שירה

איתי224

New member
שירה

הַשִירָה חַזַקָה מִן הַרֵגַע הַמַפְציר בַּה לָחְדוֹל. כְנַהַר תִזְרוֹם אֵל הַיַם הַשוֹצֶף בִכְסוּת הַקֵצֵף הַניגָר מִתוֹך תְשוּקָת לֵיְדַת הַרְגֵש, לֵיְדַת הַמָחְשַבַה. כִנְסיכַה תְהַלֵך בַּחוּצוֹת בְּלִוְיַת נֵעַרוֹתֵיה – הַמילים כִמְגילוֹת תִצְפוֹנַּה סוֹדוֹת וְרַזים, תִשַאנַה עַל כְנַפֶי נֵשַרים מַרוּתַּה הַרָמָה, עַד מִפְתַּן נְתינים אֵבְיוֹנים הַצְמֶאים לַה כְמַיִם, הַרְעֵבים לַה כַדַּם, הַכְּמֶהים לִנְקישוֹת עַקֵבֵיה הַמְפַלְחוֹת לֶב אַדַם. בְמַצוֹקים נִשְכַּחים תַעַפִיל אֶלֵי גוֹבַה, בְגֵאַיוֹת תִשְכוֹן בִינוֹת סְלַעים חַשוּכים, בַעַמַקּים תירַש מֵרְחָבים לִשְדוֹתֶיה, בַעַרַבוֹת תיוַלֵד בּין שְקיעוֹת לִבְקַרים וְתֵּהֵּ נַחַלַת זוּג צְעירים לֶעֵת עֵרֶב כְשֵהַיַרֵחָ מְשיל אוֹרוֹ הַכַּסוּף וּמְפַזֶר בִנְשיקוֹת קַרְנֶי אוֹר עָל הַמַיִם. וְהַרוּח מְפַכֵּה בָסְלַעִים ובסוּף וּרְעַמים יִרְעַמוּ כְתוּפּים אֵלֵי קְרַב וְהַבְרַקים יִשְתַקְפוּ בְמַגְלֵב זוֹהַרַם, בִשְחוֹר עישוֹנַיו שֶל הַנַעַר אַשֶר אֵת צַו הַנְסיכַה שוֹזֶר כְקוֹצים שֶל תְשוּקַה כְכֵּתֵר לְרֹאש נַעַרָה. השיר אינו מנוקד בצורה תקנית אלא רק לשם דיוקי הגיה. אם מישהו יוכל לנקד אותו תקנית אני אודא לו מאד.
 
כדאי להתאמץ../images/Emo39.gif

איתי, אני מברכת על הניסיון לנקד - אני חושבת שזה שווה את המאמץ - אלא שלדעתי כדאי שאתה תעשה מאמץ קצת יותר גדול לנקד נכון (גם אני עושה טעויות רבות בניקוד, אבל מנסה להתגבר עליהן) - אינך יודע כמה לומדים מזה. מה זה אומר? לפחות לפתוח את המילון מידי פעם ולראות איך מנקדים. קריאת טקסט רצוף בשגיאות (ולא רק ניקוד - שהן רבות מאוד) פוגמת מראש בהנאת הקריאה ויכולת התייחסות לתוכן. למשל: (שורה 10 מהסוף): ותהא; "אישוניו" ולא "עישוניו"; ואני מניחה שאתה "תודה" ולא "תודא" למי שיסייע לך בניקוד. אשמח לקרוא טקסט מתוקן.
 

