (ק.ח.ן)בסכום שבין 244 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) ל-360 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) , בהתאם לאחוז הנכות הרפואית שנקבעה להם.

ב. נכה או עקרת בית נכה שנקבעה להם דרגת אי-כושר בשיעור שבין 60% ל–74%זכאיםלקצבת נכות חודשית חלקית לפי דרגת אי-הכושר. כלומר: נכה שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 60% יקבל קצבה בשיעור של 60% מהקצבה המלאה.

ג. נכה שיש בו תלויים זכאי לתוספת בעדם.

תוספת בעבור ילדים ובן זוג (תלויים)
תוספת בעד ילדים משולמת רק בעבור שני הילדים הראשונים.
עקרת בית נכה זכאית לתוספת בעד שני ילדיה הראשונים, אבל אין היא זכאית לתוספת בעד בן זוגה.

שיעור התוספת בעד בן זוג - 50% מן הקצבה הבסיסית המשולמת לנכה (שאינה כוללת את הקצבה הנוספת ואת התוספת עבור התלויים), כלומר, 1,133 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) . התוספת בעד כל אחד משני הילדים הראשונים שיעורה 40% מן הקצבה הבסיסית המשולמת לנכה או לעקרת הבית הנכה, כלומר בעבור כל ילד 907 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) .


תוספת בעבור תלויים לבעלי דרגת אי כושר חלקית
מי שהכנסתו מעבודה עולה על 21% מהשכר הממוצע, כלומר מעל 1,810 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) , ונקבעה לו דרגת אי כושר חלקית, יהיה זכאי לתוספת תלויים מלאה.
מי שהכנסתו מעבודה נמוכה מ- 21% מהשכר הממוצע, כלומר פחות מ- 1,810 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) , ונקבעה לו דרגת אי כושר חלקית, יהיה זכאי לתוספת תלויים חלקית, בהתאם לחלקיות הדרגה (לדוגמה, אם נקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור 60%, יהיה זכאי לסכום השווה ל-60% מתוספת תלויים מלאה).

קבלת התוספת לידי בן/בת הזוג
קיימת אפשרות לבן או בת הזוג לקבל את התוספת ישירות לחשבונם בבנק.
על בן או בת הזוג לפנות לביטוח הלאומי בכתב, ולציין את שם הבנק, כתובתו ואת מספר החשבון שאליו תועבר התוספת.

הפחתת קצבה בשל הכנסות (מעבודה ושלא מעבודה) לנכים המקבלים תוספת בעד בן זוג וילדים
נכה או עקרת בית נכה המקבלים תוספת בעד תלויים בהם, ויש להם הכנסות, ינוכו מקצבתם הסכומים האלה:
1. כל סכום ההכנסה שלא מעבודה.
2. מסכום ההכנסה מעבודה העולה על 40% מן השכר הממוצע, 3,448 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) - ינוכו 60%.
בכל מקרה, ההפחתה בשל ההכנסות תיעשה רק מסכום הקצבה שעולה על סכום קצבה מלאה ליחיד - 2,267 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) , ולמי שמשולמת תוספת לקצבה, תיעשה ההפחתה רק מסכום הקצבה שעולה על סכום קצבה מלאה ליחיד + סכום התוספת לקצבה.

רק בריאות.
 
למעלה