קסנדרה*

New member
שירה

הַשִירָה חַזַקָה מִן הַרֵגַע הַמַפְציר בַּה לָחְדוֹל. כְנַהַר תִזְרוֹם אֵל הַיַם הַשוֹצֶף בִכְסוּת הַקֵצֵף הַניגָר מִתוֹך תְשוּקָת לֵיְדַת הַרְגֵש, לֵיְדַת הַמָחְשַבַה. כִנְסיכַה תְהַלֵך בַּחוּצוֹת בְּלִוְיַת נֵעַרוֹתֵיה – הַמילים כִמְגילוֹת תִצְפוֹנַּה סוֹדוֹת וְרַזים, * צ"ל תַּצְפֵּנָּה תִשַאנַה עַל כְנַפֶי נֵשַרים מַרוּתַּה הַרָמָה, עַד מִפְתַּן נְתינים אֵבְיוֹנים הַצְמֶאים לַה כְמַיִם, הַרְעֵבים לַה כַדַּם, * הדימויים כאן אינם מובנים ואולי גם לא נכונים. האביונים יהיו צמאים כמים ? האם המים הם אלו שצמאים ? והאם הדם הוא רעב ? הַכְּמֶהים לִנְקישוֹת עַקֵבֵיה הַמְפַלְחוֹת לֶב אַדַם. * יותר מידי פומפוזי ומליצי, נקישות עקבים מפלחות לב אדם. בְמַצוֹקים נִשְכַּחים תַעַפִיל אֶלֵי גוֹבַה, בְגֵאַיוֹת תִשְכוֹן בִינוֹת סְלַעים חַשוּכים, בַעַמַקּים תירַש מֵרְחָבים לִשְדוֹתֶיה, בַעַרַבוֹת תיוַלֵד בּין שְקיעוֹת לִבְקַרים וְתֵּהֵּ נַחַלַת זוּג צְעירים לֶעֵת עֵרֶב * הקטע הזה מעט עמוס ומבלבל ומדוע האם היא תעפיל אלי גובה או תרד אלי גאיות ? לא ברור. כְשֵהַיַרֵחָ מְשיל אוֹרוֹ הַכַּסוּף וּמְפַזֶר בִנְשיקוֹת קַרְנֶי אוֹר עָל הַמַיִם. וְהַרוּח מְפַכֵּה בָסְלַעִים ובסוּף וּרְעַמים יִרְעַמוּ כְתוּפּים אֵלֵי קְרַב וְהַבְרַקים יִשְתַקְפוּ בְמַגְלֵב זוֹהַרַם, בִשְחוֹר עישוֹנַיו * צ"ל אישוניו אם הירח נושק באורו ומפזר קרניו על המים, האם יכול להיות יום סערה של רעמים וברקים, כשבלילה כזה הירח נחבא מעל העננים המחשיכים את הלילה. שֶל הַנַעַר אַשֶר אֵת צַו הַנְסיכַה שוֹזֶר כְקוֹצים שֶל תְשוּקַה כְכֵּתֵר לְרֹאש נַעַרָה. יש כאן עומס של תאורים וביטויים ולכן קשה לאתר את הרעיון. לגבי הניקוד, אם אינך יודע עדיין לנקד, כדאי לוותר, כי ניקוד חלקי מקשה מאד על הקריאה ובחלקו גם שגוי. לגבי בקשתך, היות ואנחנו (לפחות כך ידוע לי) מנקדים אות אות, זו עבודת פרך, קשה לי להאמין שמישהו יקבל על עצמו משימה כה קשה. קסנדרה
 

aiziq

New member
איתי,

הפתיחה מאד מרשימה, הרעיון של שירה החזקה מן הרגע המבקש ממנה לחדול ראוי לפיתוח אך לדעתי פיתחת רק את החלק הראשון המתאר עד כמה השירה חזקה - לא ראיתי את הרגע המבקש ממנה לחדול בהמשך השיר. השפה ( על אף השיבושים בכתיב ) עשירה ומרשימה גם היא. פחות אהבתי את העומס של הדימויים - במיוחד בחלק המסיים. איציק.
 

ח אור

New member
יפה הפתיחה איתי

ועמוס ההמשך - שזור כמה ביטויים יפים - כל השאר נאמר - ואני מחזק את הנאמר:)
 

איתי224

New member
שכתוב של השיר

הַשִּׁירָה חֲזָקָה מִן הָרֶגַע הַמַּפְצִיר בָּהּ לחדול. כְּנָהָר תִּזְרֹם אֵל הַיָּם השוצף בִּכְסוּת הַקֶּצֶף הַנִּגָּר מִתּוֹךְ תשוקת לידת הָרֶגֶשׁ, לידת הַמַּחְשָׁבָה. כנסיכה תהלך בחוצות בלוית נַעֲרוֹתֶיהָ – הַמִּלִּים כמגילות תצפונה סוֹדוֹת ורזים, תשאנה עָל כַּנְפֵי נְשָׁרִים מרותה הָרָמָה, עַד מִפְּתָן נתינים אֶבְיוֹנִים הצמאים לָהּ כְּמַיִם, הָרְעֵבִים לָהּ כדם, הכמהים לנקישות עקביה המפלחות לֵב אָדָם . במצוקים נִשְׁכָחִים תעפיל אֵלִי גּוֹבָה, בגאיות תשכון בֵּינוֹת סְלָעִים חשוכים, בָּעֲמָקִים תִּירַשׁ מְרְחָבִים לשדותיה, בָּעַרְבוּת תיולד בֵּין שְׁקִיעוֹת לִבְקָרִים ותהא נַחֲלַת זוּג צְעִירִים לְעֵת עֶרֶב כְּשֶׁהַיֶּרַח מַשִּׁיל אוֹרוֹ הַכַסוף ומפזר בִּנְשִׁיקוֹת קַרְנֵי אוֹר עָל הַמַּיִם. וְהָרוּחַ מפכה בַּסְּלָעִים ובסוּף וּרְעָמִים ירעמו כתופים אֵלִי קְרָב והברקים ישתקפו במגלב זוהרם, בִּשְׁחֹר אישוניו שֶׁל הַנַּעַר אֲשֶׁר אֶת צַו הַנְּסִיכָה שׁוֹזֵר כְקוֹצים שֶׁל תְּשׁוּקָה ככתר לְרֹאשׁ נַעֲרָה.
 

aiziq

New member
איתי -

קראתי את השכתוב ולדעתי חלק ניכר מההערות עדין תקף. הצעתי לך, התרחק מעט מהשיר וחזור אליו כעבור זמן- אולי אז תוכל לראות עין בעין עם המגיבים. שלך, איציק.
 
למעלה